Oznámenie č. 361/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky poisťovní a minimálny rozsah údajov z nej určený na zverejnenie

Čiastka 140/1998
Platnosť od 24.11.1998 do19.02.2003
Zrušený 28/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1999. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 445/2000 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2001.

361

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 16. novembra 1998 č. 3176/1998-KM, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky poisťovní1) a minimálny rozsah údajov z nej určený na zverejnenie.

Týmto opatrením sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky poisťovní1) a minimálny rozsah údajov z nej určený na zverejnenie.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Federálneho ministerstva financií z 23. decembra 1992 č. V/2-31 380/1992, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky poisťovní (uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 12/1992).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1999.

Opatrenie bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 13/1998 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.