Oznámenie č. 360/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre poisťovne

Čiastka 140/1998
Platnosť od 24.11.1998 do31.12.2002
Zrušený 693/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1999. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 445/2000 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2001. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 528/2001 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2002.

360

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie zo 16. novembra 1998 č. 3175/1998-KM, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre poisťovne1).

Týmto opatrením sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre poisťovne.

Týmto opatrením sa zrušujú:

1. Opatrenie Federálneho ministerstva financií z 12. decembra 1992 č. V/2-25 430/1992, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre poisťovne (registrované v čiastke 130/1992 Zb.).

2. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 31. augusta 1994 č. 65/410/1994, ktorým sa pre poisťovne ustanovuje postup účtovania tvorby a použitia sociálneho fondu podľa zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 152/1994 Z. z. o sociálnom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 261/1994 Z. z.).

3. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 7. novembra 1995 č. 65/498/1995, ktorým sa dopĺňa účtová osnova a postupy účtovania pre poisťovne (oznámenie č. 267/1995 Z. z.).

4. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 11. novembra 1994 č. 65/518/1994, ktorým sa dopĺňa účtová osnova a postupy účtovania pre poisťovne a usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky poisťovní (oznámenie č. 338/1994 Z. z.).

5. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 26. septembra 1996 č. 65/215/1996, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Federálneho ministerstva financií z 12. decembra 1992 č. V/2-25 430/1992, ktorým sa ustanovuje účtová osnova a postupy účtovania pre poisťovne a opatrenie Federálneho ministerstva financií z 23. decembra 1992 č. V/2-31 380/1992, ktorým sa ustanovuje usporiadanie a obsahové vymedzenie položiek účtovnej závierky poisťovní v znení neskorších predpisov (oznámenie č. 307/1996 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1999.

Opatrenie bolo uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 13/1998 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.