Oznámenie č. 36/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky

Čiastka 15/1998
Platnosť od 14.02.1998
Redakčná poznámka

V súlade s článkom 6 dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 17. novembra 1997.

36

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 17. novembra 1997 bola v Havane podpísaná Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vysokého školstva Kubánskej republiky.

V súlade s článkom 6 dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu, t. j. 17. novembra 1997.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve školstva Slovenskej republiky.