352

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. januára 1998 bola v Poprade podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky o vzájomnej pomoci v colných otázkach.

Dohoda nadobudla platnosť 3. októbra 1998 na základe článku 20 ods. 1.

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody medzi zmluvnými stranami stratila platnosť Dohoda medzi Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky a Ministerstvom financií Maďarskej ľudovej republiky o úprave spolupráce v colných otázkach podpísaná v Bratislave 28. novembra 1979 (oznámené v čiastke 1/1980 Zb.).

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Maďarskej republiky
o vzájomnej pomoci v colných otázkach

Vláda Slovenskej republiky a vláda Maďarskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

berúc do úvahy, že porušovanie colného zákonodarstva pôsobí negatívne na hospodárske, finančné, sociálne a obchodné záujmy vlastných krajín, rovnako na oprávnené záujmy obchodu,

berúc do úvahy dôležitosť zabezpečenia správneho vymeriavania a vyberania cla, daní a iných platieb pri dovoze alebo vývoze tovaru, rovnako správne uplatňovanie ustanovení o zákazoch a obmedzeniach a kontrole,

súc presvedčené, že úsilie o zabránenie porušovania colných predpisov a úsilie o zabezpečenie správneho vymeriavania cla, daní a iných platieb možno vynakladať účinnejšie prostredníctvom spolupráce medzi colnými orgánmi zmluvných strán,

rešpektujúc medzinárodné dokumenty podporujúce vzájomnú pomoc, najmä Odporúčanie Rady pre colnú spoluprácu z 5. decembra 1953 a z 8. júna 1971, Jednotný dohovor o omamných látkach z roku 1961 pozmenený Protokolom z roku 1972 a Dohovor o psychotropných látkach z roku 1971 a Dohovor Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami z 20. decembra 1988,

dohodli sa takto:

Článok 1

Pojmy

Na účely tejto dohody

1. „Colné predpisy“ sú ustanovenia uvedené v zákone a v iných právnych predpisoch, ktoré upravujú do-voz, vývoz a tranzit tovaru alebo akýkoľvek iný colný režim, alebo sa týkajú cla, daní a iných platieb, ktoré vyberajú colné orgány, alebo opatrení o zákazoch, obmedzeniach alebo o kontrole.

2. „Porušenie colných predpisov“ znamená akékoľvek porušenie colných predpisov a rovnako akýkoľvek pokus o ich porušovanie.

3. „Colný orgán“ v Slovenskej republike je Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky a v Maďarskej republike Generálne riaditeľstvo colnej a finančnej stráže.

4. „Dožadujúci colný orgán“ je príslušný colný orgán štátu zmluvnej strany, ktorý žiada o pomoc v colných otázkach.

5. „Dožiadaný colný orgán“ je príslušný colný orgán štátu zmluvnej strany, ktorý prijal žiadosť o pomoc v colných otázkach.

6. „Kontrolovaná dodávka“ je postup, ktorý umožňuje, aby nezákonné a podozrivé zásielky drog, psychotropných látok a látok, ktoré ich nahrádzajú, a iný zakázaný tovar boli prepustené s vedomím a pod kontrolou príslušného colného orgánu na územie, z územia alebo cez územie štátu zmluvnej strany v záujme zistenia osôb zúčastnených na obchodovaní s týmto tovarom.

7. „Zakázaný tovar“ je tovar, ktorý je predmetom nezákonnej prepravy, hlavne drogy, psychotropné látky a látky, ktoré ich nahrádzajú, jedy, jadrové a podobné rádioaktívne materiály, prekurzory, falošné peniaze a cenné papiere, strelné zbrane a zbrane hromadného ničenia, strelivo a výbušniny.

8. „Osobné údaje“ sú všetky informácie a údaje vzťahujúce sa na zistenú totožnosť alebo možnosť zistenia totožnosti jednotlivca.

Článok 2

Rozsah dohody

1. Zmluvné strany si navzájom poskytnú pomoc prostredníctvom svojich colných orgánov a v súlade s ustanoveniami danými v tejto dohode,

a) aby zabezpečili správne uplatňovanie colných predpisov,

b) aby predchádzali, zisťovali a bojovali proti porušovaniu colných predpisov,

c) ak ide o prípady doručovania alebo potvrdzovania dokladov týkajúcich sa uplatňovania colných predpisov.

2. Pomoc v rámci tejto dohody sa poskytne v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu zmluvnej strany, ako aj v rámci právomoci a možností dožiadaného colného orgánu. Ak to bude nevyhnutné, colný orgán môže požiadať o pomoc iný príslušný orgán v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu dožiadanej zmluvnej strany. Touto dohodou nie sú medzi zmluvnými stranami dotknuté právne predpisy upravujúce vzájomnú pomoc v trestných veciach.

Článok 3

Poskytovanie informácií

1. Colné orgány si na požiadanie navzájom poskytnú všetky informácie, ktoré môžu pomôcť pri zabezpečení správneho

a) vyberania cla, daní a iných platieb vyberaných colnými orgánmi a najmä informácie, ktoré pomôžu stanoviť hodnotu tovaru na colné účely a zistiť ich zaradenie podľa colného sadzobníka,

b) uplatňovania dovozných a vývozných zákazov a obmedzení,

c) použitia národných pravidiel pôvodu, ktoré nie sú predmetom právnej úpravy jednej alebo oboch zmluvných strán.

2. Ak dožiadaný colný orgán nemá požadovanú informáciu, o ktorej poskytnutie bol požiadaný, pokúsi sa získať ju v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu dožiadanej zmluvnej strany.

3. Dožiadaný colný orgán pri získavaní informácie postupuje vo vlastnom mene.

Článok 4

Colné orgány si na požiadanie navzájom poskytnú všetky informácie, ktoré potvrdia, že

a) tovar dovezený na územie štátu jednej zmluvnej strany bol zákonne vyvezený z územia štátu druhej zmluvnej strany,

b) tovar vyvezený z územia štátu jednej zmluvnej strany bol zákonne dovezený na územie štátu druhej zmluvnej strany a do akého colného režimu bol prepustený,

c) tovar, ktorému bola udelená výhoda pri vývoze z územia štátu jednej zmluvnej strany, bol náležite dovezený na územie štátu druhej zmluvnej strany, rozumie sa tak, že bude zároveň poskytnutá informácia o akýchkoľvek colných kontrolných opatreniach, ktorým bol tento tovar podrobený.

Článok 5

Colný orgán štátu jednej zmluvnej strany poskytne z vlastného podnetu alebo na požiadanie colnému orgánu štátu druhej zmluvnej strany všetky informácie, ktoré súvisia s porušovaním colných predpisov týkajúcich sa hlavne

a) osôb, o ktorých sa vie alebo ktoré sú podozrivé, že porušujú alebo porušili platné colné predpisy štátu druhej zmluvnej strany,

b) tovaru, o ktorom je známe, že je predmetom nezákonnej prepravy,

c) dopravných prostriedkov a kontajnerov, o ktorých je známe alebo je podozrenie, že boli použité pri porušení platných colných predpisov štátu druhej zmluvnej strany,

d) nových spôsobov a prostriedkov používaných pri porušovaní colných predpisov.

Článok 6

Colný orgán štátu jednej zmluvnej strany poskytne z vlastného podnetu alebo na požiadanie colného orgánu štátu druhej zmluvnej strany správy, záznamy z evidencie alebo overené kópie dokladov, ktoré obsahujú všetky dostupné informácie o zistených alebo pripravovaných činnostiach, ktorými sa porušili alebo sa majú porušiť vnútroštátne právne predpisy štátu zmluvnej strany. Originály záznamov a dokladov sa budú vyžadovať len v prípadoch, ak by boli overené kópie nepostačujúce. Originály, ktoré boli odoslané, budú vrátené pri najbližšej príležitosti.

Článok 7

Doklady uvedené v tejto dohode sa môžu nahradiť informáciou v elektronickej forme podanou v akejkoľvek forme na rovnaký účel. Súčasne budú poskytnuté všetky dôležité informácie týkajúce sa výkladu alebo použitia tohto materiálu.

Článok 8

Dohľad nad osobami, tovarom a dopravnými prostriedkami

Colný orgán štátu jednej zmluvnej strany z vlastného podnetu alebo na požiadanie colného orgánu štátu druhej zmluvnej strany, v rámci svojej právomoci a svojich možností, vykoná dohľad nad

a) pohybom osôb vstupujúcich alebo vystupujúcich z územia svojho štátu, o ktorých je známe alebo ktoré sú podozrivé, že porušili alebo mali porušiť colné predpisy štátu druhej zmluvnej strany,

b) všetkými dopravnými prostriedkami a kontajnermi, o ktorých je známe alebo je podozrenie, že boli použité pri porušení colných predpisov štátu druhej zmluvnej strany,

c) pohybom tovaru, ktorým by na základe oznámenia colného orgánu druhej zmluvnej strany mohlo dôjsť k nezákonnej preprave na územie alebo z územia jej štátu, alebo ak existuje také podozrenie.

Článok 9

Kontrolovaná dodávka

1. Colné orgány na základe vzájomného súhlasu a v rámci ich právomoci vymedzenej vnútroštátnymi právnymi predpismi môžu využiť kontrolovanú dodávku, aby zistili totožnosť osôb, ktoré sa dopustili porušenia colných predpisov. Ak rozhodnutie o využití kontrolovanej dodávky nie je v právomoci colných orgánov, tieto požiadajú o spoluprácu príslušné vnútroštátne orgány alebo odovzdajú prípad uvedeným orgánom.

2. Nezákonné zásielky uznané ako kontrolovaná dodávka sa môžu na základe vzájomnej dohody príslušných orgánov zadržať, alebo sa môže pokračovanie takýchto zásielok drog, psychotropných látok a látok, ktoré ich nahrádzajú, a iného zakázaného tovaru povoliť, alebo sa môžu zhabať a čiastočne alebo úplne vymeniť.

3. Rozhodnutia o využití kontrolovanej dodávky sa budú vykonávať prípad za prípadom a v prípade potreby je nutné brať do úvahy príslušné dohody o finančnom vyrovnaní a dohody medzi príslušnými vnútroštátnymi orgánmi.

Článok 10

Zisťovanie

1. Na požiadanie dožiadaný colný orgán začne úradné zisťovanie týkajúce sa operácií, ktoré sú alebo môžu byť v rozpore s colnými predpismi štátu dožadujúcej zmluvnej strany. Výsledky tohto zisťovania sa oznámia dožadujúcemu colnému orgánu.

2. Toto zisťovanie sa bude vykonávať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi dožiadanej zmluvnej strany. Dožiadaný colný orgán bude postupovať vo vlastnom mene.

3. Dožiadaný colný orgán môže povoliť, aby sa úradníci štátu dožadujúcej zmluvnej strany zúčastnili na tomto zisťovaní.

4. V prípadoch vymedzených touto dohodou, keď sa predstavitelia colného orgánu štátu jednej zmluvnej strany nachádzajú na území štátu druhej zmluvnej strany, sú povinní kedykoľvek sa preukázať úradným splnomocnením, nesmú byť uniformovaní a nesmú mať pri sebe zbraň.

Článok 11

Znalci a svedkovia

1. Ak o to súdy alebo orgány činné v trestnom konaní požiadajú v súvislosti s porušením colných predpisov, môže colný orgán štátu druhej zmluvnej strany splnomocniť svojich úradníkov, aby v rozsahu poskytnutého splnomocnenia vystúpili pred týmito súdmi alebo orgánmi ako svedkovia alebo znalci vo veci porušenia colných predpisov. Títo úradníci poskytnú svedectvo týkajúce sa skutočností, ktoré zistili pri výkone svojich povinností. Žiadosť musí jasne určovať, v akej veci a v akom rozsahu bude úradník vystupovať.

2. Úradník vystupujúci ako svedok alebo znalec má právo odoprieť poskytnutie svedectva alebo výpovede, ak je splnomocnený alebo povinný tak konať podľa vnútroštátnych právnych predpisov svojho štátu alebo vnútroštátnych právnych predpisov štátu dožadujúcej zmluvnej strany.

Článok 12

Použitie informácií a dokladov

1. Informácie, doklady a iné oznámenia získané podľa tejto dohody sa nepoužijú bez písomného súhlasu colného orgánu, ktorý ich poskytol, na iné účely než na tie, ktoré sú uvedené v tejto dohode. Tieto ustanovenia sa nevzťahujú na informácie, doklady a iné oznámenia týkajúce sa porušenia colných predpisov v súvislosti s drogami a psychotropnými látkami.

2. Akékoľvek informácie oznámené v akejkoľvek forme v súlade s touto dohodou majú dôvernú povahu. Budú podliehať povinnosti služobného tajomstva a budú chránené ako rovnaký druh informácií a dokladov podľa príslušných vnútroštátnych predpisov štátu zmluvnej strany, ktorá ich prijala.

3. Ustanovenie odseku 1 tohto článku nebude brániť použitiu informácie v prípade porušenia colných predpisov, tiež pri možnom správnom alebo súdnom konaní.

4. Colné orgány zmluvných strán môžu v súlade s účelom tejto dohody a v rámci jej rozsahu použiť ako dôkaz informácie a doklady zo svojich záznamov v evidencii, správach a svedectvách a v súdnom konaní získané v súlade s touto dohodou.

5. Použitie takýchto informácií a dokladov ako dôkazu na súdoch a význam, ktorý im bude prisúdený, budú určené v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 13

Ochrana osobných údajov

Ochrana údajov o osobách bude v súlade s právnymi predpismi zmluvných strán podliehať najmä nasledujúcim podmienkam:

a) údaje o osobách sa neposkytnú, ak je podozrenie, že ich poskytnutie alebo použitie by mohlo byť v rozpore so základnými právnymi zásadami štátu jednej zo zmluvných strán, a najmä, ak by osoba, ktorej sa to týka, mohla utrpieť ujmu. Na žiadosť colného orgánu poskytujúceho údaje o osobách bude colný orgán, ktorý ich prijal, informovať poskytujúci colný orgán o využití získaných informácií a o dosiahnutých výsledkoch,

b) údaje o osobách sa môžu odovzdávať len colným orgánom alebo orgánom činným v trestnom konaní, alebo v prípade potreby ich možno použiť v súdnom alebo v správnom konaní.Takéto informácie sa budú poskytovať iným osobám len v prípade, ak s tým poskytujúci orgán súhlasí,

c) dožiadaný colný orgán je povinný overiť platnosť a správnosť údajov o osobách, ktoré majú byť poskytnuté. V prípade, ak dožiadaný colný orgán zistí, že boli poskytnuté nesprávne údaje alebo údaje, ktoré sa nesmú poskytovať, musí bez meškania informovať dožadujúci colný orgán o tejto skutočnosti. Dožadujúci colný orgán opraví, zničí alebo vymaže údaje o osobách, ak je to potrebné,

d) dožiadaný colný orgán spolu s údajmi o osobách poskytne informáciu o lehote na vymazanie údajov podľa vnútroštátnych právnych predpisov. Osobné údaje, ak už nie sú potrebné, treba vymazať,

e) colné orgány zmluvných strán budú viesť evidenciu o poskytnutých alebo prijatých údajoch o osobách a účinne ochraňovať akékoľvek údaje o osobách pred neoprávneným prístupom k nim, zmenou, uverejnením, poškodením alebo zničením.

Článok 14

Doručovanie a oznamovanie

Dožiadaný colný orgán na požiadanie a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi štátu dožiadanej zmluvnej strany doručí a oznámi fyzickým osobám alebo právnickým osobám, ktoré majú bydlisko alebo sídlo na území štátu tejto zmluvnej strany, všetky doklady a rozhodnutia v rozsahu tejto dohody vydané dožadujúcim colným orgánom.

Článok 15

Forma a obsah žiadosti o spoluprácu

1. Žiadosti podľa tejto dohody sa budú vyhotovovať v písomnej forme. Priložia sa k nim doklady nevyhnutné na vybavenie žiadosti o spoluprácu. V naliehavej situácii sa môžu prijať ústne žiadosti, ale musia byť bez meškania písomne potvrdené.

2. Žiadosti podľa odseku 1 tohto článku budú obsahovať nasledujúce informácie:

a) dožadujúci colný orgán,

b) požadované opatrenie,

c) predmet a účel žiadosti,

d) zákony, pravidlá, predpisy a iné právne normy,

e) presné a podrobné údaje o fyzických osobách a právnických osobách, ktoré sú predmetom zisťovania,

f) prehľad dôležitých skutočností okrem prípadov uvedených v článku 14.

3. Žiadosti budú predložené v úradnom jazyku dožiadanej zmluvnej strany alebo v anglickom jazyku či v inom jazyku prijateľnom pre dožiadaný colný orgán.

4. Ak žiadosti nezodpovedajú formálnym požiadavkám, môže sa požadovať ich oprava alebo doplnenie; prijatie predbežných opatrení tým nie je dotknuté.

Článok 16

Výnimky z povinnosti poskytnúť pomoc

1. Ak dožiadaný colný orgán dospeje k záveru, že pomoc by mohla spôsobiť porušenie suverenity, verejného poriadku, bezpečnosti alebo iných zásadných záujmov štátu dožiadanej zmluvnej strany alebo by spôsobila porušenie priemyselného, obchodného alebo služobného tajomstva štátu tejto zmluvnej strany, môže úplne alebo čiastočne odmietnuť poskytnutie pomoci podľa tejto dohody, prípadne ju poskytnúť po splnení určitých podmienok.

2. Ak tejto žiadosti o pomoc nemožno vyhovieť, neodkladne sa to oznámi dožadujúcemu colnému orgánu a tento bude o dôvodoch odmietnutia poskytnutia pomoci informovaný.

3. Ak colný orgán žiada o pomoc, ktorú sám nie je schopný poskytnúť, ak by ho o to požiadal colný orgán štátu druhej zmluvnej strany, upozorní na túto skutočnosť vo svojej žiadosti. Dožiadaný colný orgán zváži, či vyhovie takejto žiadosti.

Článok 17

Náklady

Každý colný orgán sa zriekne všetkých nárokov na úhradu nákladov, ktoré vznikli pri vykonávaní tejto dohody, s výnimkou výdajov na znalcov, svedkov, tlmočníkov a prekladateľov.

Článok 18

Vykonávanie

1. Vykonávanie tejto dohody budú zabezpečovať príslušné colné orgány štátov zmluvných strán. Tieto orgány sa navzájom dohodnú o podrobnostiach vykonávania tejto dohody.

2. Colné orgány štátov zmluvných strán môžu zabezpečiť, aby ich vyšetrovacie orgány boli v priamom vzájomnom styku.

3. Colné orgány štátov zmluvných strán môžu vytvoriť zmiešanú komisiu na vyhodnotenie uplatňovania tejto dohody.

Článok 19

Územné uplatňovanie

Táto dohoda sa bude uplatňovať na colnom území Slovenskej republiky a na colnom území Maďarskej republiky.

Článok 20

Nadobudnutie platnosti a skončenie platnosti

1. Táto dohoda nadobudne platnosť 60. dňom po vzájomnom písomnom oznámení zmluvných strán diplomatickou cestou, že boli splnené všetky podmienky na nadobudnutie platnosti tejto dohody stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi.

2. Táto dohoda sa uzatvára na dobu neurčitú. Každá zo zmluvných strán ju môže písomne vypovedať, pričom jej platnosť skončí šesť mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

Článok 21

Dňom nadobudnutia platnosti tejto dohody medzi zmluvnými stranami stratí platnosť Dohoda medzi Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu Československej socialistickej republiky a Ministerstvom financií Maďarskej ľudovej republiky o úprave spolupráce v colných otázkach podpísaná v Bratislave 28. novembra 1979.

Na dôkaz toho dolu podpísaní splnomocnenci, riadne na to poverení, podpísali túto dohodu.

Dané v Poprade 29. januára 1998 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, maďarskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické.

V prípade rozdielnosti výkladu ustanovení tejto dohody je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Jaromír Kaličiak v. r.

Za vládu

Maďarskej republiky:

Mihály Arnold v. r.