Vyhláška č. 349/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z. o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany

Čiastka 138/1998
Platnosť od 19.11.1998 do30.09.2006
Účinnosť od 01.12.1998 do30.09.2006
Zrušený 532/2006 Z. z.

349

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 27. októbra 1998,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z. o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z. o stavebnotechnických požiadavkách na stavby a o technických podmienkach zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany sa mení a dopĺňa takto:

1. Poznámky pod čiarou k odkazom 2 a 3 znejú:

2) § 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. (úplné znenie č. 261/1998 Z. z.).

3) § 3 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.“.

2. V § 2 ods. 1 sa slová „stavebnotechnické a dispozičné riešenie“ nahrádzajú slovami „stavebnotechnické a dispozičné riešenie a technologické vybavenie“.

3. V § 2 ods. 1 sa odkaz 4 nahrádza odkazom 2.

Poznámka pod čiarou k odkazu 4 sa vypúšťa.

4. § 2 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) Stavebnotechnické požiadavky podľa odseku 1 sa vypracúvajú v územnoplánovacej dokumentácii formou samostatnej doložky civilnej ochrany,11a) ktorá rieši ukrytie11b) obyvateľstva v územných obvodoch okresov diferencovane podľa jednotlivých kategórií území11c) takto:

a) na území kategórie I v obciach, ktoré sú sídlom okresných úradov, v stálych úkrytoch a havarijných úkrytoch pre 50 % počtu obyvateľstva, zvýšeného, prípadne zníženého v dôsledku migrácie alebo evakuácie, z toho 20 % v stálych úkrytoch a 30 % v havarijných úkrytoch, a do 100 % počtu obyvateľstva v úkrytoch budovaných svojpomocne počas mimoriadnej situácie a za brannej pohotovosti štátu (ďalej len „úkryt budovaný svojpomocne“),

b) na území kategórie II a III v obciach, ktoré sú sídlom okresných úradov, v havarijných úkrytoch pre 30 % počtu obyvateľstva, zvýšeného, prípadne zníženého v dôsledku migrácie alebo evakuácie, a do 100 % počtu obyvateľstva v úkrytoch budovaných svojpomocne,

c) na území kategórie I, II, III a IV v miestach sústredenia väčšieho počtu osôb, v ktorých môže nastať ohrozenie života, zdravia a majetku vplyvom mimoriadnych udalostí, v havarijných úkrytoch pre 30 % počtu obyvateľstva, zvýšeného, prípadne zníženého v dôsledku migrácie alebo evakuácie, a do 100 % počtu obyvateľstva v úkrytoch budovaných svojpomocne,

d) na ostatnom území kategórie I, II, III a IV v úkrytoch budovaných svojpomocne pre 100 % počtu obyvateľstva.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 11a, 11b a 11c znejú:

11a) Príloha č. 2 bod 2 vyhlášky Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj č. 84/1976 Zb. o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii v znení vyhlášky Federálneho výboru pre životné prostredie, Ministerstva životného prostredia Českej republiky a Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 377/1992 Zb.

11b) § 3 ods. 11 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

11c) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 166/1994 Z. z. o kategorizácii územia Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 25/1997 Z. z.“.

5. § 4 vrátane poznámky pod čiarou k odkazu 13 sa vypúšťa.

6. § 5 vrátane nadpisu znie:

㤠5

Technické podmienky

(1) Technické podmienky zariadení vzhľadom na požiadavky civilnej ochrany ustanovujú zásady na zabezpečenie ochrany obyvateľstva ukrytím počas mimoriadnej situácie, ako aj za brannej pohotovosti štátu14); uvádzajú sa v pláne ochrany15) formou plánu ukrytia.

(2) Plán ukrytia obsahuje

a) vymedzenie, spôsob riešenia a zabezpečenia ukrytia,

b) rozpočet a materiálne zabezpečenie na realizáciu ochranných stavieb.

(3) Textová časť a grafická časť plánu ukrytia sa spracúvajú podľa prílohy č. 2.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 14 a 15 znejú:

14) § 6 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z.

15) § 13 ods. 1 písm. j), § 14 ods. 1 písm. b), § 15 ods. 1 písm. a) a § 16 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

7. V § 6 sa vypúšťa odsek 1 vrátane poznámok pod čiarou k odkazom 16 a 17.

Doterajšie odseky 2 až 4 sa označujú ako odseky 1 až 3.

8. V § 6 ods. 1 písm. d) sa vypúšťajú slová „za brannej pohotovosti štátu“.

9. V § 6 ods. 2 písm. b) sa slová „mimoriadnych situácií“ nahrádzajú slovami „mimoriadnej situácie“.

10. V § 7 ods. 9 písmeno g) znie:

g) hasiacimi prístrojmi,“.

11. V § 7 sa odsek 9 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) náradím na vyslobodenie z poškodeného úkrytu.“.

12. § 7 sa dopĺňa odsekom 11, ktorý znie:

(11) O stálych úkrytoch sa vypracúvajú evidenčné listy ochranných stavieb podľa prílohy č. 4.“.

13. V § 8 ods. 4 písmeno e) znie:

e) náradím na vyslobodenie z poškodeného úkrytu,“.

14. V § 8 sa odsek 4 dopĺňa písmenom f), ktoré znie:

f) hasiacimi prístrojmi.“.

15. § 8 sa dopĺňa odsekom 7, ktorý znie:

(7) O havarijných úkrytoch sa vypracúvajú evidenčné listy ochranných stavieb podľa prílohy č. 4.“.

16. V § 9 ods. 1 sa za slovo „zabezpečovať“ vkladá slovo „čiastočnú“ a za slovo „udalostí“ sa vkladajú slová „a za brannej pohotovosti štátu“.

17. § 9 sa dopĺňa odsekom 3, ktorý znie:

(3) O stavbách vybraných podľa odsekov 1 a 2 sa vypracúvajú základné listy úkrytov budovaných svojpomocne podľa prílohy č. 3.“.

18. V § 10 ods. 1 sa vypúšťajú slová „za brannej pohotovosti štátu“.

19. V § 10 ods. 1 písm. b) sa slovo „velením“ nahrádza slovom „organizovaním“.

20. V § 10 ods. 2 sa za slovo „stálych“ vkladajú slová „a havarijných“.

21. Príloha vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z. sa označuje ako Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z.

22. V prílohe č. 1 časti I písmene A bodoch 1.1 a 2.1.1 sa číslo „0,5“ nahrádza číslami „0,5 – 1,0“.

23. V prílohe č. 1 časti I písmene A bode 2.3.1 sa slovo „bojový“ nahrádza slovom „ochranný“.

24. V prílohe č. 1 časti I písmene A bode 2.3.3 sa slová „závisí od dĺžky“ nahrádzajú slovami „vyústenie štôlne na terén pomocou schodišťa alebo šachty musí byť vo vzdialenosti rovnajúcej sa polovici výšky budovy zväčšenej o 3 m“.

25. V prílohe č. 1 časti I písmene B bode 2.1 sa slovo „platných“ nahrádza slovami „slovenských technických“.

26. V prílohe č. 1 časti II písmene A bodoch 1.1 a 2.1 sa číslo „0,5“ nahrádza číslami „0,5 – 1,0“.

27. V prílohe č. 1 časti II písmene B sa za bod 1.2 vkladá nový bod 1.3, ktorý znie:

„1.3 filtroventilácia“.

28. V prílohe č. 1 časti III písmene A bodoch 1.1 a 2.1 sa číslo „1,5“ nahrádza číslami „1,0 – 1,5“.

29. V prílohe č. 1 časti III písmene B bode 4 sa za slovo „otvorov“ vkladajú slová „v podzemných podlažiach“.

30. V prílohe č. 1 časti III písmene B bode 5 sa za slovo „otvory“ vkladajú slová „v podzemných podlažiach“.

31. V prílohe č. 1 v poznámke pod čiarou k odkazu 16 sa za slová „v úkryte“ vkladajú slová „s kapacitou“.

32. V prílohe č. 1 sa časť IV dopĺňa písmenami C a D, ktoré znejú:

„C. Časové intervaly na vykonávanie odborných revízií technologických zariadení v stálych úkrytoch a v havarijných úkrytoch

1 Na filtračnom a ventilačnom zariadení každé tri roky.

2 Na dieselagregáte každé dva roky.

3 Na tlakovej nádobe každých päť rokov.

4 Na elektroinštalácii každé dva roky.

D. Časové normy na uvedenie ochranných stavieb do stavu technickej pripravenosti od vyhlásenia mimoriadnej situácie alebo brannej pohotovosti štátu

1 Stále úkryty a havarijné úkryty

1.1 dvojúčelovo nevyužívané do 2 hodín
1.2 dvojúčelovo využívané do 12 hodín

2 Úkryty budované svojpomocne

2.1 príjem ukrývaných do 12 hodín
2.2 zvýšenie ochranných vlastností do 24 hodín

33. Za prílohu č. 1 sa dopĺňajú prílohy č. 2, 3 a 4, ktoré znejú:

Příloha 01

„Príloha č. 2 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z.

TEXTOVÁ ČASŤ A GRAFICKÁ ČASŤ PLÁNU UKRYTIA

A. TEXTOVÁ ČASŤ

1. Textová časť plánu ukrytia obyvateľstva kraja a okresu obsahuje najmä

a) zhodnotenie stavu zabezpečenia ukrytia obyvateľstva,

b) súhrnné prehľady o ukrytí obyvateľstva,

c) prehľad o ukrytí na území vymedzenom 30-kilometrovým okruhom okolo jadrovoenergetického zariadenia v Jaslovských Bohuniciach,

d) prehľad o ukrytí na území vymedzenom 20-kilometrovým okruhom okolo jadrovoenergetického zariadenia v Mochovciach,

e) prehľad o ukrytí zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti právnickými osobami a podnikateľmi,

f) prehľad o dvojúčelovom využívaní ochranných stavieb,

g) základné údaje o spôsobe zabezpečenia ukrytia zamestnancov v objekte krajského úradu a okresného úradu,

h) evidenčné listy a register stálych úkrytov a havarijných úkrytov,

i) doložku civilnej ochrany.

2. Textová časť plánu ukrytia obyvateľstva obce obsahuje najmä

a) základné údaje o spôsobe zabezpečenia ukrytia obyvateľstva,

b) súhrnné prehľady o ukrytí obyvateľstva,

c) rozpočet a materiálne zabezpečenie ukrytia obyvateľstva,

d) základné údaje o spôsobe zabezpečenia pôvodného účelového určenia ochranných stavieb,

e) evidenčné listy a zoznam stálych úkrytov a havarijných úkrytov pre obyvateľstvo,

f) základné listy a zoznam úkrytov budovaných svojpomocne pre obyvateľstvo,

g) počet úkrytových (technických) družstiev v obci s počtom osôb v nich zaradených.

3. Textová časť plánu ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti právnickými osobami a podnikateľmi obsahuje najmä

a) základné údaje o spôsobe zabezpečenia ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti právnickými osobami a podnikateľmi,

b) prehľad o ukrytí,

c) rozpočet a materiálne zabezpečenie ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti právnickými osobami a podnikateľmi,

d) základné údaje o spôsobe zabezpečenia pôvodného účelového určenia ochranných stavieb,

e) evidenčné listy a zoznam stálych úkrytov a havarijných úkrytov,

f) základné listy a zoznam úkrytov budovaných svojpomocne,

g) počet a zloženie úkrytových (technických) družstiev.

B. GRAFICKÁ ČASŤ

1. Grafická časť plánu ukrytia obyvateľstva kraja, okresu a obce sa vypracúva samostatne na mapách alebo na plánoch obcí.1)

2. Grafická časť plánu ukrytia obyvateľstva kraja a okresu obsahuje údaje o rozmiestnení a kapacitách stálych úkrytov a havarijných úkrytov.

3. Grafická časť plánu ukrytia obyvateľstva obce obsahuje údaje o rozmiestnení a kapacitách ochranných stavieb.

4. Grafická časť plánu ukrytia zamestnancov a osôb prevzatých do starostlivosti právnickými osobami a podnikateľmi sa vypracúva na situačnom pláne organizácie a obsahuje údaje o rozmiestnení a kapacitách ochranných stavieb.

Příloha 02

Príloha č. 3 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z.

ZÁKLADNÝ LIST ÚKRYTU BUDOVANÉHO SVOJPOMOCNE

Príloha 01

Příloha 03

Príloha č. 4 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 297/1994 Z. z.

EVIDENČNÝ LIST OCHRANNEJ STAVBY

Príloha 01

34. Slová „príloha“ alebo „nebezpečné škodliviny“ vo všetkých gramatických tvaroch sa v celom texte nahrádzajú slovami „príloha č. 1“ alebo „nebezpečné látky“ v príslušných gramatických tvaroch.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. decembra 1998.


Gustáv Krajči v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Príloha č. 1 písmeno B bod 2 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 300/1996 Z. z. o zabezpečovaní ochrany obyvateľstva pri výrobe, preprave, skladovaní a manipulácii s nebezpečnými škodlivinami.