Oznámenie č. 344/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Protokole k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 o ďalšom znižovaní emisií síry

Čiastka 135/1998
Platnosť od 16.11.1998
Redakčná poznámka

Protokol nadobudol platnosť 5. augusta 1998 v súlade s článkom 15 ods. 1.

344

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 14. júna 1994 bol v Osle otvorený na podpis Protokol k Dohovoru o diaľkovom znečisťovaní ovzdušia prechádzajúcom hranicami štátov z roku 1979 o ďalšom znižovaní emisií síry.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s protokolom súhlas svojím uznesením č. 941 z 5. februára 1998 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 2. marca 1998. Ratifikačná listina bola zaregistrovaná u depozitára, generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, 1. apríla 1998.

Protokol nadobudol platnosť 5. augusta 1998 v súlade s článkom 15 ods. 1.

Do textu protokolu možno nazrieť na Ministerstve životného prostredia Slovenskej republiky.