Oznámenie č. 340/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o Dohovore Medzinárodnej organizácie práce o zrušení nútenej práce č. 105 z roku 1957

Čiastka 133/1998
Platnosť od 13.11.1998
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť 17. januára 1959 v súlade s článkom 4 ods. 2 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 29. septembra 1998 v súlade s článkom 4 ods. 3.

340

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. júna 1957 na 40. zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve bol prijatý Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o zrušení nútenej práce č. 105.

Národná rada Slovenskej republiky vyslovila s dohovorom súhlas svojím uznesením č. 660 z 27. júna 1997 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 9. septembra 1997. Ratifikačná listina bola uložená a zaregistrovaná u generálneho riaditeľa Medzinárodného úradu práce v Ženeve 29. septembra 1997.

Dohovor nadobudol platnosť 17. januára 1959 v súlade s článkom 4 ods. 2 a pre Slovenskú republiku nadobudol platnosť 29. septembra 1998 v súlade s článkom 4 ods. 3.

DOHOVOR 105

Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o zrušení nútenej práce č. 105 z roku 19571)

Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce, ktorú do Ženevy zvolala Správna rada Medzinárodného úradu práce a ktorá sa zišla na svojom štyridsiatom zasadnutí 5. júna 1957,

berúc do úvahy otázku nútenej práce, čo je štvrtý bod programu zasadnutia,

berúc na vedomie ustanovenia Dohovoru o nútenej práci z roku 1930,

berúc na vedomie, že Dohovor o otroctve z roku 1926 ustanovuje, že sa prijmú všetky potrebné opatrenia na predchádzanie tomu, aby povinná alebo nútená práca dosiahla stav podmienok, ktoré sú podobné otroctvu, a že Doplnkový dohovor o zrušení otroctva, obchodu s otrokmi a inštitúcií a praktík podobných otroctvu z roku 1956 ustanovuje úplné zrušenie služby pre dlhy a nevoľníctva,

berúc na vedomie, že Dohovor o ochrane miezd z roku 1949 ustanovuje, že mzdy sa platia pravidelne, a zakazuje metódy platby, ktoré zbavujú pracovníka2) skutočnej možnosti skončenia zamestnania,

rozhodnúc o prijatí ďalších návrhov, ak ide o zrušenie určitých foriem nútenej alebo povinnej práce, ktoré predstavujú porušovanie ľudských práv, ktoré uvádza Charta Organizácie Spojených národov a ktoré proklamuje Všeobecná deklarácia ľudských práv, a

určujúc, že tieto návrhy majú mať formu medzinárodného dohovoru,

prijíma dvadsiateho piateho júna tisícdeväťstopäťdesiatsedem tento dohovor, ktorý sa môže uvádzať ako Dohovor o zrušení nútenej práce z roku 1957:

Článok 1

Každý člen3) Medzinárodnej organizácie práce, ktorý ratifikuje tento dohovor, sa zaväzuje potláčať a nepoužívať akúkoľvek formu nútenej alebo povinnej práce:

a) ako prostriedok politického nátlaku alebo výchovy, alebo ako trest osobám, ktoré majú alebo vyjadrujú politické názory, alebo prejavujú ideologickú opozíciu proti zavedenému politickému, sociálnemu alebo hospodárskemu systému,

b) ako metódu mobilizovania a používania práce na ciele hospodárskeho rozvoja,

c) ako prostriedok pracovnej disciplíny,

d) ako trest za účasť na štrajkoch,

e) ako prostriedok rasovej, sociálnej, národnej alebo náboženskej diskriminácie.

Článok 2

Každý člen Medzinárodnej organizácie práce, ktorý ratifikuje tento dohovor, sa zaväzuje prijať účinné opatrenia na zabezpečenie okamžitého a úplného zrušenia nútenej alebo povinnej práce tak, ako ju ustanovuje článok 1 tohto dohovoru.

Článok 3

Formálne ratifikácie tohto dohovoru sa oznámia generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce na registráciu.

Článok 4

1. Tento dohovor zaväzuje len tých členov Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikácie zaregistroval generálny riaditeľ.

2. Dohovor nadobudne platnosť po dvanástich mesiacoch odo dňa, keď generálny riaditeľ zaregistroval ratifikácie dohovoru dvoma členmi.

3. Potom tento dohovor nadobudne platnosť pre ktoréhokoľvek člena po dvanástich mesiacoch odo dňa, keď sa jeho ratifikácia zaregistrovala.

Článok 5

1. Člen, ktorý ratifikoval tento dohovor, môže ho vypovedať po uplynutí desiatich rokov odo dňa, keď dohovor prvýkrát nadobudol platnosť, písomným oznámením generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce, ktorý túto skutočnosť zaregistruje. Takéto vypovedanie nadobudne platnosť rok po dni jeho zaregistrovania.

2. Každý člen, ktorý ratifikoval tento dohovor a nepoužije právo vypovedať ho v priebehu roka nasledujúceho po uplynutí obdobia desiatich rokov uvedeného v predchádzajúcom odseku, bude viazaný dohovorom na ďalších desať rokov a potom ho bude môcť vypovedať vždy po uplynutí desaťročného obdobia za podmienok uvedených v tomto článku.

Článok 6

1. Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi všetkým členom Medzinárodnej organizácie práce registráciu všetkých ratifikácií a vypovedaní, ktoré mu oznámili členovia organizácie.

2. Pri upovedomení členov organizácie o registrácii druhej ratifikácie generálny riaditeľ upozorní členov organizácie na dátum, keď dohovor nadobudne platnosť.

Článok 7

Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov na registráciu podľa článku 102 Charty Organizácie Spojených národov úplné podrobnosti o všetkých ratifikáciách a aktoch vypovedania, ktoré zaregistroval podľa ustanovení predchádzajúcich článkov.

Článok 8

Vždy, ak to Správna rada Medzinárodného úradu práce považuje za potrebné, predloží generálnej konferencii správu o pôsobení tohto dohovoru a preskúma vhodnosť zaradenia otázky jeho čiastočného alebo úplného revidovania do programu konferencie.

Článok 9

1. Ak konferencia prijme nový dohovor, ktorý reviduje tento dohovor úplne alebo sčasti, potom, ak nový dohovor neustanoví inak,

a) ratifikácia nového revidovaného dohovoru členom má ipso iure za následok bezprostredné vypovedanie tohto dohovoru bez ohľadu na ustanovenia článku 5, ak a keď nový revidovaný dohovor nadobudne platnosť,

b) odo dňa, keď nový revidovaný dohovor nadobudne platnosť, tento dohovor prestane byť prístupný ratifikácii zo strany členov.

2. Tento dohovor ostane v každom prípade v platnosti v jeho terajšej forme a obsahu pre tých členov, ktorí ho ratifikovali, ale neratifikovali revidovaný dohovor.

Článok 10

Anglické a francúzske znenia textu tohto dohovoru sú rovnako rozhodujúce.

Uvedený text dohovoru je pôvodný a riadne sa prijal v priebehu štyridsiateho zasadnutia Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce, ktoré sa konalo v Ženeve a bolo vyhlásené za skončené dvadsiateho siedmeho júna 1957.

Na dôkaz toho sme pripojili svoje podpisy štvrtého júla 1957:

prezident konferencie
HAROLD HOLT

generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce
DAVID A. MORSE

Text dohovoru, ako je tu uvedený, je presnou kópiou pôvodného textu, ktorý podpísali prezident Medzinárodnej konferencie práce a generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce.

Overená, presná a kompletná kópia.

Za generálneho riaditeľa Medzinárodného úradu práce:

FRANCIS MAUPAIN v. r.

právny poradca Medzinárodného úradu práce

Anglické znenie textu

Francúzske znenie textu

Poznámky pod čiarou

1) V tomto oznámení Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky sa uvádza slovenský preklad pôvodného textu dohovoru; v prílohe k oznámeniu sa uvádza pôvodný text dohovoru v anglickom jazyku a vo francúzskom jazyku.

2) Anglický text tohto dohovoru používa termín „worker“ – „pracovník“. Francúzsky text tohto dohovoru používa termín „travailleur“ – „pracovník“. Pracovnoprávne predpisy platné v Slovenskej republike nepoužívajú termín „pracovník“, ale používajú termín „zamestnanec“ v súlade s čl. I prvým bodom a s čl. VIII zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 206/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákonník práce (zákon č. 65/1965 Zb.) a menia sa a dopĺňajú zákony v oblasti zamestnanosti v znení neskorších predpisov.

3) Členský štát Medzinárodnej organizácie práce.