Opatrenie č. 34/1998 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 351/1996 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1997 v znení opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/1997 Z. z. a opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 310/1997 Z. z.

Čiastka 14/1998
Platnosť od 14.02.1998 do31.12.2001

34

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

zo 4. februára 1998,

ktorým sa dopĺňa opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 351/1996 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1997 v znení opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/1997 Z. z. a opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 310/1997 Z. z.

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 24 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov ustanovuje:


Čl. I

Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 351/1996 Z. z., ktorým sa vyhlasuje Program štátnych štatistických zisťovaní pre potrebu Slovenskej republiky na rok 1997 v znení opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/1997 Z. z. a opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 310/1997 Z. z. sa dopĺňa takto:

Dlhodobé štatistické zisťovania organizované a vykonávané Štatistickým úradom Slovenskej republiky uvedené v prílohe č. 4 sa dopĺňajú v rozsahu uvedenom v prílohe k tomuto opatreniu.


Čl. II

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Štefan Condík v. r.


Príloha k opatreniu č. 34/1998 Z. z.

ÚPRAVY

prílohy č. 4 k opatreniu Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 351/1996 Z. z. v znení opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 128/1997 Z. z. a opatrenia Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 310/1997 Z. z.

1. V Prehľade zisťovaní sa za bod 88 na konci pripájajú body 89 a 90, ktoré znejú:

„89. ÚNP 1-01 Výberové zisťovanie o úplných ná- kladoch práce

90. Mzdy 1-01 Výberové zisťovanie o štruktúre
miezd zamestnancov podľa povo-
lania, veku a vzdelania“.

2. V Charakteristikách zisťovaní sa za bod 88 na konci pripájajú body 89 a 90, ktoré znejú:

„89. Názov zisťovania: Výberové zisťovanie o úplných nákladoch práce

Značka štatistického formulára: ÚNP 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Účelom zisťovania je získať informácie o štruktúre miezd a ostatných nákladov, ktoré zamestnávateľ vynakladá na pracovnú silu. Výberové zisťovanie sa vykoná podľa metodiky EUROSTAT-u a výsledky spracovania budú slúžiť na hodnotenie mzdového vývoja a ostatných nákladov práce. Údaje sa predkladajú za podnik a podľa vybraných povolaní (zamestnaní KZAM), ktoré budú slúžiť v ďalšom období pre Európsky index nákladov práce. V zmysle uznesenia vlády SR č. 43 zo 14. januára 1997 k návrhu realizačného projektu ceny práce sa zisťovanie má vykonávať v ročných intervaloch. Spracované agregované údaje sa budú poskytovať zahraničným inštitúciám, MPSVR SR a zástupcom tripartitných rokovaní (odborovým zväzom a zamestnávateľským združeniam).

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: disketa (v ojedinelých prípadoch výkaz).

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: počet zamestnancov, odpracované hodiny, štruktúra miezd a štruktúra ostatných nákladov vynakladaných na pracovnú silu (príspevky zamestnávateľa na zdravotné, nemocenské, dôchodkové poistenie, príspevky do fondu nezamestnanosti, mzdové vyrovnanie počas práceneschopnosti, mzdové vyrovnanie v prípade skráteného pracovného času a pod.).

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do konca marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom TREXIMY, spol. s r. o., Bratislava.

90. Názov zisťovania: Výberové zisťovanie o štruktúre miezd zamestnancov podľa povolania, veku a vzdelania

Značka štatistického formulára:Mzdy 1-01

a) Účel a využitie výsledkov štatistického zisťovania

Cieľom zisťovania je získať informácie o podrobnej štruktúre miezd zamestnancov v jednotlivých povolaniach (podľa KZAM) podľa pohlavia, veku a vzdelania zamestnancov. V zmysle uznesenia vlády SR č. 43 zo 14. januára 1997 k návrhu realizačného projektu ceny práce sa zisťovanie má vykonávať v ročných intervaloch. Údaje sa využijú na hodnotenie úrovne miezd zamestnancov z hľadiska rôznych demografických a ekonomických charakteristík a budú slúžiť na koncepčné riadenie mzdovej politiky v SR a na účely mzdového vyjednávania v tripartitných orgánoch.

b) Vecná (obsahová) charakteristika štatistického zisťovania vrátane štatistických ukazovateľov

Druh štatistického zisťovania: disketa (v ojedinelých prípadoch výkaz).

Použitá metóda: výberové zisťovanie.

Charakteristika navrhnutých ukazovateľov: vyplatené mzdy podľa jednotlivých zložiek, napríklad základné (tarifné) mzdy, príplatky a doplatky, náhrady mzdy, prémie a odmeny, naturálne odmeny, 13., resp. 14. plat a pod., osobné číslo a dátum narodenia zamestnanca, kódy zamestnania (podľa KZAM) a dosiahnutého vzdelania.

c) Okruh spravodajských jednotiek

Spravodajskú povinnosť pre jednotlivé zisťovania stanoví spravodajským jednotkám definovaným v § 2 písm. c) zákona SNR č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike Štatistický úrad SR na základe vymedzených kritérií (OKEČ, počet pracovníkov a iné).

d) Periodicita a lehoty na poskytovanie štatistických údajov

Periodicita zisťovania: ročná.

Lehota na odovzdanie štatistických údajov spravodajskou jednotkou: do konca marca nasledujúceho roka.

e) Orgán, ktorý vykonáva štatistické zisťovanie a zabezpečuje jeho spracovanie

Orgán vykonávajúci štatistické zisťovanie: Štatistický úrad SR.

Orgán zabezpečujúci spracovanie: Štatistický úrad SR prostredníctvom TREXIMY, spol. s r. o., Bratislava.“.