Opatrenie č. 339/1998 Z. z.Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky, ktorým sa vyhlasuje Zoznam vybraných výrobkov a služieb v pôdohospodárstve

(v znení č. 292/2000 Z. z.)

Čiastka 132/1998
Platnosť od 12.11.1998 do31.12.2008
Účinnosť od 01.10.2000 do31.12.2008
Zrušený 559/2008 Z. z.

339

OPATRENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

zo 7. októbra 1998,

ktorým sa vyhlasuje Zoznam vybraných výrobkov a služieb v pôdohospodárstve

Štatistický úrad Slovenskej republiky podľa § 32 ods. 3 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov vyhlasuje:


§ 1

(1) Zoznam vybraných výrobkov a služieb v pôdohospodárstve (ďalej len „AGROPROD“), ktorý sa vydáva na účely štátneho štatistického zisťovania.

(2) AGROPROD podrobnejšie člení oddiely 01, 02, 05, 41 a podtriedu 90.00.11 klasifikácie produkcie1) a je uvedený v prílohe k tomuto opatreniu.

§ 2

Potrebné zmeny, doplnky a výklad AGROPROD-u na štatistické účely vykonáva Štatistický úrad Slovenskej republiky.


§ 3

Toto opatrenie nadobúda záväznosť dňom jeho uverejnenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.


Štefan Condík v. r.


Príloha k opatreniu č. 339/1998 Z. z.

AGROPROD

Zoznam vybraných výrobkov a služieb v pôdohospodárstve

Úvod

AGROPROD je zoznam vybraných výrobkov a služieb v pôdohospodárstve. Zahŕňa aj výrobky vodného hospodárstva. Nadväzuje na opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 172/1995 Z. z., ktorým sa vyhlasuje klasifikácia produkcie, ktoré nadobudlo záväznosť 1. januára 1996. Kategorizácia produktov AGROPROD vypracovaná na báze klasifikácie produkcie (ďalej len „KP“) umožňuje vykonávať štatistické zisťovania a analýzy podľa podrobnejšie členenej produkcie v oblasti pôdohospodárstva a vodného hospodárstva. Súčasťou AGROPROD-u je prevod na klasifikácie JKP a CS. V prípade zmien v niektorej z klasifikácií sa nadväzne bude aktualizovať aj AGROPROD.

AGROPROD vypracoval Štatistický úrad Slovenskej republiky v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva Slovenskej republiky.

METODICKÁ ČASŤ

AGROPROD obsahuje kategorizáciu výrobkov pre oddiely 01, 02, 05, 41 a podtriedu 90.00.11 KP vrátane súvisiacich služieb.

Kódovanie a štruktúra AGROPROD-u

Systém kódovania AGROPROD-u nadväzuje na kódovanie v OKEČ a KP. Označenie položky AGROPROD-u tvorí 8-miestny číselný kód s touto štruktúrou:

obrázok 01

kde

XX XX XX označuje kód KP (CPA),

YY označuje zatriedenie položky AGROPROD-u v rámci príslušnej položky KP (CPA).

Štruktúra AGROPROD-u pozostáva zo šiestich stĺpcov:

– stĺpec KP obsahuje 6-miestny číselný kód klasifikácie produkcie,

– stĺpec AGROPROD obsahuje 8-miestny číselný kód položky,

– stĺpec Názov položky označuje textové označenie výrobkov v AGROPROD-e,

– stĺpec MJ označuje základnú mernú jednotku, v ktorej sa štatisticky vykazuje produkcia jednotlivých výrobkov,

– stĺpec JKP označuje úplný alebo čiastočný prevod na kódy v pôvodných štatistických klasifikáciách,

– stĺpec CS označuje úplný alebo čiastočný prevod na kódy colného sadzobníka. Tento stĺpec nie je vyplnený pri položkách, ktoré predstavujú určitý druh služieb (napr. služby súvisiace s rastlinnou výrobouorba, sušenie obilnín a pod.). Taktiež nie je vykonaný prevod na kódy colného sadzobníka pre oddiel 41 a podtriedu 90.00.11.

Pôdohospodárska produkcia

Pôdohospodárska produkcia zahŕňa priemyselne nespracované výrobky poľnohospodárskej a lesníckej výroby, produkty chovu zvierat a rýb, rybolovu a poľovníctva, ako aj služby, ktoré sa samostatne poskytujú pre rastlinnú výrobu, lesníctvo, poľovníctvo, chov zvierat a rýb a rybolov (napr. zavlažovanie, zber úrody a pod.). Pod príslušnú položku služieb patria len služby poskytované na objednávku, to znamená samostatne fakturované služby. Niektoré služby však AGROPROD nezahŕňa, pretože svojím obsahom patria do iných oddielov KP. Ide napríklad o zvoz mlieka od výrobcu k spracovateľovi (60.24.11), inštalácie, opravy a údržba strojov a prístrojov pre poľnohospodárstvo a lesníctvo (29.32.9) a pod. Nepatria sem ani priemyselné a stavebné činnosti, ktoré môžu vykonávať jednotlivé subjekty.

Vodohospodárska produkcia

Vodohospodárska produkcia zahŕňa okrem produktov – pitnej a úžitkovej vody – aj služby spojené s rozvodom vody, odstraňovanie odpadových vôd vrátane ich čistenia, produkcie a likvidácie vodárenských kalov.

Zoznam skratiek použitých v AGROPROD-e

KPklasifikácia produkcie
CPAClassification of Products by Activity – klasifikácia produkcie platná pre členské štáty Európskej únie
OKEČOdvetvová klasifikácia ekonomických činností
NACEGeneral Industrial Classification of Economic Activities within the Europian Communities – klasifikácia ekonomických činností platná pre členské štáty Európskej únie
AGROPRODzoznam vybraných výrobkov a služieb v pôdohospodárstve
MJmerná jednotka
JKPpôvodné štatistické klasifikácie:
– jednotná klasifikácia výrobkov poľnohospodárstva, lesníctva a vodného hospodárstva
– jednotná klasifikácia priemyselných odborov a výrobkov
– jednotná klasifikácia výkonov
CScolný sadzobník
exsymbol, ktorý naznačuje, že obsahové vymedzenie produkcie podľa JKP alebo CS iba čiastočne zodpovedá obsahovému vymedzeniu produkcie podľa AGROPROD-u
i. n.inde neklasifikované

Zoznam skratiek ihličnatých a listnatých sortimentov dreva

SM– smrekJS– jaseň
JD– jedľaJV– javor
DG– duglaskaLP– lipa
BO– borovicaJL– jelša
VJ– vejmutovkaTP– topoľ
SMC– smrekovec opadavýOS– osika
DB– dubVR– vŕba
BK– bukHB– hrab

Zoznam použitých merných a menových jednotiek

kg– kilogramm2– štvorcový meter
kg/r– kilogram/rokm3– kubický meter
kg ž. h.– kilogram živej hmotnostim3 b. k.– kubický meter bez kôry
ks– kusSk– slovenská koruna
l– liter  

SYSTEMATICKÁ ČASŤ

KP AGROPROD Názov položky MJ JKP cs
01.11.11  Pšenica tvrdá (cestovinárska)     
  01.11.11.1 Pšenica tvrdá ozimná (okrem osiva)     
  01.11.11.11 Pšenica tvrdá ozimná priemyselná kg 001 13ex 1001.10ex
  01.11.11.12 Pšenica tvrdá ozimná potravinárska kg 001 13ex 1001.10ex
  01.11.11.13 Pšenica tvrdá ozimná kŕmna kg 001 13ex 1001.10ex
  01.11.11.2 Pšenica tvrdá jarná (okrem osiva)     
  01.11.11.21 Pšenica tvrdá jarná priemyselná kg 001 13ex 1001.10ex
  01.11.11.22 Pšenica tvrdá jarná potravinárska kg 001 13ex 1001.10ex
  01.11.11.23 Pšenica tvrdá jarná kŕmna kg 001 13ex 1001.10ex
  01.11.11.3 Osivo pšenice tvrdej     
  01.11.11.31 Osivo pšenice tvrdej ozimnej kg 001 71ex 1001.10ex
  01.11.11.32 Osivo pšenice tvrdej jarnej kg 001 72ex 1001.10ex
01.11.12  Pšenica mäkká a súraž     
  01.11.12.1 Pšenica mäkká ozimná     
    (okrem osiva)     
  01.11.12.11 Pšenica ozimná priemyselná kg 001 11ex 1001.90.10ex
  01.11.12.12 Pšenica ozimná potravinárska kg 001 12ex 1001.90.10ex
  01.11.12.13 Pšenica ozimná kŕmna kg - 1001.90.10ex
  01.11.12.2 Pšenica mäkká jarná (okrem osiva)     
  01.11.12.21 Pšenica jarná priemyselná kg 001 11ex 1001.90.10ex
  01.11.12.22 Pšenica jarná potravinárska kg 001 12ex 1001.90.10ex
  01.11.12.23 Pšenica jarná kŕmna kg - 1001.90.10ex
  01.11.12.3 Osivo pšenice mäkkej     
  01.11.12.31 Osivo pšenice mäkkej ozimnej kg 001 71ex 1001.90.9 lex
  01.11.12.32 Osivo pšenice mäkkej jarnej kg 001 72ex 1001.90.9 lex
  01.11.12.4 Súraž     
  01.11.12.40 Zmes pšenice a raže - súraž kg 001 611 1001.90.99ex
01.11.13  Kukurica (na zrno)     
  01.11.13.1 Kukurica na zrno (okrem osiva)     
  01. 11.13.11 Kukurica škrobárenská kg 001 41 1005.90ex
  01. 11.13.12 Kukurica potravinárska kg 001 42ex 1005.90ex
  01.11.13.2 Osivo kukurice     
  01. 11.13.21 Osivo kukurice hybridnej kg 001 76-7ex 1005.10ex
  01. 11.13.29 Ostatné osivo kukurice kg 001 76-7ex 1005.10ex
01.11.14  Ryža nelúpaná (v plevách)     
  01.11.14.1 Ryža nelúpaná (v plevách)     
  01. 11.14.10 Ryža nelúpaná (v plevách) kg 001 52 1006.10
01.11.15  Jačmeň     
  01.11.15.1 Jačmeň ozimný (okrem osiva)     
  01. 11.15.12 Jačmeň ozimný priemyselný kg 001 32ex 1003.00.90ex
  01. 11.15.13 Jačmeň ozimný potravinársky kg 001 3ex 1003.00.90ex
  01. 11.15.14 Jačmeň ozimný kŕmny kg 001 33ex 1003.00.90ex
  01.11.15.2 Jačmeň jarný (okrem osiva)     
  01.11.15.21 Jačmeň jarný sladovnícky kg 001 31 1003.00.90ex
  01.11.15.22 Jačmeň jarný priemyselný kg 001 32ex 1003.00.90ex
  01.11.15.23 Jačmeň jarný potravinársky kg 001 3ex 1003.00.90ex
  01.11.15.24 Jačmeň jarný kŕmny kg 001 33 1003.00.90ex
  01.11.15.3 Osivo jačmeňa     
  01.11.15.31 Osivo jačmeňa ozimného kg 001 741 1003.00.10ex
  01.11.15.32 Osivo jačmeňa jarného kg 001 742 1003.00.10ex
01.11.16  Raž, ovos     
  01.11.16.1 Raž ozimná (okrem osiva)     
  01.11.16.11 Raž ozimná potravinárska kg 001 2ex 1002ex
  01.11.16.12 Raž ozimná ostatná kg 001 2ex 1002ex
  01.11.16.2 Raž jarná (okrem osiva)     
  01.11.16.21 Raž jarná potravinárska kg 001 2ex 1002ex
  01.11.16.22 Raž jarná ostatná kg 001 2ex 1002ex
  01.11.16.3 Osivo ráže     
  01.11.16.31 Osivo ráže ozimnej kg 001 731 1002ex
  01.11.16.32 Osivo ráže jarnej kg 001 732 1002ex
  01.11.16.4 Ovos (okrem osiva)     
  01.11.16.41 Ovos potravinársky kg 001 511 1 1004ex
  01.11.16.42 Ovos kŕmny kg 001 511 5 1004ex
  01.11.16.5 Osivo ovsa     
  01.11.16.50 Osivo ovsa kg 001 790-1 1004ex
01.11.17  Ostatné obilniny     
  01.11.17.1 Ostatné obilniny (okrem osiva)     
  01.11.17.11 Proso kg 001 53 1008.20ex
  01.11.17.12 Pohánka kg 001 54 1008.10ex
  01.11.17.13 Cirok na zrno kg 001 57 1007.00.90
  01.11.17.14 Triticale kg 001 58 1008.90.10ex
  01.11.17.19 Obilniny i. n. kg 001 55-6 1008.90ex
  01.11.17.2 Osivo ostatných obilnín     
  01.11.17.21 Osivo prosa kg 001 792 1008.20ex
  01.11.17.22 Osivo pohánky kg 001 793 1008. 10ex
  01.11.17.23 Osivo ciroku kg 001 795-8 1007.00.10
  01.11.17.24 Osivo triticale kg 001 751 1008.90.10ex
  01.11.17.29 Osivo obilnín i. n. kg 001 79ex 1008.90ex
  01.11.17.3 Obilné zmesi (okrem súraže)     
  01.11.17.31 Miešanky ovsa a jačmeňa kg 001 613 
  01.11.17.39 Ostatné obilné zmesi kg 001 61ex 
01.11.21  Zemiaky     
  01.11.21.1 Zemiaky     
  01.11.21.11 Zemiaky konzumné skoré kg 003 111-2 0701.90.51,
          .59
  01.11.21.12 Zemiaky konzumné neskoré kg 003 113-5 0701.90.90
  01.11.21.13 Zemiaky priemyselné kg 003 31 0701.90.10
  01.11.21.19 Zemiaky ostatné kg 003 11 ex 0701.90.10
  01.11.21.2 Sadba zemiakov     
  01.11.21.21 Sadba zemiakov konzumných skorých kg 003 731-2 0701.10ex
  01.11.21.29 Sadba zemiakov ostatných kg 003 733-5 0701.10ex
01.11.22  Strukoviny suché, vylúpané,     
    tiež lúpané alebo drvené     
  01.11.22.1 Strukoviny jedlé (okrem osiva)     
  01.11.22.11 Fazuľa jedlá kg 002 13 0713.31.00ex,
          .32.00ex,
          .33ex
  01.11.22.12 Šošovica jedlá kg 002 12 0713.40.00ex
  01.11.22.13 Hrach jedlý kg 002 11 0713.10.90
  01.11.22.19 Ostatné jedlé strukoviny kg 002 1ex 0713.20
  01.11.22.2 Osivo strukovín jedlých     
  01.11.22.21 Osivo fazule jedlej kg 002 73 0713.31.00ex,
          .32.00ex,
          .33ex
  01.11.22.22 Osivo šošovice jedlej kg 002 72 0713.40.00ex
  01.11.22.23 Osivo hrachu jedlého kg 002 71 0713.10.10
  01.11.22.29 Osivo ostatných strukovín jedlých kg 002 7ex 0713ex
  01.11.22.3 Strukoviny kŕmne (okrem osiva)     
  01.11.22.31 Hrach kŕmny kg 002 211 1214.90.99ex
  01.11.22.32 Peluška kŕmna kg 002 212 1214.90.99ex
  01.11.22.33 Vlka siata kg 002 22 1214.90.99ex
  01.11.22.34 Luplna siata kg 002 23 1214.90.99ex
  01.11.22.35 Bôb kŕmny kg 002 24 1214.90.99ex
  01.11.22.36 Zmesi strukovín a strukovinovo-obilné     
    zmesi kg 002 3 1214.90.99ex
  01.11.22.39 Ostatné strukoviny kŕmne kg 002 29 1214.90.99ex
  01.11.22.4 Osivo strukovín kŕmnych     
  01.11.22.41 Osivo hrachu kŕmneho kg 002 741 0713ex
  01.11.22.42 Osivo pelušky kŕmnej kg 002 743 0713ex
  01.11.22.43 Osivo vlky siatej kg 002 75ex 0713ex
  01.11.22.44 Osivo lupiny kg 002 76 0713ex
  01.11.22.45 Osivo bôbu kŕmneho kg 002 791-2 0713ex
  01.11.22.49 Osivo ostatných strukovín kŕmnych kg 002 79ex 0713ex
01.11.23  Jedlé korene a hľuzy s vysokým     
    obsahom škrobu alebo inulínu     
  01.11.23.1 Jedlé korene a hľuzy s vysokým     
    obsahom škrobu alebo inulínu     
  01.11.23.10 Jedlé korene a hľuzy s vysokým kg 003 45, 0714ex
    obsahom škrobu alebo inulínu  003 47, 
        003 75 
  01.11.23.2 Sadba jedlých koreňov     
  01.11.23.20 Sadba jedlých koreňov kg - 0714ex
01.11.31  Sójové bôby, tiež drvené     
  01.11.31.1 Sója (okrem osiva)     
  01.11.31.10 Sója kg 011 122 1201.00.90
  01 11.31.2 Osivo sóje     
  01.11.31.20 Osivo sóje kg 011 726 1201.00.10
01.11.32  Arašidové oriešky     
  01.11.32.0 Arašidové oriešky     
  01.11.32.00 Arašidové oriešky kg 011 121, 1202
        021 635 
01.11.33  Slnečnicové, sezamové,     
    očiankové semená; semená     
    repky, repky olejky, horčičné     
    semená     
  01.11.33.1 Semená olejnaté (okrem osiva)     
  01.11.33.11 Semená slnečnice kg 011 111 1206.00.99
  01.11.33.12 Semená repky olejky ozimnej kg 011 114ex 1205.00.90ex
  01.11.33.13 Semená repky olejky jarnej kg 011 114ex 1205.00.90ex
  01.11.33.14 Semená repice kg 011 115 -
  01.11.33.15 Semená horčice kg 011 113 1207.50.90
  01.11.33.16 Semená sezamové kg 011 124 1207.40.90
  01.11.33.19 Ostatné olejnaté semená kg 011 11ex 1207.60.90
  01.11.33.2 Osivo semien olejnatých     
  01.11.33.21 Osivo slnečnice kg 011 723 1206.00.10
  01.11.33.22 Osivo repky olejky ozimnej kg 011 711 1205.00.10ex
  01.11.33.23 Osivo repky olejky jarnej kg 011 712 1205.00.10ex
  01.11.33.24 Osivo repice kg 011 713 -
  01.11.33.25 Osivo horčice kg 011 715-6 1207.50.10
  01.11.33.29 Osivo ostatných olejnatých semien kg 011 71ex, 1207.40.10,
        011 72ex 1207.60.10
01.11.34  Bavlníkové semená     
  01.11.34.0 Bavlníkové semená     
  01.11.34.00 Bavlníkové semená kg 011 123 1207.20
01.11.35  Olejnaté semená a plody i. n.     
  01.11.35.1 Semeno ľanu (okrem osiva)     
  01.11.35.11 Semeno ľanu priadneho kg 012 81 1204.00.90
  01.11.35.12 Semeno ľanu olejného kg 012 81 1204.00.90
  01.11.35.2 Osivo ľanu     
  01.11.35.20 Osivo ľanu kg 012 711 1204.00.10
  01.11.35.3 Semeno konopy (okrem osiva)     
  01.11.35.31 Semeno konopy na vlákno kg 012 821 1207.99.91ex
  01.11.35.39 Semeno konopy ostatné kg 012 82ex 1207.99.91ex
  01.11.35.4 Osivo konopy     
  01.11.35.41 Osivo konopy na vlákno kg 012 712 1207.99. 10ex
  01.11.35.49 Osivo konopy ostatné kg 012 712ex 1207.99. 10ex
  01.11.35.5 Semená mäkké olejnaté     
    (okrem osiva) i. n.     
  01.11.35.51 Mak kg 011 112 1207.91.90
  01.11.35.59 Ostatné semená mäkké olejnaté     
    (saflor a pod.) kg 011 12ex 1207.99.99ex
  01.11.35.6 Osivo semien mäkkých olejnatých     
    i. n.     
  01.11.35.61 Osivo maku kg 011 721 1207.91.10
  01.11.35.69 Osivo ostatných semien     
    mäkkých olejnatých i. n. kg 011 72ex 1207.99. 10ex
  01.11.35.9 Ostatné olejnaté semená a plody     
    i. n.     
  01.11.35.90 Ostatné olejnaté semená a plody i. n. kg 011 13-4 1203.00,
          1207.10,
          1207.30,
          1207.99ex
01.11.40  Nespracovaný tabak     
  01.11.40.1 Tabak nefermentovaný sušený     
  01.11.40.11 Tabak nefermentovaný umelo sušený kg 011 421ex 2401.10ex,
    cigaretový    2401.20ex
  01.11.40.12 Tabak nefermentovaný prirodzene kg 011 421ex 2401.10ex,
    sušený cigaretový    2401.20ex
  01.11.40.19 Tabak nefermentovaný sušený ostatný kg 011 42ex 2401.10ex,
          2401.20ex
  01.11.40.9 Tabak nespracovaný ostatný     
  01.11.40.90 Tabak nespracovaný ostatný kg 011 4ex 2401.10ex,
          2401.20ex
01.11.51  Cukrová repa     
  01.11.51.1 Cukrová repa     
  01.11.51.10 Cukrová repa kg 003 32 1212.91
  01.11.51.2 Sadzačky a semenačky cukrovej     
    repy     
  01.11.51.21 Sadzačky cukrovej repy kg 003 771 -
  01.11.51.22 Semenačky cukrovej repy kg 003 791 -
01.11.52  Cukrová trstina     
  01.11.52.0 Cukrová trstina     
  01.11.52.00 Cukrová trstina kg - 1212.92
01.11.60  Slama a zelené krmoviny     
  01.11.60.1 Jednoročné krmoviny na zeleno     
  01.11.60.11 Kukurica a jej miešanky na zeleno     
    a siláž kg 005 111 1214.90.99ex
  01.11.60.12 Ozimné strukovinovo-obilné miešanky kg 005 141 1 1214.90.99ex
  01.11.60.13 Jarné strukovinovo-obilné miešanky kg 005 141 2 1214.90.99ex
  01.11.60.14 Bôb na zelené kŕmenie kg 005 1134 1214.90.99ex
  01.11.60.15 Medziplodiny a následné plodiny kg - 1214.90.99ex
  01.11.60.19 Ostatné jednoročné krmoviny kg 005 1ex 1214.90.99ex
  01.11.60.2 Viacročné krmoviny na zeleno     
  01.11.60.21 Ďatelina červená dvojkosná kg 005 12ex 1214.90.99ex
  01.11.60.22 Lucerna kg 005 122 1214.90.99ex
  01.11.60.23 Ďatelina jednokosná kg 005 115ex 1214.90.99ex
  01.11.60.24 Vičenec kg 005 129 2 1214.90.99ex
  01.11.60.25 Ďatelinovo- a lucernovo-trávne     
   miešanky kg 005 142 1214.90.99ex
  01.11.60.26 Ostatné viacročné ďatelinoviny kg 005 12ex 1214.90.99ex
  01.11.60.27 Trávne porasty viacročné kg 005 13 1214.90.99ex
  01.11.60.28 Trávne porasty trvalé kg 005 13 1214.90.99ex
  01.11.60.29 Ostatné viacročné krmoviny kg 005 lex 1214.90.99ex
  01.11.60.3 Kŕmna zelenina a okopaniny     
  01.11.60.31 Cukrová repa kŕmna kg 003 421 1214.90.10ex
  01.11.60.32 Kŕmna repa kg 003 422-4 1214.90.10ex
  01.11.60.33 Kŕmny kel kg 003 43 1214.90.99ex
  01.11.60.34 Turín (kváka) kg 003 492 1214.90.10ex
  01.11.60.35 Kŕmna mrkva kg 003 46 1214.90.99ex
  01.11.60.36 Kŕmna tekvica kg 003 44 1214.90.99ex
  01.11.60.39 Ostatná kŕmna zelenina a okopaniny kg 003 41 1214.90.99ex
       003 49ex 
  01.11.60.4 Sadzačky kŕmnych okopanín     
  01.11.60.41 Sadzačky kŕmnej repy kg 003 761 -
  01.11.60.42 Sadzačky kvaky kg 003 764 -
  01.11.60.49 Sadzačky ostatných kŕmnych     
   okopanín kg 003 76ex -
  01.11.60.5 Semenačky kŕmnych okopanín     
  01.11.60.51 Semenačky kŕmnej repy kg 003 781 -
  01.11.60.52 Semenačky kvaky kg 003 784 -
  01.11.60.59 Semenačky ostatných kŕmnych     
   okopanín kg 003 78ex -
  01.11.60.6 Slama a seno     
  01.11.60.61 Slama kŕmna kg 001 811, 1213ex
       002 8 
  01.11.60.62 Slama stelivová kg 001 812 1213ex
  01.11.60.63 Seno kg 005 5 1214.90ex
  01.11.60.7 Siláž, senáž     
  01.11.60.71 Siláž kukuričná kg 005 2ex -
  01.11.60.72 Siláž ďatelinovo-trávna kg 005 2ex -
  01.11.60.73 Siláž odrezková kg 005 2ex -
  01.11.60.76 Senáž ďatelinovo-trávna kg 005 3ex -
  01.11.60.77 Senáž lucernová kg 005 3ex -
  01.11.60.79 Ostatná siláž a senáž kg 005 2-3ex -
  01.11.60.9 Kŕmne odpady a ostatné     
   zelené krmoviny     
  01.11.60.90 Kŕmne odpady a ostatné kg 001 91, 1214.90ex,
    zelené krmoviny  002 9, 1213ex
        003 921, 
        003 922, 
        024 9 
01.11.71  Bavlna vyzrnená i nevyzrnená     
  01.11.71.0 Bavlna surová     
  01.11.71.00 Bavlna surová kg 012 13 5201
01.11.72  Juta a ostatné textilné lykové     
    vlákna okrem ľanu, konopy     
    a ramie     
  01.11.72.0 Juta a ostatné textilné lykové     
    vlákna okrem ľanu, konopy     
    a ramie     
  01.11.72.00 Juta a ostatné textilné lykové     
    vlákna okrem ľanu, konopy a ramie kg 012 14 5303.10
01.11.73  Ľan a konopa, sisalové     
    a ostatné textilné vlákna surové     
  01.11.73.1 Stonky ľanu     
  01.11.73.11 Stonky ľanu neodsemenené kg 012 111 5301.10ex
  01.11.73.12 Stonky ľanu odsemenené rosené kg 012 113 5301.10ex
  01.11.73.13 Stonky ľanu odsemenené ostatné kg 012 112-4 5301.10ex
  01.11.73.2 Stonky konopy     
  01.11.73.21 Stonky konopy neodsemenené kg 012 121 5302.10ex
  01.11.73.22 Stonky konopy odsemenené surové kg 012 122-3 5302.10ex
  01.11.73.9 Rastliny priadne ostatné     
  01.11.73.90 Rastliny priadne ostatné kg 012 15, 5304.10,
        012 19 5305.11,
          5305.21,
          5305.91
01.11.80  Prírodný kaučuk     
    v primárnych formách alebo     
    doskách, listoch alebo pásoch     
  01.11.80.0 Prírodný kaučuk v primárnych     
    formách alebo doskách, listoch     
    alebo pásoch     
  01.11.80.00 Prírodný kaučuk v primárnych formách kg 271 1, 4001.10,
    alebo doskách, listoch alebo pásoch  271 3 4001.21,
          4001.22
01.11.91  Rastliny používané primárne     
    v parfumérii, farmácii alebo     
    na insekticídne, paraziticídne     
    alebo podobné účely     
  01.11.91.1 Rastliny liečivé     
  01.11.91.10 Rastliny liečivé kg 018, 1211.90ex
        261 1, 
        261 3 
  01.11.91.9 Ostatné rastliny používané     
    primárne v parfumérii, farmácii     
    alebo na insekticídne,     
    paraziticídne alebo podobné účely     
  01.11.91.90 Ostatné rastliny používané primárne     
    v parfumérii, farmácii alebo na     
    insekticídne, paraziticídne alebo     
    podobné účely kg 017 5ex 1211ex
01.11.92  Semená cukrovej repy     
    a semená krmovín     
  01.11.92.1 Osivo technických okopanín     
  01.11.92.11 Osivo cukrovej repy kg 003 721 1209.11
  01.11.92.12 Osivo čakanky kg 003 722 -
  01.11.92.2 Osivo kŕmnych okopanín     
  01.11.92.21 Osivo kŕmnej repy kg 003 711 -
  01.11.92.29 Osivo ostatných kŕmnych okopanín kg 003 71 ex -
  01.11.92.3 Semeno krmovín (okrem osiva)     
  01.11.92.31 Semeno ďateliny červenej dvojkosnej kg - 1209.2ex
  01.11.92.32 Semeno vičenca kg - 1209.2ex
  01.11.92.33 Semeno ďateliny jednokosnej kg - 1209.2ex
  01.11.92.34 Semeno lucerny kg - 1209.2ex
  01.11.92.35 Semeno viacročných tráv kg - 1209.2ex
  01.11.92.39 Semeno ostatných krmovín kg - 1209.2ex
  01.11.92.4 Osivo krmovín     
  01.11.92.41 Osivo ďateliny červenej dvojkosnej kg 005 72ex 1209.2ex
  01.11.92.42 Osivo lucerny kg 005 7ex 1209.2ex
  01.11.92.43 Osivo ďateliny jednokosnej kg 005 72ex 1209.2ex
  01.11.92.44 Osivo traviny kg 005 7ex 1209.2ex
  01.11.92.45 Osivo mätonoha trváceho kg 005 7ex 1209.2ex
  01.11.92.46 Osivo kostravy lúčnej dvojkosnej kg 005 7ex 1209.2ex
  01.11.92.49 Osivo ostatných krmovín kg 005 7ex 1209.2ex
01.11.93  Ostatné rastlinné produkty     
  01.11.93.1 Čakanka (koreň)     
  01.11.93.10 Koreň čakanky kg 003 33 1212.99.10
  01.11.93.2 Sadzačky a semenačky čakanky     
  01.11.93.21 Sadzačky čakanky kg 003 772 -
  01.11.93.22 Semenačky čakanky kg 003 792 -
  01.11.93.3 Chmeľ     
  01.11.93.31 Chmeľ čerstvý kg 011 31 1210.10
  01.11.93.32 Chmeľ sušený kg 011 32 1210.20
  01.11.93.4 Makovice prázdne     
  01.11.93.40 Makovice prázdne kg 011 82 -
  01.11.93.9 Ostatné neuvedené rastlinné     
    produkty     
  01.11.93.90 Iné rastlinné produkty kg 011 74 -
01.12.11  Zelenina koreňová a cibuľová     
  01.12.11.1 Zelenina koreňová     
  01.12.11.11 Mrkva a karotka skorá a letná kg 024 13ex 0706.10ex
  01.12.11.12 Mrkva a karotka neskorá kg 024 13ex 0706.10ex
  01.12.11.13 Petržlen a paštrnák kg 024 14 0706.90.90ex
  01.12.11.14 Zeler kg 024 11 0706.90ex
  01.12.11.2 Ostatná koreňová zelenina     
  01.12.11.21 Repa červená šalátová (cvikla) kg 024 12 0706.90.90ex
  01.12.11.22 Reďkovka kg 024 15 0706.90.90ex
  01.12.11.23 Chren kg 024 16 0706.90.30
  01.12.11.24 Reďkev siata kg 024 19ex 0706.90.90ex
  01.12.11.29 Ostatná neuvedená koreňová     
    zelenina kg 024 19 0706.90.90ex
  01.12.11.3 Zelenina cibuľová     
  01.12.11.31 Cibuľa skorá a letná kg 024 41 ex 0703.10ex
  01.12.11.32 Cibuľa suchá kg 024 414 0703.10ex
  01.12.11.33 Cesnak čerstvý kg 024 421 0703.20ex
  01.12.11.34 Cesnak suchý kg 024 422 0703.20ex
  01.12.11.35 Pór kg 024 43 0703.90ex
  01.12.11.39 Ostatná neuvedená cibuľová zelenina kg 024 49 0703.90ex
  01.12.11.4 Sadba cibule a cesnaku     
  01.12.11.41 Sadba cibule kg 024 41 ex 0703.90ex
  01.12.11.42 Sadba cesnaku kg 024 42ex 0703.90ex
01.12.12  Zelenina plodová a struková     
  01.12.12.1 Melóny     
  01.12.12.11 Melóny cukrové kg 024 311 0807.19
  01.12.12.12 Dyňa červená kg 024 312 0807.11
  01.12.12.2 Uhorky     
  01.12.12.21 Uhorky nakladačky kg 024 32 0707.00.90
  01.12.12.22 Uhorky šalátové kg 024 33 0707.00.10-
          .40
  01.12.12.3 Paradajky     
  01.12.12.31 Rajčiak konzumný zrelý kg 024 351 0702ex
  01.12.12.32 Rajčiak priemyselný kg 024 352 0702ex
  01.12.12.4 Zelenina struková     
  01.12.12.41 Fazuľa struková kg 024 61 0708.20
  01.12.12.42 Hrach strukový kg 024 621 0708.10ex
  01.12.12.43 Hrach vylúpaný kg 024 622 0708.10ex
  01.12.12.49 Ostatná struková zelenina kg 024 6 0708.90
01.12.13  Zelenina i. n.     
  01.12.13.1 Kaleráb     
  01.12.13.11 Kaleráb skorý a letný kg 024 21ex 0704.90.90ex
  01.12.13.12 Kaleráb neskorý kg 024 21ex 0704.90.90ex
  01.12.13.2 Kel     
  01.12.13.21 Kel hlávkový skorý a letný kg 024 221 0704.90.90ex
  01.12.13.22 Kel hlávkový neskorý kg 024 222 0704.90.90ex
  01.12.13.23 Kel ružičkový kg 024 23 0704.20
  01.12.13.3 Kapusta     
  01.12.13.31 Kapusta biela skorá a letná kg 024 251, 0704.90.10ex
        024 252ex 
  01.12.13.32 Kapusta biela neskorá kg 024 252ex 0704.90.10ex
  01.12.13.33 Kapusta červená kg 024 26 0704.90.10ex
  01.12.13.34 Kapusta čínska kg 024 29ex 0704.90.10ex
  01.12.13.35 Kapusta pekinská kg 024 29ex 0704.90.10ex
  01.12.13.4 Karfiol     
  01.12.13.41 Karfiol skorý a letný kg 024 24ex 0704.10ex
  01.12.13.42 Karfiol neskorý kg 024 24ex 0704.10ex
  01.12.13.43 Brokolica kg 024 291 0704.10ex
  01.12.13.5 Ostatná hlúbová zelenina     
  01.12.13.50 Ostatná hlúbová zelenina kg 024 29ex 0704ex
  01.12.13.6 Ostatná zelenina plodová     
    okrem paradajok     
  01.12.13.61 Zeleninová paprika kg 024 34 0709.60.10
  01.12.13.62 Cukety kg 024 39ex 0709.90ex
  01.12.13.69 Ostatná neuvedená plodová zelenina kg 024 39ex 0709.90.2ex,
          0709.90.4-
          .9ex
  01.12.13.7 Zelenina listová     
  01.12.13.71 Šalát hlávkový kg 024 51 0705.11
  01.12.13.72 Špenát siaty kg 024 521 0709.70
  01.12.13.79 Ostatná neuvedená listová zelenina kg 024 5ex 0705ex,
          0709.1-
          .90.2ex,
          0709.90.4-
          .9ex
  01.12.13.9 Ostatná zelenina i. n.     
  01.12.13.91 Šampiňóny a hlivy pestované kg 058 211-2 0709.51.10,
          .90ex
  01.12.13.92 Huby ostatné kg 058 3 0709.51.30-
          .50, .51.90ex
  01.12.13.93 Špargľa kg 024 53 0709.20
  01.12.13.94 Kukurica cukrová kg 001 42ex 0709.90.60
  01.12.13.99 Ostatná neuvedená zelenina i. n. kg - 0709.1-
          .90.2ex,
          0709.90.4-
          .9ex
01.12.21  Sadenice, hľuzy, cibule,     
    hľuzovité korene, rastlinné     
    rezký a vrúble, podhubie     
  01.12.21.1 Sadzačky a semenačky zeleniny     
  01.12.21.11 Sadzačky zeleniny kg 024 7ex 0602.99.30ex
  01.12.21.12 Semenačky zeleniny kg - 0602.99.30ex
  01.12.21.2 Podpníky     
  01.12.21.20 Podpníky ks 027 8 0602.20.90
  01.12.21.3 Stromy a kry ovocné     
  01.12.21.31 Jablone ks 027 11ex 0602.90ex
  01.12.21.32 Hrušky ks 027 11ex 0602.90ex
  01.12.21.33 Marhule ks 027 11ex 0602.90ex
  01.12.21.34 Broskyne ks 027 11lex 0602.90ex
  01.12.21.35 Čerešne ks 027 11ex 0602.90ex
  01.12.21.36 Višne ks 027 11ex 0602.90ex
  01.12.21.37 Slivky ks 027 11ex 0602.90ex
  01.12.21.38 Ríbezle ks 027 12ex 0602.90ex
  01.12.21.4 Sadenice ihličnatých lesných     
    stromov     
  01.12.21.41 Sadenice smreka ks 051 211 0602.90.41ex
  01.12.21.42 Sadenice jedle ks 051 212 0602.90.41ex
  01.12.21.43 Sadenice borovice ks 051 213 0602.90.41ex
  01.12.21.44 Sadenice smrekovca ks 051 214 0602.90.41ex
  01.12.21.49 Sadenice ostatných Ihličnatých     
    lesných stromov ks 051 21ex 0602.90.41ex
  01.12.21.5 Sadenice listnatých lesných     
    stromov     
  01.12.21.51 Sadenice buka ks 051 222 0602.90.41ex
  01.12.21.52 Sadenice duba ks 051 221 0602.90.41ex
  01.12.21.53 Sadenice javora ks 051 224 0602.90.41ex
  01.12.21.54 Sadenice topoľa ks 051 227 0602.90.41ex
  01.12.21.59 Sadenice ostatných listnatých     
    lesných stromov ks 051 22ex 0602.90.41ex
  01.12.21.6 Sadenice lesných krov a rezký     
    lesných drevín     
  01.12.21.61 Sadenice lesných krov ks 051.23 0602.90.41ex
  01.12.21.62 Rezký lesných stromov ks 051 24ex 0602.90.41ex
  01.12.21.63 Rezký lesných krov ks 051.24ex 0602.90.41ex
  01.12.21.9 Ostatný množiteľský materiál     
    okrem osiva     
  01.12.21.91 Sadenice vínnej révy ks 021 7 0602.10.10ex
  01.12.21.92 Sadivo chmeľu ks 011 743-4 0602ex
  01.12.21.93 Korenáče chmeľu ks 011 741-2 0602ex
  01.12.21.94 Štepy vínnej révy ks 021 7 0602.10.10ex
  01.12.21.99 Ostatný neuvedený množiteľský ks 017 7ex, 0601,
    materiál okrem osiva  026 2, 0602ex
        026 3, 
        026 4, 
        026 5, 
        026 6, 
        026 72, 
        026 8, 
        026 96, 
        026 99, 
        027ex, 
        051 2ex, 
        058 7, 
        058 8 
01.12.22  Rezané kvety a kvetinové puky     
    vrátane kytíc, vencov a pod.     
  01.12.22.1 Rezané kvety     
  01.12.22.10 Rezané kvety ks 026 1 0603
  01.12.22.2 Vence a kytice     
  01.12.22.20 Vence a kytice ks 026 91 -
01.12.23  Semená kvetov a ovocia     
  01.12.23.1 Osivo kvetín a semená ovocia     
  01.12.23.10 Osivo kvetín a semená ovocia kg 011 75, 1209.30,
        026 71, 1209.99.91,
        026 73, .99ex
        026 75, 
        026 76, 
        051 13 
  01.12.23.2 Semená ihličnatých lesných     
    stromov     
  01.12.23.21 Semeno smreka kg 051 111 1209.99.10ex
  01.12.23.22 Semeno jedle kg 051 112 1209.99.10ex
  01.12.23.23 Semeno borovice kg 051 113 1209.99.10ex
  01.12.23.24 Semeno smrekovca kg 051 114 1209.99.10ex
  01.12.23.29 Semeno ostatných ihličnatých stromov kg 051 11ex 1209.99.10ex
  01.12.23.3 Semená listnatých lesných     
    stromov     
  01.12.23.31 Semeno buka kg 051 122 1209.99.10ex
  01.12.23.32 Semeno duba kg 051 121 1209.99.10ex
  01.12.23.33 Semeno javora kg 051 124 1209.99.10ex
  01.12.23.34 Semeno jaseňa kg 051 123 1209.99.10ex
  01.12.23.39 Semeno ostatných listnatých lesných     
    stromov kg 051 12ex 1209.99.10ex
  01.12.23.4 Semená lesných krov     
  01.12.23.40 Semená lesných krov kg 051 13 1209.99.10ex
01.12.24  Semená zeleniny     
  01.12.24.0 Osivo zeleniny     
  01.12.24.00 Osivo zeleniny kg 024 7ex, 1209.19,
        017 7ex 1209.91
01.13.11  Stolové hrozno     
  01.13.11.0 Hrozno stolové     
  01.13.11.00 Hrozno stolové kg 021 51 0806.10ex
01.13.12  Ostatné hrozno čerstvé     
  01.13.12.0 Hrozno muštové     
  01.13.12.00 Hrozno muštové kg 021 52 0806.10ex
01.13.21  Datle, figy, banány, kokosy, para     
    a kešu orechy, ananásy, avokádo,     
    mango, guávy     
  01.13.21.0 Datle, figy, banány, kokosy, para     
    a kešu orechy, ananásy, avokádo,     
    mango, guávy     
  01.13.21.00 Datle, figy, banány, kokosy, para kg 021 62ex, 0801,
    a kešu orechy, ananásy, avokádo,  021 63ex, 0803.00,
    mango, guávy  021 64, 0804
        021 82, 
        771 52ex 
01.13.22  Citrusové plody     
  01.13.22.0 Citrusové plody     
  01.13.22.00 Citrusové plody kg 021 61ex 0805
01.13.23  Ostatné ovocie, svätojánsky     
    chlieb     
  01.13.23.1 Jadrovité ovocie mierneho pásma     
  01.13.23.11 Jablká oberané kg 021 111-2 0808.10ex
  01.13.23.12 Jablká priemyselné kg 021 115 0808.10ex
  01.13.23.13 Hrušky kg 021 12 0808.20.10-
          .67
  01.13.23.19 Ostatné jadrovité ovocie kg 021 19 0808.20.90
  01.13.23.2 Kôstkovité ovocie mierneho pásma     
  01.13.23.21 Broskyne kg 021 21 0809.30
  01.13.23.22 Marhule kg 021 22 0809.10
  01.13.23.23 Slivky kg 021 23 0809.40.10-
          .40
  01.13.23.24 Slivy kg 021 292 -
  01.13.23.25 Ringloty kg 021 291 -
  01.13.23.26 Čerešne kg 021 24 0809.20ex
  01.13.23.27 Višne kg 021 251ex 0809.20ex
  01.13.23.28 Amarelky kg 021 251ex 0809.20ex
  01.13.23.29 Ostatné kôstkovité ovocie kg 021 29ex 0809ex
  01.13.23.3 Ríbezle     
  01.13.23.31 Ríbezle červené kg 021 321ex 0810.30.30
  01.13.23.32 Ríbezle biele kg 021 321ex 0810.30.90ex
  01.13.23.33 Ríbezle čierne kg 021 322 0810.30.10
  01.13.23.4 Ostatné bobuľovité ovocie     
    mierneho pásma     
  01.13.23.41 Egreše kg 021 31 0810.30.90ex
  01.13.23.42 Maliny (šľachtené) kg 021 391 0810.20.10
  01.13.23.43 Ostružiny (šľachtené) kg 021 392 0810.20ex
  01.13.23.44 Šípky (šľachtené) kg 021 393 -
  01.13.23.49 Ostatné bobuľovité ovocie kg 021 39ex 0810ex
  01.13.23.5 Jahody záhradné     
  01.13.23.50 Jahody záhradné kg 021 55 0810.10
  01.13.23.6 Kiwi     
  01.13.23.60 Kiwi kg 021 616 0810.50
  01.13.23.7 Ovocie a plody lesné     
  01.13.23.71 Ovocie lesné kg 058 11 0810.40
  01.13.23.72 Plody lesné (okrem orechov) kg 058 12ex 0809.40.90
  01.13.23.9 Ostatné neuvedené ovocie     
  01.13.23.90 Ostatné neuvedené ovocie kg 021 62ex, 0807.20,
        021 63ex, 1212.10
        021 81, 
        021 83 
01.13.24  Škrupinové ovocie a olivy     
  01.13.24.1 Vlašské orechy     
  01.13.24.11 Vlašské orechy suché kg 021 411-3 0802.3 1ex
  01.13.24.19 Vlašské orechy ostatné kg 021 41ex 0802.3 1ex,
          .32ex
  01.13.24.2 Ostatné lesné plody Škrupinové     
  01.13.24.21 Lieskové orechy lesné kg 058 124 0802.2 lex,
          .22ex
  01.13.24.22 Ostatné lesné Škrupinové plody kg 058ex 0802.40
  01.13.24.9 Ostatné Škrupinové ovocie a olivy     
  01.13.24.90 Ostatné Škrupinové ovocie a olivy kg 011 12ex, 0802ex,
        021 4ex 0709.90.31,
          .39
01.13.31  Káva nepražená s kofeínom     
  01.13.31.0 Káva nepražená s kofeínom     
  01.13.31.00 Káva nepražená s kofeínom kg 017 1 0901.11
01.13.32  Zelený čaj (nefermentovaný),     
    čierny čaj (fermentovaný)     
    a čiastočne fermentovaný čaj     
    v primárnom balení     
    prevyšujúcom hmotnosť 3 kg     
  01.13.32.0 Zelený čaj (nefermentovaný),     
    čierny čaj (fermentovaný)     
    a čiastočne fermentovaný čaj     
    v primárnom balení prevyšujúcom     
    hmotnosť 3 kg     
  01.13.32.00 Zelený čaj (nefermentovaný), čierny kg 017 2 0902.20,
    čaj (fermentovaný) a čiastočne    0902.40
    fermentovaný čaj v primárnom balení     
    prevyšujúcom hmotnosť 3 kg     
01.13.33  Maté     
  01.13.33.0 Maté     
  01.13.33.00 Maté kg - 0903.00
01.13.34  Kakaové bôby     
  01.13.34.0 Kakaové bôby     
  01.13.34.00 Kakaové bôby kg 017 3 1801.00
01.13.40  Korenie nespracované     
  01.13.40.1 Rasca     
  01.13.40.10 Rasca kg 017511 0909. 30ex
  01.13.40.2 Paprika koreninová     
  01.13.40.21 Paprika koreninová čerstvá kg 017 531 0904.20.10ex
  01.13.40.22 Paprika koreninová sušená kg 017 532 0904.20.10ex
  01.13.40.9 Ostatné korenie neupravené     
  01.13.40.90 Ostatné korenie neupravené kg 017 4, 0904ex,
        017 5ex 0905ex,
          0906ex,
          0907ex,
          0908ex,
          0909ex,
          0910ex
01.21.11  Hovädzí dobytok (kravy,     
    jalovičky, jalovice, býčky,     
    býky, voly) okrem teliat     
  01.21.11.1 Jatočný hovädzí dobytok okrem     
    teliat     
  01.21.11.11 Jatočné kravy ks, 031 124 0102.90.61
      kg,   
      kg   
      ž. h.   
  01.21.11.12 Jatočné jalovice ks, 031 123 0102.90.51
      kg   
  01.21.11.13 Jatočné býky ks, 031 121 0102.90.71
      kg   
  01.21.11.2 Chovný hovädzí dobytok okrem     
    teliat     
  01.21.11.21 Chovné kravy ks 031 32 0102.90.69
  01.21.11.22 Chovné jalovičky ks 031 311- 0102.90.59ex
        2ex 
  01.21.11.23 Chovné jalovice ks 031 313- 0102.90.59ex
        5ex 
  01.21.11.24 Chovné býčky ks 031 43ex 0102.90.79ex
  01.21.11.25 Chovné býky ks - 0102.90.79ex
  01.21.11.3 Plemenný hovädzí dobytok okrem     
    teliat     
  01.21.11.31 Plemenné kravy ks 031 25 0102.10.30
  01.21.11.32 Plemenné jalovičky ks 031 231ex 0102.10.10ex
  01.21.11.33 Plemenné jalovice ks 031 233-5 0102.10.10ex
  01.21.11.34 Plemenné býčky ks 031 4ex 0102.10.90ex
  01.21.11.35 Plemenné býky ks 031 22 0102.10.90ex
  01.21.11.4 Voly     
  01.21.11.41 Voly na vykŕm ks - -
  01.21.11.49 Voly ostatné ks - -
  01.21.11.5 Embryá hovädzieho dobytka skoré     
  01.21.11.50 Embryá hovädzieho dobytka skoré ks 031 93 -
01.21.12  Teľatá     
  01.21.12.1 Jatočné teľatá     
  01.21.12.11 Jatočné teľatá cicavé ks, 031 11ex 0102.90.21ex
      kg,   
      kg   
      ž. h.   
  01.21.12.12 Jatočné teľatá na mliečny vykŕm ks, 031 11ex 0102.90.21ex,
      kg  .41
  01.21.12.2 Plemenné teľatá     
  01.21.12.20 Plemenné teľatá ks 031 231-2 0102.90.49ex
  01.21.12.3 Chovné teľatá     
  01.21.12.30 Chovné teľatá ks 031 311-2 0102.90.05,
          .29, .49ex
01.21.20  Mlieko kravské surové     
  01.21.20.0 Mlieko kravské surové     
  01.21.20.00 Mlieko kravské surové l 031 5 0401.20ex
01.21.30  Býčie spermie     
  01.21.30.0 Spermie plemenných býkov     
  01.21.30.00 Spermie plemenných býkov l 031 8 0511.10
01.22.11  Ovce (jahňatá, jahničky, jarky,     
    bahnice, barany, škopce)     
  01.22.11.1 Jatočné ovce     
  01.22.11.11 Jatočné jahňatá ks, 033 414-7 0104.10.30ex
      kg,   
      kg   
      ž. h.   
  01.22.11.12 Jatočné bahnice ks, 033 411 0104.10.80ex
      kg   
  01.22.11.13 Jatočné barany ks, 033 412 0104.10.80ex
      kg   
  01.22.11.14 Jatočné škopce ks, 033 413 0104.10.80ex
      kg   
  01.22.11.2 Plemenné ovce     
  01.22.11.21 Plemenné jahničky ks - 0104.10.10ex
  01.22.11.22 Plemenné jarky ks 033 512 0104.10.10ex
  01.22.11.23 Plemenné bahnice ks 033 513 0104.10.10ex
  01.22.11.24 Plemenné barany ks 033 511 0104.10.10ex
  01.22.11.3 Chovné ovce     
  01.22.11.30 Chovné ovce ks 033 61 0104.10.80ex
  01.22.11.4 Úžitkové ovce     
  01.22.11.41 Jahňatá na vykŕm ks 033 611-2 0104.10.30ex
  01.22.11.42 Úžitkové jahničky ks 033 622 0104.10.80ex
  01.22.11.43 Úžitkové jarky ks 033 623 0104.10.80ex
  01.22.11.44 Úžitkové bahnice ks 033 624 0104.10.80ex
  01.22.11.5 Spermie plemenných baranov     
  01.22.11.50 Spermie plemenných baranov l 033 811 -
01.22.12  Kozy (kozľatá, kozy, čapy)     
  01.22.12.1 Jatočné kozy     
  01.22.12.10 Jatočné kozy ks, 033 42 0104.20.90ex
      kg,   
      kg   
      ž. h.   
  01.22.12.2 Plemenné kozy     
  01.22.12.21 Plemenné kozy ks 033 522 0104.20.10ex
  01.22.12.22 Plemenné čapy ks 033 521 0104.20.10ex
  01.22.12.3 Chovné kozy     
  01.22.12.30 Chovné kozy ks 033 63 0104.20.90ex
  01.22.12.4 Úžitkové kozy     
  01.22.12.40 Úžitkové kozy ks 033 64 0104.20.90ex
  01.22.12.5 Spermie plemenných capov     
  01.22.12.50 Spermie plemenných capov l 033 821 -
01.22.13  Kone (žriebätá, kobyly, žrebce,     
    valachy), somáre, muly     
    a mulice     
  01.22.13.1 Jatočné kone     
  01.22.13.10 Jatočné kone ks, 034 1 0101.19.10
      kg,   
      kg   
      ž. h.   
  01.22.13.2 Plemenné kone     
  01.22.13.21 Plemenné kobyly ks 034 222, 0101.11ex
        034 232 
  01.22.13.22 Plemenné žrebce ks 034 221, 0101.11ex
        034 231 
  01.22.13.3 Úžitkové kone     
  01.22.13.31 Úžitkové žriebätá ks 034 31 0101.19.90ex
  01.22.13.32 Úžitkové kobyly ks - 0101.19.90ex
  01.22.13.33 Úžitkové žrebce ks - 0101.19.90ex
  01.22.13.34 Úžitkové valachy ks - 0101.19.90ex
  01.22.13.4 Ostatné kone     
  01.22.13.40 Ostatné kone ks 034 3ex 0101ex
  01.22.13.5 Spermie plemenných žrebcov     
  01.22.13.50 Spermie plemenných žrebcov l - -
  01.22.13.6 Somáre a krížence (muly a mulice)     
  01.22.13.60 Somáre a krížence (muly a mulice) ks 034 7 0101.20
01.22.21  Mlieko ovčie surové     
  01.22.21.0 Mlieko ovčie surové     
  01.22.21.00 Mlieko ovčie surové l 033 711 0401.20ex
01.22.22  Mlieko kozie surové     
  01.22.22.0 Mlieko kozie surové     
  01.22.22.00 Mlieko kozie surové l 033 712 0401.20ex
01.22.31  Strižná vlna, v pote, vrátane     
    pranej na chrbte     
  01.22.31.1 Vlna ovčia surová jemná     
  01.22.31.10 Vlna ovčia surová jemná kg 033 72 5101.11ex
  01.22.31.2 Vlna ovčia surová stredná     
  01.22.31.20 Vlna ovčia surová stredná kg 033 73 5101.11ex
  01.22.31.3 Vlna ovčia surová hrubá     
  01.22.31.30 Vlna ovčia surová hrubá kg 033 74 5101.11ex
01.22.32  Jemné alebo hrubé zvieracie     
    chlpy vrátane vlásia,     
    nemykané a nečesané     
  01.22.32.1 Srsť kozia surová     
  01.22.32.10 Srsť kozia surová kg 033 78 5102.10.50ex
  01.22.32.2 Srsť a vlásie ostatné     
  01.22.32.20 Srsť a vlásie ostatné kg 034 51, 0503.00,
        041 51ex 5102.10.50ex
01.23.10  Ošípané     
  01.23.10.1 Ciciaky     
  01.23.10.10 Ciciaky ks - 0103.91ex
  01.23.10.2 Odstavčatá     
  01.23.10.20 Odstavčatá ks - 0103.91ex
  01.23.10.3 Jatočné ošípané     
  01.23.10.31 Jatočné prasnice ks 032 1 0103 9ex
  01.23.10.39 Ošípané ostatné ks 032 1 0103.9ex
  01.23.10.4 Plemenné ošípané     
  01.23.10.41 Plemenné prasničky ks 032 24ex 0103.10ex
  01.23.10.42 Plemenné prasnice ks 032 24ex 0103.10ex
  01.23.10.43 Plemenné kance ks 032 23 0103.10ex
  01.23.10.5 Chovné ošípané     
  01.23.10.51 Chovné prasničky ks 032 33ex 0103.9ex
  01.23.10.52 Chovné prasnice ks 032 33ex 0103.9ex
  01.23.10.6 Úžitkové ošípané     
  01.23.10.60 Úžitkové ošípané ks 032 4 0103.9ex
  01.23.10.7 Spermie plemenných kancov     
  01.23.10.70 Spermie plemenných kancov l 032 8 -
01.24.10  Hydina     
  01.24.10.1 Jatočná hydina     
  01.24.10.11 Jatočné kurčatá (brojlery) ks, 041 111 0105.92ex
      kg   
  01.24.10.12 Jatočné sliepky ks, 041 112 0105.92ex,
      kg  .93ex
  01.24.10.13 Jatočné husi ks, 041 12 0105.99.20ex
      kg   
  01.24.10.14 Jatočné kačky ks, 041 13 0105.99.10ex
      kg   
  01.24.10.15 Jatočné morky ks, 041 14 0105.99.30ex
      kg   
  01.24.10.16 Jatočné perličky ks, 041 15 0105.99.50ex
      kg   
  01.24.10.2 Plemenná hydina     
  01.24.10.21 Plemenné sliepky ks, 041 232 0105.11ex,
      kg  .92ex,.93ex
  01.24.10.22 Plemenné kohúty ks, 041 231 0105.11ex,
      kg  .92ex,.93ex
  01.24.10.23 Plemenné husi ks, 041 244 0105.19.20ex,
      kg  .99.20ex
  01.24.10.24 Plemenné kačky ks, 041 242 0105.19.90ex,
      kg  .99.10ex
  01.24.10.25 Plemenné morky ks, 041 234 0105.12ex,
      kg  .99.30ex
  01.24.10.3 Chovná hydina jednodňová     
  01.24.10.30 Chovná hydina jednodňová ks, 041 31 0105ex
      kg   
  01.24.10.4 Mladá hydina z rozmnožovacích     
    chovov     
  01.24.10.31 Chovné kurčatá ks, 041 32 0105.11ex
      kg   
  01.24.10.32 Chovné húsatá ks, - 0105.19.20ex,
      kg  .99.20ex
  01.24.10.33 Chovné káčatá ks, 041 323 0105.19.90ex,
      kg  .99.10ex
  01.24.10.34 Chovné morčatá ks, 041 324 0105.12ex,
      kg  .99.30ex
  01.24.10.35 Chovné perličky mladé ks, 041 325 0105.19.90ex,
      kg  .99.50ex
  01.24.10.5 Chovná hydina dospelá     
  01.24.10.51 Chovné sliepky ks, 041 331 0105.92ex,
      kg  .93ex
  01.24.10.52 Chovné husi ks, 041 334 0105.99.20ex
      kg   
  01.24.10.53 Chovné kačky ks, 041 335 0105.99.10ex
      kg   
  01.24.10.54 Chovné morky ks, 041 336 0105.99.30ex
      kg   
  01.24.10.55 Chovné perličky ks, 041 337 0105.99.50ex
      kg   
01.24.20  Vajcia v škrupinách     
  01.24.20.1 Vajcia hydiny     
  01.24.20.11 Vajcia slepačie konzumné ks, 041 711, 0407.00.30ex
      kg 766 2ex 
  01.24.20.19 Vajcia hydiny ostatné ks, 766 2ex 0407.00.30ex
      kg   
  01.24.20.2 Vajcia hydiny násadové     
  01.24.20.21 Vajcia slepačie násadové ks, 041 741-2, 0407.00.19ex
      kg 766 25ex 
  01.24.20.29 Vajcia hydiny násadové ostatné ks, 041 743-6, 0407.00.19ex,
      kg 766 25ex .11
  01.24.20.3 Vajcia pernatej zveri úžitkovej     
  01.24.20.30 Vajcia pernatej zveri úžitkovej ks, 059 61 0407.00.90ex
      kg   
  01.24.20.9 Ostatné vajcia     
  01.24.20.90 Ostatné vajcia ks, 041 75ex 0407.00.90ex
      kg   
01.25.10  Ostatné živočíchy     
  01.25.10.1 Ostatné živočíchy hospodárske     
  01.25.10.11 Včelie matky ks 041 41 0106.00.90ex
  01.25.10.12 Včelstva ks 041 42 0106.00.90ex
  01.25.10.13 Jatočné králiky ks, 041 511 0106.00.10ex
      kg,   
     kg   
     ž. h.   
  01.25.10.14 Ostatné králiky ks, 041 512, 0106.00.10ex
     kg 041 514 
  01.25.10.15 Domáce holuby ks, 041 52 0106.00.20
     kg   
  01.25.10.16 Pštrosy ks, - 0106.00.90ex
     kg   
  01.25.10.17 Dážďovky ks, 044 651 0106.00.90ex
     kg   
  01.25.10.2 Kožušinové zvieratá     
   zo špeciálnych chovov     
  01.25.10.21 Líšky (z chovu kožušinových zvierat) ks 041 61 0106.00.90ex
  01.25.10.22 Norky (z chovu kožušinových zvierat) ks 041 62 0106.00.90ex
  01.25.10.23 Nutrie (z chovu kožušinových zvierat) ks 041 63 0106.00.90ex
  01.25.10.24 Činčily (z chovu kožušinových zvierat) ks 041 692 0106.00.90ex
  01.25.10.29 Ostatné kožušinové zvieratá zo ks 041 69ex 0106.00.90ex
   špeciálnych chovov     
  01.25.10.3 Domáce zvieratá, cudzokrajné     
   a laboratórne     
  01.25.10.31 Psy (okrem poľovných) ks 044 54ex 0106.00.90ex
  01.25.10.32 Zvieratá domáce bežné ks 044 55 0106.00.90ex
   (okrem psov a vtákov)     
  01.25.10.33 Domáce vtáctvo ks 044 52-3 0106.00.90ex
  01.25.10.34 Zvieratá laboratórne ks 044 1 0106.00.90ex
  01.25.10.35 Zvieratá, cudzokrajné ks 044 61 0106.00.90ex
  01.25.10.4 Zver úžitková srstnatá     
  01.25.10.41 Jelenia zver (jeleň, jelenica, jelienča) ks 059 111 0106.00.90ex
  01.25.10.42 Dančia zver (daniel, danielka, danielča) ks 059 114 0106.00.90ex
  01.25.10.43 Diviačia zver (diviak, diviačica, prasce) ks 059 117 0106.00.90ex
  01.25.10.44 Srnčia zver (srnec, srna, srnčatá) ks 059 116 0106.00.90ex
  01.25.10.45 Muflonia zver (muflón, muflónka, ks 059 115 0106.00.90ex
   muflónča)     
  01.25.10.46 Kamzičia zver (kamzík, kamzica, ks 059 118 0106.00.90ex
   kamzíča)     
  01.25.10.47 Zajačia, zver (zajac, zajačica) ks 059 121 0106.00.90ex
  01.25.10.5 Zver úžitková pernatá     
  01.25.10.51 Bažantia (kohút a sliepka) a jarabičia ks 059 131, 0106.00.90ex
   (kohútik a sliepka) zver  059 132 
  01.25.10.52 Kačica divá (káčer, kačka) ks 059 133 0106.00.90ex
  01.25.10.53 Hlucháň (kohút) ks 059 139ex 0106.00.90ex
  01.25.10.54 Tetrov (kohút) ks 059 135 0106.00.90ex
  01.25.10.55 Jariabok (kohút) ks 059 137 0106.00.90ex
  01.25.10.56 Sluka hôrna (obe pohlavia) ks 059 139ex 0106.00.90ex
  01.25.10.57 Holub divý (holub, holubica) ks 059 139ex 0106.00.90ex
  01.25.10.58 Divá morka (moriak a morka) ks 059 139ex 0106.00.90ex
  01.25.10.59 Drop veľký (kohút, sliepka) ks 059 134 0106.00.90ex
  01.25.10.6 Zver škodná srstnatá     
  01.25.10.61 Medveď hnedý (medveď, medvedica) ks 059 21 ex 0106.00.90ex
  01.25.10.62 Vlk obyčajný (vlk, vlčica) ks 059 21 ex 0106.00.90ex
  01.25.10.63 Líška obyčajná (lišiak, líška) ks 059 21 ex 0106.00.90ex
  01.25.10.64 Rys ostrovid (obe pohlavia) ks 059 21 ex 0106.00.90ex
  01.25.10.65 Divá mačka (obe pohlavia) ks 059 21 ex 0106.00.90ex
  01.25.10.66 Kuna lesná a skalná (obe pohlavia) ks 059 21 ex 0106.00.90ex
  01.25.10.67 Jazvec obyčajný (obe pohlavia) ks 059 21 ex 0106.00.90ex
  01.25.10.68 Vydra obyčajná (obe pohlavia) ks 059 21 ex 0106.00.90ex
  01.25.10.7 Zver škodná pernatá     
  01.25.10.71 Jastrab obyčajný ks 059 22ex 0106.00.90ex
  01.25.10.72 Krahulec obyčajný ks 059 22ex 0106.00.90ex
  01.25.10.73 Sova (vrátane výra lesného) ks 059 22ex 0106.00.90ex
  01.25.10.74 Myšiak obyčajný ks 059 22ex 0106.00.90ex
  01.25.10.75 Orol skalný ks 059 22ex 0106.00.90ex
  01.25.10.76 Sokol ks 059 22ex 0106.00.90ex
  01.25.10.77 Sojka obyčajná ks 059 22ex 0106.00.90ex
  01.25.10.78 Straka obyčajná ks 059 22ex 0106.00.90ex
  01.25.10.79 Krkavcovité vtáky (vrana, krkavec, ks 059 22ex 0106.00.90ex
    havran)     
  01.25.10.8 Poľovné psy a fretky     
  01.25.10.81 Stavače (hanoverský, bavorský) ks 044 542ex 0106.00.90ex
  01.25.10.82 Farbiare ks 044 542ex 0106.00.90ex
  01.25.10.83 Brloháre ks 044 542ex 0106.00.90ex
  01.25.10.84 Sliediče ks 044 542ex 0106.00.90ex
  01.25.10.85 Duriče ks 044 542ex 0106.00.90ex
  01.25.10.86 Fretky ks 044 542ex 0106.00.90ex
  01.25.10.9 Ostatné neuvedené živočíchy     
  01.25.10.90 Ostatné neuvedené živočíchy ks 044 8 0106.00.90ex
01.25.21  Prírodný med     
  01.25.21.0 Včelí med     
  01.25.21.00 Včelí med kg 041 81, 0409.00
        765 91 
01.25.22  Slimáky živé, čerstvé,     
    chladené, mrazené, sušené,     
    nasolené alebo v náleve okrem     
    morských slimákov, žabie     
    stehienka čerstvé, chladené     
    alebo mrazené     
  01.25.22.0 Slimáky živé, čerstvé, chladené,     
    mrazené, sušené, nasolené alebo     
    v náleve okrem morských slimákov,     
    žabie stehienka čerstvé, chladené     
    alebo mrazené     
  01.25.22.00 Slimáky živé, čerstvé, chladené, kg 041 55 0208.20,
    mrazené, sušené, nasolené alebo    0307.60
    v náleve okrem morských slimákov,     
    žabie stehienka čerstvé, chladené     
    alebo mrazené     
01.25.23  Jedlé výrobky živočíšneho     
    pôvodu i. n.     
  01.25.23.0 Jedlé výrobky živočíšneho pôvodu -   
    i. n.     
  01.25.23.00 Jedlé výrobky živočíšneho pôvodu i. n. kg  0410
01.25.24  Zámotky (kokóny) priadky     
    morušovej     
  01.25.24.0 Zámotky (kokóny) priadky     
    morušovej     
  01.25.24.00 Zámotky (kokóny) priadky morušovej kg 041 45 5001
01.25.25  Hmyzie vosky a vorvaňovina     
  01.25.25.1 Produkty z chovu včiel     
  01.25.25.11 Včelí vosk kg 041 82 1521.90.91ex
  01.25.25.12 Produkty z chovu včiel ostatné kg 041 832,4 1521.90.99ex
  01.25.25.9 Ostatné hmyzie vosky a vorvaňovina     
  01.25.25.90 Ostatné hmyzie vosky a vorvaňovina kg - 1521.90.99ex
01.25.31  Surové kožušiny zo zvierat     
    chovaných pre kožušinu     
    okrem kožušín z králikov,     
    zajacov a jahniat     
  01.25.31.0 Surové kožušiny zo zvierat     
    chovaných pre kožušinu okrem     
    kožušín z králikov, zajacov     
    a jahniat     
  01.25.31.00 Surové kožušiny zo zvierat chovaných ks 732 15ex 4301.10,
    pre kožušinu okrem kožušín    4301.40,
    z králikov, zajacov a jahniat    4301.50,
          4301.60,
          4301.70,
          4301.80,
          4301.90
01.25.32  Surové králičie, zajačie     
    a jahňacie kožušiny     
  01.25.32.1 Kožky surové triedené králičie     
  01.25.32.10 Kožky surové triedené králičie ks 732 11 4301.20ex,
          4301.30ex
  01.25.32.2 Kožky surové netriedené zajačie     
  01.25.32.20 Kožky surové netriedené zajačie ks 732 12 4301.20ex,
          4301.30ex
  01.25.32.3 Surové kožušiny jahňacie, králičie     
    a zajačie ostatné     
  01.25.32.30 Surové kožušiny jahňacie, králičie ks 732 15ex 4301.20ex,
    a zajačie ostatné    4301.30ex
01.25.33  Surové kože z ostatných     
    zvierat i. n.     
  01.25.33.0 Surové kože z ostatných zvierat i. n.     
  01.25.33.00 Surové kože z ostatných zvierat i. n. ks 732 15ex 4103.10,
          4103.20,
          4103.90
01.41.11  Služby súvisiace s rastlinnou   
    výrobou   
  01.41.11.1 Služby súvisiace s prípravou   
    a ošetrovaním pôdy a zberom plodín   
  01.41.11.11 Orba Sk 061ex
  01.41.11.12 Rozmetanie hnojív Sk 061ex
  01.41.11.13 Zber obilnín kombajnom Sk 061ex
  01.41.11.14 Lisovanie slamy Sk 061ex
  01.41.11.15 Sušenie obilnín Sk 061ex
  01.41.11.16 Čistenie obilnín Sk 061ex
  01.41.11.17 Plošný postrek okrem leteckého Sk 061ex
  01.41.11.2 Letecké poprašovanie plodín   
  01.41.11.20 Letecké poprašovanie plodín Sk 061ex
  01.41.11.3 Služby spojené s prevádzkou   
    zavlažovacích zariadení   
  01.41.11.30 Služby spojené s prevádzkou Sk 907 92
    zavlažovacích zariadení   
  01.41.11.9 Ostatné služby súvisiace   
    s rastlinnou výrobou   
  01.41.11.90 Ostatné služby súvisiace Sk 061ex
    s rastlinnou výrobou   
01.41.12  Služby spojené so zakladaním   
    a úpravou záhrad, parkov,   
    cintorínov   
  01.41.12.0 Služby spojené so zakladaním   
    a úpravou záhrad, parkov, cintorínov   
  01.41.12.00 Zakladanie a úprava záhrad, parkov, Sk 955 21
    cintorínov   
01.42.10  Služby poskytované   
    v chovateľstve   
    (okrem veterinárnych služieb)   
  01.42.10.1 Služby poskytované v chovateľstve   
    (okrem veterinárnych služieb)   
  01.42.10.11 Prvá inseminácia hovädzieho dobytka Sk 062ex
  01.42.10.12 Kontrola úžitkovosti Sk 062ex
    hovädzieho dobytka   
  01.42.10.13 Aplikácia inseminačných dávok Sk 062ex
    spermií kancov   
  01.42.10.14 Kontrola úžitkovosti ošípaných Sk 062ex
  01.42.10.19 Služby poskytované Sk 062ex
    v chovateľstve ostatné   
01.50.10  Lov, odchyt zveri, odchov   
    zveriny a služby s tým súvisiace   
  01.50.10.1 Služby spojené s chovom zveri   
  01.50.10.11 Zakladanie krmelcov a solísk Sk 069 059 21-
        2,24
  01.50.10.12 Prikrmovanie zveriny v krmelcoch Sk 069 059 1
    a soliskách   
  01.50.10.19 Ostatné služby spojené s chovom zveri Sk 069 059 6
  01.50.10.2 Služby spojené s lovom zveri     
  01.50.10.21 Stavba posedov a kazateľníc Sk 069 059 23, 
        25 
  01.50.10.22 Odstrel zveri (kladenie návnady) Sk 069 059 3 
  01.50.10.23 Odchyt zveri Sk 069 059 4 
  01.50.10.29 Ostatné služby spojené s lovom zveri Sk - 
  01.50.10.3 Produkty lovnej zveri     
  01.50.10.30 Produkty lovnej zveri ks 059 9 
02.01.11  Ihličnaté sortimenty dreva     
  02.01.11.1 Výrezy ihličnaté I. triedy akosti     
  02.01.11.11 Výrezy ihličnaté I. triedy akosti SM, m3 052 11ex 4403.20ex
    JD, DG b. k.   
  02.01.11.12 Výrezy ihličnaté I. triedy akosti BO, m3 052 11ex 4403.20ex
    VJ b. k.   
  02.01.11.13 Výrezy ihličnaté I. triedy akosti SMC m3 1052 11ex 4403.20ex
      b. k.   
  02.01.11.2 Výrezy ihličnaté II. triedy akosti     
  02.01.11.21 Výrezy ihličnaté II. triedy akosti SM, m3 052 12 4403.20ex
    JD, DG b. k.   
  02.01.11.22 Výrezy ihličnaté II. triedy akosti m3 052 12 4403.20ex
    BO, VJ b. k.   
  02.01.11.23 Výrezy ihličnaté II. triedy akosti SMC m3 052 12 4403.20ex
      b. k.   
  02.01.11.3 Výrezy ihličnaté III. A triedy akosti     
  02.01.11.31 Výrezy ihličnaté III. A triedy akosti m3 052 13ex 4403.20ex
    SM, JD, DG b. k.   
  02.01.11.32 Výrezy ihličnaté III. A triedy akosti m3 052 13ex 4403.20ex
    BO, VJ b. k.   
  02.01.11.33 Výrezy ihličnaté III. A triedy m3 052 13ex 4403.20ex
    akosti SMC b. k.   
  02.01.11.4 Výrezy ihličnaté III. B triedy akosti     
  02.01.11.41 Výrezy ihličnaté III. B triedy akosti m3 052 13ex 4403.20ex
    SM, JD, DG b. k.   
  02.01.11.42 Výrezy ihličnaté III. B triedy akosti m3 052 13ex 4403.20ex
    BO, VJ b. k.   
  02.01.11.43 Výrezy ihličnaté III. B triedy akosti m3 052 13ex 4403.20ex
    SMC b. k.   
  02.01.11.5 Výrezy ihličnaté stĺpové a stĺpovina     
  02.01.11.50 Výrezy ihličnaté stĺpové a stĺpovina m3 052 14 4403.20ex
      b. k.   
  02.01.11.6 Výrezy ihličnaté IV. triedy akosti     
  02.01.11.61 Ihličnaté banské drevo m3 052 16ex 4403.20ex
      b. k.   
  02.01.11.62 Žrďovina ihličnatá m3 052 17 4403.20ex
      b. k.   
  02.01.11.63 Drevo na výrobu drevoviny ihličnaté m3 052 18 4403.20ex
      b. k.   
  02.01.11.7 Výrezy ihličnaté V. triedy akosti     
    vlákninové a ostatné priemyselné     
  02.01.11.71 Výrezy ihličnaté V. triedy akosti SM, m3 052 19ex 4403.20ex
    JD, DG b. k.   
  02.01.11.72 Výrezy ihličnaté V. triedy akosti BO, m3 052 19ex 4403.20ex
    VJ b. k.   
  02.01.11.73 Výrezy ihličnaté V. triedy akosti SMC m3 052 19ex 4403 20ex
      b. k.   
  02.01.11.8 Ostatné ihličnaté surové drevo     
  02.01.11.81 Kmene surové ihličnaté m3 052 51 4403.20ex
      b. k.   
  02.01.11.82 Lesné štiepky úžitkové ihličnaté m3 052 931,3 4403.20ex
      b. k.   
  02.01.11.89 Ostatné ihličnaté surové drevo m3 4403.20ex
      b. k.   
02.01.12  Listnaté sortimenty dreva     
  02.01.12.1 Výrezy listnaté I. triedy akosti     
  02.01.12.11 Výrezy listnaté I. triedy akosti DB m3 052 21 ex 4403.9ex
      b. k.   
  02.01.12.12 Výrezy listnaté I. triedy akosti BK m3 052 21 ex 4403.9ex
      b. k.   
  02.01.12.13 Výrezy listnaté I. triedy akosti JS m3 052 21 ex 4403.9ex
      b. k.   
  02.01.12.14 Výrezy listnaté I. triedy akosti JV m3 052 21 ex 4403.9ex
      b. k.   
  02.01.12.15 Výrezy listnaté I. triedy akosti LP m3 052 21 ex 4403.9ex
      b. k.   
  02.01.12.16 Výrezy listnaté I. triedy akosti JL m3 052 21 ex 4403.9ex
      b. k.   
  02.01.12.17 Výrezy listnaté I. triedy akosti TP, m3 052 21 ex 4403.9ex
    OS, VR b. k.   
  02.01.12.18 Výrezy listnaté I. triedy akosti HB m3 052 21 ex 4403.9ex
      b. k.   
  02.01.12.19 Výrezy listnaté I. triedy akosti ostatné m3 052 21 ex 4403.9ex
      b. k.   
  02.01.12.2 Výrezy listnaté II. triedy akosti     
  02.01.12.21 Výrezy listnaté II. triedy akosti DB m3 052 22ex 4403.9ex
      b. k.   
  02.01.12.22 Výrezy listnaté II. triedy akosti BK m3 052 22ex 4403.9ex
      b. k.   
  02.01.12.23 Výrezy listnaté II. triedy akosti JS m3 052 22ex 4403.9ex
      b. k.   
  02.01.12.24 Výrezy listnaté II. triedy akosti JV m3 052 22ex 4403.9ex
      b. k.   
  02.01.12.25 Výrezy listnaté II. triedy akosti LP m3 052 22ex 4403.9ex
      b. k.   
  02.01.12.26 Výrezy listnaté II. triedy akosti JL m3 052 22ex 4403.9ex
      b. k.   
  02.01.12.27 Výrezy listnaté II. triedy akosti TP, m3 052 22ex 4403.9ex
    OS, VR b. k.   
  02.01.12.28 Výrezy listnaté II. triedy akosti HB m3 052 22ex 4403.9ex
     b. k.   
  02.01.12.29 Výrezy listnaté II. triedy akosti ostatné m3 052 22ex 4403.9ex
     b. k.   
  02.01.12.3 Výrezy listnaté III. A triedy akosti     
  02.01.12.31 Výrezy listnaté III. A triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
   pillarske DB b. k. 24ex 
  02.01.12.32 Výrezy listnaté III. A triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
   pillarske BK b. k. 24ex 
  02.01.12.33 Výrezy listnaté III. A triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
   pillarske JS b. k. 24ex 
  02.01.12.34 Výrezy listnaté III. A triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
   pillarske JV b. k. 24ex 
  02.01.12.35 Výrezy listnaté III. A triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
   pillarske LP b. k. 24ex 
  02.01.12.36 Výrezy listnaté III. A triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
   pillarske JL b. k. 24ex 
  02.01.12.37 Výrezy listnaté III. A triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
   piliarske TP, OS, VR b. k. 24ex 
  02.01.12.38 Výrezy listnaté III. A triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
   pillarske HB b. k. 24ex 
  02.01.12.39 Výrezy listnaté III. A triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
   pillarske ostatné b. k. 24ex 
  02.01.12.4 Výrezy listnaté III. B triedy akosti     
  02.01.12.41 Výrezy listnaté III. B triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
   pillarske DB b. k. 24ex 
  02.01.12.42 Výrezy listnaté III. B triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
   pillarske BK b. k. 24ex 
  02.01.12.43 Výrezy listnaté III. B triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
   pillarske JS b. k. 24ex 
  02.01.12.44 Výrezy listnaté III. B triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
   pillarske JV b. k. 24ex 
  02.01.12.45 Výrezy listnaté III. B triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
   pillarske LP b. k. 24ex 
  02.01.12.46 Výrezy listnaté III. B triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
   pillarske JL b. k. 24ex 
  02.01.12.47 Výrezy listnaté III. B triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
   piliarske TP, OS, VR b. k. 24ex 
  02.01.12.48 Výrezy listnaté III. B triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
   pillarske HB b. k. 24ex 
  02.01.12.49 Výrezy listnaté III. B triedy akosti m3 052 23ex, 4403.9ex
   pillarske ostatné b. k. 24ex 
  02.01.12.5 Drevo listnaté IV. triedy akosti     
  02.01.12.51 Listnaté banské drevo m3 - 4403.9ex
     b. k.   
  02.01.12.52 Žrďovina listnatá m3 052 27 4403.9ex
     b. k.   
  02.01.12.53 Drevo na výrobu drevoviny listnaté m3 - 4403.9ex
     b. k.   
  02.01.12.6 Drevo listnaté V. triedy akosti     
   vlákninové a ostatné priemyselné     
  02.01.12.61 Drevo listnaté vlákninové a ostatné m3 052 28ex 4403.9ex
    priemyselné DB b. k. W1C1 
  02.01.12.62 Drevo listnaté vlákninové a ostatné m3 052 28ex 4403.9ex
    priemyselné BK b. k.   
  02.01.12.63 Drevo listnaté vlákninové a ostatné m3 052 28ex 4403.9ex
    priemyselné JS b. k.   
  02.01.12.64 Drevo listnaté vlákninové a ostatné m3 052 28ex 4403.9ex
    priemyselné JV b. k.   
  02.01.12.65 Drevo listnaté vlákninové a ostatné m3 052 28ex 4403.9ex
    priemyselné LP b. k.   
  02.01.12.66 Drevo listnaté vlákninové a ostatné m3 052 28ex 4403.9ex
    priemyselné JL b. k.   
  02.01.12.67 Drevo listnaté vlákninové a ostatné m3 052 28ex 4403.9ex
    priemyselné TP, OS, VR b. k.   
  02.01.12.68 Drevo listnaté vlákninové a ostatné m3 052 28ex 4403.9ex
    priemyselné HB b. k.   
  02.01.12.69 Drevo listnaté vlákninové a ostatné m3 052 28ex 4403.9ex
    priemyselné ostatné b. k.   
  02.01.12.7 Drevo listnaté V. triedy akosti     
    netriedené     
  02.01.12.71 Drevo listnaté netriedené DB m3 052 28ex 4403.9ex
      b. k.   
  02.01.12.72 Drevo listnaté netriedené BK m3 052 28ex 4403.9ex
      b. k.   
  02.01.12.73 Drevo listnaté netriedené JS m3 °52 28ex 4403.9ex
      b. k.   
  02.01.12.74 Drevo listnaté netriedené JV m3 052 28ex 4403.9ex
      b. k.   
  02.01.12.75 Drevo listnaté netriedené LP m3 052 28ex 4403.9ex
      b. k.   
  02.01.12.76 Drevo listnaté netriedené JL m3 052 28ex 4403.9ex
      b. k.   
  02.01.12.77 Drevo listnaté netriedené TP, OS, VR m31 052 28ex 4403.9ex
      b. k.   
  02.01.12.78 Drevo listnaté netriedené HB m3 052 28ex 4403.9ex
      b. k.   
  02.01.12.79 Drevo listnaté netriedené ostatné m3 052 28ex 4403.9ex
      b. k.   
  02.01.12.8 Ostatné listnaté sortimenty dreva     
  02.01.12.81 Kmene surové listnaté m3 052 52 4403.9ex
      b. k.   
  02.01.12.82 Lesné štiepky úžitkové listnaté m3 052 932 4403.9ex
      b. k.   
  02.01.12.9 Ostatné listnaté surové drevo     
  02.01.12.90 Ostatné listnaté surové drevo m3 052 25 4403.9ex
      b. k. 052 29 
02.01.13  Výrezy z tropických driev     
  02.01.13.0 Drevo exotické, výrezy, guľatina     
  02.01.13.00 Drevo exotické, výrezy, guľatina m3 052 6 4403.4
      b. k.   
02.01.14  Palivové drevo     
  02.01.14.1 Drevo palivové ihličnaté     
  02.01.14.10 Drevo palivové ihličnaté m3 052 31 4401.10ex
      b. k.   
  02.01.14.2 Drevo palivové listnaté     
  02.01.14.20 Drevo palivové listnaté m3 052 32 4401.10ex
      b. k.   
02.01.15  Ostatné drevo v surovom stave     
    (vrátane štiepaných kolov     
    a kolíkov)     
  02.01.15.0 Ostatné drevo v surovom stave     
    (vrátane štiepaných kolov a kolíkov)     
  02.01.15.00 Ostatné drevo v surovom stave m3 - 4404
    (vrátane štiepaných kolov a kolíkov) b. k.   
02.01.21  Balata, gutaperča, guajal,     
    chicle (čajkl) a pod.     
    prírodné gumy     
  02.01.21.0 Balata, gutaperča, guajal,     
    chicle (čajkl) a pod. prírodné gumy     
  02.01.21.00 Balata, gutaperča, guajal, m3 055 11ex, 4001.30
    chicle (čajkl) a pod.  055 12 
    prírodné gumy     
02.01.22  Šelak, živice, glejoživice a bal-     
    zamy     
  02.01.22.0 Šelak, živice, glejoživice a balzamy     
  02.01.22.00 Šelak, živice, glejoživice a balzamy m3 055 11ex 1301
02.01.30  Prírodný korok, surový alebo     
    jednoducho upravený     
  02.01.30.0 Prírodný korok, surový alebo     
    jednoducho upravený     
  02.01.30.00 Prírodný korok, surový alebo m3 052 7ex 4501.10
    jednoducho upravený     
02.01.41  Časti rastlín, tráva, machy     
    a lišajníky vhodné na     
    dekoratívne účely     
  02.01.41.1 Plody lesných stromov     
    a iný rastlinný materiál vhodný na     
    dekoratívne účely     
  02.01.41.10 Plody lesných stromov a iný rastlinný Sk 052 91ex, 0604
    materiál vhodný na dekoratívne účely  052 92, 
        055 43 
  02.01.41.2 Vianočné stromy     
  02.01.41.20 Vianočné stromy ks 0055 2 
        026 93 
02.01.42  Rastlinné materiály i. n.,     
    používané na opletanie,     
    košikársku výrobu, čalúnenie,     
    vypchávanie, pri výrobe metiel     
    alebo kief, rastlinné suroviny     
    používané na farbenie alebo     
    vyčiňovanie; rastlinné     
    produkty i. n.     
  02.01.42.0 Rastlinné materiály i. n.,     
    používané na opletanie,     
    košikársku výrobu, čalúnenie,     
    vypchávanie, pri výrobe metiel     
    alebo kief, rastlinné suroviny     
    používané na farbenie alebo     
    vyčiňovanie; rastlinné produkty i. n.     
  02.01.42.00 Rastlinné materiály i. n., používané na kg, 012 2, 1401,
    opletanie, košikársku výrobu, ks 012 3, 1402,
    čalúnenie, vypchávanie, pri výrobe  012 4, 1403,
    metiel alebo kief, rastlinné suroviny  012 5, 1404.10,
    používané na farbenie alebo  012 6, 1404.90
    vyčiňovanie; rastlinné produkty i. n.  055 41, 
        055 42, 
        052 7ex, 
        761 5 
02.01.50  Prírastok lesa     
  02.01.50.1 Meratelný produkt lesa     
    vyprodukovaný za určitý čas     
    (surové drevo na pni)     
  02.01.50.11 Celkový bežný prírastok (CBP) m3 - -
  02.01.50.12 Celkový priemerný prírastok (CPP) m3 - -
  02.01.50.13 Priemerný rubný prírastok (PRP) m3 - -
  02.01.50.14 Drevo na pni ihličnaté m3 - 4403.20ex
  02.01.50.15 Drevo na pni listnaté m3 - 4403.9ex
02.02.10  Služby súvisiace s lesníctvom     
    a ťažbou dreva     
  02.02.10.1 Služby lesných škôlok     
  02.02.10.11 Zber semien lesných stromov a krov Sk 067 051 2 
    a zber šišiek     
  02.02.10.12 Lúštenie semien lesných stromov Sk 067 051 31 
    a krov     
  02.02.10.13 Zakladanie lesných škôlok a semeníšť m2 067 051 11 
  02.02.10.14 Zakladanie semenných plantáží m2 - 
  02.02.10.15 Pestovanie sadeníc lesných stromov Sk 067 051 4 
    a krov     
  02.02.10.19 Ostatné služby spojené s prevádzkou Sk 067ex 
    lesných škôlok     
  02.02.10.2 Služby spojené s výsadbou lesa     
  02.02.10.21 Príprava pôdy na obnovu lesa m2 067 051 5 
  02.02.10.22 Prirodzená obnova lesa m21 067 051 61 
        3 
  02.02.10.23 Zalesňovanie lesných pôd m2 067 051 
        64ex 
  02.02.10.24 Zalesňovanie nelesných pôd m2 067 051 
        64ex 
  02.02.10.29 Ostatné služby spojené s výsadbou lesa Sk 067 ex 
  02.02.10.3 Služby spojené s ochranou lesných     
    porastov     
  02.02.10.31 Aplikácia ochranných látok pre lesné Sk 067 051 93 
    kultúry     
  02.02.10.32 Ochrana lesa vrátane protipožiarnej Sk 067 051 94 
  02.02.10.39 Ochrana lesných kultúr m2 067 051 94 
  02.02.10.4 Služby spojené s ošetrovaním     
    lesných porastov     
  02.02.10.41 Aplikácia hnojenia lesných pozemkov m2 067 051 
        92ex 
  02.02.10.42 Aplikácia vápnenia lesných pozemkov m2 067 051 
        92ex 
  02.02.10.43 Aplikácia revitalizačných postrekov m2 067 051 
    na lesných pozemkoch  92ex 
  02.02.10.44 Meliorácie lesných pozemkov m2 067 051 
        92ex 
  02.02.10.49 Ostatné služby spojené s ošetrovaním Sk 067 051 
    lesných porastov  92ex 
  02.02.10.5 Prečistky a prieseky lesných     
    porastov     
  02.02.10.51 Prečistky lesných porastov m2 067 051 7 
  02.02.10.52 Udržiavanie lesných priesekov Sk - 
  02.02.10.6 Ostatné služby spojené     
    s pestovaním lesa     
  02.02.10.61 Čistenie lesných chodníkov m 067ex 
  02.02.10.62 Ničenie komárov m2 - 
  02.02.10.69 Ostatné neuvedené služby spojené Sk 067ex 
    s pestovaním lesa     
  02.02.10.7 Služby spojené s prebierkami     
    a likvidáciou prestarnutých porastov     
  02.02.10.71 Prebierky v predrubných porastoch m2 - 
  02.02.10.72 Prevod lesných porastov a likvidácia m2 - 
    prestarnutých lesných porastov     
  02.02.10.8 Služby spojené s ťažbou dreva     
  02.02.10.81 Ťažba dreva m3 068 052 1 
  02.02.10.82 Odkôrňovanie dreva m3 - 
  02.02.10.83 Manipulácia s drevom m3 068 052 4 
  02.02.10.84 Približovanie dreva m3 068 052 2 
  02.02.10.85 Odvoz dreva v rámci lesa m3 068 052 3 
  02.02.10.89 Ostatné služby spojené s ťažbou dreva Sk 068ex 
05.00.11  Ryby živé     
  05.00.11.1 Pstruhy     
  05.00.11.11 Pstruh potočný štandard kg 042 11ex 0301.91ex
  05.00.11.12 Pstruh potočný ostatný kg 042 11ex 0301.91ex
  05.00.11.13 Pstruh jazerný štandard kg 042 11ex 0301.91ex
  05.00.11.14 Pstruh jazerný ostatný kg 042 11ex 0301.91ex
  05.00.11.15 Pstruh dúhový štandard kg 042 116ex 0301.91ex
  05.00.11.16 Pstruh dúhový ostatný kg 042 116ex 0301.91ex
  05.00.11.2 Kapry     
  05.00.11.21 Kapor 1. trieda kg 042 111 2 0301.93ex
  05.00.11.22 Kapor výber kg 042 111 1 0301.93ex
  05.00.11.29 Kapor ostatný kg 042ex 0301.93ex
  05.00.11.3 Ostatné druhy sladkovodných     
    konzumných rýb     
  05.00.11.31 Amur biely kg - 0301.99.19ex
  05.00.11.32 Tolstolobik kg 042 133-4 0301.99.19ex
  05.00.11.33 Sumec kg 042 118 0301.99.19ex
  05.00.11.34 Šťuka kg 042 113 0301.99.19ex
  05.00.11.35 Zubáč kg - 0301.99.19ex
  05.00.11.36 Lipeň kg - 0301.99.19ex
  05.00.11.37 Hlavátka kg 042 136 0301.99.11ex
  05.00.11.39 Ostatné neuvedené druhy kg 042ex 0301.99.11ex
    sladkovodných konzumných rýb    .19ex
  05.00.11.9 Ostatné živé ryby     
  05.00.11.90 Ostatné živé ryby kg 042 2, 0301.10.10,
        042 3, 0301.10.90,
        044 51, 0301.99.90
        761 1 
05.00.12  Ryby čerstvé alebo chladené     
  05.00.12.0 Ryby čerstvé alebo chladené     
  05.00.12.00 Ryby čerstvé alebo chladené kg 762 31ex, 0302.1,
        762 21ex 0302.2,
          0302.3,
          0302.4,
          0302.5,
          0302.6
05.00.21  Kôrovce nemrazené     
  05.00.21.0 Kôrovce nemrazené     
  05.00.21.00 Kôrovce nemrazené kg 042 91 0306.2
        761 2ex 
05.00.22  Ustrice     
  05.00.22.0 Ustrice     
  05.00.22.00 Ustrice kg 761 2ex 0307.10
05.00.23  Ostatné mäkkýše a vodné     
    bezstavovce živé, čerstvé     
    alebo chladené     
  05.00.23.0 Ostatné mäkkýše a vodné     
    bezstavovce živé, čerstvé alebo     
    chladené     
  05.00.23.00 Ostatné mäkkýše a vodné bezstavovce kg 761 2ex 0307.21,
    živé, čerstvé alebo chladené    0307.31,
          0307.41,
          0307.51,
          0307.91
05.00.31  Koraly a podobné produkty,     
    ulity, lastúry a panciere     
    mäkkýšov, kôrovcov alebo     
    ostnokožcov a sépiové kosti     
  05.00.31.0 Koraly a podobné produkty, ulity,     
    lastúry a panciere mäkkýšov,     
    kôrovcov alebo ostnokožcov     
    a sépiové kosti     
  05.00.31.00 Koraly a podobné produkty, ulity, kg 761 3, 0508.00
    lastúry a panciere mäkkýšov, kôrovcov  761 42, 
    alebo ostnokožcov a sépiové kosti  761 43 
05.00.32  Huby živočíšneho pôvodu     
    používané na umývanie     
  05.00.32.0 Huby živočíšneho pôvodu     
    používané na umývanie     
  05.00.32.00 Huby živočíšneho pôvodu používané kg 761 2ex 0509.00
    na umývanie  762 6 
05.00.33  Riasy (chaluhy) a iné rastliny     
    rodu Algae, čerstvé alebo     
    sušené     
  05.00.33.0 Riasy (chaluhy) a iné rastliny rodu     
    Algae, čerstvé alebo sušené     
  05.00.33.00 Riasy (chaluhy) a iné rastliny rodu kg 761 91 1212.20
    Algae, čerstvé alebo sušené     
05.00.41  Perly prírodné neopracované     
  05.00.41.0 Perly prírodné neopracované     
  05.00.41.00 Perly prírodné neopracované kg 761 41ex 7101.10
05.00.42  Perly umelo pestované,     
    neopracované     
  05.00.42.0 Perly umelo pestované,     
    neopracované     
  05.00.42.00 Perly umelo pestované, neopracované kg 761 41ex 7101.21
05.00.50  Služby súvisiace s chovom rýb     
    a rybolovom     
  05.00.50.0 Služby súvisiace s chovom rýb     
    a rybolovom     
  05.00.50.00 Chov rýb a rybolov Sk 063 
  05.00.11.21 Kapor 1. trieda kg 042 111 2 0301.93ex
  05.00.11.22 Kapor výber kg 042 111 1 0301.93ex
  05.00.11.29 Kapor ostatný kg 042ex 0301.93ex
  05.00.11.3 Ostatné druhy sladkovodných     
    konzumných rýb     
  05.00.11.31 Amur biely kg - 0301.99.19ex
  05.00.11.32 Tolstolobik kg 042 133-4 0301.99.19ex
  05.00.11.33 Sumec kg 042 118 0301.99.19ex
  05.00.11.34 Šťuka kg 042 113 0301.99.19ex
  05.00.11.35 Zubáč kg - 0301.99.19ex
  05.00.11.36 Lipeň kg - 0301.99.19ex
  05.00.11.37 Hlavátka kg 042 136 0301.99.11ex
  05.00.11.39 Ostatné neuvedené druhy kg 042ex 0301.99.11lex
    sladkovodných konzumných rýb    .19ex
  05.00.11.9 Ostatné živé ryby     
  05.00.11.90 Ostatné živé ryby kg 042 2, 0301.10.10,
        042 3, 0301.10.90,
        044 51, 0301.99.90
        761 1 
05.00.12  Ryby čerstvé alebo chladené     
  05.00.12.0 Ryby čerstvé alebo chladené     
  05.00.12.00 Ryby čerstvé alebo chladené kg 762 31 ex, 0302.1,
        762 21 ex 0302.2,
          0302.3,
          0302.4,
          0302.5,
          0302.6
05.00.21  Kôrovce nemrazené     
  05.00.21.0 Kôrovce nemrazené     
  05.00.21.00 Kôrovce nemrazené kg 042 91 0306.2
        761 2ex 
05.00.22  Ustrice     
  05.00.22.0 Ustrice     
  05.00.22.00 Ustrice kg 761 2ex 0307.10
05.00.23  Ostatné mäkkýše a vodné     
    bezstavovce živé, čerstvé     
    alebo chladené     
  05.00.23.0 Ostatné mäkkýše a vodné     
    bezstavovce živé, čerstvé alebo     
    chladené     
  05.00.23.00 Ostatné mäkkýše a vodné bezstavovce kg 761 2ex 0307.21,
    živé, čerstvé alebo chladené    0307.31,
          0307.41,
          0307.51,
          0307.91
05.00.31  Koraly a podobné produkty,     
    ulity, lastúry a panciere     
    mäkkýšov, kôrovcov alebo     
    ostnokožcov a sépiové kosti     
  05.00.31.0 Koraly a podobné produkty, ulity,     
    lastúry a panciere mäkkýšov,     
    kôrovcov alebo ostnokožcov     
    a sépiové kosti     
  05.00.31.00 Koraly a podobné produkty, ulity, kg 761 3, 0508.00
    lastúry a panciere mäkkýšov, kôrovcov  761 42, 
    alebo ostnokožcov a sépiové kosti  761 43 
05.00.32  Huby živočíšneho pôvodu     
    používané na umývanie     
  05.00.32.0 Huby živočíšneho pôvodu     
    používané na umývanie     
  05.00.32.00 Huby živočíšneho pôvodu používané kg 761 2ex 0509.00
    na umývanie  762 6 
05.00.33  Riasy (chaluhy) a iné rastliny     
    rodu Algae, čerstvé alebo     
    sušené     
  05.00.33.0 Riasy (chaluhy) a iné rastliny rodu     
    Algae, čerstvé alebo sušené     
  05.00.33.00 Riasy (chaluhy) a iné rastliny rodu kg 761 91 1212.20
    Algae, čerstvé alebo sušené     
05.00.41  Perly prírodné neopracované     
  05.00.41.0 Perly prírodné neopracované     
  05.00.41.00 Perly prírodné neopracované kg 761 41ex 7101.10
05.00.42  Perly umelo pestované,     
    neopracované     
  05.00.42.0 Perly umelo pestované,     
    neopracované     
  05.00.42.00 Perly umelo pestované, neopracované kg 761 41ex 7101.21
05.00.50  Služby súvisiace s chovom rýb     
    a rybolovom     
  05.00.50.0 Služby súvisiace s chovom rýb     
    a rybolovom     
  05.00.50.00 Chov rýb a rybolov Sk 063 
41.00.11  Pitná voda     
  41.00.11.1 Voda pitná vyrobená bez úpravy     
    vo vlastných zariadeniach     
  41.00.11.11 Voda pitná vyrobená bez úpravy m3 082 1ex -
    vo vlastných zariadeniach     
    z podzemnej vody     
  41.00.11.12 Voda pitná vyrobená bez úpravy m3 082 1ex -
    vo vlastných zariadeniach     
    z povrchovej vody     
  41.00.11.2 Voda pitná vyrobená po úprave     
    vo vlastných zariadeniach     
  41.00.11.21 Voda pitná vyrobená po úprave m3 082 1ex -
    vo vlastných zariadeniach     
    z podzemnej vody     
  41.00.11.22 Voda pitná vyrobená po úprave m3 082 1ex -
    vo vlastných zariadeniach     
    z povrchovej vody     
  41.00.11.3 Voda pitná prevzatá     
    (voda prevzatá od inej organizácie)     
  41.00.11.30 Voda pitná prevzatá m3 082 1ex -
    (voda prevzatá od inej organizácie)     
41.00.12  Úžitková voda (nepitná)     
  41.00.12.1 Voda povrchová     
  41.00.12.11 Voda povrchová pre verejné vodovody m3 081 11 -
  41.00.12.12 Voda povrchová pre poľnohospodárstvo m3 081 122,9 -
  41.00.12.13 Voda povrchová na závlahy m3W1 081 121 -
  41.00.12.14 Voda povrchová pre priemysel m3W1 081 39 -
    a ostatné činnosti     
  41.00.12.15 Voda povrchová pre energetiku m3Wl 081 2 -
  41.00.12.16 Voda povrchová na prietokové m3 081 133 -
    chladenie     
  41.00.12.17 Voda povrchová pre ostatných m3 081 19 -
    odberateľov     
  41.00.12.2 Voda podzemná     
  41.00.12.21 Voda podzemná pre verejné vodovody m3 081 31 -
  41.00.12.22 Voda podzemná pre poľnohospodárstvo m3 081 32 -
  41.00.12.23 Voda podzemná pre priemysel m3 081 33 -
    a ostatné činnosti     
  41.00.12.24 Voda podzemná pre ostatných m3 081 39 -
    odberateľov     
41.00.20  Rozvod vody     
  41.00.20.1 Rozvod vody pitnej a úžitkovej     
  41.00.20.11 Rozvod vody pre obyvateľstvo m3 082 111ex -
    (do domácností)     
  41.00.20.12 Rozvod vody pre ostatných odberateľov m3 082 lex, -
    (priemysel a ostatné činnosti)  082 2ex 
  41.00.20.13 Rozvod vody pre ďalších dodávateľov m3 082 lex, -
    vody  082 2ex 
90.00.11  Odstraňovanie odpadových vôd     
    a ich čistenie     
  90.00.11.1 Odvedenie odpadových vôd     
    od producentov     
  90.00.11.11 Odvedenie odpadových vôd m3 082 31 -
    od obyvateľov     
  90.00.11.12 Odvedenie odpadových vôd m3 082 32-33 -
    od ostatných (priemyslu,     
    poľnohospodárstva     
    a iných činností)     
  90.00.11.13 Odvedenie dažďových odpadových vôd m3 082 34 -
  90.00.11.14 Odvedenie cudzích (balastných) vôd m3 082 39 -
  90.00.11.2 Čistenie odpadových vôd     
  90.00.11.21 Čistenie odpadových vôd na ČOV m3 082 4ex -
  90.00.11.22 Vypúšťanie čistených odpadových m3 082 4ex -
    vôd do recipienta     
  90.00.11.23 Vypúšťanie nečistených odpadových m3 082 4ex -
    vôd do recipienta     
  90.00.11.3 Produkcia a likvidácia     
    vodárenských kalov     
  90.00.11.31 Produkcia a likvidácia vodárenských kg 082 5ex -
    kalov z úpravní vôd     
  90.00.11.32 Produkcia a likvidácia vodárenských kg 082 5ex -
    kalov z ČOV     

Poznámky pod čiarou

1) Opatrenie Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 172/1995 Z. z., ktorým sa vyhlasuje klasifikácia produkcie.