Zákon č. 336/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky

Čiastka 130/1998
Platnosť od 09.11.1998
Účinnosť od 09.11.1998

OBSAH

336

ZÁKON

zo 6. novembra 1998,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon č. 80/1997 Z. z. o Exportno-importnej banke Slovenskej republiky sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 7 sa za odsek 9 vkladá nový odsek 10, ktorý znie:

(10) Vláda môže odvolať z funkcie člena Rady banky na návrh ministra alebo guvernéra podľa odsekov 2 a 3 aj z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 9.“.

Doterajší odsek 10 sa označuje ako odsek 11.

2. V § 10 sa za odsek 6 vkladá nový odsek 7, ktorý znie:

(7) Vláda môže odvolať z funkcie členov Dozornej rady a jej predsedu na návrh ministra podľa odseku 1 aj z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 6.“.

Doterajšie odseky 7 a 8 sa označujú ako odseky 8 a 9.

3. § 13 sa dopĺňa odsekom 9, ktorý znie:

(9) Guvernér môže odvolať z funkcie člena Rady riaditeľov aj z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 8.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.