Zákon č. 334/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

Čiastka 129/1998
Platnosť od 06.11.1998 do30.04.2004
Účinnosť od 06.11.1998 do30.04.2004
Zrušený 106/2004 Z. z.

OBSAH

334

ZÁKON

zo 6. novembra 1998,

ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 312/1993 Z. z. o spotrebnej dani z tabaku a tabakových výrobkov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákona č. 367/1997 Z. z. a zákona č. 333/1998 Z. z. sa mení takto:

V zákone č. 333/1998 Z. z. článok II znie:

„Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. decembra 1998.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.