Zákon č. 331/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a mení Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov

(v znení č. 180/2014 Z. z.(nepriamo), 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 127/1998
Platnosť od 05.11.1998
Účinnosť od 01.07.2016

OBSAH

331

ZÁKON

zo 4. novembra 1998,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a mení Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Jozef Migaš v. r.

Mikuláš Dzurinda v. r.