Oznámenie č. 328/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami v znení neskorších predpisov

Čiastka 124/1998
Platnosť od 30.10.1998 do31.12.2003
Redakčná poznámka

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 2. novembra 1998. Výmer zrušený opatrením č. 27 079/2003-77 uverejneným vo Finančnom spravodajcovi č. 20/2003.

328

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 11 a 20 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách

opatrenie z 23. októbra 1998 č. R-4/1998, ktorým sa mení a dopĺňa výmer Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. marca 1996 č. R-1/1996, ktorým sa určuje rozsah tovaru s regulovanými cenami (oznámenie č. 89/1996 Z. z.) v znení neskorších predpisov.

Opatrením sa predlžuje platnosť minimálnej (garantovanej) ceny potravinárskej pšenice z úrody roku 1998 aj pre štátny intervenčný nákup potravinárskej pšenice z úrody roku 1999.

Toto opatrenie nadobúda účinnosť 2. novembra 1998.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 11/1998 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.