Oznámenie č. 327/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov

Čiastka 124/1998
Platnosť od 30.10.1998
Účinnosť do 30.06.2019
Zrušený 35/2019 Z. z.
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 390/2003 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. októbra 2003. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 328/2004 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. júna 2004. Zm...

327

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 5, § 19 ods. 4, § 38 ods. 6, § 64 ods. 3, § 80 ods. 2, § 137 ods. 10, § 138 ods. 3 a § 209 ods. 2 zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov vydalo

výnos z 13. augusta 1998 č. 15648/1998-64, ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 200/1998 Z. z. o štátnej službe colníkov a o zmene a doplnení niektorých ďalších zákonov.

Výnos upravuje podrobnosti o vzdelávaní v základnom colnom kurze a odbornom colnom kurze, o skúšobnom poriadku na zloženie nižšej colnej skúšky a odbornej colnej skúšky, o služobnej rovnošate, jej nosení a prípady výkonu štátnej služby v občianskom odeve, podrobnosti o zaraďovaní do záloh, o nariaďovaní služobnej pohotovosti, katalóg činností na zaradenie jednotlivých funkcií do platových tried v súlade s charakteristikami platových tried, podrobnosti o vykonávaní preventívnej rehabilitácie, vysielaní na preventívnu rehabilitáciu, riadení preventívnej rehabilitácie a o rozsahu výkonu práce počas preventívnej rehabilitácie, činnosti zakázané všetkým colníčkam, tehotným colníčkam a matkám do konca deviateho mesiaca po pôrode a podrobnosti o spôsobe výpočtu základu pre výpočet dávok výsluhového zabezpečenia vo veciach služobného pomeru colníkov.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos je uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 11/1998 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.