Oznámenie č. 326/1998 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb do zahraničia a voči cudzozemcom

Čiastka 123/1998
Platnosť od 29.10.1998 do19.01.2000
Zrušený 9/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

326

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 12 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 45/1998 Z. z.

opatrenie zo 14. septembra 1998 č. 14/1998, ktorým sa ustanovuje postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb do zahraničia a voči cudzozemcom.

Týmto opatrením sa ustanovujú pravidlá upravujúce postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb do zahraničia a voči cudzozemcom.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 25. septembra 1995, ktorým sa ustanovuje postup devízových miest pri uskutočňovaní platieb do zahraničia a voči cudzozemcom (oznámenie č. 204/1995 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 17/1998 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.