Oznámenie č. 324/1998 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 17. apríla 1998 č. 3/1998, ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky

Čiastka 123/1998
Platnosť od 29.10.1998 do31.12.1999
Zrušený 358/1999 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1999.

324

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 29 písm. b) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska

opatrenie z 25. septembra 1998 č. 12/1998, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Národnej banky Slovenska zo 17. apríla 1998 č. 3/1998 (oznámenie č. 122/1998 Z. z.), ktorým sa ustanovujú podmienky na usmerňovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky.

Týmto opatrením sa mení existujúca sústava platobných titulov na zostavovanie platobnej bilancie Slovenskej republiky. Platobné tituly PT 533 a PT 540 sa podrobnejšie členia v záujme zvýšenia kvality rozborov a zníženia informačného deficitu. Získaná podrobnejšia štruktúra finančných a ostatných úrokov splní požiadavky analytikov platobnej bilancie Slovenskej republiky.

Opatrenie nadobúda účinnosť 1. januára 1999.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 17/1998 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.