Oznámenie č. 322/1998 Z. z.Oznámenie Národnej banky Slovenska o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o zriadenie zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie a podmienky na jeho prevádzku

Čiastka 123/1998
Platnosť od 29.10.1998 do31.12.2001
Zrušený 591/2001 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

322

OZNÁMENIE

Národnej banky Slovenska

Národná banka Slovenska vydala podľa § 39a ods. 6 zákona č. 21/1992 Zb. o bankách v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z.

opatrenie z 27. augusta 1998 č. 10/1998, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o zriadenie zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie a podmienky na jeho prevádzku.

Týmto opatrením sa ustanovujú náležitosti žiadosti o zriadenie zastúpenia zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie a podmienky na jeho prevádzku.

Týmto opatrením sa zrušuje opatrenie Národnej banky Slovenska z 27. mája 1996 č. 7, ktorým sa ustanovujú náležitosti žiadosti o zriadenie zastúpenia zahraničnej inštitúcie a podmienky na jeho prevádzku (oznámenie č. 174/1996 Z. z.).

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom uverejnenia oznámenia o jeho vydaní v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené v čiastke 15/1998 Vestníka Národnej banky Slovenska a možno doň nazrieť vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.