Oznámenie č. 320/1998 Z. z.Oznámenie Štatistického úradu Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa vyhlasujú štandardy pre štátny informačný systém

Čiastka 122/1998
Platnosť od 23.10.1998
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny výnosu boli vyhlásené oznámením č. 315/1999 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. decembra 1999.

320

OZNÁMENIE

Štatistického úradu Slovenskej republiky

Štatistický úrad Slovenskej republiky vydal podľa § 20 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 261/1995 Z. z. o štátnom informačnom systéme

výnos z 13. októbra 1998 č. 372/1998-830, ktorým sa vyhlasujú štandardy pre štátny informačný systém.

Výnosom sa ustanovujú štandardy pre štátny informačný systém ako nástroj výkonu informačných činností.

Úplné znenie medzinárodných technických noriem a slovenských technických noriem uvedených v prílohe výnosu je dostupné v Slovenskom ústave technickej normalizácie Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. Odporúčania Medzinárodného poradného výboru pre telefóniu a telegrafiu (Comité Consultatif International de Télégraphie et Téléphonie – CCITT) alebo Medzinárodnej telekomunikačnej únie (International Télécommunication Union – ITU) sú dostupné vo Výskumnom ústave spojov v Banskej Bystrici.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Výnos vrátane prílohy, ktorú tvorí zoznam štandardov, je uverejnený v čiastke 3/1998 Spravodajcu Štatistického úradu Slovenskej republiky a možno doň nazrieť na Štatistickom úrade Slovenskej republiky a na všetkých krajských správach Štatistického úradu Slovenskej republiky.