Oznámenie č. 32/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o ratifikácii Dohovoru Medzinárodnej organizácie práce o trojstranných konzultáciách na podporu uplatňovania medzinárodných pracovných noriem č. 144 z roku 1976 Slovenskou republikou

Čiastka 13/1998
Platnosť od 12.02.1998
Redakčná poznámka

Dohovor nadobudol platnosť pre Slovenskú republiku 10. februára 1998 v súlade s článkom 8 ods. 3 dohovoru.

32

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. júna 1976 na šesťdesiatom prvom zasadnutí Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce v Ženeve bol prijatý Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o trojstranných konzultáciách na podporu uplatňovania medzinárodných pracovných noriem č. 144 z roku 1976.

Národná rada Slovenskej republiky uznesením č. 504 z 11. decembra 1996 vyslovila s týmto dohovorom súhlas v súlade s článkom 86 písm. e) Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.

Prezident Slovenskej republiky, preskúmajúc tento dohovor a vychádzajúc z toho, že Národná rada Slovenskej republiky s ním súhlasila, dohovor schválil a potvrdil 23. januára 1997 podpísaním ratifikačnej listiny v súlade s článkom 102 písm. a) Ústavy Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.

Ratifikačná listina Slovenskej republiky k dohovoru bola zaregistrovaná podľa článku 8 ods. 1 dohovoru u generálneho riaditeľa Medzinárodného úradu práce v Ženeve 10. februára 1997.

Dohovor nadobudol platnosť pre Slovenskú republiku 10. februára 1998 v súlade s článkom 8 ods. 3 dohovoru.

DOHOVOR 144

Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o trojstranných konzultáciách na podporu uplatňovania medzinárodných pracovných noriem č. 144 z roku 19761)

Generálna konferencia Medzinárodnej organizácie práce, ktorú do Ženevy zvolala Správna rada Medzinárodného úradu práce a ktorá sa zišla na svojom šesťdesiatom prvom zasadnutí 2. júna 1976,

pripomínajúc podmienky v existujúcich medzinárodných pracovných dohovoroch a odporúčaniach, najmä v Dohovore o slobode združovania a ochrane práva organizovať sa z roku 1948, Dohovore o použití zásad práva organizovať sa a kolektívne vyjednávať z roku 1949 a Odporúčaní o konzultáciách (priemyselná a celoštátna úroveň) z roku 1960, ktoré potvrdzujú právo zamestnávateľov a pracovníkov2) zriaďovať slobodné a nezávislé organizácie a požadujú opatrenia na podporu účinnej konzultácie na celoštátnej úrovni medzi štátnymi úradmi a organizáciami zamestnávateľov a pracovníkov, rovnako ako ustanovenia mnohých medzinárodných pracovných dohovorov a odporúčaní, ktoré ustanovujú konzultácie organizácií zamestnávateľov a pracovníkov o opatreniach na ich uplatňovanie,

berúc do úvahy štvrtý bod programu zasadnutia s názvom Vytvorenie trojstranného mechanizmu na podporu uplatňovania medzinárodných pracovných noriem, keď sa rozhodla prijať niektoré návrhy o trojstranných konzultáciách na podporu uplatňovania medzinárodných pracovných noriem, a

určujúc, že tieto návrhy majú mať formu medzinárodného dohovoru,

prijíma dvadsiateho prvého júna tisícdeväťstosedemdesiatšesť tento dohovor, ktorý sa môže uvádzať aj ako Dohovor o trojstranných konzultáciách (medzinárodné pracovné normy) z roku 1976:

Článok 1

V tomto dohovore výraz „reprezentatívne organizácie“ znamená najreprezentatívnejšie organizácie zamestnávateľov a pracovníkov, ktoré využívajú právo slobody združovať sa.

Článok 2

1. Každý člen3) Medzinárodnej organizácie práce, ktorý ratifikuje tento dohovor, sa zaväzuje uskutočňovať postupy, ktoré zabezpečujú účinné konzultácie, ak ide o skutočnosti týkajúce sa činností Medzinárodnej organizácie práce upravené v článku 5 ods. 1 tohto dohovoru medzi zástupcami vlády, zamestnávateľov a pracovníkov.

2. Charakter a forma postupov ustanovených v odseku 1 tohto článku sa určia v každej krajine v súlade s vnútroštátnou praxou po konzultáciách s reprezentatívnymi organizáciami, kde takéto organizácie existujú a kde sa takéto postupy ešte nezaviedli.

Článok 3

1. S cieľom uplatniť postupy ustanovené v tomto dohovore zástupcov zamestnávateľov a pracovníkov si slobodne vyberú ich reprezentatívne organizácie, ak takéto organizácie existujú.

2. Zamestnávatelia a pracovníci sú zastúpení v rovnakom pomere v každom orgáne, ktorého prostredníctvom sa konzultácie uskutočňujú.

Článok 4

1. Príslušný úrad prevezme zodpovednosť za administratívnu podporu postupov ustanovených v tomto dohovore.

2. Príslušný úrad a reprezentatívne organizácie, ak takéto organizácie existujú, sa spoločne dohodnú a vykonajú primerané opatrenia na financovanie akéhokoľvek nevyhnutného odborného vzdelávania účastníkov pri uskutočňovaní týchto postupov.

Článok 5

1. Cieľom postupov ustanovených v tomto dohovore sú konzultácie

a) o odpovediach vlády na dotazníky o bodoch programu Medzinárodnej konferencie práce a vyjadreniach vlády k navrhovaným textom, ktoré budú predmetom rozpravy na konferencii,

b) o návrhoch urobených pre príslušný úrad alebo úrady v súvislosti s predložením dohovorov a odporúčaní podľa článku 19 Ústavy Medzinárodnej organizácie práce,

c) o opätovnom preskúmaní neratifikovaných dohovorov a odporúčaní4) po vhodnom časovom období, ktorých pôsobnosť sa ešte neuplatňuje, s cieľom zvážiť, aké opatrenia možno uskutočniť na podporu ich realizácie a ratifikácie,

d) o otázkach vyplývajúcich zo správ, ktoré sa vypracovali pre Medzinárodný úrad práce podľa článku 22 Ústavy Medzinárodnej organizácie práce,

e) o návrhoch na vypovedanie ratifikovaných dohovorov.

2. Vo vhodných časových intervaloch určených dohodou, ale najmenej raz za rok, sa uskutočnia konzultácie s cieľom zabezpečiť dostatočné zváženie skutočností uvedených v odseku 1 tohto článku.

Článok 6

Ak sa to považuje za účelné, príslušný úrad po konzultáciách s reprezentatívnymi organizáciami, ak takéto organizácie existujú, vydá každoročne správu o vykonávaní postupov ustanovených v tomto dohovore.

Článok 7

Formálne ratifikácie tohto dohovoru sa oznámia generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce na registráciu.

Článok 8

1. Tento dohovor zaväzuje len tých členov Medzinárodnej organizácie práce, ktorých ratifikácie zaregistroval generálny riaditeľ.

2. Dohovor nadobudne platnosť po dvanástich mesiacoch odo dňa, keď generálny riaditeľ zaregistroval ratifikácie dohovoru dvoma členmi.

3. Potom tento dohovor nadobudne platnosť pre ktoréhokoľvek člena po dvanástich mesiacoch odo dňa, keď sa jeho ratifikácia zaregistrovala.

Článok 9

1. Člen, ktorý ratifikoval tento dohovor, ho môže vypovedať po uplynutí desiatich rokov odo dňa, keď dohovor prvýkrát nadobudol platnosť, písomným oznámením generálnemu riaditeľovi Medzinárodného úradu práce, ktorý túto skutočnosť zaregistruje. Takéto vypovedanie nadobudne platnosť rok po dni jeho zaregistrovania.

2. Každý člen, ktorý ratifikoval tento dohovor a nepoužije právo vypovedať ho v priebehu roka nasledujúceho po uplynutí obdobia desiatich rokov uvedeného v predchádzajúcom odseku, bude viazaný dohovorom na ďalších desať rokov a potom ho bude môcť vypovedať vždy po uplynutí desaťročného obdobia za podmienok uvedených v tomto článku.

Článok 10

1. Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi všetkým členom Medzinárodnej organizácie práce registráciu všetkých ratifikácií a vypovedaní, ktoré mu oznámili členovia organizácie.

2. Pri upovedomení členov organizácie o registrácii druhej ratifikácie generálny riaditeľ upozorní členov organizácie na dátum, keď dohovor nadobudne platnosť.

Článok 11

Generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce oznámi generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov na registráciu podľa článku 102 Charty Organizácie Spojených národov úplné podrobnosti o všetkých ratifikáciách a aktoch vypovedania, ktoré zaregistroval podľa ustanovení predchádzajúcich článkov.

Článok 12

Vždy, ak to Správna rada Medzinárodného úradu práce považuje za potrebné, predloží generálnej konferencii správu o pôsobení tohto dohovoru a preskúma vhodnosť zaradenia otázky jeho čiastočného alebo úplného revidovania do programu konferencie.

Článok 13

1. Ak konferencia prijme nový dohovor, ktorý reviduje tento dohovor úplne alebo sčasti, potom, ak nový dohovor neustanoví inak,

a) ratifikácia nového revidovaného dohovoru členom má ipso iure za následok bezprostredné vypovedanie tohto dohovoru bez ohľadu na ustanovenia článku 9, ak a keď nový revidovaný dohovor nadobudne platnosť,

b) odo dňa, keď nový revidovaný dohovor nadobudne platnosť, tento dohovor prestane byť prístupný ratifikácii zo strany členov.

2. Tento dohovor ostane v každom prípade v platnosti v jeho terajšej forme a obsahu pre tých členov, ktorí ho ratifikovali, ale neratifikovali revidovaný dohovor.

Článok 14

Anglické a francúzske znenia textu tohto dohovoru sú rovnako rozhodujúce.

Uvedený text dohovoru je pôvodný a riadne sa prijal v priebehu šesťdesiateho prvého zasadnutia Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce, ktoré sa konalo v Ženeve a bolo vyhlásené za skončené dvadsiateho druhého júna 1976.

Na dôkaz toho sme pripojili svoje podpisy dvadsiateho tretieho júna 1976:

prezident konferencie
M. O'Leary

generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce
Francis Blanchard

Text dohovoru, ako je tu uvedený, je presnou kópiou pôvodného textu, ktorý podpísal prezident Medzinárodnej konferencie práce a generálny riaditeľ Medzinárodného úradu práce.

Overená, presná a kompletná kópia.

Za generálneho riaditeľa Medzinárodného úradu práce:

Francis Maupain v. r.

právny poradca Medzinárodného úradu práce

Anglické znenie textu

Francúzske znenie textu

Poznámky pod čiarou

1) Dohovor nadobudol platnosť 16. mája 1978 v súlade s článkom 8 ods. 2 a článkom 10 ods. 2 dohovoru.

2) V anglickom texte tohto dohovoru sa používa termín „workers“ – „pracovníci“. Vo francúzskom texte tohto dohovoru sa používa termín „travailleurs“ – „pracovníci“. V pracovnoprávnych predpisoch platných v Slovenskej republike sa nepoužíva termín „pracovníci“, ale termín „zamestnanci“ v súlade s článkom I ods. 1 a s článkom VIII zákona č. 206/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 65/1965 Zb. Zákonník práce v znení neskorších predpisov.

3) Členský štát Medzinárodnej organizácie práce.

4) Odporúčania Medzinárodnej organizácie práce sa neratifikujú. Členovia Medzinárodnej organizácie práce v súlade s článkom 19 ods. 6 písm. d) Ústavy Medzinárodnej organizácie práce sa zaväzujú, že oboznámia generálneho riaditeľa Medzinárodného úradu práce vo vhodnom čase podľa požiadaviek Správnej rady Medzinárodného úradu práce so stavom práva a praxe v ich krajine, ak ide o záležitosti, ktorými sa dané odporúčanie zaoberá. Príslušné odporúčanie Medzinárodnej organizácie práce spravidla dopĺňa príslušný dohovor Medzinárodnej organizácie práce, ale nezaväzuje členov Medzinárodnej organizácie práce.