Oznámenie č. 312/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o vzájomnej administratívnej pomoci colných správ

Čiastka 119/1998
Platnosť od 17.10.1998
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 30. júna 1998 na základe článku 25 ods. 1.

312

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 9. júna 1997 bola v Bratislave uzavretá Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o vzájomnej administratívnej pomoci colných správ.

Dohoda nadobudla platnosť 30. júna 1998 na základe článku 25 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska o vzájomnej administratívnej pomoci colných správ

Vláda Slovenskej republiky a vláda Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska,

berúc do úvahy, že porušovanie colných predpisov poškodzuje ekonomické, finančné, obchodné a spoločenské záujmy ich krajín a rovnako oprávnené záujmy obchodu,

berúc do úvahy, že nezákonná preprava omamných a psychotropných látok predstavuje nebezpečenstvo pre verejné zdravie a pre spoločnosť,

berúc do úvahy dôležitosť zabezpečenia správneho vymeriavania a vyberania ciel, daní, poplatkov a iných dávok vyberaných pri dovoze alebo vývoze tovaru a správne uplatňovanie ustanovení o zákazoch, obmedzeniach a kontrole,

v presvedčení, že úsilie na zabránenie porušovania colných predpisov a úsilie na zabezpečenie správneho vymeriavania ciel, daní, poplatkov a iných dávok možno vynakladať účinnejšie prostredníctvom spolupráce medzi colnými správami,

vážiac si medzinárodné zmluvné dokumenty podporujúce dvojstrannú vzájomnú spoluprácu, predovšetkým Odporúčanie Rady pre colnú spoluprácu z 5. decembra 1953 a z 8. júna 1971 a Dohovor Organizácie Spojených národov proti nedovolenému obchodu s omamnými a psychotropnými látkami uzavretý vo Viedni 20. decembra 1988,

dohodli sa takto:

POJMY

Článok 1

Na účely tejto dohody

1. „strana“ znamená jeden zo štátov, ktorého vláda podpísala túto dohodu,

2. „colné orgány“ sú v Slovenskej republike Ministerstvo financií Slovenskej republiky – Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky a v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska Kráľovský úrad pre clá a nepriame dane,

3. „colné predpisy“ sú zákony a iné všeobecne záväzné vnútroštátne právne predpisy strán, ktorých vykonávaním sú poverené colné orgány,

4. „porušenie colných predpisov“ znamená akékoľvek porušenie alebo pokus o porušenie colných predpisov,

5. „osoba“ znamená tak fyzickú osobu, ako aj právnickú osobu, ak z ustanovení tejto dohody nevyplýva niečo iné,

6. „kontrolovaná dodávka“ je postup, ktorý umožňuje, aby nezákonné a podozrivé zásielky zakázaného tovaru, definovaného v odseku 7 tohto článku, boli prepustené s vedomím a pod dohľadom príslušných orgánov z území, cez územia a na územia strán v záujme zistenia osôb, ktoré majú účasť na nezákonnej preprave tohto zakázaného tovaru,

7. „zakázaný tovar“ na účely odseku 6 znamená omamné látky, psychotropné látky, jedy, jadrové a podobné rádioaktívne materiály, prekurzory, falošné peniaze a cenné papiere, strelné zbrane a zbrane hromadného ničenia, strelivo a výbušniny.

PREDMET A FORMY SPOLUPRÁCE

Článok 2

1. Strany si navzájom poskytnú pomoc prostredníctvom svojich colných orgánov a v súlade s ustanoveniami tejto dohody,

a) aby zabezpečili správne uplatňovanie colných predpisov,

b) aby predchádzali, preverovali a bojovali proti porušovaniu colných predpisov,

c) v prípadoch doručovania alebo overovania dokladov týkajúcich sa uplatňovania colných predpisov.

2. Pomoc v rámci tejto dohody sa bude poskytovať v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom dožiadaného štátu a v rámci právomocí a možností colného orgánu. Ak to bude nevyhnutné, colný orgán môže požiadať o pomoc iný príslušný orgán v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom dožiadanej strany. Touto dohodou nie sú dotknuté právne predpisy upravujúce vzájomnú pomoc v trestných veciach.

3. Táto dohoda neumožňuje dožiadanej strane vymáhať clo, dane, poplatky ani iné dávky vyrubené dožadujúcou stranou.

4. Strany, ak to považujú za dôležité a ak to nie je v rozpore s ich vnútroštátnym právnym poriadkom, budú spolupracovať pri

a) uľahčení účinnej koordinácie medzi stranami vrátane výmeny expertov a poverenia úradníkov udržiavať priamy styk pri plnení úloh vyplývajúcich z tejto dohody,

b) zavádzaní, rozvíjaní a zdokonaľovaní špeciálnych školiacich programov pre svojich zamestnancov.

Článok 3

Colné orgány obidvoch strán si navzájom poskytnú zoznamy tovarov, ktoré by mohli byť predmetom nezákonného obchodu medzi ich územiami.

Článok 4

Colný orgán jednej strany poskytne na žiadosť colného orgánu druhej strany informácie o tom, či

a) tovar dovezený na územie jednej strany bol zákonne vyvezený z územia druhej strany,

b) tovar vyvezený z územia jednej strany bol zákonne dovezený na územie druhej strany a do akého colného režimu bol prepustený.

Článok 5

1. Colný orgán jednej strany poskytne z vlastného podnetu alebo na požiadanie colnému orgánu druhej strany správy a všetky dostupné informácie o uskutočňovaných alebo pripravovaných činnostiach, ktorými sa porušili alebo sa majú porušiť colné predpisy na území druhej strany.

2. Ak colný orgán dožiadanej strany nemá požadovanú informáciu, o ktorej poskytnutie bol požiadaný, urobí opatrenia podľa vlastného uváženia a v súlade s ustanoveniami svojich colných predpisov s cieľom získať túto informáciu.

Článok 6

Colné orgány obidvoch strán sa budú navzájom informovať o novoodhalených metódach a prostriedkoch používaných pri podvodoch. Budú si zasielať kópie alebo výňatky zo správ opisujúce konkrétne používané metódy.

Článok 7

Doklady uvedené v tejto dohode možno nahradiť informáciou v elektronickej forme podanou v akejkoľvek forme na rovnaký účel. Všetky závažné informácie týkajúce sa výkladu alebo využitia daného materiálu sa poskytnú súčasne.

Článok 8

1. Originály záznamov a dokladov sa budú požadovať len v prípadoch, ak by boli overené kópie nepostačujúce.

2. Originály odoslaných záznamov a dokladov budú vrátené pri najbližšej príležitosti.

ROZSAH SPOLUPRÁCE

Článok 9

1. Colný orgán jednej strany v súlade s jej vnútroštátnym právnym poriadkom a v rámci svojich právomocí z vlastného podnetu alebo na základe písomného dožiadania colného orgánu druhej strany vykoná dohľad nad

a) osobami, o ktorých existujú závažné dôvody domnievať sa, že porušujú alebo porušili colné predpisy,

b) pohybom tovaru, o ktorom je známe, že by mohol spôsobiť podstatné porušenie colných predpisov druhej strany,

c) dopravnými prostriedkami a kontajnermi, o ktorých existuje závažný predpoklad, že boli, sú alebo by mohli byť použité na porušenie colných predpisov druhej strany.

2. Výsledky takýchto zistení sa oznámia colnému orgánu druhej strany.

Článok 10

1. Colné orgány obidvoch strán v záujme posilnenia boja proti nezákonnému prevážaniu omamných a psychotropných látok si budú čo najrýchlejšie na požiadanie a z vlastného podnetu vzájomne oznamovať všetky informácie týkajúce sa

a) osôb, ktoré sú podozrivé alebo je o nich známe, že sa podieľajú na nezákonnom prevážaní omamných a psychotropných látok,

b) všetkých dopravných prostriedkov, o ktorých je známe alebo o nich existuje podozrenie, že sa používajú na nezákonnú prepravu omamných a psychotropných látok,

c) zistených metód pašovania a nových úspešných metód ich odhaľovania.

2. Informácie podľa odseku 1 tohto článku sa budú oznamovať prostredníctvom miest osobitne určených na tento účel na základe vzájomnej dohody medzi oboma colnými orgánmi.

KONTROLOVANÁ DODÁVKA

Článok 11

1. Strany prijmú v rámci svojich možností a v súlade s ich vnútroštátnym právnym poriadkom nevyhnutné opatrenia, ktoré im umožnia zodpovedajúce využitie kontrolovanej dodávky na medzinárodnej úrovni na základe dohôd alebo vzájomne dohodnutých úprav s cieľom zistiť totožnosť osôb majúcich účasť na nezákonnej preprave omamných a psychotropných látok a prijať právne opatrenia proti nim.

2. Nezákonné zásielky uznané za kontrolovanú dodávku možno na základe vzájomného súhlasu príslušných orgánov zadržať alebo možno dovoliť, aby zásielky omamných a psychotropných látok pokračovali v neporušenej forme, alebo ich možno čiastočne alebo úplne vymeniť alebo premiestniť.

VYŠETROVANIE

Článok 12

1. Na žiadosť colného orgánu jednej strany vykoná colný orgán dožiadanej strany v súlade s jej vnútroštátnym právnym poriadkom všetky úradné zisťovania týkajúce sa operácií, ktoré sú alebo sa zdajú byť v rozpore s colnými predpismi dožadujúcej strany. Výsledky takého zisťovania sa bezodkladne oznámia colnému orgánu, ktorý o ne požiadal.

2. Ak žiadosti nemožno úplne alebo čiastočne vyhovieť, dožadujúca strana o tom musí byť písomne a bez meškania vyrozumená.

Článok 13

Pracovníci colnej správy jednej strany vykonávajúci preverovanie porušenia colných predpisov môžu byť so súhlasom colného orgánu druhej strany prítomní pri vyšetrovaní a odhaľovaní takýchto porušení colných predpisov vykonávaných na území dožiadanej strany, ak sa o toto porušenie colných predpisov zaujímajú colné orgány dožadujúcej strany.

ZNALCI A SVEDKOVIA

Článok 14

Colný orgán jednej strany môže na žiadosť colného orgánu druhej strany splnomocniť svojich pracovníkov, aby vystúpili ako svedkovia alebo znalci vo veci porušenia colných predpisov v súdnom alebo správnom konaní na území druhej strany a aby poskytli také záznamy, doklady alebo iné materiály alebo ich overené kópie, ktoré nadobudli počas svojej služobnej činnosti. Žiadosť musí jasne určovať, v akej veci a v akom rozsahu má pracovník vystúpiť.

USTANOVENIE O NÁVŠTEVÁCH ÚRADNÍKOV

Článok 15

V prípadoch vymedzených touto dohodou, keď sa predstavitelia colného orgánu jednej strany nachádzajú na území druhej strany, sú povinní kedykoľvek sa preukázať úradným splnomocnením. Nesmú byť v uniforme a nesmú mať pri sebe zbraň.

POUŽITIE INFORMÁCIÍ A DOKLADOV

Článok 16

1. Získané informácie, oznámenia a doklady sa použijú výhradne na účely tejto dohody s výnimkou prípadov, keď

a) colný orgán jednej strany je povinný podľa jej colných predpisov informovať jednotlivo alebo súčasne príslušné orgány v ktorejkoľvek inej krajine alebo colnej únii o porušení colných predpisov alebo o podozrení z porušovania colných predpisov, alebo

b) colný orgán dožiadanej strany dá výslovne svoj písomný súhlas na ich použitie na iné účely, ak zákony, ktorými sa colný orgán dožiadanej strany riadi, takéto ďalšie použitie dovoľujú.

2. Žiadostiam, informáciám, správam expertov a ďalším oznámeniam odovzdaným colnému orgánu jednej zo strán sa podľa tejto dohody poskytne rovnaká ochrana ako podobným dokladom a informáciám v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom strany, ktorá ich prijala.

Článok 17

1. Colný orgán prijímajúcej strany môže v súlade s účelom a v rozsahu tejto dohody použiť ako dôkaz informácie a doklady získané v súlade s touto dohodou vo svojich záznamoch z evidencie, v správach a svedectvách a v súdnom konaní.

2. Použitie takýchto informácií a dokladov ako dôkazu na súdoch a význam, ktorý sa im bude prisudzovať, budú určené v súlade s vnútroštátnym právnym poriadkom prijímajúcej strany.

Článok 18

Informácie týkajúce sa všetkých záležitostí v rámci tejto dohody sa budú odovzdávať iba prostredníctvom úradníkov poverených ich colnou správou.

DORUČOVANIE A OZNAMOVANIE

Článok 19

1. Na základe žiadosti colného orgánu jednej strany colný orgán druhej strany doručí fyzickej osobe či osobám s trvalým bydliskom, alebo právnickej osobe či osobám, ktoré majú sídlo na jej území, doklady týkajúce sa konaní a oznámi im rozhodnutia príslušných orgánov dožadujúcej strany pri uplatňovaní jej colných predpisov.

2. Doručovanie dokladov podľa tejto dohody sa bude vykonávať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi dožiadanej strany a v súlade so všetkými súvisiacimi medzinárodnými zmluvnými dokumentmi, ktorých je dožiadaná strana signatárom. Žiadosť o doručenie bude obsahovať stručný opis dokladu.

3. Na žiadosť dožadujúcej strany možno doručenie uskutočniť osobitným spôsobom za predpokladu, že požadovaný postup zodpovedá vnútroštátnemu právnemu poriadku dožiadanej strany.

4. Dôkaz o doručení môže mať formu potvrdenia datovaného a overeného príslušnou osobou alebo potvrdenia vydaného príslušným orgánom dožiadanej strany preukazujúceho spôsob a dátum doručenia.

FORMA A OBSAH ŽIADOSTI O SPOLUPRÁCU

Článok 20

1. Žiadosti podľa tejto dohody sa budú vyhotovovať v písomnej forme. Doklady nevyhnutné na vybavenie takejto žiadosti sa priložia k tejto žiadosti. Pokiaľ je situácia naliehavá, možno prijať ústnu žiadosť, ktorá musí byť čo najskôr potvrdená písomne.

2. Žiadosti podľa odseku 1 tohto článku budú obsahovať tieto informácie:

a) dožadujúci colný orgán,

b) požadované opatrenie,

c) predmet a účel žiadosti,

d) zákony, pravidlá, predpisy a iné právne normy,

e) čo najpresnejšie a najpodrobnejšie údaje o fyzických osobách a právnických osobách, ktoré sú predmetom preverovania,

f) prehľad dôležitých skutočností okrem prípadov uvedených v článku 19.

3. Žiadosti budú predložené v anglickom jazyku.

4. Pokiaľ žiadosť nezodpovedá formálnym požiadavkám, možno požadovať jej opravu alebo doplnenie. Prijatie predbežných opatrení tým nie je dotknuté.

VÝNIMKY Z POVINNOSTI POSKYTNÚŤ POMOC

Článok 21

1. Ak colný orgán jednej strany dôjde k záveru, že požadovaná pomoc by mohla spôsobiť porušenie verejného poriadku, suverenity, bezpečnosti alebo iných zásadných záujmov jej strany, alebo by spôsobila porušenie priemyselného, obchodného alebo služobného tajomstva jej štátu, môže odmietnuť poskytnutie tejto pomoci alebo ju môže poskytnúť, ak budú splnené určité podmienky.

2. Ak sa pomoc odmietne, rozhodnutie a dôvody odmietnutia sa musia bez meškania písomne oznámiť dožadujúcej strane.

Článok 22

Ak colný orgán jednej strany požaduje pomoc, ktorú nie je schopný poskytnúť, a ak by ho o to požiadal colný orgán druhej strany, upozorní na túto skutočnosť vo svojej žiadosti. Splnenie takejto žiadosti bude potom úplne na rozhodnutí tej strany, ktorej bola žiadosť o pomoc zaslaná.

NÁKLADY

Článok 23

Strany sa zrieknu nárokov na preplatenie nákladov, ktoré vzniknú pri vykonávaní tejto dohody, s výnimkou výdavkov na znalcov a svedkov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorí nepracujú v štátnej správe.

VŠEOBECNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 24

1. Táto dohoda sa bude uplatňovať na území Slovenskej republiky a na území Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.

2. Pomoc poskytnutá na základe tejto dohody bude poskytnutá priamo medzi colnými orgánmi obidvoch strán.

3.

a) Ustanovenia tejto dohody sú v súlade s Protokolom č. 6 o vzájomnej pomoci v otázkach colníctva Európskej dohody podpísanej stranami spoločne so Spoločenstvami a ich členskými štátmi v Bruseli 4. októbra 1993. Pokiaľ ide o uplatňovanie alebo uskutočňovanie postupov súvisiacich so vzájomnou pomocou v rámci tejto dohody alebo Európskej dohody, tieto aktivity sa budú považovať len za iniciatívy uskutočnené v rámci Európskej dohody.

b) Vzájomná pomoc, ktorá môže byť iniciovaná alebo poskytnutá tak podľa tejto dohody, ako aj podľa Európskej dohody, sa bude chápať tak, akoby bola iniciovaná alebo poskytnutá len na základe Európskej dohody.

4. Colné správy obidvoch strán sa spoločne dohodnú na podrobnostiach týkajúcich sa uplatňovania tejto dohody.

5. Akékoľvek rozdielnosti, ktoré by mohli vzniknúť pri výklade ustanovení tejto dohody, sa budú riešiť diplomatickou cestou.

NADOBUDNUTIE PLATNOSTI A SKONČENIE PLATNOSTI

Článok 25

1. Táto dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny diplomatických nót oznamujúcich, že na nadobudnutie platnosti tejto dohody boli splnené všetky podmienky stanovené vnútroštátnymi právnymi predpismi.

2. Dohoda sa uzatvára na neurčitú dobu. Ktorákoľvek zo strán môže dohodu vypovedať písomne diplomatickou cestou. V takom prípade platnosť dohody sa skončí šesť mesiacov odo dňa doručenia výpovede druhej strane.

Uvedený text je výrazom dosiahnutej dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska.

Dané v Bratislave 9. júna 1997 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a anglickom jazyku, pričom obidve znenia sú totožné.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Jaromír Kaličiak v. r.

Za vládu

Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska:

Valerie Strachan v. r.