Vyhláška č. 311/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 193/1998 Z. z.

Čiastka 119/1998
Platnosť od 17.10.1998 do31.08.2009
Účinnosť od 17.10.1998 do31.08.2009
Zrušený 292/2009 Z. z.

OBSAH

311

VYHLÁŠKA

Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky

z 21. septembra 1998,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 193/1998 Z. z.

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky podľa § 56 ods. 1 písm. b) zákona č. 42/1980 Zb. o hospodárskych stykoch so zahraničím v znení zákona č. 102/1988 Zb. a zákona č. 113/1990 Zb. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 15/1998 Z. z. o podmienkach udeľovania úradného povolenia na dovoz a vývoz tovaru a služieb v znení vyhlášky Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 193/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V prílohe A ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze v časti II - AUTOMATICKÉ LICENCIE sa
a) za položku &nbsp &nbsp &nbsp
„2933 71 00 6-hexánlaktám (epsilon-kaprolaktám) tona všetky štáty
&nbsp &nbsp &nbsp okrem ČR"
vkladajú nové položky, ktoré znejú:
„3003 lieky (okrem tovaru PHS 3002, 3005 alebo 3006) kg všetky štáty
&nbsp pozostávajúce z dvoch alebo z viacerých zložiek &nbsp okrem ČR
&nbsp zmiešaných na terapeutické alebo na profylaktické &nbsp &nbsp
&nbsp účely, ktoré nie sú v odmeraných dávkach alebo &nbsp &nbsp
&nbsp v balení na predaj v malom &nbsp &nbsp
3004 lieky (okrem tovaru PHS 3002, 3005 alebo 3006) kg všetky štáty
&nbsp pozostávajúce z dvoch alebo z viacerých zložiek &nbsp okrem ČR
&nbsp zmiešaných na terapeutické alebo na profylaktické &nbsp &nbsp
&nbsp účely, v odmeraných dávkach alebo v balení na &nbsp &nbsp
&nbsp predaj v malom", &nbsp &nbsp
b) za položku &nbsp &nbsp &nbsp
„4411 drevovláknité dosky m3 všetky štáty
&nbsp &nbsp &nbsp okrem ČR"
vkladajú nové položky, ktoré znejú:
„4418 10 okná, balkónové okná a ich rámy a zárubne ks všetky štáty
4418 20 dvere, ich rámy, zárubne a prahy ks všetky štáty".
2. V prílohe B ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze v časti I - NEAUTOMATICKÉLICENCIE sa vypúšťajú položky
„3002 10 antiséra a iné krvné zložky kg okrem EU, EZVO
&nbsp &nbsp &nbsp a ČR
3002 90 10 ľudská krv kg okrem EU, EZVO
&nbsp &nbsp &nbsp a ČR
3003 a 3004 lieky mil. Sk 100 okrem EU, EZVO
&nbsp &nbsp &nbsp a ČR".
3. V prílohe B ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri vývoze v časti II - AUTOMATICKÉLICENCIE sa vypúšťajú položky
„3002 10 antiséra a iné krvné zložky kg EU, EZVO
3002 90 10 ľudská krv kg EU, EZVO
3003 a 3004 lieky Sk EU, EZVO".
4. V prílohe D ZOZNAM TOVARU podliehajúceho licenčnému konaniu pri dovoze a vývoze v časti IV - OSTATNÉ sa na konci pripája nová položka, ktorá znie:
„3002 ľudská krv; živočíšna krv pripravená na kg &nbsp
&nbsp terapeutické, profylaktické alebo na diagnostické &nbsp &nbsp
&nbsp účely; antiséra a ostatné krvné zložky &nbsp &nbsp
&nbsp a modifikované imunologické výrobky, tiež získané &nbsp &nbsp
&nbsp biotechnologickými procesmi; očkovacie látky, &nbsp &nbsp
&nbsp toxíny, kultúry mikroorganizmov (okrem &nbsp &nbsp
&nbsp kvasiniek) a podobné výrobky". &nbsp &nbsp

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Milan Cagala v. r.