Oznámenie č. 309/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o podpísaní Programu spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Portugalskej republiky v oblasti kultúry, vzdelávania a vedy na obdobie rokov 1998, 1999 a 2000

Čiastka 118/1998
Platnosť od 15.10.1998
Redakčná poznámka

Program nadobudol platnosť 25. februára 1998 na základe článku 51.

OBSAH

I. KULTÚRA (Čl. 1 - Čl. 10)
II. ŠKOLSTVO A VEDA (Čl. 11 - Čl. 23)
III. MASMÉDIÁ (Čl. 24 - Čl. 29)
IV. MLÁDEŽ (Čl. 30)
V. ŠPORT (Čl. 31)
VII. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA (Čl. 45 - Čl. 51)

309

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 25. februára 1998 bol v Bratislave podpísaný Program spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Portugalskej republiky v oblasti kultúry, vzdelávania a vedy na obdobie rokov 1998, 1999 a 2000.

Program nadobudol platnosť 25. februára 1998 na základe článku 51.

PROGRAM SPOLUPRÁCE

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Portugalskej republiky v oblasti kultúry, vzdelávania a vedy na obdobie rokov 1998, 1999 a 2000

Vláda Slovenskej republiky a vláda Portugalskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“), vychádzajúc z Kultúrnej dohody medzi vládou bývalej Československej socialistickej republiky a vládou Portugalskej republiky, podpísanej 12. júna 1976 v Lisabone, s cieľom upevňovať a rozvíjať spoluprácu v oblasti kultúry, školstva a vedy a prispieť k lepšiemu poznaniu oboch kultúr a jazykov, ako aj k upevneniu priateľstva medzi oboma krajinami

dohodli sa takto:

I. KULTÚRA

Článok 1

Zmluvné strany sa budú snažiť:

1. Podporovať rozvoj spolupráce v oblasti divadelného, výtvarného a hudobného života, podporovať účasť súborov, sólistov a pozorovateľov na hudobných a výtvarných podujatiach usporadúvaných vo svojich krajinách.

2. Podporovať priamu spoluprácu a výmenu informačných materiálov medzi kultúrnymi a umeleckými inštitúciami oboch krajín.

Článok 2

Zmluvné strany budú podporovať účasť súborov, jednotlivcov a pozorovateľov na medzinárodných umeleckých festivaloch, súťažiach a seminároch v zhode s ich štatútmi. Budú podporovať vzájomnú výmenu umeleckých amatérskych skupín.

Článok 3

1. Zmluvné strany budú podporovať na základe vzájomného záujmu výmeny výstav, divadelných a iných umeleckých skupín. Podmienky prijatia a vyslania budú dohodnuté priamo medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán.

2. Zmluvné strany navrhujú usporiadať jednu výstavu súčasného umenia. Podmienky prijatia a vyslania budú dohodnuté priamo medzi príslušnými orgánmi zmluvných strán.

Článok 4

Zmluvné strany budú podporovať rozvoj priamej spolupráce v oblasti architektonického a archeologického dedičstva, a to hnuteľného aj nehnuteľného, predovšetkým v oblasti uchovávania ochrany a reštaurovania historických pamiatok, ako aj v oblasti muzeológie. Táto spolupráca sa bude zameriavať na vzájomnú výmenu odborníkov z príslušných oblastí v počte jeden (1) za každú stranu na obdobie 15 dní s cieľom realizovať výskum a vymieňať skúsenosti.

Článok 5

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi knižnicami a inštitúciami, vzájomnú výmenu informácií v oblasti knihovníctva a informatiky, ako aj v oblasti informačných technológií a v oblasti riadenia a správy knižníc.

Článok 6

Zmluvné strany budú podporovať vzájomnú spoluprácu v oblasti archívnictva, menovite výmenu vedeckých informácií a materiálov, ako aj prístup do štátnych archívov v súlade s vnútroštátnymi predpismi a normami platnými v týchto inštitúciách.

Článok 7

1. Zmluvné strany budú podporovať priame kontakty medzi spisovateľmi, prekladateľmi a redaktormi špecializovanými na preklad z jazyka krajiny jednej zo zmluvných strán do jazyka krajiny druhej zmluvnej strany.

2. Portugalská strana prostredníctvom Portugalského inštitútu knihy a knižníc (IPLB) bude takisto podporovať preklady diel portugalských autorov, a to predovšetkým z oblasti umeleckej literatúry a literárnych štúdií do slovenčiny, pričom bude uhrádzať 100 % nákladov vyplývajúcich z prekladu. Príslušné návrhy na kandidatúru sa musia predložiť prostredníctvom slovenských vydavateľov.

3. Zmluvné strany sa zaväzujú motivovať a podnecovať vydavateľov, aby sa ročne vydalo aspoň jedno literárne dielo pochádzajúce z krajiny jednej zmluvnej strany, preložené do jazyka druhej zmluvnej strany.

4. Zmluvné strany rozšíria spoluprácu aj na organizácie zodpovedné za autorské práva.

5. Portugalská strana navrhuje rozvoj programu pomoci slovenským luzofilom, menovite prostredníctvom poskytovania diel, ktoré budú priamo podporovať rozvoj a prehlbovanie štúdia portugalskej literatúry a kultúry na Slovensku.

Článok 8

1. Zmluvné strany budú podporovať výmenu filmov v záujme rozširovania poznatkov z histórie a kultúry príslušných krajín. Obidve zmluvné strany budú podporovať aj recipročnú účasť na medzinárodných filmových festivaloch, ako aj na iných podujatiach súvisiacich s touto oblasťou.

2. Budú tiež podporovať a presadzovať rozvoj vzťahov medzi organizáciami súvisiacimi s kinematografiou vrátane kontaktov medzi štátnymi archívmi, ako aj výmeny odborníkov v oblasti filmovej techniky.

Článok 9

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi organizáciami a združeniami architektov obidvoch krajín.

Článok 10

Tento program nevylučuje realizáciu iných kultúrnych podujatí, na ktorých sa obidve zmluvné strany dohodnú diplomatickou cestou, vrátane tých, ktoré budú organizovať iné zainteresované inštitúcie.

II. ŠKOLSTVO A VEDA

Článok 11

Zmluvné strany budú podporovať nadväzovanie a rozvíjanie vzťahov medzi inštitútmi, univerzitami a inými vysokoškolskými ustanovizňami, a to na základe priamych dohôd v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 12

Zmluvné strany v období platnosti tejto dohody preskúmajú možnosti realizácie výmeny odborníkov alebo vysokoškolských profesorov na prednáškové alebo výskumné pobyty. Presné podmienky tejto výmeny sa dohodnú diplomatickou cestou.

Článok 13

Zmluvné strany budú v rámci možností podporovať otvorenie a činnosť lektorátov jazyka a kultúry druhej krajiny.

Článok 14

Zmluvné strany si každoročne poskytnú tieto štipendijné miesta na letné jazykové kurzy:

a) slovenská strana prostredníctvom Ministerstva školstva Slovenskej republiky dve (2) miesta na Studia Academica Slovaca v Bratislave,

b) portugalská strana prostredníctvom Inštitútu Camoes dve (2) miesta na letný kurz organizovaný vysokoškolskými zariadeniami, ktorých udelenie bude v súlade s vnútroštátnymi platnými predpismi.

Článok 15

Zmluvné strany súhlasia s tým, že preskúmajú možnosti zavedenia výučby portugalského jazyka na stredných školách na Slovensku.

Článok 16

Zmluvné strany si každoročne poskytnú jedno (1) štipendium pre vysokoškolských študentov v odbore slovenský a portugalský jazyk, ktorí budú poslucháčmi kurzov týchto jazykov.

Pobyt poskytovaný slovenskou stranou v celkovej dĺžke ôsmich (8) mesiacov možno deliť na kratšie obdobia, najmenej však na štyri (4) mesiace.

Pobyt v trvaní ôsmich (8) mesiacov poskytnutých portugalskou stranou – Inštitútom Camoes – nemožno deliť na kratšie obdobia.

Článok 17

Slovenská strana každoročne poskytne dve (2) štipendiá v trvaní maximálne pätnástich (15) mesiacov pre študentov univerzít alebo postgraduantov. Tieto štipendiá možno deliť na kratšie obdobia, najmenej však na tri (3) mesiace.

Portugalská strana poskytne ročne prostredníctvom Inštitútu Camoes

a) jedno (1) štipendium v trvaní šiestich (6) mesiacov určené na výskum v oblasti portugalského jazyka a kultúry, ktoré možno rozdeliť na dva (2) trojmesačné pobyty,

b) jedno (1) štipendium určené na výskum v iných oblastiach, ako je uvedené v písmene a), v trvaní deviatich (9) mesiacov pre mladých diplomantov, umelcov a výskumníkov na stáže, prípadne výskumné pobyty vo vysokoškolských zariadeniach alebo v oficiálne uznávaných vedeckých inštitúciách.

Toto štipendium možno rozdeliť na menšie čiastky, nie však kratšie ako tri (3) mesiace.

Článok 18

Zmluvné strany pristúpia na výmenu informácií a dokumentácie z oblasti školstva a výchovy, menovite v oblastiach považovaných za prioritné v príslušných školských systémoch.

Článok 19

Zmluvné strany preskúmajú možnosti výmeny jedného (1), maximálne dvoch (2) odborníkov z oblasti školstva na čas nepresahujúci päť (5) pracovných dní s cieľom posúdiť a eventuálne prehĺbiť spoluprácu a zoznámiť sa so školským systémom druhej krajiny.

Článok 20

Zmluvné strany si želajú zintenzívniť spoluprácu v rámci programov financovaných Európskou úniou a Radou Európy.

Aby sa obidve zmluvné strany lepšie zoznámili s výchovno-vzdelávacím systémom svojich krajín, budú podporovať kontakty a spoluprácu medzi svojimi národnými komisiami pri UNESCO.

Článok 21

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi inštitúciami vedeckého výskumu obidvoch krajín, pričom podmienky spolupráce budú dohodnuté priamymi dohodami medzi jednotlivými inštitútmi, predovšetkým medzi Slovenskou akadémiou vied (SAV) a Instituto para a Cooperacao Científica e Tecnológica Internacional (ICCTI).

Článok 22

Zmluvné strany zabezpečia výmennú kvótu dvadsiatich (20) dní ročne s cieľom vzájomne si vymieňať vedcov, univerzitných profesorov alebo vedeckých pracovníkov.

Zo slovenskej strany bude túto výmenu zabezpečovať Slovenská akadémia vied (SAV), za portugalskú stranu organizácia Instituto para a Cooperacao Científica e Tecnológica Internacional (ICCTI), pričom maximálna dĺžka jedného pobytu bude desať (10) dní.

Článok 23

Zmluvné strany budú analyzovať možnosti konkretizácie vedeckej spolupráce na základe spoločných projektov. Slovenská strana prostredníctvom SAV prejavila záujem uzavrieť dohodu o spolupráci s ICCTI. Portugalská strana zobrala na vedomie záujem slovenskej strany.

III. MASMÉDIÁ

Článok 24

Zmluvné strany vyjadrili želanie posilňovať bilaterálne vzťahy v oblasti masmédií.

Článok 25

Zmluvné strany sa dohodli na prehlbovaní spolupráce medzi slovenským Národným centrom mediálnej komunikácie, ako aj Slovenskou informačnou agentúrou, ktorá je zameraná na výmenu informačných materiálov a skúseností súvisiacich s príslušnými činnosťami, a portugalským Inštitútom pre masmédiá (ICS).

Článok 26

Zmluvné strany budú podporovať spoluprácu medzi organizáciami zameranými na masmediálnu činnosť v obidvoch krajinách, osobitne v tých službách, ktoré vykonávajú rozhlasové a televízne vysielanie.

V tomto zmysle sa zmluvné strany zhodujú na potrebe podpisu budúcej Dohody medzi Slovenskou televíziou (STV) a Portugalským rádiotelevíznym vysielaním, a. s., (RTP) s cieľom posilniť a rozšíriť spoluprácu medzi uvedenými televíznymi stanicami.

Na druhej strane obidve zmluvné strany posilnia už existujúcu spoluprácu medzi Slovenským rozhlasom a Portugalským rozhlasovým vysielaním (RTP) v rámci UER (Európska únia rozhlasového vysielania).

Článok 27

Zmluvné strany budú podporovať výmenu medzi príslušnými školami pripravujúcimi profesionálnych žurnalistov.

Článok 28

Zmluvné strany budú podporovať kontakty medzi svojimi novinármi, ako aj priamu spoluprácu medzi príslušnými profesijnými združeniami.

Článok 29

Zmluvné strany sa budú snažiť poskytnúť technické a logistické prostriedky potrebné na dobré splnenie misií riadnych korešpondentov i vyslaných novinárov z obidvoch krajín.

IV. MLÁDEŽ

Článok 30

Zmluvné strany súhlasia s organizovaním recipročných akcií s cieľom zoznámiť sa s mládežníckou realitou, ako aj s cieľom podporovať vzájomnú výmenu mladých ľudí obidvoch krajín.

V. ŠPORT

Článok 31

Zmluvné strany budú podporovať výmenu informácií, dokumentácie a odborníkov na báze reciprocity z rôznych aspektov športu, ako je napríklad riadenie, organizácia, manažment, vzdelávanie a športový tréning. Budú tiež podporovať spoluprácu a výmenu medzi športovými inštitúciami vo svojich krajinách.

VI. ORGANIZAČNÉ A FINANČNÉ USTANOVENIA

Článok 32

1. Vysielajúca strana uhrádza cestovné náklady na dopravu až do miesta určenia, ako aj na spiatočnú cestu osôb, ktoré cestujú na základe dohôd stanovených v tomto programe.

2. Prijímajúca strana bude uhrádzať podľa platných predpisov výdavky súvisiace s pobytom štipendistov v súlade s presne stanoveným programom.

Článok 33

Zmluvné strany považujú za vhodné, aby osoby vysielané na základe tohto programu poznali jazyk prijímajúcej krajiny, prípadne anglický jazyk či francúzsky alebo príslušný pracovný jazyk.

Článok 34

V prípade náhleho ochorenia alebo nehody prijímajúca strana zabezpečí osobe, ktorá je držiteľkou štipendia na základe tohto programu, nevyhnutnú lekársku starostlivosť podľa svojich vnútroštátnych právnych predpisov.

Článok 35

1. Zmluvné strany predložia diplomatickou cestou svoje návrhy týkajúce sa vyslania osôb alebo delegácií (s výnimkou osôb vyslaných na základe článkov 14, 16,17) najmenej s trojmesačným predstihom, pričom tieto návrhy musia obsahovať

a) curriculum vitae,

b) detailný plán práce,

c) odporúčajúci list od vysielajúcej organizácie,

d) ak je to možné, akceptačný list od prijímajúcej organizácie.

2. Prijímajúca strana oznámi svoje rozhodnutie, ako aj dátum príchodu uchádzačovi v lehote jedného (1) mesiaca od prijatia uvedených dokumentov.

Článok 36

1. Vysielajúca strana predloží zoznam kandidátov a náhradníkov na udelenie štipendia podľa článkov 14, 16, 17 tohto programu do 30. mája bežného roka.

Návrhy kandidátov na štipendiá v letných kurzoch sa musia zaslať najneskôr do 30. apríla bežného roka.

2. Návrhy kandidátov na letné kurzy sa predložia lektorom portugalského jazyka vyslaným Inštitútom Camoes do 30. apríla bežného roka. Cestovné náklady si bude uhrádzať štipendista sám.

3. Prijímajúca strana oznámi vysielajúcej strane v lehote dvoch (2) mesiacov, či ňou navrhnutí kandidáti boli prijatí, či ich študijný plán bol schválený a uvedie názov prijímajúcej inštitúcie.

4. Vysielajúca strana oznámi v predstihu najmenej dvoch (2) týždňov presný dátum príchodu štipendistov.

Článok 37

V prípade programov dohodnutých na recipročnom základe sa výber a prijatie účastníkov uskutoční na základe spoločnej dohody.

Článok 38

Zmluvné strany sa zaväzujú, že budú recipročne vyvíjať úsilie na uľahčenie administratívnych a konzulárnych formalít vrátane udeľovania víz a predlžovania pobytov v prijímajúcej krajine, ktoré sa bude týkať štipendistov a osôb, ktoré sú v partnerskej krajine na pobyte na základe tohto programu.

Článok 39

Štipendistom vyslaným podľa článkov 16 a 17 tohto programu poskytne

1. slovenská strana:

a) mesačne sumu 2 500 Sk študentom a sumu 2 800 Sk postgraduálnym študentom na úhradu všetkých nákladov, pričom im patria všetky výhody, ktoré majú slovenskí študenti,

b) bezplatné štúdium;

2. portugalská strana:

a) mesačne sumy, ktoré sa stanovia podľa predpisov platných pre udeľovanie štipendií,

b) úhradu poplatkov v štátnych inštitúciách,

c) zdravotno-sociálnu starostlivosť na základe zápisu štipendistov do zdravotno-sociálneho zabezpečenia univerzít.

Článok 40

Osobám vyslaným v súlade s článkami 16 a 17

1. slovenská strana:

uhradí primerané ubytovanie a stravovanie v študentských jedálňach, poplatky za výučbu a exkurzie a poskytne im vreckové, ktorého výška sa bude každoročne prehodnocovať;

2. portugalská strana:

poskytne štipendistom letných kurzov sumu podľa odseku 2 predchádzajúceho článku a bude uhrádzať poplatky súvisiace s kurzom.

Článok 41

Osobám vyslaným podľa tohto programu s výnimkou článkov 14,16 a 17

1. slovenská strana:

poskytne denne diéty 400 Sk a ubytovanie hotelového typu;

2. portugalská strana:

a) diéty na deň vo výške 16 000 PTE
do dĺžky pobytu 15 dní Inštitúto para a Coo-
(ubytovanie a strava) peracao Científica
&nbsp e Tecnológlca
&nbsp Internacionál
&nbsp (ICCTI),
b) diéty na deň vo výške Inštitúte para a Coo-
12 000 PTE počnúc peracao Científica
15. dňom pobytu .............. e Tecnológlca
&nbsp Internacionál
&nbsp (ICCTI),
c) diéty (strava a ubytovanie) &nbsp
individuálne vo výške &nbsp
16 000 PTE ....................... Ministerstvo kultúry.

Článok 42

Zmluvné strany každoročne posúdia výšku štipendií, diét a prehodnotia možnosť ich zvýšenia.

Článok 43

Výmeny v oblasti vedy sa budú riadiť článkami 12, 19 a 22:

1. slovenská strana:

poskytne denne diéty 400 Sk a ubytovanie hotelového typu;

2. portugalská strana:

poskytne diéty podľa článku 41.

Článok 44

V súvislosti s výmenami výstav realizovaných na základe tohto programu

vysielajúca strana:

a) uhradí náklady na dopravu a poistenie výstavných materiálov na miesto určenia a späť,

b) odošle prijímajúcej strane rok pred dátumom otvorenia výstavy návrh o jej zorganizovaní,

c) zašle materiály na vytlačenie plagátov a katalógu šesť (6) mesiacov pred otvorením výstavy,

prijímajúca strana:

d) uhradí náklady na dopravu výstavy na území svojej krajiny,

e) bezplatne poskytne výstavné priestory a uhradí výdavky na zariadenie, propagáciu, plagáty, katalóg, a tiež na pobyt jedného (1) odborníka/komisára, ako aj náklady spojené s montážou a demontážou výstavy,

f) urobí všetky opatrenia nutné na zabezpečenie ochrany výstavných exponátov,

g) v prípade poškodenia exponátu neuskutoční žiadne reštaurátorské práce bez písomného súhlasu vysielajúcej strany,

h) preskúma spolu s vysielajúcou stranou, a to od prípadu k prípadu, podmienky pobytu osôb potrebných na inštaláciu alebo akúkoľvek inú činnosť súvisiacu s výstavou.

VII. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 45

Zmluvné strany umožnia účastníkom výmen prebiehajúcich podľa tohto programu prístup do múzeí, knižníc, archívov, historických pamiatok a kultúrnych inštitúcií v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi a plánom práce, ktorý bol predbežne schválený prijímajúcou stranou, ako aj v súlade s pracovným programom.

Článok 46

Zmluvné strany sa budú snažiť zabezpečiť všetkým podujatiam uskutočňovaným na základe tohto programu čo možno najväčšiu publicitu a šírenie.

Článok 47

V prípade, ak to obidve zmluvné strany budú považovať za potrebné, môžu sa ich zástupcovia stretnúť počas obdobia platnosti tohto programu, aby zhodnotili, do akej miery sa uplatňujú dispozície v ňom uvedené.

Článok 48

Budúce zasadnutie zmiešanej slovensko-portugalskej komisie sa uskutoční v Lisabone v druhej polovici roku 2000.

Článok 49

V prípade, že by došlo k odloženiu tohto zasadnutia zmiešanej komisie, platnosť schváleného Programu spolupráce sa predĺži až do schválenia nového Programu.

Článok 50

Tento program možno meniť a dopĺňať po vzájomnej dohode zmluvných strán, pričom zmeny a doplnky sa musia vykonať písomnou formou diplomatickou cestou.

Článok 51

Tento program nadobudne platnosť dňom podpisu a zostane v platnosti do 31. decembra 2000.

Dané v Bratislave 25. februára 1998 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a portugalskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Pavol Pánis v. r.

Za vládu
Portugalskej republiky:

F. Seixas da Costa v. r.