Oznámenie č. 308/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Správnej dohody o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou o sociálnom zabezpečení

Čiastka 117/1998
Platnosť od 09.10.1998
Redakčná poznámka

Správna dohoda nadobudla platnosť 1. mája 1998 na základe článku 12.

308

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 29. januára 1997 bola v Bratislave podpísaná Správna dohoda o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou o sociálnom zabezpečení.

Správna dohoda nadobudla platnosť 1. mája 1998 na základe článku 12.

SPRÁVNA DOHODA

o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou o sociálnom zabezpečení

Na základe článku 27 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Chorvátskou republikou o sociálnom zabezpečení z 29. januára 1997 (ďalej len „zmluva“) sa príslušné úrady

dohodli takto:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Vymedzenie výrazov

Výrazy použité v tejto správnej dohode (ďalej len „dohoda“) majú rovnaký význam ako v článku 1 zmluvy.

Článok 2

Kontaktné inštitúcie

Kontaktné inštitúcie podľa článku 27 zmluvy sú:

A. v Slovenskej republike na účely

1. zdravotného poistenia a zdravotnej starostlivosti Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky,

2. dôchodkového zabezpečenia, nemocenského poistenia Sociálna poisťovňa,

3. poskytovania prídavkov na deti Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky,

4. hmotného zabezpečenia uchádzačov o zamestnanie Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky;

B. v Chorvátskej republike na účely

1. zdravotného poistenia a zdravotnej starostlivosti Chorvátska zdravotná poisťovňa,

2. dôchodkového a invalidného poistenia (úrazového poistenia a chorôb z povolania) a prídavkov na deti Republikový fond dôchodkového a invalidného poistenia pracujúcich Chorvátska,

3. poskytovania dávok v nezamestnanosti Úrad práce.

Článok 3

Pôsobnosť kontaktných inštitúcií

1. Pôsobnosť kontaktných inštitúcií je určená touto dohodou. Kontaktné inštitúcie pri vykonávaní zmluvy sa navzájom kontaktujú s príslušnými úradmi, nositeľmi alebo občanmi, na ktorých sa vzťahuje zmluva. Kontaktné inštitúcie si pri vykonávaní zmluvy vzájomne pomáhajú.

2. Kontaktné inštitúcie sa navzájom dohodnú o dvojjazyčnom formulári potrebnom na vykonávanie zmluvy a tejto dohody.

DRUHÁ ČASŤ

UPLATŇOVANIE PRÁVNYCH PREDPISOV

Článok 4

Vyslanie zamestnanca na územie druhej zmluvnej strany

1. V prípadoch uvedených v článkoch 9 a 11 zmluvy nositeľ zmluvnej strany, ktorého právne predpisy sa uplatňujú, vydá na žiadosť oprávneného občana potvrdenie, že naďalej bude poistený podľa právnych predpisov prvej zmluvnej strany.

2. Potvrdenie podľa odseku 1 vydáva

A. v Slovenskej republike Sociálna poisťovňa, Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky;

B. v Chorvátskej republike Oblastný úrad Chorvátskej zdravotnej poisťovne.

TRETIA ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA

Prvá kapitola

Choroba a materstvo

Článok 5

1. Pri uplatňovaní nároku na dávku podľa článku 12 zmluvy žiadateľ je povinný predložiť nositeľovi, ktorý má dávku poskytnúť, potvrdenie o tom, že bol poistený podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany. Žiadateľovi také potvrdenie vydá

- v Slovenskej republike Sociálna poisťovňa,

- v Chorvátskej republike Oblastný úrad Chorvátskej zdravotnej poisťovne.

2. Ak žiadateľ potvrdenie nepredloží, nositeľ jednej zmluvnej strany môže priamo požiadať nositeľa druhej zmluvnej strany uvedeného v odseku 1 o vydanie takého potvrdenia.

Článok 6

Pri uplatňovaní nároku na zdravotnú starostlivosť podľa článku 13 zmluvy je osoba, ktorá požaduje plnenie, povinná predložiť cestovný pas zmluvnému zdravotnému zariadeniu alebo zmluvnému súkromnému lekárovi. Cestovný pas je dôkazom existencie nároku na účtovanie nákladov za zdravotnú starostlivosť za rovnaké ceny, aké platia pre poistencov druhej zmluvnej strany.

Druhá kapitola

Invalidita, staroba a smrť

Článok 7

Žiadosti o dávky

1. Príslušní nositelia sa navzájom neodkladne informujú o každej žiadosti o dávku, na ktorú sa vzťahuje článok 34 zmluvy a tretia časť druhá kapitola.

2. Príslušní nositelia sa navzájom informujú o všetkých skutočnostiach rozhodných pre priznanie nároku na dávku a výpočet dávky. Ak je to potrebné, prikladajú k žiadosti o dávku aj lekárske materiály vzhľadom na články 7, 15 až 19 zmluvy.

3. Údaje potvrdené na dvojjazyčných formulároch nahrádzajú zasielanie celej dokumentácie medzi príslušnými nositeľmi.

4. Príslušní nositelia si navzájom zasielajú rozhodnutia o priznaní dávky.

Článok 8

Výplata dávok na územie druhej zmluvnej strany

Príslušní nositelia vyplácajú dôchodky a iné peňažné dávky priamo oprávneným občanom na územie druhej zmluvnej strany prostredníctvom peňažných ústavov.

Tretia kapitola

Pracovné úrazy a choroby z povolania

Článok 9

Poskytovanie vecných dávok

Na článok 20 zmluvy sa obdobne vzťahuje článok 6 dohody.

Štvrtá kapitola

Nezamestnanosť

Článok 10

Podľa článku 25 zmluvy je občan povinný predložiť príslušnému nositeľovi jednej zmluvnej strany potvrdenie od príslušného nositeľa druhej zmluvnej strany, že má určitú dobu zabezpečenia (poistenia) získanú podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany alebo že poberal hmotné zabezpečenie podľa právnych predpisov druhej zmluvnej strany, ale ak občan také potvrdenie nepredloží, nositeľ prvej zmluvnej strany môže požiadať nositeľa druhej zmluvnej strany o vydanie takého potvrdenia.

Piata kapitola

Prídavky na deti

Článok 11

Žiadosť o prídavky na deti

Na účely vzniku nároku na prídavky na deti podľa článku 26 zmluvy je žiadateľ povinný predložiť žiadosť o dávku spolu s potrebnou dokumentáciou. Formuláre žiadosti si dohodnú kontaktné inštitúcie.

ŠTVRTÁ ČASŤ

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 12

Platnosť

Táto dohoda nadobúda platnosť tým istým dňom ako zmluva.

Dané v Bratislave 29. januára 1997 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a chorvátskom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za Slovenskú republiku:

Oľga Keltošová v. r.

Za Chorvátsku republiku:

Joso Škara v. r.