Oznámenie č. 301/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva vnútra Slovenskej republiky o vydaní výnosu, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí príslušníkov Policajného zboru

Čiastka 113/1998
Platnosť od 03.10.1998
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

301

OZNÁMENIE

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky vydalo podľa § 129 ods. 8 zákona č. 73/1998 Z. z. o štátnej službe príslušníkov Policajného zboru, Slovenskej informačnej služby, Zboru väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky a Železničnej polície

výnos z 30. septembra 1998 číslo 67/1998, ktorým sa ustanovuje hodnota služobnej rovnošaty a jej súčastí príslušníkov Policajného zboru.

Výnos sa vzťahuje na príslušníkov Policajného zboru a upravuje celkovú hodnotu služobnej rovnošaty a jej súčastí na rok 1998.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.

Výnos je uverejnený vo Vestníku Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 67/1998 a možno doň nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, na krajských riaditeľstvách Policajného zboru a na okresných riaditeľstvách Policajného zboru.