Vyhláška č. 300/1998 Z. z.Vyhláška Národnej banky Slovenska o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 5 000 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Spišský hrad a kultúrne pamiatky jeho okolia

Čiastka 113/1998
Platnosť od 03.10.1998 do31.12.2008
Účinnosť od 03.10.1998 do31.12.2008
Zrušený 387/2008 Z. z.

300

VYHLÁŠKA

Národnej banky Slovenska

z 27. augusta 1998

o vydaní pamätných zlatých mincí v hodnote 5 000 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Spišský hrad a kultúrne pamiatky jeho okolia

Národná banka Slovenska podľa § 17 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska ustanovuje:


§ 1

(1) Na pripomenutie významu ochrany svetového kultúrneho a prírodného dedičstva sa vydávajú pamätné zlaté mince v hodnote 5 000 Sk s tematikou Svetové dedičstvo UNESCO – Spišský hrad a kultúrne pamiatky jeho okolia (ďalej len „päťtisíckorunák“).

(2) Päťtisíckorunák sa razí zo zliatiny obsahujúcej 900 dielov zlata a 100 dielov striebra; jeho hmotnosť je 9,5 g, priemer 26 mm a hrúbka 1,45 mm. Pri razbe päťtisíckorunáka je povolená horná a dolná odchýlka v priemere 0,1 mm a v hrúbke 0,15 mm; povolená horná odchýlka je v hmotnosti 0,02 g a v obsahu zlata 1 %.

§ 2

(1) Na líci päťtisíckorunáka v hornej časti mincového poľa je umiestnený štátny znak Slovenskej republiky, pod ktorým je vyobrazená socha bieleho leva zo Spišskej Kapituly. Štátny znak a socha bieleho leva sú umiestnené v štylizovanom obryse románskeho okna (ďalej len „obrys okna“), okolo ktorého hornej časti je v opise zľava doprava názov štátu „SLOVENSKÁ REPUBLIKA“. Letopočet razby „1998“ je pri spodnom okraji mince.

(2) Na rube päťtisíckorunáka uprostred mincového poľa pred obrysom okna je vyobrazený Spišský hrad (ďalej len „hrad“). V dolnej časti obrysu okna pod hradom je umiestnený jeho názov „SPIŠSKÝ HRAD“ a pod názvom hradu je označenie nominálnej hodnoty päťtisíckorunáka „5 000 Sk“. Nápis „SVETOVÉ DEDIČSTVO UNESCO“ je v opise zľava doprava okolo hornej časti obrysu okna. Štylizované iniciálky autora návrhu päťtisíckorunáka sochára Pavla Károlyho „PK“ a značka Mincovne Kremnica, štátny podnik, „MK“ medzi dvoma razidlami sú pri spodnom okraji mince.

(3) Hrana päťtisíckorunáka je jemne vrúbkovaná.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Vladimír Masár v. r.