Nariadenie vlády č. 3/1998 Z. z.Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa v usmerňovaní miezd v roku 1998 upravujú kvalitatívne ukazovatele, primeranosť prírastku miezd ku kvalitatívnym ukazovateľom, výška regulačného odvodu, údaje na jeho výpočet, splatnosť odvodu, spôsob jeho úhrady a hodnotené obdobie

Čiastka 1/1998
Platnosť od 01.01.1998 do18.12.1998
Účinnosť od 01.01.1998 do18.12.1998
Zrušený 387/1998 Z. z.

3

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej republiky

zo 16. decembra 1997,

ktorým sa v usmerňovaní miezd v roku 1998 upravujú kvalitatívne ukazovatele, primeranosť prírastku miezd ku kvalitatívnym ukazovateľom, výška regulačného odvodu, údaje na jeho výpočet, splatnosť odvodu, spôsob jeho úhrady a hodnotené obdobie

Vláda Slovenskej republiky podľa § 17a ods. 6 zákona č. 1/1992 Zb. o mzde, odmene za pracovnú pohotovosť a o priemernom zárobku v znení zákona č. 248/1997 Z. z. nariaďuje:


§ 1

Kvalitatívne ukazovatele

Kvalitatívne ukazovatele sú:

a) hospodársky výsledok pred zdanením (ďalej len „hospodársky výsledok“) zistený za hodnotené obdobie (§ 2) z účtovníctva vedeného podľa osobitného predpisu1) a z evidencie zamestnávateľa na základe metodiky pre štatistické výkazy podľa osobitného predpisu;2) na účely tohto nariadenia je záporný hospodársky výsledok stratou a nulový hospodársky výsledok a kladný hospodársky výsledok sú ziskom,

b) pridaná hodnota zistená za hodnotené obdobie (§ 2) z účtovníctva vedeného podľa osobitného predpisu1) a z evidencie zamestnávateľa na základe metodiky pre štatistické výkazy podľa osobitného predpisu2) v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka.

§ 2

Hodnotené obdobie

(1) Hodnoteným obdobím pre zamestnávateľa, ktorý vznikol v období do 1. januára 1997 vrátane 1. januára 1997, je rok 1998.

(2) Zamestnávateľovi, ktorý vznikol od 2. januára 1997 vrátane 2. januára 1997, sa hodnotené obdobie neurčuje s výnimkou zamestnávateľa uvedeného v odseku 4.

(3) Hodnoteným obdobím pre zamestnávateľa, ktorý vznikol v období do 1. januára 1997 vrátane 1. januára 1997 a zanikol v období

a) od 1. októbra 1998 vrátane 1. októbra 1998, je prvý až tretí štvrťrok roku 1998,

b) od 1. júla 1998 vrátane 1. júla 1998 do 30. septembra 1998 vrátane 30. septembra 1998, je prvý polrok roku 1998,

c) od 1. apríla 1998 vrátane 1. apríla 1998 do 30. júna 1998 vrátane 30. júna 1998 je prvý štvrťrok roku 1998.

(4) Zamestnávateľ, ktorý vznikol do 1. januára 1998 vrátane 1. januára 1998 rozdelením, zlúčením, splynutím alebo premenou z inej formy obchodnej spoločnosti alebo družstva, použije na účely tohto nariadenia príslušné údaje, ktoré mu poskytne pôvodný zamestnávateľ, ktorý vznikol v období podľa odseku 1, a to v rozsahu zodpovedajúcom uskutočnenej zmene.

§ 3

Výška regulačného odvodu a primeranosť prírastku miezd

(1) Výška regulačného odvodu (ďalej len „odvod“) sa vypočíta ako rozdiel miezd za hodnotené obdobie a východiskovej základne.

(2) Východiskovou základňou podľa odseku 1 sú mzdy za obdobie predchádzajúceho roka, ktoré je zhodné s hodnoteným obdobím, vynásobené pomerom počtu zamestnancov podľa odseku 3 za hodnotené obdobie a za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka a zvýšené o prírastok miezd vyplývajúci z odsekov 5, 7, 8, 11 alebo 12.

(3) Mzdy a počet zamestnancov na účely tohto nariadenia sa zistia z evidencie zamestnávateľa podľa metodického vymedzenia predpísaného na vypĺňanie štatistických výkazov podľa osobitného predpisu;2) za mzdy sa na účely tohto nariadenia považujú aj náhrady miezd a odmeny za pracovnú pohotovosť.

(4) Východisková základňa sa zaokrúhli na celé tisíce korún nahor.

(5) Zamestnávateľovi v odvetví bankovníctva,3) poisťovníctva4), investičným spoločnostiam, investičným fondom5) a zamestnávateľovi, u ktorého priemerný evidenčný počet zamestnancov vyjadrený vo fyzických osobách dosiahol v hodnotenom období alebo v rovnakom období predchádzajúceho roka desať až devätnásť osôb vrátane, sa ustanovuje primeraný prírastok miezd najviac

a) 6 %, ak dosiahne v hodnotenom období stratu a súčasne dosiahne horší alebo rovnaký hospodársky výsledok v hodnotenom období v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka,

b) 8 %, ak dosiahne v hodnotenom období stratu a súčasne dosiahne lepší hospodársky výsledok v hodnotenom období v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka,

c) 10 %, ak dosiahne v hodnotenom období zisk a súčasne dosiahne horší alebo rovnaký hospodársky výsledok v hodnotenom období v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka.

(6) Zamestnávateľovi uvedenému v odseku 5, ktorý dosiahne v hodnotenom období zisk a súčasne dosiahne lepší hospodársky výsledok v hodnotenom období v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, sa primeraný prírastok miezd neustanovuje.

(7) Zamestnávateľovi uvedenému v odseku 5, ktorým je štátny peňažný ústav,6) sa zvyšujú primerané prírastky miezd podľa odseku 5 písm. a) najviac na 8 %, podľa odseku 5 písm. b) najviac na 10 % a podľa odseku 5 písm. c) najviac na 12 %.

(8) Zamestnávateľovi, ktorý nie je zamestnávateľom podľa odseku 5, sa ustanovuje primeraný prírastok miezd najviac

a) 6 %, ak dosiahne v hodnotenom období stratu a dosiahne vyšší alebo rovnaký prírastok miezd v percentách v porovnaní s prírastkom pridanej hodnoty v percentách v hodnotenom období v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka,

b) 6 %, ak dosiahne v hodnotenom období stratu a dosiahne menší alebo rovnaký pokles miezd v percentách v porovnaní s poklesom pridanej hodnoty v percentách v hodnotenom období v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka,

c) 8 %, ak dosiahne v hodnotenom období stratu a dosiahne menší prírastok miezd v percentách v porovnaní s prírastkom pridanej hodnoty v percentách v hodnotenom období v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka,

d) 8 %, ak dosiahne v hodnotenom období stratu a dosiahne väčší pokles miezd v percentách v porovnaní s poklesom pridanej hodnoty v percentách v hodnotenom období v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka,

e) 10 %, ak dosiahne v hodnotenom období zisk a dosiahne väčší alebo rovnaký prírastok miezd v percentách v porovnaní s prírastkom pridanej hodnoty v percentách v hodnotenom období v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka,

f) 10 %, ak dosiahne v hodnotenom období zisk a dosiahne menší alebo rovnaký pokles miezd v percentách v porovnaní s poklesom pridanej hodnoty v percentách v hodnotenom období v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka.

(9) Zamestnávateľovi uvedenému v odseku 8, ktorý dosiahne v hodnotenom období zisk a súčasne dosiahne menší prírastok miezd alebo väčší pokles miezd v percentách v porovnaní s prírastkom pridanej hodnoty alebo poklesom pridanej hodnoty v percentách v porovnaní s rovnakým obdobím predchádzajúceho roka, sa primeraný prírastok miezd neustanovuje.

(10) Zamestnávateľovi, u ktorého priemerný evidenčný počet zamestnancov vyjadrený vo fyzických osobách dosiahol v hodnotenom období menej ako desať osôb, sa primeraný prírastok miezd neustanovuje.

(11) Zamestnávateľovi uvedenému v odseku 8, zabezpečujúcemu poľnohospodársku a lesnícku výrobu, u ktorého tržby z rastlinnej výroby, živočíšnej výroby a lesníckej výroby vrátane ďalších činností nadväzujúcich na tieto výroby tvoria viac ako 50 % z celkových tržieb v ročnom meradle, a zamestnávateľovi, ktorého základným predmetom činnosti je uspokojovanie verejnoprospešných záujmov,7) sa zvyšujú primerané prírastky miezd podľa odseku 8 písm. a) alebo písm. b) najviac na 8 %, podľa odseku 8 písm. c) alebo písm. d) najviac na 10 % a podľa odseku 8 písm. e) alebo písm. f) najviac na 12 %.

(12) Zamestnávateľovi uvedenému v odseku 8, ktorý vykonáva pravidelnú pozemnú dopravu osôb, ťažbu čierneho uhlia, ťažbu hnedého uhlia, ťažbu rašeliny a ťažbu a úpravu rúd, ktorému bola na túto činnosť poskytnutá dotácia zo štátneho rozpočtu,8) sa zvyšujú primerané prírastky miezd rovnako ako v odseku 11.

(13) Zamestnávateľ predloží príslušnému daňovému úradu9) výpočet odvodu podľa vzoru a metodického pokynu uvedeného v prílohe k tomuto nariadeniu do štyroch mesiacov po skončení hodnoteného obdobia.

(14) U zamestnávateľa, ktorý nesplní povinnosť odvodu v lehote ustanovenej v § 4, sa výška odvodu rovná vypočítanému odvodu zvýšenému o 1 % za každý kalendárny deň omeškania, najviac však o 100 %.

(15) Zamestnávateľovi, ktorý vzhľadom na dátum svojho vzniku, spôsob svojho vzniku podľa § 2 ods. 4, vstup do likvidácie alebo vyhlásenie konkurzu nemohol zistiť údaje na výpočet odvodu uvedené v § 1 a v § 3 ods. 3 podľa osobitného predpisu2) za hodnotené obdobie alebo za rovnaké obdobie predchádzajúceho roka, sa primeraný prírastok miezd neustanovuje.

§ 4

Splatnosť odvodu a spôsob jeho úhrady

Odvod je splatný v lehote ustanovenej na predloženie jeho výpočtu podľa § 3 ods. 13; zamestnávateľ ho uhradí príslušnému daňovému úradu9) na osobitný účet s predčíslím 7771.


§ 5

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januára 1998.


Vladimír Mečiar v. r.


Príloha k nariadeniu vlády č. 3/l998 Z. z.

Vzor 01

Metodický pokyn na výpočet odvodu

Údaje v stĺpcoch 10 a 11

Údaj v riadku 1

a) Zamestnávatelia, ktorých hodnotené obdobie upravuje § 2 ods. 1 – údaj sa vyplní podľa príslušného výkazu zisku a strát (výsledovky),

b) zamestnávatelia, ktorých hodnotené obdobie upravuje § 2 ods. 3 – údaj sa vyplní podľa metodického vymedzenia ukazovateľa pre príslušný odvetvový výkaz P 3-04 (pripočítajú sa údaje za účet 582) aj s prípadnou kumuláciou údajov za dva alebo tri štvrťroky.

Údaj v riadku 2

a) Zamestnávatelia, ktorých hodnotené obdobie upravuje § 2 ods. 1 – údaj sa vyplní podľa príslušného výkazu zisku a strát (výsledovky),

b) zamestnávatelia, ktorých hodnotené obdobie upravuje § 2 ods. 3 – údaj sa vyplní podľa metodického vymedzenia ukazovateľa pre príslušný odvetvový výkaz P 3-04 aj s prípadnou kumuláciou údajov za dva alebo tri štvrťroky; zamestnávatelia s priemerným evidenčným počtom zamestnancov v hodnotenom období od 10 do 19 osôb (§ 3 ods. 5) vyplnia údaj podľa metodického vymedzenia ukazovateľa pre výkaz P 13-04 aj s prípadnou kumuláciou údajov za dva alebo tri štvrťroky.

Údaj v riadku 3

Údaj sa vyplní podľa metodického vymedzenia ukazovateľa pre výkaz P 2-04 alebo podľa metodického vymedzenia pre výkaz P 13-04 (zamestnávatelia s priemerným evidenčným počtom zamestnancov v hodnotenom období od 10 do 19 osôb – § 3 ods. 5) s kumuláciou údajov za príslušné štvrťroky.

Údaj v riadku 4

Údaj sa vyplní podľa metodického vymedzenia ukazovateľa pre výkaz P 2-04 (prepočítané osoby) alebo podľa metodického vymedzenia ukazovateľa pre výkaz P 13-04 (fyzické osoby) s kumuláciou údajov za príslušné štvrťroky delených počtom štvrťrokov.

Údaj v riadku 8 sa vypočíta takto:

a) výpočet východiskovej základne (§ 3 ods. 2)

Vzorec 01 , kde

Z - východisková základňa,

M - zúčtované mzdy, náhrady miezd a odmeny za pracovnú pohotovosť,

P - priemerný evidenčný počet zamestnancov prepočítaný, resp. vo fyzických osobách,

1 - hodnotené obdobie,

0 - rovnaké obdobie predchádzajúceho roka (zhodné s hodnoteným obdobím),

PPM - primeraný prírastok miezd v % (§ 3 ods. 5, 7, 8, 11 alebo 12);

b) výpočet prírastku miezd [§ 3 ods. 8 písm. a), c) a e), ods. 9]

Vzorec 02 , kde PM - prírastok miezd

c) výpočet poklesu miezd [§ 3 ods. 8 písm. b), d) a f), ods. 9]

Vzorec 03 , kde PoM - pokles miezd;

d) výpočet prírastku pridanej hodnoty [§ 3 ods. 8 písm. a), c) a e), ods. 9]

Vzorec 04 , kde

PPH - prírastok pridanej hodnoty,

PH - pridaná hodnota,

PH - pridaná hodnota vyjadrená v absolútnej hodnote;

e) výpočet poklesu pridanej hodnoty [§ 3 ods. 8 písm. b), d) a f), ods. 9]

Vzorec 05 , kde PoPH - pokles pridanej hodnoty.

Údaj v riadku 9

Rozdiel údajov v r. 3 a v r. 8.

Hodnoty jednotlivých zlomkov vo výpočte sa vyčísľujú s presnosťou na tri desatinné miesta.

Údaje v stĺpci 12

Zamestnávatelia, ktorých hodnotené obdobie upravuje § 2 ods. 1, vyplnia údaje za rok 1998; zamestnávatelia, ktorých hodnotené obdobie upravuje § 2 ods. 3, vyplnia údaje za rok 1997.

Údaje v riadkoch 5 a 6

Údaje vyplní len zamestnávateľ uvedený v § 3 ods. 11 nariadenia vlády.

Údaj v riadku 7

Údaj vyplní len zamestnávateľ uvedený v § 3 ods. 12 nariadenia vlády; uvedie sa výška dotácie poskytnutá v zmysle zákona o štátnom rozpočte na príslušný rok; uvedené sa vzťahuje aj na zamestnávateľa, ktorému bola poskytnutá dotácia na predmetnú činnosť aj prostredníctvom dotácie zo štátneho rozpočtu pre obce.

Poznámky pod čiarou

1) § 18 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.

2) § 24 zákona Slovenskej národnej rady č. 322/1992 Zb. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov.

3) Napríklad zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.

4) Napríklad zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.

5) Napríklad zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov.

6) § 36 zákona č. 21/1992 Zb.

7) § 23 zákona č. 111/1990 Zb. o štátnom podniku.

8) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 303/1995 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9) § 3 a 4 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 254/1993 Z. z. o územných finančných orgánoch v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 640/1992 Zb., ktorou sa ustanovujú sídla a obvody pôsobnosti územných finančných orgánov v znení vyhlášky č. 69/1994 Z. z.