Oznámenie č. 294/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky o vydaní výnosu o rozšírení záväznosti dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa

Čiastka 111/1998
Platnosť od 25.09.1998
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

294

OZNÁMENIE

Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky vydalo podľa § 7 ods. 1 zákona č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 54/1996 Z. z.

výnos zo 17. septembra 1998 č. 1839/98-III/11 o rozšírení záväznosti dodatku ku kolektívnej zmluve vyššieho stupňa.

Vo výnose sa ustanovuje, že Dodatok č. 1 zo dňa 15. apríla 1998 ku Kolektívnej zmluve vyššieho stupňa na roky 1997 – 1998 uzavretej 17. júna 1997 medzi Odborovým zväzom METALURG a Zväzom hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky je záväzný aj pre zamestnávateľov uvedených v prílohe tohto výnosu.

Výnos nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Úplné znenie výnosu a zoznam zamestnávateľov, na ktorých sa vzťahuje, sa uverejní v časopise Práca a sociálna politika č. 11/1998.

Do výnosu možno nazrieť na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, v Odborovom zväze METALURG a vo Zväze hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie Slovenskej republiky.