Oznámenie č. 289/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností

Čiastka 111/1998
Platnosť od 25.09.1998
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 22. augusta 1998, na základe článku 13 ods. 1.

289

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 1. júla 1998 bola v Bratislave podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnej ochrane utajovaných skutočností.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 22. augusta 1998, na základe článku 13 ods. 1.

Do textu dohody možno nazrieť na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.