288

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 22. marca 1997 bola v Havane podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kubánskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií.

Dohoda nadobudla platnosť výmenou nót, t. j. 5. decembra 1997, na základe článku 12 ods. 1.

Národná rada Slovenskej republiky so zmluvou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 741 z 3. októbra 1997 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 25. novembra 1997.

Do anglického znenia zmluvy, ktoré je pre jej výklad rozhodujúce, možno nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Kubánskej republiky o podpore a vzájomnej ochrane investícií

Vláda Slovenskej republiky a vláda Kubánskej republiky (ďalej len „zmluvné strany“),

želajúc si zintenzívniť hospodársku spoluprácu na vzájomný prospech oboch štátov,

zamýšľajúc vytvárať a udržiavať priaznivé podmienky na investície investorov jedného štátu na území druhého štátu,

a súc si vedomí, že podpora a vzájomná ochrana investícií podľa tejto dohody podnecuje obchodné iniciatívy v tejto oblasti,

dohodli sa takto:

Článok 1

Definície

Na účely tejto dohody:

1. Pojem „investícia“ zahŕňa všetky druhy majetkových hodnôt investovaných investorom štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany v súlade s jej právnym poriadkom a zahŕňa najmä, nie však výlučne

a) hnuteľný a nehnuteľný majetok, ako aj iné majetkové práva, ako sú hypotéky, záložné práva, záruky a podobné práva,

b) podiely, akcie a pohľadávky spoločností alebo iné formy účasti na spoločnosti,

c) nároky na peňažné pohľadávky alebo akékoľvek iné plnenie majúce hospodársku hodnotu, ktoré súvisia s investíciami,

d) práva z oblasti duševného vlastníctva vrátane autorských práv, patentov, priemyselných návrhov a vzorov, obchodných a služobných známok, obchodných mien, know-how a goodwill, ako aj iné práva uznávané právnym poriadkom zmluvnej strany,

e) práva vyplývajúce zo zákona alebo zmluvy, licencie a povolenia vydané na základe zákona vrátane koncesií na prieskum, ťažbu, kultiváciu alebo využívanie prírodných zdrojov.

Žiadna zmena formy, v ktorej sa investovanie aktív uskutočnilo, nebude mať vplyv na ich charakter ako investície.

2. Pojem „investor“ označuje fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá investuje na území štátu druhej zmluvnej strany.

a) Pojem „fyzická osoba“ označuje osobu, ktorá má štátne občianstvo jednej zo zmluvných strán v súlade s jej právnym poriadkom.

b) Pojem „právnická osoba“ označuje akýkoľvek subjekt, ktorý má sídlo na území štátu jednej zo zmluvných strán a je zaregistrovaný alebo zriadený v súlade s právnym poriadkom štátu jednej zo zmluvných strán.

3. Pojem „výnosy“ označuje sumy plynúce z investície a zahŕňa najmä, nie však výlučne zisk, úrok, kapitálové výnosy, podiely, dividendy, licenčné a iné poplatky.

4. Pojem „územie“ označuje

- vo vzťahu k Slovenskej republike územie, nad ktorým Slovenská republika vykonáva svoju zvrchovanosť, zvrchované práva a súdnu právomoc v súlade s medzinárodným právom,

- vo vzťahu ku Kubánskej republike k územiu vymedzenom hranicami patria takisto aj morské oblasti. Tieto zahŕňajú morské a podmorské oblasti, nad ktorými Kubánsky štát vykonáva svoju suverénnosť alebo svoju zvrchovanosť a súdnu právomoc v súlade s medzinárodným právom.

Článok 2

Podpora a ochrana investícií

1. Každá zmluvná strana bude podporovať a vytvárať priaznivé podmienky na investovanie investorov druhej zmluvnej strany na jej území a bude takéto investície umožňovať v súlade s jej právnym poriadkom.

2. S investíciami investorov štátu každej zmluvnej strany sa bude vždy riadne a spravodlivo zaobchádzať a budú mať plnú ochranu a bezpečnosť na území štátu druhej zmluvnej strany.

3. Každá zmluvná strana bude vytvárať priaznivé podmienky na udeľovanie víz a nevyhnutných pracovných povolení občanom štátu druhej zmluvnej strany na vykonávanie činnosti vo vzťahu k investíciám, na ktoré už raz bolo udelené povolenie.

Článok 3

Národné zaobchádzanie a doložka najvyšších výhod

1. Každá zmluvná strana poskytne na území svojho štátu investíciám a výnosom investorov druhej zmluvnej strany riadne, spravodlivé a nie menej priaznivé zaobchádzanie, než aké poskytuje investíciám a výnosom svojich vlastných investorov alebo investíciám a výnosom investorov ktoréhokoľvek tretieho štátu podľa toho, ktoré je výhodnejšie.

2. Každá zmluvná strana, pokiaľ ide o riadenie, udržiavanie, užívanie, využívanie alebo nakladanie s ich investíciami, poskytne na území svojho štátu investorom štátu druhej zmluvnej strany riadne, spravodlivé a nie menej priaznivé zaobchádzanie, než aké poskytuje svojim vlastným investorom alebo investorom ktoréhokoľvek tretieho štátu podľa toho, ktoré je výhodnejšie.

3. Pokiaľ ide o národné zaobchádzanie, potvrdzuje sa, že investori uvedení v odsekoch 1 a 2 sú tí, na ktorých sa vzťahuje vnútorná legislatíva – v prípade Kubánskej republiky vnútorná legislatíva upravujúca zahraničné investície – zaobchádzanie uvedené v odsekoch 1 a 2 sa bude vzťahovať na ustanovenia článkov 1 až 11 tejto dohody.

4. Ustanovenia odsekov 1 a 2 nemožno vysvetľovať tak, že zaväzujú jednu zmluvnú stranu poskytovať investorom štátu druhej zmluvnej strany také zaobchádzanie, výhody alebo výsady, aké môže jedna zmluvná strana poskytovať podľa

a) akejkoľvek colnej únie, zóny voľného obchodu, menovej únie alebo podľa podobných medzinárodných dohôd vedúcich k takýmto úniám alebo k inštitúciám, alebo podľa iných foriem regionálnej spolupráce, ktorých každá zmluvná strana je alebo môže byť členom,

b) medzinárodnej dohody alebo zmluvy týkajúcej sa výlučne alebo prevažne zdanenia.

Článok 4

Náhrada strát

1. Ak investície investorov štátu jednej zmluvnej strany utrpia škody následkom vojny, ozbrojeného konfliktu, výnimočného stavu, nepokojov, vzbury alebo podobných udalostí na území štátu druhej zmluvnej strany, táto zmluvná strana im poskytne zaobchádzanie, ak ide o reštitúciu, náhradu škody alebo iné vyrovnanie, nie menej priaznivé, než poskytne vlastným investorom alebo investorom tretích štátov.

Výsledné platby budú voľne prevoditeľné vo voľne zameniteľnej mene bez meškania.

2. Bez ohľadu na odsek 1 sa investorom štátu jednej zmluvnej strany, ktorí pri udalostiach uvedených v predchádzajúcom odseku utrpeli škody na území štátu druhej zmluvnej strany spočívajúce v

a) konfiškácii ich majetku ozbrojenými silami alebo úradnými orgánmi štátu druhej zmluvnej strany,

b) zničení ich majetku ozbrojenými silami alebo úradnými orgánmi štátu druhej zmluvnej strany, ktoré nebolo spôsobené bojovými akciami ani vyvolané nevyhnutnosťou situácie,

poskytne spravodlivá a primeraná náhrada za škodu utrpenú v priebehu zaberania alebo v dôsledku zničenia majetku. Výsledné platby budú bez meškania voľne prevoditeľné vo voľne zameniteľnej mene.

Článok 5

Vyvlastnenie

1. Investície investorov štátu ktorejkoľvek zmluvnej strany nebudú znárodnené, vyvlastnené ani podrobené opatreniam s podobným účinkom ako znárodnenie alebo vyvlastnenie (ďalej len „vyvlastnenie“) na území štátu druhej zmluvnej strany s výnimkou verejného záujmu. Vyvlastnenie sa vykoná len na základe zákona na nediskriminačnom základe a budú ho sprevádzať ustanovenia o zaplatení okamžitej, primeranej a reálnej náhrady. Takáto náhrada bude zodpovedať trhovej hodnote vyvlastnenej investície bezprostredne pred vyvlastnením alebo hodnote v čase, keď sa budúce vyvlastnenie stalo verejne známe. Náhrada bude zahŕňať úroky od dátumu vyvlastnenia investície, vykoná sa bez meškania, bude okamžite realizovateľná a voľne sa prevedie vo voľne zameniteľnej mene.

2. Dotknutý investor má právo požiadať o neodkladné preskúmanie konkrétneho prípadu a ohodnotenie svojej investície súdnym alebo iným nezávislým orgánom štátu zmluvnej strany v súlade s princípmi uvedenými v tomto článku.

3. Ustanovenia odseku 1 sa vzťahujú aj na prípady, ak jedna zmluvná strana vyvlastní aktíva spoločnosti, ktorá bola zaregistrovaná alebo zriadená v súlade s platným právnym poriadkom v ktorejkoľvek časti jej územia a v ktorej investori štátu druhej zmluvnej strany vlastnia podiely.

Článok 6

Prevody

1. Zmluvné strany zaručia investorom voľný prevod platieb spojených s investíciami a výnosmi po splnení daňových povinností. Prevody sa vykonajú vo voľne zameniteľnej mene odsúhlasenej obidvoma stranami, bez obmedzení a zbytočného meškania. Také prevody budú zahŕňať najmä, nie však výlučne

a) kapitál a dodatočné sumy na udržiavanie alebo zväčšenie investícií,

b) zisky, úrok, dividendy a iné bežné príjmy,

c) sumy na splatenie pôžičiek,

d) licenčné alebo iné poplatky,

e) výnosy z predaja alebo likvidácie investícií,

f) príjmy fyzických osôb štátu podľa právneho poriadku zmluvnej strany, v ktorej boli investície vykonané.

2. Na účely tejto dohody sa ako výmenné kurzy budú používať platné trhové výmenné kurzy pre bežné transakcie v deň prevodu, pokiaľ nebude dohodnuté inak.

Článok 7

Postúpenie práv

1. Ak jedna zo zmluvných strán alebo ňou splnomocnený zástupca poskytne platbu vlastnému investorovi na základe záruky na neobchodné riziko, ktorá bola poskytnutá v súvislosti s investíciami na území štátu druhej zmluvnej strany, druhá zmluvná strana uzná

a) postúpenie každého práva alebo nároku investora štátu prvej zmluvnej strany alebo splnomocneného zástupcu bez ohľadu na to, či k nemu dochádza na základe zákona alebo na základe právneho rokovania s druhou zmluvnou stranou, ako aj to,

b) že prvá zmluvná strana alebo jej splnomocnený zástupca je z titulu postúpenia práv oprávnená uplatňovať práva a vznášať nároky tohto investora a prevziať záväzky týkajúce sa investícií.

2. Postúpené práva alebo nároky neprevýšia pôvodné práva ani nároky investora.

Článok 8

Riešenie sporov týkajúcich sa investícií medzi zmluvnou stranou a investorom štátu druhej zmluvnej strany

1. Každý spor, ktorý vznikne medzi investorom štátu jednej zmluvnej strany a druhou zmluvnou stranou v súvislosti s investíciami na území štátu druhej zmluvnej strany, sa bude riešiť rokovaním medzi stranami v spore.

2. Ak sa spor medzi investorom štátu jednej zmluvnej strany a druhou zmluvnou stranou nevyrieši do šiestich mesiacov, investor je oprávnený predložiť spor buď

a) Rozhodcovskému súdu Medzinárodnej obchodnej komory v Paríži, alebo

b) Rozhodcovi alebo Medzinárodnému rozhodcovskému súdu zriadenému ad hoc podľa rozhodcovských pravidiel Komisie Organizácie Spojených národov pre medzinárodné obchodné právo (UNCITRAL).

Strany v spore sa môžu písomne dohodnúť na úpravách týchto pravidiel. Rozhodcovský nález bude konečný a záväzný pre obe strany v spore.

Článok 9

Riešenie sporov medzi zmluvnými stranami

1. Spory medzi zmluvnými stranami týkajúce sa výkladu a použitia tejto dohody sa budú, podľa možnosti, riešiť konzultáciami a rokovaniami.

2. Ak sa spor nebude dať vyriešiť v lehote šiestich mesiacov, na žiadosť ktorejkoľvek zmluvnej strany sa predloží ad hoc rozhodcovskému súdu v súlade s ustanoveniami tohto článku.

3. Rozhodcovský súd sa pre každý jednotlivý prípad ustanoví takto: do dvoch mesiacov od prijatia žiadosti o rozhodcovské konanie každá zmluvná strana vymenuje jedného rozhodcu rozhodcovského súdu. Títo dvaja rozhodcovia potom vyberú občana tretieho štátu, ktorý bude vymenovaný so súhlasom oboch zmluvných strán za predsedu rozhodcovského súdu (ďalej len „predseda“). Predseda bude vymenovaný do troch mesiacov odo dňa vymenovania ďalších dvoch rozhodcov.

4. Ak sa potrebné vymenovanie nevykoná v lehotách uvedených v odseku 3, možno požiadať predsedu Medzinárodného súdneho dvora, aby vymenovanie vykonal. Ak predseda je občanom štátu niektorej zmluvnej strany alebo z iného dôvodu nemôže vykonať toto poverenie, o vymenovanie sa požiada podpredseda Medzinárodného súdneho dvora. Ak aj podpredseda je občanom štátu jednej zo zmluvných strán alebo ak z iného dôvodu nemôže vykonať toto poverenie, o vymenovanie sa požiada najstarší člen Medzinárodného súdneho dvora, ktorý nie je občanom žiadnej zmluvnej strany.

5. Rozhodcovský súd prijíma svoje rozhodnutie väčšinou hlasov. Takéto rozhodnutia sú záväzné. Každá zmluvná strana uhradí len výdavky svojho vlastného rozhodcu a výdavky na svoju účasť v rozhodcovskom konaní. Výdavky na predsedu a ostatné náklady budú zmluvné strany uhrádzať rovnakým dielom. Rozhodcovský súd si určí vlastné pravidlá rokovania.

Článok 10

Použitie iných predpisov a osobitné záväzky

1. V prípade, že sa niektorá otázka týkajúca sa tejto dohody rieši súčasne touto a aj inou medzinárodnou dohodou, ktorou sú obe zmluvné strany viazané, nič v tejto dohode nebráni, aby ktorákoľvek zmluvná strana alebo ktorýkoľvek jej investor vlastniaci investície na území štátu druhej zmluvnej strany nevyužil ktorýkoľvek predpis, ktorý je pre neho priaznivejší.

2. Ak zaobchádzanie poskytnuté jednou zmluvnou stranou investorom štátu druhej zmluvnej strany v súlade s právnym poriadkom alebo s inými zmluvnými ustanoveniami je priaznivejšie ako zaobchádzanie udelené touto dohodou, použije sa toto priaznivejšie zaobchádzanie.

Článok 11

Uplatnenie dohody

Ustanovenia tejto dohody sa týkajú investícií uskutočnených investormi štátu jednej zmluvnej strany na území štátu druhej zmluvnej strany pred nadobudnutím platnosti tejto dohody aj po nadobudnutí jej platnosti, ale nebudú sa vzťahovať na akýkoľvek spor týkajúci sa investícií, ktorý vznikol pred nadobudnutím jej platnosti.

Článok 12

Nadobudnutie platnosti dohody, jej trvanie a skončenie

1. Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútroštátnymi ústavnými požiadavkami oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť v deň, keď každá zmluvná strana oznámila druhej zmluvnej strane svoje schválenie.

2. Táto dohoda zostane v platnosti počas desiatich rokov a jej platnosť sa bude automaticky predlžovať na ďalších desať rokov, ak jeden rok pred uplynutím jej platnosti jedna zo zmluvných strán písomne neoznámi druhej zmluvnej strane svoj úmysel skončiť platnosť dohody.

3. Ustanovenia tejto dohody týkajúce sa investícií uskutočnených pred skončením platnosti tejto dohody zostanú v platnosti počas desiatich rokov odo dňa jej skončenia.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne splnomocnení, podpísali túto dohodu.

Dané v Havane 22. marca 1997 v dvoch vyhotoveniach, každé v slovenskom, španielskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia majú rovnakú platnosť. V prípade odlišnosti vo výklade pojmov sa za rozhodujúce považuje anglické znenie.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Peter Súlovský v. r.

Za vládu

Kubánskej republiky:

Noemi Benitez Y De Mendoza v. r.