285

VYHLÁŠKA

Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky

z 23. marca 1998

o obaloch na víno a o označovaní vína

Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky podľa § 20 ods. 2 a § 21 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zmene zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej výroby v znení zákona č. 132/1989 Zb. (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


§ 1

Obchodné obaly a prepravné obaly

(1) Obchodné obaly na víno sú sklené fľaše. Za obchodné obaly sa považujú aj iné obaly, predovšetkým plastové fľaše, papierové obaly s inertnou fóliou a pod., dohodnuté s odberateľmi a schválené Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky1) a Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky.

(2) Prepravné obaly na víno sú plastové prepravky, papierové škatule, polyetylénové fólie, demižóny, drevené sudy, kovové a plastové nádoby.

§ 2

Spotrebiteľské obaly

(1) Na plnenie vína možno ako spotrebiteľské obaly3) používať obchodné obaly a obaly, ktoré po otvorení nemožno opakovane použiť. Takými obalmi sú

a) plechovky z hliníka alebo z iného kovu s vhodnou povrchovou úpravou ich vnútornej plochy,

b) vrecká z plastu alebo z plastu v kombinácii s hliníkom,

c) obaly s hliníkovou fóliou.

(2) Na plnenie vína okrem upravovaného vína možno používať spotrebiteľské obaly v týchto menovitých objemoch uvádzaných v litroch: 0,1; 0,187 určených len na spotrebu na palube lietadiel, lodí a vo vlakoch a na predaj v bezcolných obchodoch a 0,25; 0,375; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5; 2,0; 3,0; 4,0; 5,0; 6,0; 8,0; 9,0 a 10,0.4)

(3) Na plnenie vína s pretlakom oxidu uhličitého možno používať spotrebiteľské obaly v týchto menovitých objemoch uvádzaných v litroch: 0,125; 0,2; 0,375; 0,75; 1,5; 3,0; 4,5; 6,0 a 9,0.

(4) Na plnenie aromatizovaných, dezertných a likérových vín možno používať spotrebiteľské obaly v týchto menovitých objemoch uvádzaných v litroch: 0,05 až 0,10; 0,10; 0,20; 0,375; 0,50; 0,75; 1,0; 1,5; 3,0 a 5,0.5)

(5) Na výpočet dovolených záporných chýb v menovitých objemoch spotrebiteľských obalov na víno sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.5)

(6) Na zloženie a vlastnosti spotrebiteľských obalov na víno a na zloženie a vlastnosti uzáverov na spotrebiteľské obaly na víno sa vzťahujú ustanovenia osobitného predpisu.6)

§ 3

Uzávery na spotrebiteľské obaly

(1) Spotrebiteľské obaly na víno musia byť uzavreté funkčne vyhovujúcimi a zdravotne neškodnými uzávermi. Používať možno tieto uzávery:

a) zátky z korku alebo z iného inertného materiálu, ktoré môžu byť pokryté ochrannou fóliou alebo odtrhávacou záklopkou vyrobenou z hliníka, zo zliatiny kovov alebo z plastu, ktorá sa pri otvorení spotrebiteľského obalu poškodí,

b) prírubové zátky z korku alebo z iného inertného materiálu úplne vsadené do hrdla fľaše s kovovou alebo s plastickou záklopkou pokrývajúcou hrdlo aj zátku, ktorá sa pri otvorení poškodí,

c) hliníkové alebo plastové skrutkové uzávery, ktoré majú na vnútornej strane tesniacu vložku z inertného materiálu a zabezpečovací uzáver, ktorý sa pri otvorení spotrebiteľského obalu poškodí,

d) plastické skrutkové záklopky,

e) odtrhávacie záklopky z hliníka alebo z plastu, alebo vyrobené kombináciou hliníka a plastu,

f) korunkové uzávery vo vnútri s vložkou z korku alebo z iného inertného materiálu.

(2) Zátky z korku, plastu, bez závitu alebo so závitom podobné hríbiku, zabezpečené alebo nezabezpečené príchytkou, ktorá sa pri otvorení spotrebiteľského obalu poškodí. Tieto zátky môžu byť pokryté kovovou fóliou alebo plastickou fóliou a môžu sa používať len na uzatváranie spotrebiteľských obalov na víno s pretlakom oxidu uhličitého.

(3) Uzávery na spotrebiteľské obaly na víno musia chrániť víno pred vplyvom vonkajšieho prostredia, nesmú mať priamy vplyv na analytické ukazovatele vína a na organoleptické vlastnosti vína a musia zabezpečovať víno pred falšovaním v spotrebiteľskom obale.

§ 4

Označovanie vína

(1) Označovaním vína sa rozumejú všetky údaje, symboly, ilustrácie, značky alebo iné opisy, ktoré slúžia na rozlíšenie vína a sú uvedené na etiketách, záklopkách, príveskoch, uzáveroch alebo na spotrebiteľských obaloch.

(2) Slovami „Slovenské víno“ možno označiť iba víno vyrobené len z hrozna domáceho pôvodu.

(3) Víno vyrobené z dovezeného hrozna sa označuje slovami „Vyrobené z dovezeného hrozna z ...............“.

(4) Víno vyrobené z dovezeného muštu sa označuje slovami „Vyrobené z dovezeného muštu z ...............“.

(5) Víno vyrobené z dovezeného vína sa označuje slovami „Víno vyrobené z dovezeného vína z ...........................“.

(6) Víno podľa § 16 ods. 2 písm. a) až d) zákona možno označiť názvom odrody hrozna, z ktorého bolo víno vyrobené s prímesou iných odrôd najviac 15 %, ak z tejto odrody hrozna bolo na výrobu vína použitých najmenej 85 %.

(7) Údaj o obsahu alkoholu uvedený na spotrebiteľskom obale znamená, že obsah alkoholu sa môže pohybovať v rozmedzí +-0,5 % obj. od uvedeného údaja. Údaj sa zaokrúhľuje s presnosťou +-0,5 % obj.

§ 6

Údaje na etiketách

(1) Na prednej etikete sa popri údajoch uvedených v § 21 zákona uvádzajú aj údaje o

a) členení vína,

b) pôvode vína,

c) klasifikácii vína podľa obsahu zvyškového cukru.

d) ročníku, ak sa najmenej 85 % hrozna použitého na výrobu vína zozbieralo v uvedenom roku.

(2) Na zadnej etikete možno uvádzať

a) symbol čiarového kódu EAN,

b) písané, grafické alebo obrazové informácie o víne, ak nie sú v rozpore s povinným označovaním vína a so zákazom uvádzania spotrebiteľa do omylu,

c) názov prírodnej zložky alebo z nej vyrobenej zložky použitej na výrobu vína.

(3) Dátum plnenia vína do fliaš a číslo výrobnej dávky, ktorou sa na účely tejto vyhlášky rozumie presne uvedené množstvo vína vyrobené za rovnakých podmienok, ktoré má rovnaké chemické zloženie, rovnaké senzorické vlastnosti a je spravidla uskladnené v jednej nádobe, možno uvádzať na prednej etikete alebo na záklopke. Označenie výrobnej dávky sa môže začínať veľkým písmenom „L“.

§ 7

Nápisy a značky

Na nápisy a značky používané na spotrebiteľských obaloch na víno sa vzťahujú ustanovenia osobitných predpisov.7)

§ 8

Vzory označovania vína

(1) Vzory označovania vína na prednej etikete sú uvedené v prílohe.

(2) Označenie medzinárodným symbolom „e" možno uvádzať na obaloch na víno, len ak sú splnené podmienky podľa osobitného predpisu.8)

§ 9

Etikety na spotrebiteľskom obale

(1) Etikety rovnakého druhu, pokiaľ ide o rozmery a údaje na nich, musia byť na rovnakých spotrebiteľských obaloch v rovnakej polohe a výške odo dna obalu.

(2) Každá etiketa musí byť taká veľká, aby údaje na nej uvádzané boli prehľadné a dobre čitateľné.


§ 10

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januára 1999.


Peter Baco v. r.


Príloha k vyhláške č. 285/1998 Z. z.

Príloha 01

Poznámky pod čiarou

1) § 19 a 27 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov.

3) § 4 ods. 2 zákona č. 529/2002 Z. z. o obaloch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

4) Príloha č. 3 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z. o označenom spotrebiteľskom balení v znení vyhlášky č. 420/2001 Z. z.

5) Druhý bod prílohy č. 1 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z.

6) § 5 zákona č. 529/2002 Z. z.

7) Tretí bod prílohy č. 1 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z.§ 6 zákona č. 529/2002 Z. z.

8) Príloha č. 1 k vyhláške Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky č. 207/2000 Z. z.