Vyhláška č. 283/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

(v znení č. 437/2000 Z. z.)

Čiastka 109/1998
Platnosť od 19.09.1998 do31.10.2012
Účinnosť od 01.01.2001 do31.10.2012
Zrušený 321/2012 Z. z.

283

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 31. augusta 1998,

ktorou sa vykonáva zákon o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 7 ods. 5, § 9 ods. 4, § 10 ods. 8 a § 22 zákona č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) ustanovuje:


Odborná spôsobilosť na vydávanie odborných posudkov (k § 7 ods. 5 zákona)

§ 1

Osoby oprávnené vydávať odborné posudky

(1) Odborný posudok vydávajú odborne spôsobilé právnické osoby alebo fyzické osoby,1) ktoré preukážu, že môžu používať informačné prostriedky o najlepších dostupných technológiách a technické vybavenie na vydávanie odborných posudkov.

(2) Odborne spôsobilá právnická osoba môže vydávať odborný posudok len prostredníctvom odborne spôsobilej fyzickej osoby.

(3) Ak ide o odborne spôsobilú právnickú osobu, musí okrem náležitostí podľa odseku 1 preukázať, že v pracovnom pomere alebo v obdobnom pracovnom vzťahu zamestnáva aspoň jednu odborne spôsobilú fyzickú osobu, ktorá spĺňa podmienky podľa odsekov 1 a 4, alebo je sama takouto osobou.

(4) Kvalifikačnými predpokladmi osôb oprávnených vydávať odborné posudky je vysokoškolské vzdelanie príslušného technického smeru alebo prírodovedného smeru a najmenej päťročná odborná prax alebo úplné stredné odborné vzdelanie príslušného technického smeru a najmenej desaťročná odborná prax.

§ 2

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov

(1) Overenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov sa vykonáva na základe žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov, ktorú podáva fyzická osoba a právnická osoba Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(2) Fyzická osoba v žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov uvedie

a) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo a miesto trvalého pobytu,

b) vymedzenie odboru činnosti s určením druhov látok a výrobkov, v ktorom žiada o overenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov (§ 6 ods. 1)

a predloží doklad preukazujúci dostupnosť informačných prostriedkov o najlepších dostupných technológiách a technického vybavenia na vydávanie odborných posudkov.

(3) Právnická osoba v žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov uvedie

a) názov (obchodné meno) a sídlo organizácie,

b) identifikačné číslo organizácie (IČO),

c) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a miesto narodenia, miesto trvalého pobytu a rodné číslo odborne spôsobilej fyzickej osoby, ktorej prostredníctvom bude právnická osoba vydávať odborný posudok,

d) vymedzenie odboru s určením druhov látok a výrobkov, v ktorom žiada o overenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov (§ 6 ods. 1),

e) meno a podpis štatutárneho orgánu, podpis fyzickej osoby, ktorej prostredníctvom bude vydávať odborný posudok, a odtlačok pečiatky

a predloží doklad preukazujúci dostupnosť informačných prostriedkov o najlepších dostupných technológiách a technického vybavenia na vydávanie odborných posudkov.

(4) Fyzická osoba k žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov pripojí

a) doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní,

b) doklad alebo čestné vyhlásenie o dĺžke odbornej praxe.

(5) Pri overovaní odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov sa prihliada aj na inú odbornú spôsobilosť fyzickej osoby 2) a na prehľad publikačnej, vedeckej alebo inej odbornej činnosti vo vzťahu k odboru, v ktorom žiada o overenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov.

(6) Právnická osoba k žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov pripojí čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu o splnení podmienok podľa § 1 ods. 1 a 4 a doklad preukazujúci dostupnosť informačných prostriedkov o najlepších dostupných technológiách a technického vybavenia na vydávanie odborných posudkov a pre fyzickú osobu, ktorej prostredníctvom bude vydávať odborné posudky, náležitosti podľa odsekov 4 a 5.

(7) Ak žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov neobsahuje náležitosti podľa odsekov 2 a 3, ministerstvo vyzve fyzickú osobu a právnickú osobu na ich doplnenie a určí na to lehotu.

§ 3

Posudzovanie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov

(1) Odbornú spôsobilosť na vydávanie odborných posudkov posudzuje komisia ministerstva na základe žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov.

(2) Fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá splnila podmienky odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov, ministerstvo vydá na návrh komisie osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov.

§ 4

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov

(1) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov obsahuje

a) názov ministerstva,

b) číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov,

c) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia, miesto narodenia, miesto trvalého pobytu a rodné číslo osoby, ktorá získala osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov (ďalej len „odborne spôsobilá fyzická osoba“), názov, sídlo a identifikačné číslo organizácie, ktorá získala osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov (ďalej len „odborne spôsobilá právnická osoba“),

d) rozsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov s určením druhov látok a výrobkov,

e) podmienky na vydávanie odborných posudkov,

f) dobu platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov,

g) dátum vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov,

h) podpis ministra alebo ním poverenej osoby,

i) odtlačok úradnej pečiatky ministerstva.

(2) Po vydaní osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov podľa § 3 ods. 2 a zaplatení správneho poplatku3) ministerstvo zapíše odborne spôsobilú fyzickú osobu a odborne spôsobilú právnickú osobu do zoznamu osôb oprávnených vydávať odborné posudky (ďalej len „zoznam“).

(3) Zoznam uverejňuje ministerstvo raz ročne vo svojom vestníku. Do zoznamu sa zapisujú údaje podľa odseku 1 písm. b) až g).

(4) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov platí tri roky od jeho vydania, ak v ňom nie je určená kratšia doba platnosti.

(5) Na žiadosť odborne spôsobilej právnickej osoby alebo odborne spôsobilej fyzickej osoby možno predĺžiť platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov najviac o tri roky, ak odborne spôsobilá fyzická osoba počas platnosti osvedčenia vykonávala činnosť, na ktorú má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov. Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov možno predĺžiť len raz.

§ 5

Zmena, zrušenie a zánik platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov

(1) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov možno zmeniť, ak odborne spôsobilá právnická osoba alebo odborne spôsobilá fyzická osoba o to písomne požiada.

(2) Zmeniť rozsah alebo zrušiť osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov možno

a) vtedy, ak odborne spôsobilá právnická osoba alebo odborne spôsobilá fyzická osoba neoznámi zmeny údajov podľa § 7,

b) vtedy, ak nastanú skutočnosti, pre ktoré odborne spôsobilá právnická osoba alebo odborne spôsobilá fyzická osoba nemôže vykonávať niektorú z činností, na ktorú má osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov,

c) odborne spôsobilej fyzickej osobe, ktorá preukázateľne vydala odborný posudok v rozpore s podmienkami určenými na vydávanie odborných posudkov alebo nedodržala náležitosti odborného posudku podľa § 6.

(3) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov sa zruší, ak odborne spôsobilá fyzická osoba

a) získala osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov na podklade nepravdivých a neúplných údajov uvedených v žiadosti,

b) sa nepodrobí preškoleniu (§ 8),

c) nemá možnosť použiť informačné prostriedky o najlepších dostupných technológiách a technické vybavenie potrebné na vydávanie odborných posudkov,

d) písomne požiada o jeho zrušenie.

(4) Účinky zmeny a zrušenia osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov podľa odsekov 1 až 3 nastávajú dňom doručenia zmeneného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov alebo písomného oznámenia o zrušení osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov odborne spôsobilej právnickej osobe alebo odborne spôsobilej fyzickej osobe.

(5) Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov odborne spôsobilej fyzickej osoby zaniká

a) smrťou odborne spôsobilej fyzickej osoby,

b) uplynutím doby platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov, ak odborne spôsobilá fyzická osoba nepožiada o jeho predĺženie najneskôr 30 dní pred uplynutím doby platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov.

(6) Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov odborne spôsobilej právnickej osoby zaniká

a) jej zánikom,

b) uplynutím doby platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov, ak odborne spôsobilá právnická osoba nepožiada o jeho predĺženie najneskôr 30 dní pred uplynutím doby platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov,

c) vtedy, ak prestane zamestnávať odborne spôsobilú fyzickú osobu.

(7) Odborne spôsobilú právnickú osobu a odborne spôsobilú fyzickú osobu, ktorej bolo osvedčenie o overení odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov zrušené alebo ktoré zaniklo, ministerstvo vyčiarkne zo zoznamu.

§ 6

Odborný posudok

(1) Odborný posudok vydáva odborne spôsobilá fyzická osoba v súlade s vydaným osvedčením o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov vo veciach

a) nakladania s látkami,4)

b) nakladania s výrobkami,5)

c) posudzovania vhodnosti zariadení na recykláciu látok alebo na regeneráciu látok.6)

(2) Odborný posudok obsahuje

a) názov, sídlo a identifikačné číslo odborne spôsobilej právnickej osoby,

b) meno, priezvisko a titul odborne spôsobilej fyzickej osoby a miesto trvalého pobytu,

c) číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov,

d) účasť ďalších subjektov na posudzovaní,

e) dôvod vypracovania odborného posudku,

f) názov, sídlo a identifikačné číslo toho, pre koho je posudok vypracovaný,

g) charakteristiku posudzovanej činnosti,

h) postup a metódu posudzovania,

i) výsledok posudzovania,

j) závery vyplývajúce z výsledku posudzovania,

k) záver odborného posudku,

l) údaj o počte písomných vyhotovení odborného posudku; musia byť však najmenej tri vyhotovenia,

m) dátum vydania odborného posudku, podpis odborne spôsobilej fyzickej osoby, a ak ide o právnickú osobu, aj meno, priezvisko a podpis štatutárneho orgánu a odtlačok úradnej pečiatky,

n) prílohy odborného posudku.

(3) Strany odborného posudku sa číslujú a ich počet sa uvedie v závere odborného posudku; odborný posudok sa zviaže niťou a prelepí páskou s podpisom odborne spôsobilej fyzickej osoby alebo sa každá strana autorizuje.

(4) Odborne spôsobilá fyzická osoba uchováva odborný posudok päť rokov od jeho vydania.

(5) Odborne spôsobilá fyzická osoba odborný posudok na požiadanie podrobnejšie vysvetlí.

(6) Odborne spôsobilá fyzická osoba odborný posudok nevydá, ak so zreteľom na jej pomer k veci, k orgánom konania, k účastníkom konania alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosť o jej nepredpojatosti.

(7) Vydanie odborného posudku vo výnimočných prípadoch7) možno povoliť, ak

a) pre niektorý odbor podľa odseku 1 nie je ustanovená odborne spôsobilá fyzická osoba alebo

b) žiadna odborne spôsobilá fyzická osoba nemôže vydať odborný posudok.

§ 7

Zmena údajov

Odborne spôsobilá právnická osoba a odborne spôsobilá fyzická osoba oznamujú ministerstvu

a) zmeny údajov a dokladov uvedených v § 2 ods. 3 písm. a) až c) a v § 4 ods. 1 písm. c),

b) skutočnosť, že viac ako 18 mesiacov nevykonávala činnosť, na ktorú má vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov.

§ 8

Preškolenie

Odborne spôsobilej fyzickej osobe možno uložiť, aby sa podrobila preškoleniu, ak viac ako 18 mesiacov nevykonávala činnosť v odbore, v ktorom má vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti na vydávanie odborných posudkov.

Odborná spôsobilosť na nakladanie s látkami (k § 10 ods. 8 zákona)

§ 9

Kvalifikačné predpoklady osôb oprávnených na nakladanie s látkami

(1) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami možno vydať len fyzickej osobe, ktorá

a) má požadovanú kvalifikáciu,

b) preukáže, že môže použiť technické prostriedky a vybavenie potrebné na odborné a bezpečné nakladanie s látkami pri činnostiach,8)

c) absolvovala teoretickú a praktickú výučbu,

d) úspešne zložila skúšku (§ 12).

(2) Za požadovanú kvalifikáciu podľa odseku 1 písm. a) sa považuje pri

a) opravách a údržbe chladiacich zariadení s obsahom látky9) kvalifikácia podľa osobitného predpisu,10)

b) opravách, plnení a revízii hasiacich prístrojov s obsahom látky11) stredné odborné vzdelanie a oprávnenie získané podľa osobitných predpisov,12)

c) inštalovaní, oprave a revízii stabilných a polostabilných hasiacich zariadení s obsahom látky13) stredné odborné vzdelanie a oprávnenie získané podľa osobitných predpisov,14)

d) projektovaní stabilných a polostabilných hasiacich zariadení s obsahom látky15) stredné odborné vzdelanie a oprávnenie získané podľa osobitných predpisov,

e) prevádzkovaní zariadení na recykláciu alebo na regeneráciu látok, pri odbere látok a pri zneškodňovaní látok16) stredné odborné vzdelanie,

f) skladovaní látok vrátane plnenia z nádoby do nádoby základné vzdelanie,

g) zadymovaní a dezinsekcii s metylbromidom stredné odborné vzdelanie,

h) výrobe, inštalácii, údržbe a oprave zariadení obsahujúcich regulované látky, ktoré slúžia ako rozpúšťadlo, stredné odborné vzdelanie.

§ 10

Požiadavky na technické vybavenie

Rozsah požadovaného technického vybavenia na vykonávanie činnosti17) je uvedený v prílohe č. 1.

§ 11

Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami

(1) Žiadosť o overenie odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami zasiela fyzická osoba organizácii poverenej ministerstvom.18)

(2) Fyzická osoba v žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami uvedie

a) meno, priezvisko, titul, dátum a miesto narodenia, trvalý pobyt a rodné číslo,

b) pracovnú funkciu, ktorú vykonáva,

c) činnosť, na ktorú žiada overenie odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami.

(3) K žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami fyzická osoba pripojí

a) doklad preukazujúci požadovanú kvalifikáciu,

b) doklad alebo čestné vyhlásenie preukazujúce dĺžku odbornej praxe,

c) oprávnenie alebo poverenie podľa § 9 ods. 2 písm. b), c), a d),

d) doklad o tom, že vlastní prostriedky a technické vybavenie, alebo písomnú dohodu, že môže používať prostriedky a technické vybavenie, ktoré je potrebné na odborné a bezpečné nakladanie s látkami podľa § 10,

e) potvrdenie o absolvovaní teoretickej výučby a praktickej výučby zabezpečenej organizáciou poverenou ministerstvom.

§ 12

Overovanie odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami

(1) Odborná spôsobilosť na nakladanie s látkami sa overuje skúškou pred skúšobnou komisiou zriadenou organizáciou poverenou ministerstvom.

(2) Skúšobnú komisiu tvorí predseda a členovia, ktorých vymenúva a odvoláva vedúci organizácie poverenej ministerstvom.

(3) Skúšobná komisia má nepárny počet členov.

(4) Podrobnosti o činnosti skúšobnej komisie, organizácii skúšok a rozsahu skúšok upraví skúšobný poriadok, ktorý vydá organizácia poverená ministerstvom.

(5) Po absolvovaní teoretickej výučby a praktickej výučby organizácia poverená ministerstvom oznámi fyzickej osobe dátum skúšky, miesto konania skúšky a tematické okruhy, z ktorých bude fyzická osoba skúšaná, najneskôr jeden mesiac pred konaním skúšky s výnimkou postupu podľa odseku 10.

(6) Spôsob vykonania skúšok určuje organizácia poverená ministerstvom po jeho odsúhlasení.

(7) Výsledok skúšky sa hodnotí klasifikačnými stupňami „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. O priebehu a výsledku skúšky vyhotovuje skúšobná komisia zápisnicu.

(8) Skúšobná komisia oznámi účastníkovi skúšky výsledok skúšky ústne v deň konania skúšky.

(9) Účastník skúšky, ktorý na skúške nevyhovel, môže ju zopakovať bez absolvovania teoretickej výučby a praktickej výučby najskôr v najbližšom termíne konania skúšok.

(10) Overenie odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami možno vykonávať ihneď po absolvovaní teoretickej výučby a praktickej výučby.

(11) Účastníkovi skúšky, ktorý bol hodnotený klasifikačným stupňom „vyhovel“, organizácia poverená ministerstvom vydá na návrh skúšobnej komisie osvedčenie o odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami do 30 dní od zloženia skúšky.

§ 13

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami

(1) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami obsahuje

a) názov organizácie poverenej ministerstvom,

b) číslo osvedčenia o odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami,

c) meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a miesto narodenia, miesto trvalého pobytu a rodné číslo držiteľa osvedčenia o odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami (ďalej len „držiteľ osvedčenia“),19)

d) rozsah osvedčenia o odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami s určením druhov látok a výrobkov,

e) dobu platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami,

f) miesto a dátum vydania osvedčenia o odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami,

g) podpis predsedu skúšobnej komisie alebo ním poverenej osoby,

h) odtlačok úradnej pečiatky poverenej organizácie.

(2) Evidenciu osvedčení o odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami, ich zmeny a zrušenie vedie organizácia poverená ministerstvom.

(3) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami platí päť rokov od jeho vydania, ak v ňom nie je určená kratšia doba platnosti.

§ 14

Zmena, zrušenie a zánik platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami

(1) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami možno zmeniť, ak držiteľ osvedčenia o to písomne požiada.

(2) Zmeniť rozsah alebo zrušiť osvedčenie o odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami možno, ak

a) držiteľ osvedčenia neoznámi zmeny údajov podľa § 15,

b) nastanú skutočnosti, pre ktoré držiteľ osvedčenia nemôže vykonávať činnosť, na ktorú má vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami.

(3) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami sa zruší, ak držiteľ osvedčenia

a) bol zbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,

b) získal osvedčenie o odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami na podklade nepravdivých a neúplných údajov uvedených v žiadosti,

c) sa nepodrobí preškoleniu a preskúšaniu,

d) písomne požiada o jeho zrušenie

alebo ak sa zistí, že nemá možnosť použiť prostriedky a technické vybavenie potrebné na nakladanie s látkami.

(4) Účinky zmeny a zrušenia osvedčenia o odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami nastávajú dňom doručenia zmeneného osvedčenia o odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami alebo písomného oznámenia o zrušení osvedčenia o odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami držiteľovi osvedčenia.

(5) Platnosť osvedčenia o odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami zaniká

a) smrťou držiteľa osvedčenia,

b) uplynutím doby platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami, ak držiteľ osvedčenia nepožiada o jeho predĺženie najneskôr 30 dní pred uplynutím doby platnosti osvedčenia o odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami.

§ 15

Zmena údajov

Držiteľ osvedčenia oznamuje organizácii poverenej ministerstvom zmeny údajov a dokladov uvedených v § 11 ods. 2 písm. a) a b).

§ 16

Preškolenie a preskúšanie

(1) Držiteľovi osvedčenia možno uložiť, aby sa podrobil preškoleniu pri zásadných zmenách stavu technológií a techniky alebo pri zmene právnej úpravy týkajúcej sa ochrany ozónovej vrstvy Zeme.

(2) Na návrh organizácie poverenej ministerstvom skúšobná komisia preskúša držiteľa osvedčenia, ak viac ako 18 mesiacov nevykonával činnosť, na ktorú má vydané osvedčenie o odbornej spôsobilosti na nakladanie s látkami.

(3) Pri zásadných zmenách stavu technológií a techniky alebo pri rozsiahlej zmene právnej úpravy týkajúcej sa ochrany ozónovej vrstvy Zeme organizácia poverená ministerstvom na návrh ministerstva vykoná hromadné preskúšanie držiteľov osvedčenia; na preskúšanie platia primerane ustanovenia týkajúce sa organizácie teoretickej výučby a praktickej výučby a skúšky.

Oznamovanie údajov o látkach a výrobkoch (k § 9 ods. 4 zákona)

§ 17

(1) Podnikateľ,20) ktorý

a) dováža alebo vyváža látky,

b) vyrába látky alebo výrobky,

c) prevádzkuje sklad látok,

d) prevádzkuje zariadenie na recykláciu látok alebo na regeneráciu látok,

e) dováža alebo vyváža výrobky,

f) vykonáva opravy a údržbu chladiacich zariadení,

g) vykonáva opravy, plnenie a revízie hasiacich prístrojov s obsahom látky,

h) vykonáva inštalovanie, opravu a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení21) s obsahom látky,

i) spotrebúva látky pri svojej podnikateľskej činnosti,

oznamuje ministerstvu údaje o nakladaní s látkami a výrobkami podľa prílohy č. 2 do 10. dňa nasledujúceho polroka.

(2) Podnikateľ, ktorý

a) odoberá látky,

b) zneškodňuje látky,

nahlasuje ministerstvu údaje o nakladaní s látkami a s výrobkami podľa prílohy č. 2 ročne do 15. januára nasledujúceho roku.

Podrobnosti o spôsobe nakladania s látkou (k § 22 zákona)

§ 18

(1) Pri nakladaní s látkou sa postupuje tak, aby sa minimalizovali jej úniky z chladiaceho zariadenia alebo z hasiaceho zariadenia do ovzdušia (ďalej len „únik látky“).

(2) Látky sa nesmú zmiešavať

a) s inou znečistenou látkou alebo s látkou iného druhu,

b) so znehodnotenou látkou,

c) s novou látkou alebo s regenerovanou látkou okrem povoleného zmiešavania látok dichlórdifluórmetánu (CFC-12) a 1,1,1,2-tetrafluóretánu (HFC 134a) podľa metód uvedených v prílohe č. 3 pri oprave chladiacich zariadení a zmesí látok s definovaným zložením.

§ 19

Spôsob nakladania s látkou pri výrobe, oprave, inštalácii a údržbe chladiacich zariadení

(1) Ak ktokoľvek zistí, že hrozí nebezpečenstvo úniku látky alebo látka uniká, okamžite zabezpečí opravu chladiaceho zariadenia odborne spôsobilou osobou.

(2) Ak pri oprave chladiacich zariadení treba otvoriť okruh s látkou, pri ktorom by látka mohla unikať, pred ich otvorením sa látka z chladiacich zariadení odoberie do zbernej nádoby určenej na zber látky.22)

(3) Ak sa po odobratí látky zistí, že nie je potrebná jej recyklácia alebo regenerácia, možno látku vrátiť späť do chladiacich zariadení, z ktorých sa odobrala.

(4) Pri oprave chladiacich zariadení s látkou sa v závislosti od technického stavu, dostupnosti regenerovanej látky a hospodárnosti prevádzky využívajú metódy uvedené v prílohe č. 3.

(5) Do nových chladiacich zariadení alebo do zariadení po oprave s novým kompresorom sa môže plniť len regenerovaná látka, ktorá má doklad o kvalite.

(6) Na zistenie úniku látky sa použije detektor úniku látky. Na plnenie systémov možno na účel zisťovania netesností použiť množstvo látky nevyhnutné na zistenie netesnosti, maximálne však do 10 % hmotnosti náplne v zariadení.

§ 20

Spôsob nakladania s látkou pri prevádzke chladiacich zariadení

Ak prevádzkovateľ prevádzkuje chladiace zariadenie s obsahom látky nad 1 kg, zabezpečuje pravidelné kontroly technického stavu chladiacich zariadení s obsahom chlórfluórovaných plnohalogénovaných uhľovodíkov23) každých šesť mesiacov a s obsahom chlórfluórovaných neplnohalogénovaných uhľovodíkov24) každých 12 mesiacov.

§ 21

Spôsob nakladania s látkou pri inštalovaní, oprave, plnení a revízii hasiacich zariadení

(1) Ak ten, kto vykonáva revíziu hasiacich prístrojov s obsahom látky, stabilných hasiacich zariadení a polostabilných hasiacich zariadení s obsahom látky (ďalej len „hasiace zariadenie“) zistí, že hrozí nebezpečenstvo úniku látky alebo že látka uniká, okamžite zabezpečí ich opravu odborne spôsobilou osobou.

(2) Ak pri oprave hasiacich zariadení treba zariadenie otvoriť, látka pred jeho otvorením sa zo zariadenia odoberie do zbernej nádoby.

(3) Ak sa po odobratí látky zistí, že nie je potrebná jej recyklácia alebo regenerácia, môže sa látka vrátiť späť do hasiaceho zariadenia.

(4) Plnenie a opätovné plnenie hasiacich zariadení musí byť priestorovo oddelené, aby sa zabránilo znečisteniu látky alebo znehodnoteniu látky zmiešaním látok. Pri opätovnom plnení hasiaceho zariadenia sa najprv odoberú zvyšky pôvodnej náplne do zbernej nádoby. Plnia sa len prázdne, utesnené hasiace zariadenia bez zvyškov oleja a vody vhodné na opätovné použitie.

(5) Stabilné hasiace zariadenia a polostabilné hasiace zariadenia sa musia pri plnení a zaobchádzaní so zariadením kontrolovať z hľadiska utesnenia. Tieto činnosti sa uskutočňujú v dobre vetranom priestore bez prítomnosti otvoreného zdroja horenia.

(6) Plnenie látok z jedného hasiaceho zariadenia alebo zo zbernej nádoby do druhého hasiaceho zariadenia alebo do zbernej nádoby sa vykonáva

a) dusíkovou pretlakovou metódou s využitím tlaku suchého dusíka vo vyprázdňovacom zariadení alebo v zbernej nádobe,

b) čerpaním objemovým čerpadlom, pričom sa látka môže priamo recyklovať.

(7) Odberové zariadenie musí byť suché, odskúšané z hľadiska utesnenia a s čo najkratšími ohybnými tlakovými hadicami ukončenými skrutkovými spojeniami.

§ 22

Spôsob nakladania s látkou pri jej odbere

(1) Pred odberom látky treba zistiť jej druh, predpokladané množstvo v chladiacich zariadeniach alebo v hasiacich zariadeniach a odborným odhadom aj stav jej znečistenia, ak je to možné. Látka sa odoberie do zbernej nádoby tak, aby sa zabránilo jej úniku. Odber látky sa vykonáva najmä pri

a) opravách, výmene znečistenej látky alebo znehodnotenej látky za novú, regenerovanú alebo recyklovanú látku,

b) modernizácii zariadenia, pri prestavbe zariadenia na inú látku,

c) vyraďovaní zariadenia z prevádzky.

(2) Látka sa odoberie tak, aby sa zabránilo zmiešaniu znečistených látok a znehodnotených látok, ako aj zmiešaniu rôznych druhov látok [§ 18 ods. 2 písm. c)].

(3) Odobratá znečistená látka je látka odobratá do zbernej nádoby, ktorá sa môže po recyklácii alebo po regenerácii opätovne použiť v chladiacich zariadeniach alebo v hasiacich zariadeniach.

(4) Odobratá znehodnotená látka je látka, ktorá sa nedá upraviť na jej opätovné použitie v chladiacich zariadeniach alebo v hasiacich zariadeniach.

(5) Znehodnotená látka sa odoberá do zbernej nádoby zreteľne označenej nápisom „Znehodnotená látka“ a odovzdá sa bez jej ďalšieho doplňovania zbernému stredisku, ktoré odoberá zberné nádoby s látkou na recykláciu, regeneráciu alebo na zneškodnenie.

(6) Látka sa odoberá odberovým zariadením alebo odberovým recyklačným zariadením s najkratším možným pripojením.

§ 23

Spôsob nakladania s látkou pri jej recyklácii a regenerácii

(1) Recyklačné zariadenie je zariadenie, ktoré odobratú znečistenú látku dostatočne vyčistí tak, aby sa mohla opätovne použiť v chladiacom zariadení alebo v hasiacom zariadení.

(2) Látka do chladiaceho zariadenia získaná recykláciou sa nesmie použiť v novom zariadení alebo v opravenom zariadení s novým kompresorom.

(3) Odobratá znečistená látka vhodná na regeneráciu sa upravuje v regeneračnom zariadení, ktoré odobratú znečistenú látku upraví tak, aby získala parametre novovyrobenej látky.

(4) Regeneračné stredisko preberá zberné nádoby s látkou a vedie o tom evidenciu. Vykonáva analýzu látky a na základe jej výsledku určuje vhodnosť alebo nevhodnosť látky na regeneráciu. Ak je látka nevhodná na regeneráciu, zabezpečuje jej zneškodnenie.

(5) Látka získaná regeneráciou sa môže predávať iba s dokladom o jej kvalite.

(6) Regeneračné stredisko je zberné stredisko, ktoré vykoná regeneráciu látky a vystaví doklady o kvalite látky.

(7) Ten, kto vykonáva regeneráciu látky na stacionárnom zariadení, musí mať okrem potrebného technického vybavenia aj zodpovedajúce skladové priestory na skladovanie znečistených, znehodnotených a regenerovaných látok.

(8) Pred zneškodnením nádob na jednorazové použitie alebo pred opätovným použitím návratných zberných nádob musí byť obsah nádob odčerpaný na úroveň vákua.

§ 24

Spôsob nakladania s látkou pri jej zbere a skladovaní

(1) Pri zbere látky sa odobratá látka v zberných nádobách sústreďuje v zberných strediskách, kde sa pri preberaní na skladovanie odváži, zaeviduje a pripraví na odovzdanie regeneračnému stredisku. Odovzdaná zberná nádoba sa vymení za prázdnu zbernú nádobu.

(2) Zberná nádoba na látku do chladiaceho zariadenia musí byť výrobcom určená na zber látky, označená žltou farbou v hornej časti a musí mať vlastný ventil na plyn a kvapalinu.

(3) Zberné nádoby na látku do hasiacich alebo do chladiacich zariadení musia vyhovovať platným slovenským technickým normám pre tlakové nádoby. Zberné nádoby sa môžu plniť látkou len na povolenú hmotnosť.

(4) Pri skladovaní látky, najmä na prevádzkové, výrobné alebo na obchodné účely, sa skladové priestory členia na priestory na uloženie

a) látky znečistenej, určenej na regeneráciu alebo na recykláciu,

b) látky znehodnotenej, určenej na zneškodnenie,

c) látky recyklovanej,

d) látky novej a látky regenerovanej.

(5) Znehodnotená látka sa skladuje v zreteľne označenej zbernej nádobe tak, aby nedošlo k zámene, zmiešaniu alebo k znehodnoteniu látok.


§ 25

Účinnosť

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 1998.


Jozef Zlocha v. r.


Príloha č. 1 k vyhláške č. 283/1998 Z. z.

ROZSAH POŽADOVANÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA NA VYKONÁVANIE ČINNOSTÍ

A. Výroba, inštalácia a oprava chladiacich zariadení s obsahom látky do 1 kg

1. Odberové vaky.

2. Napichovacie kliešte.

3. Detektor úniku látky.

4. Nástroje bežne potrebné na servisnú činnosť.

B. Výroba, inštalácia a oprava chladiacich zariadení s obsahom látky nad 1 kg

1. Odberové zariadenie.

2. Zberné nádoby na znečistenú a znehodnotenú látku.

3. Detektor úniku látky.

4. Nástroje bežne potrebné na servisnú činnosť.

C. Opravy a plnenie hasiacich prístrojov s obsahom látky

1. Detektor úniku látky.

2. Nástroje bežne potrebné na odborný výkon servisnej činnosti.

3. Zberné nádoby na znečistenú a novú látku.

4. Odberové zariadenie.

D. Kontroly hasiacich prístrojov s obsahom látky

Nástroje bežne potrebné na odborný výkon servisnej činnosti.

E. Inštalovanie, oprava a revízie stabilných a polostabilných hasiacich zariadení s obsahom látky

1. Odberové zariadenie.

2. Recyklačné alebo regeneračné zariadenie.

3. Detektor úniku látky.

4. Nástroje bežne potrebné na odborný výkon servisnej činnosti.

F. Prevádzkovanie zariadení na recykláciu alebo na regeneráciu látok

1. Odberové zariadenie.

2. Recyklačné alebo regeneračné zariadenie.

3. Zberné nádoby na znečistenú a novú látku uvedené v príslušnej slovenskej technickej norme.

4. Detektor úniku látky.

5. Analyzátor na zisťovanie vstupnej a výstupnej kvality látok.

6. Nástroje bežne potrebné na odborný výkon servisnej činnosti.

G. Odber látok

1. Odberové zariadenie.

2. Zberné nádoby na znečistenú a novú látku uvedené v príslušnej slovenskej technickej norme.

3. Detektor úniku látky.

4. Nástroje bežne potrebné na odborný výkon servisnej činnosti.

H. Zneškodňovanie látok

1. Odberové zariadenie.

2. Nástroje bežne potrebné na odborný výkon servisnej činnosti.

3. Detektor úniku látky.

I. Výroba, inštalácia, údržba a opravy zariadení obsahujúcich látku, ktorá slúži ako rozpúšťadlo

1. Odberové zariadenie.

2. Detektor úniku látky.

3. Nástroje bežne potrebné na servisnú činnosť.

Príloha č. 2 k vyhláške č. 283/1998 Z. z.

OZNAMOVANIE ÚDAJOV O NAKLADANÍ S LÁTKAMI A VÝROBKAMI

I. ÚDAJE O NAKLADANÍ S LÁTKOU PRI DOVOZE ALEBO PRI VÝVOZE
za .......... polrok 200...

A. Údaje o oznamovateľovi

1. Názov:

2. Sídlo:

3. Identifikačné číslo:

4. Číslo licencie:

5. Povolené licencované množstvo:

B. Údaje o predávajúcom, resp. kupujúcom

1. Názov:

2. Sídlo:

C. Údaje o látke

1. Názov a označenie látky v súlade s prílohou č. 1 zákona:

2. Číslo colného sadzobníka:

D. Údaje o nakladaní s látkou

Skladové zásoby látky na začiatku obdobia......................................................................................kg

Dovezené množstvo látky.................................................................................................................kg

Vyvezené množstvo látky.................................................................................................................kg

Predané množstvo látky ..................................................................................................................kg

Spotrebované množstvo látky..........................................................................................................kg

Skladové zásoby látky na konci obdobia ..........................................................................................kg

Vybavuje:

Telefón:

Fax: Odtlačok pečiatky a podpis:

E-mail:

Miesto a dátum:

II. ÚDAJE O NAKLADANÍ S LÁTKOU PRI ČINNOSTIACH PODĽA § 17 ODS. 1 PÍSM. c) a e) až h)
za ........ polrok 200...

A. Údaje o oznamovateľovi

1. Názov:

2. Sídlo:

3. Identifikačné číslo:

B. Údaje o predávajúcom, resp. kupujúcom

1. Názov:

2. Sídlo:

3. Číslo licencie:

C. Údaje o látke

1. Názov a označenie látky v súlade s prílohou č. 1 zákona:

2. Číslo colného sadzobníka:

D. Údaje o nakladaní s látkou

Skladové zásoby látky na začiatku obdobia ..................................................................................... kg

Nakúpené množstvo látky............................................................................................................... kg

Predané množstvo látky.................................................................................................................. kg

Spotrebované množstvo látky.......................................................................................................... kg

Množstvo látky odobraté z výrobkov................................................................................................ kg

Množstvo látky odovzdané na recykláciu.......................................................................................... kg

Množstvo látky odovzdané na regeneráciu....................................................................................... kg

Množstvo látky odovzdané na zneškodnenie .................................................................................... kg

Skladové zásoby látky na konci obdobia.......................................................................................... kg

Vybavuje:

Telefón:

Fax: Odtlačok pečiatky a podpis:

E-mail:

Miesto a dátum:

III. ÚDAJE O NAKLADANÍ S LÁTKOU PRI RECYKLÁCII ALEBO PRI REGENERÁCII LÁTOK
za ........ polrok 200...

A. Údaje o oznamovateľovi

1. Názov:

2. Sídlo:

3. Identifikačné číslo:

B. Údaje o odovzdávajúcom a kupujúcom

1. Názov a sídlo:

C. Údaje o látke

1. Názov a označenie látky v súlade s prílohou č. 1 zákona:

2. Číslo colného sadzobníka:

D. Údaje o nakladaní s látkou

Skladové zásoby znečistenej látky na začiatku obdobia ....................................................................kg

Skladové zásoby recyklovanej látky na začiatku obdobia..................................................................kg

Skladové zásoby regenerovanej látky na začiatku obdobia................................................................kg

Nakúpené (prijaté) množstvo látky...................................................................................................kg

Predané (vrátené) množstvo látky.....................................................................................................kg

Množstvo látky odobraté z výrobkov.................................................................................................kg

Recyklované množstvo látky.............................................................................................................kg

Regenerované množstvo látky...........................................................................................................kg

Množstvo látky odovzdané na zneškodnenie.....................................................................................kg

Skladové zásoby znečistenej látky na konci obdobia.........................................................................kg

Skladové zásoby recyklovanej látky na konci obdobia.......................................................................kg

Skladové zásoby regenerovanej látky na konci obdobia.....................................................................kg

Vybavuje:

Telefón:

Fax: Odtlačok pečiatky a podpis:

E-mail:

Miesto a dátum:

IV. ÚDAJE O NAKLADANÍ S LÁTKOU PRI ODBERE LÁTOK
za rok 200...

A. Údaje o oznamovateľovi

1. Názov:

2. Sídlo:

3. Identifikačné číslo:

B. Údaje o odovzdávajúcom a kupujúcom

1. Názov a sídlo:

C. Údaje o látke

1. Názov a označenie látky v súlade s prílohou č. 1 zákona:

2. Číslo colného sadzobníka:

D. Údaje o nakladaní s látkou

Skladové zásoby odobratej látky na začiatku obdobia...................................................................... kg

Množstvo látky odobraté z výrobkov................................................................................................ kg

Predané (odovzdané) množstvo látky ............................................................................................... kg

Skladové zásoby látky na konci obdobia.......................................................................................... kg

Vybavuje:

Telefón:

Fax: Odtlačok pečiatky a podpis:

E-mail:

Miesto a dátum:

V. ÚDAJE O NAKLADANÍ S LÁTKOU PRI ZNEŠKODŇOVANÍ LÁTOK
za rok 200...

A. Údaje o oznamovateľovi

1. Názov:

2. Sídlo:

3. Identifikačné číslo:

B. Údaje o odovzdávajúcich

1. Názov a sídlo:

C. Údaje o látke

1. Názov a označenie látky v súlade s prílohou č. 1 zákona:

2. Číslo colného sadzobníka:

D. Údaje o nakladaní s látkou

Skladové zásoby znehodnotenej látky na začiatku obdobia...............................................................kg

Prijaté množstvo látky.....................................................................................................................kg

Zneškodnené množstvo látky...........................................................................................................kg

Skladové zásoby znehodnotenej látky na konci obdobia....................................................................kg

Vybavuje:

Telefón:

Fax: Odtlačok pečiatky a podpis:

E-mail:

Miesto a dátum:

VI. ÚDAJE O NAKLADANÍ S LÁTKOU PRI VÝROBE LÁTOK
za ........ polrok 200...

A. Údaje o oznamovateľovi

1. Názov:

2. Sídlo:

3. Identifikačné číslo:

B. Údaje o kupujúcich

1. Názov a sídlo:

C. Údaje o látke

1. Názov a označenie látky v súlade s prílohou č. 1 zákona:

2. Číslo colného sadzobníka:

D. Údaje o nakladaní s látkou

Skladové zásoby vyrobenej látky na začiatku obdobia...................................................................... kg

Vyrobené množstvo látky................................................................................................................ kg

Množstvo látky predané na vnútorný trh......................................................................................... kg

Množstvo látky predané na export................................................................................................... kg

Skladové zásoby látky na konci obdobia.......................................................................................... kg

Vybavuje:

Telefón:

Fax: Odtlačok pečiatky a podpis:

E-mail:

Miesto a dátum:

VII. ÚDAJE O NAKLADANÍ S VÝROBKAMI
za ..... polrok 200...

A. Údaje o oznamovateľovi

1. Názov:

2. Sídlo:

3. Identifikačné číslo:

B. Údaje o výrobku

1. Názov výrobku:

2. Číslo colného sadzobníka:

3. Druh látky vo výrobku:

C. Údaje o nakladaní s výrobkami

1. Skladové zásoby výrobku na začiatku obdobia............................................................................ ks

2. Dovezené množstvo výrobkov...................................................................................................... ks

3. Vyrobené množstvo výrobkov...................................................................................................... ks

4. Predané množstvo výrobkov na export ........................................................................................ ks

5. Predané množstvo výrobkov na vnútorný trh............................................................................... ks

6. Množstvo látky v jednom výrobku............................................................................................... kg/ks

7. Skladové zásoby výrobku na konci obdobia................................................................................. ks

Vybavuje:

Telefón:

Fax: Odtlačok pečiatky a podpis:

E-mail:

Miesto a dátum:

Príloha č. 3 k vyhláške č. 283/1998 Z. z.

METÓDY POUŽÍVANÉ PRI OPRAVE CHLADIARENSKÝCH ZARIADENÍ S LÁTKOU

Pri oprave chladiarenských zariadení možno použiť niektorú z týchto metód:

1. Zmiešavanie látky CFC 12 a látky HFC 134a – vytváranie prípustnej zmesi chladív postupným nahradzovaním úniku látky CFC 12 chladivom HFC 134a, pričom sa pôvodná olejová náplň ponechá. Minimálny obsah chladiva CFC 12 je 30 %, aby sa zabezpečilo rozpúšťanie oleja.

2. Drop in – postup výmeny regulovanej látky, prípadne oleja a ďalších komponentov bez potreby vyčistenia systému od zvyškov pôvodného oleja preplachovaním systému.

3. Retrofit – postup výmeny regulovanej látky, pri ktorom sa vyžaduje aj výmena komponentov a oleja za olej chemicky odlišný. Zvyškové množstvo pôvodného oleja sa musí minimalizovať preplachovaním systému.

Poznámky pod čiarou

1) § 7 ods. 1 zákona č. 76/1998 Z. z. o ochrane ozónovej vrstvy Zeme a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

2) Napríklad zákon č. 36/1967 Zb. o znalcoch a tlmočníkoch, vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 111/1993 Z. z. o vydávaní odborných posudkov vo veciach ochrany ovzdušia alebo odpadov, ustanovovaní osôb oprávnených na vydávanie posudkov a o overovaní odbornej spôsobilosti týchto osôb.

3) § 7 ods. 3 zákona č. 76/1998 Z. z.

4) § 2 písm. c) zákona č. 76/1998 Z. z.

5) § 2 písm. d) zákona č. 76/1998 Z. z.

6) § 2 písm. h) a i) zákona č. 76/1998 Z. z.

7) § 7 ods. 2 zákona č. 76/1998 Z. z.

8) § 9 ods. 1 písm. a), b), c), f) a g) zákona č. 76/1998 Z. z.

9) § 10 ods. 1 písm. a) zákona č. 76/1998 Z. z.
Položky colného sadzobníka 8414 30, 8415 30, 8415 10 00, 8415 81, 8415 82, 8418 okrem položiek 8418 22 00, 8418 69, 8418 91 00, 8418 99 prílohy č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 390/1997 Z. z., ktorým sa vydáva colný sadzobník.

10) Zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

11) § 10 ods. 1 písm. b) zákona č. 76/1998 Z. z.Položka colného sadzobníka 8424 10 prílohy č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 390/1997 Z. z.

12) § 34 ods. 4 a 5 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/1996 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady o požiarnej ochrane v oblasti prevencie.

13) § 10 ods. 1 písm. c) zákona č. 76/1998 Z. z.

14) § 34 ods. 7 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 82/1996 Z. z.

15) § 10 ods. 1 písm. d) zákona č. 76/1998 Z. z.

16) § 10 ods. 1 písm. e) až g) zákona č. 76/1998 Z. z.Položka colného sadzobníka 8419 prílohy č. 1 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 390/1997 Z. z.

17) § 10 ods. 1 písm. a) až g) a i) a § 10 ods. 3 zákona č. 76/1998 Z. z. v znení zákona č. 408/2000 Z. z.

18) § 10 ods. 5 zákona č. 76/1998 Z. z.

19) § 10 ods. 1 zákona č. 76/1998 Z. z.

20) § 3 ods. 2 zákona č. 76/1998 Z. z.

21) § 9 ods. 1 písm. b) až 1) a § 9 ods. 3 zákona č. 76/1998 Z. z.

22) § 2 písm. f) zákona č. 76/1998 Z. z.

23) Príloha č. 1 časť II. zákona č. 76/1998 Z. z.

24) Príloha č. 1 časť V. zákona č. 76/1998 Z. z.

1) STN 07 8305 Kovové tlakové nádoby na dopravu plynu. Technické pravidlá. Pokyny k obsluhe zberných nádob.