Oznámenie č. 280/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Správnej dohody o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o sociálnom zabezpečení

Čiastka 107/1998
Platnosť od 12.09.1998
Redakčná poznámka

Správna dohoda nadobudla platnosť 1. decembra 1997 na základe článku 20.

280

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 11. decembra 1997 bola v Berne podpísaná Správna dohoda o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o sociálnom zabezpečení.

Správna dohoda nadobudla platnosť 1. decembra 1997 na základe článku 20.

SPRÁVNA DOHODA

o vykonávaní Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o sociálnom zabezpečení

Na základe ustanovenia článku 20 písm. a) Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou konfederáciou o sociálnom zabezpečení zo 7. júna 1996 (ďalej len „zmluva“) sa príslušné úrady

za Slovenskú republiku Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

a

za Švajčiarsku konfederáciu Spolkový úrad sociálneho poistenia Švajčiarskej konfederácie

dohodli takto:

PRVÁ ČASŤ

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Článok 1

Výrazy použité v tejto správnej dohode (ďalej len „dohoda“) majú rovnaký význam ako v zmluve.

Článok 2

Kontaktné miesta podľa ustanovenia článku 20 písm. c) zmluvy sú:

A. v Slovenskej republike

i) Sociálna poisťovňa, ústredie Bratislava (ďalej len „Sociálna poisťovňa“),

B. vo Švajčiarskej konfederácii

i) Švajčiarska kompenzačná poisťovňa v Ženeve (ďalej len „Švajčiarska kompenzačná poisťovňa“), do ktorej pôsobnosti patrí vykonávanie starobného poistenia, poistenia pozostalých a invalidného poistenia,

ii) Spolkový úrad sociálneho poistenia v Berne, príslušný pre nemocenské poistenie.

Článok 3

1. Príslušné úrady obidvoch zmluvných štátov alebo nimi splnomocnené kontaktné miesta sa vzájomne dohodnú na príslušných tlačivách potrebných na vykonávanie zmluvy a tejto dohody.

2. Na uľahčenie vykonávania zmluvy a tejto dohody môžu kontaktné miesta dohodnúť potrebné opatrenia na zriadenie a ďalšiu evidenciu elektronickej výmeny údajov.

3. Pri poskytovaní osobných údajov platia vnútroštátne právne predpisy na ochranu údajov. Tieto údaje možno použiť len na vykonávanie zmluvy a tejto dohody.

DRUHÁ ČASŤ

UPLATŇOVANIE PRÁVNYCH PREDPISOV

Článok 4

1. Pre zamestnancov vyslaných podľa článku 7 ods. 1 prvej vety zmluvy príslušný nositeľ uvedený v odseku 2 tohto článku vyhotovuje na ich požiadanie potvrdenie, že na zamestnanca sa aj naďalej vzťahujú právne predpisy vysielajúceho zmluvného štátu.

2. Potvrdenie podľa odseku 1 vyhotovuje na príslušnom tlačive

a) v Slovenskej republike Sociálna poisťovňa, pobočka príslušná podľa sídla zamestnávateľa,

b) vo Švajčiarskej konfederácii príslušná kompenzačná poisťovňa starobného poistenia a poistenia pozostalých.

3. Žiadosť o predĺženie vyslania zamestnanca podáva zamestnávateľ na príslušnom úrade zmluvného štátu, z ktorého územia bol vyslaný, pred uplynutím lehoty platnosti potvrdenia. Ak príslušný úrad vysielajúceho zmluvného štátu schváli ďalšie vyslanie zamestnanca, oznámi to písomne príslušnému úradu prijímajúceho zmluvného štátu, príslušnému nositeľovi a žiadateľovi.

Článok 5

1. Pri uplatňovaní práva voľby právnych predpisov jedného zo zmluvných štátov podľa článku 8 ods. 2 a 3 zmluvy sa postupuje takto:

a) osoby vykonávajúce zamestnanie v Slovenskej republike svoju voľbu oznamujú Spolkovej kompenzačnej poisťovni v Berne,

b) osoby vykonávajúce zamestnanie vo Švajčiarskej konfederácii svoju voľbu oznamujú Sociálnej poisťovni, pobočka Bratislava.

2. Ak si zamestnanci uvedení v článku 8 ods. 2 a 3 zmluvy zvolia právne predpisy jedného zo zmluvných štátov, vyhotoví im príslušný nositeľ potvrdenie o tom, že naďalej podliehajú právnym predpisom tohto zmluvného štátu.

Článok 6

V prípadoch uvedených v článku 9 ods. 1 zmluvy sa zamestnanci prihlásia do poistenia u príslušného nositeľa zmluvného štátu, na ktorého území vykonávajú zamestnanie, a to pri nástupe do zamestnania alebo odo dňa nadobudnutia platnosti zmluvy, ak takéto zamestnanie už vykonávajú.

Článok 7

Podľa článku 11 ods. 2 zmluvy osoby voľbu právnych predpisov oznamujú Kompenzačnej poisťovni v kantóne podľa miesta, kde naposledy bývali.

TRETIA ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA

Prvá kapitola

Choroba a materstvo

Článok 8

1. Na účely poskytovania dávok podľa článku 12 zmluvy osoba predkladá švajčiarskej poisťovni, v ktorej žiada prijatie do poistenia, potvrdenie o zániku účasti na nemocenskom poistení v Slovenskej republike, ako aj potvrdenie o dobe poistenia.

2. Potvrdenie podľa odseku 1 vyhotovuje Sociálna poisťovňa, pobočka, v ktorej bol žiadateľ naposledy poistený. Ak žiadateľ takéto potvrdenie nepredloží, môže sa švajčiarska poisťovňa priamo alebo prostredníctvom Spolkového úradu sociálneho poistenia Švajčiarskej konfederácie obrátiť na Sociálnu poisťovňu, aby takéto potvrdenie vydala.

Článok 9

1. Na účely výplaty dávok nemocenského poistenia v Slovenskej republike podľa článku 13 zmluvy žiadateľ predloží potvrdenie o dobách poistenia vo Švajčiarskej konfederácii. Potvrdenie musí obsahovať dátum vzniku a skončenia poistenia vo Švajčiarskej konfederácii. Na účely zmluvy toto potvrdenie vydáva príslušná švajčiarska poisťovňa žiadateľa.

2. Ak žiadateľ o dávku takéto potvrdenie nepredloží, príslušná Sociálna poisťovňa, pobočka, priamo požiada o jeho vyhotovenie príslušnú švajčiarsku nemocenskú poisťovňu alebo Spolkový úrad sociálneho poistenia Švajčiarskej konfederácie.

Druhá kapitola

Staroba, invalidita, smrť

Článok 10

1. Osoby s bydliskom na území Slovenskej republiky si podávajú žiadosti o dávky zo švajčiarskeho starobného a invalidného poistenia alebo poistenia pozostalých v Sociálnej poisťovni.

2. Osoby s bydliskom na území Švajčiarskej konfederácie si podávajú žiadosti o dávky zo slovenského dôchodkového zabezpečenia vo Švajčiarskej kompenzačnej poisťovni.

3. Osoby s bydliskom na území tretieho štátu si podávajú žiadosti o dávky v zmysle odsekov 1 a 2 tohto článku od slovenského alebo švajčiarskeho nositeľa priamo alebo prostredníctvom kontaktných miest.

4. Na žiadosti o dávky sa používajú dohodnuté tlačivá.

5. Po prijatí žiadosti o dávku kontaktné miesto vyznačí na tlačive dátum prijatia, overí úplnosť údajov uvedených žiadateľom o dávku, skontroluje, či sú k žiadosti pripojené všetky potrebné doklady vrátane dokladov o dobách zabezpečenia (poistenia), a zároveň potvrdí na tlačive platnosť priložených úradných dokumentov. Kontaktné miesto prvého zmluvného štátu takto skontrolovanú žiadosť, ako aj všetky priložené dokumenty postúpi kontaktnému miestu druhého zmluvného štátu. Toto kontaktné miesto môže od kontaktného miesta prvého zmluvného štátu žiadať ďalšie informácie a potvrdenia alebo si ich priamo vyžiadať od žiadateľov alebo od ich zamestnávateľov.

Článok 11

1. Na žiadosť Sociálnej poisťovne Švajčiarska kompenzačná poisťovňa jej zašle potvrdenie o dĺžke dôb poistenia získaných podľa právnych predpisov Švajčiarskej konfederácie.

2. Na žiadosť Švajčiarskej kompenzačnej poisťovne Sociálna poisťovňa jej zašle všetky potrebné údaje uvedené v článku 15 písm. c) zmluvy.

Článok 12

1. Podľa ustanovenia článku 16 ods. 2 alebo 4 zmluvy môžu sa občania Slovenskej republiky alebo ich pozostalí rozhodnúť medzi vyplatením odstupného alebo priznaním dôchodku. Švajčiarska kompenzačná poisťovňa oznámi žiadateľovi výšku sumy odstupného, ktorá by mu prináležala namiesto dôchodku. Tiež mu oznámi dobu poistenia.

2. Oprávnená osoba si musí svoje právo voľby uplatniť v lehote 60 dní odo dňa doručenia oznámenia Švajčiarskej kompenzačnej poisťovne.

3. Ak si osoba v uvedenej lehote neuplatní právo voľby, švajčiarsky nositeľ jej prizná odstupné.

Článok 13

Príslušný nositeľ zašle svoje rozhodnutie o nároku na dávku, ktoré obsahuje aj poučenie o opravnom prostriedku, priamo žiadateľovi. Nositeľ zašle kópiu rozhodnutia kontaktnému miestu druhého zmluvného štátu.

Článok 14

Príslušný nositeľ vypláca dávky priamo oprávneným osobám v termínoch určených vnútroštátnymi právnymi predpismi.

ŠTVRTÁ ČASŤ

RÔZNE USTANOVENIA

Článok 15

Ak nositeľ jedného zmluvného štátu vymáha podľa článku 26 ods. 2 zmluvy pohľadávku od dlžníka, ktorý sa zdržiava na území tohto zmluvného štátu, na požiadanie nositeľa druhého zmluvného štátu vymáha aj jeho pohľadávku.

Článok 16

V súvislosti s uplatňovaním tejto dohody si kontaktné miesta za každý kalendárny rok zašlú štatistické údaje o vykonaných platbách oprávneným osobám. Štatistiky obsahujú počet poberateľov dávok, celkové výšky dávok, a to oddelene podľa druhov dávok.

Článok 17

1. Poberatelia dávok, ktoré im patria podľa právnych predpisov jedného zmluvného štátu, s bydliskom na území druhého zmluvného štátu oznamujú všetky zmeny skutočností rozhodujúcich na nárok na dávku a jej výplatu príslušnému nositeľovi. Ide najmä o zmeny týkajúce sa osobného a rodinného stavu, zdravotného stavu alebo pracovnej a zárobkovej schopnosti, ak tieto skutočnosti priamo súvisia s vykonávaním zmluvy alebo s právnymi predpismi uvedenými v článku 2 zmluvy. Poberateľ dávky rozhodné skutočnosti oznámi príslušnému nositeľovi priamo alebo prostredníctvom kontaktného miesta.

2. Príslušní nositelia sa prostredníctvom kontaktných miest vzájomne informujú o všetkých skutočnostiach uvedených v odseku 1 tohto článku.

Článok 18

1. Príslušný nositeľ jedného zmluvného štátu na žiadosť príslušného nositeľa druhého zmluvného štátu bezplatne poskytne celú zdravotnú dokumentáciu o osobe, ktorá si uplatnila nárok na dávku z dôvodu nepriaznivého zdravotného stavu alebo ktorá už takúto dávku poberá.

2. Ak príslušný nositeľ jedného zmluvného štátu požiada príslušného nositeľa druhého zmluvného štátu o lekárske vyšetrenie osoby, ktorá má bydlisko na území tohto zmluvného štátu, príslušný nositeľ druhého zmluvného štátu vykoná lekárske vyšetrenie v súlade s príslušnými vnútroštátnymi právnymi predpismi. Náklady spojené s lekárskym vyšetrením uhradí príslušný nositeľ toho zmluvného štátu, ktorý žiadal o lekárske vyšetrenie.

3. Úhrady nákladov za lekárske vyšetrenie uvedené v odseku 2 tohto článku budú poukázané príslušnému nositeľovi po predložení podrobného vyúčtovania. Podrobnosti spôsobu úhrady nákladov si stanovia kontaktné miesta dohodou.

Článok 19

1. Správne poplatky vyplývajúce z vykonávania zmluvy a tejto dohody uhrádza príslušný nositeľ.

2. Náklady spojené s lekárskym vyšetrením a s tým súvisiace cestovné, stravné, ubytovacie a iné náklady uhrádza príslušný nositeľ, ktorý takéto vyšetrenie požadoval, a to za každý prípad osobitne.

Článok 20

Táto dohoda nadobúda platnosť v ten istý deň ako zmluva a je platná počas platnosti zmluvy.

Dané v Berne 11. decembra 1997 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom a nemeckom jazyku, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za Ministerstvo práce,

sociálnych vecí a rodiny

Slovenskej republiky:

Ábel Kráľ v. r.

Za Spolkový úrad

sociálneho poistenia

Švajčiarskej konfederácie:

Verena Brombacher v. r.