278

PREDSEDA

NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY

vyhlasuje

úplné znenie zákona č. 21/1992 Zb. o bankách, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom č. 264/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z., zákonom č. 12/1998 Z. z., zákonom č. 44/1998 Z. z. a zákonom č. 170/1998

ZÁKON

o bankách

Federálne zhromaždenie Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky sa uznieslo na tomto zákone:

PRVÁ ČASŤ

ZÁKLADNÉ USTANOVENIA

§ 1

(1) Bankami sa na účely tohto zákona rozumejú právnické osoby so sídlom v Slovenskej republike založené ako akciová spoločnosť1) alebo štátny peňažný ústav podľa tohto zákona (§ 36), ktoré

a) prijímajú vklady a

b) poskytujú úvery

a ktoré na výkon činností podľa písmen a) a b) majú povolenie pôsobiť ako banka (§ 4).

(2) Na účely tohto zákona sa rozumejú

a) vkladom zverené peňažné prostriedky, ktoré predstavujú záväzok voči vkladateľovi na ich výplatu,

b) úverom v akejkoľvek forme dočasne poskytnuté peňažné prostriedky.

(3) V povolení pôsobiť ako banka sa môže banke okrem vykonávania činností podľa odseku 1 písm. a) a b) povoliť aj vykonávanie týchto činností:

a) investovanie do cenných papierov na vlastný účet,

b) finančný prenájom (finančný leasing),

c) platobný styk a zúčtovanie,

d) vydávanie a správa platobných prostriedkov, napríklad bankových platobných kariet, cestovných šekov,

e) poskytovanie záruk,

f) otváranie akreditívov,

g) obstarávanie inkasa,

h) obchodovanie na vlastný účet alebo na účet klienta

1. s devízovými hodnotami,

2. v oblasti termínovaných obchodov (futures) a opcií (options) vrátane kurzových a úrokových obchodov,

3. s prevoditeľnými cennými papiermi,

4. so zlatými a striebornými mincami,

i) účasť na vydávaní cenných papierov a poskytovanie súvisiacich služieb,

j) finančné maklérstvo,

k) poskytovanie poradenských služieb vo veciach podnikania,

l) obhospodarovanie cenných papierov klienta na jeho účet vrátane poradenstva (portfolio management),

m) uloženie a správa cenných papierov alebo iných hodnôt,

n) výkon funkcie depozitára podľa osobitného predpisu,1a)

o) zmenárenská činnosť (nákup devízových prostriedkov),

p) poskytovanie bankových informácií,

r) prenájom bezpečnostných schránok,

s) vykonávanie hypotekárnych obchodov.

(4) Výkon niektorých činností uvedených v odseku 3 môže byť osobitným zákonom1b) viazaný na udelenie osobitného povolenia. Povolenie pôsobiť ako banka na vykonávanie takejto bankovej činnosti možno vydať až po nadobudnutí právoplatnosti osobitného povolenia.

(5) Bankové činnosti uvedené v odseku 1 písm. a) a b) a v odseku 3 môžu vykonávať prostredníctvom svojich pobočiek aj zahraničné banky, ktoré majú na to povolenie podľa § 5; pobočkou zahraničnej banky sa na účely tohto zákona rozumie jej organizačná zložka umiestnená na území Slovenskej republiky.1c)

(6) Na banky sa vzťahujú ustanovenia osobitného zákona,1) ak tento zákon neustanovuje inak. Právne postavenie Národnej banky Slovenska upravuje osobitný zákon.2)

(7) Platobný styk a zúčtovanie v Slovenskej republike vykonávajú medzi sebou banky a pobočky zahraničných bánk výhradne prostredníctvom osobitnej právnickej osoby.2a)

(8) Podrobnosti o vydávaní a správe platobných prostriedkov podľa odseku 3 písm. d) môže ustanoviť Národná banka Slovenska opatrením,3) ktoré sa vyhlasuje uverejnením v Zbierke zákonov Slovenskej republiky (ďalej len „zbierka zákonov“).

§ 2

(1) Bez povolenia pôsobiť ako banka nesmie nikto prijímať vklady, ak osobitný zákon neustanovuje inak.2b) Bez povolenia pôsobiť ako banka nikto nesmie poskytovať z vkladov úroky, ktoré sú nákladom podľa osobitného predpisu.2c)

(2) Bez povolenia pôsobiť ako banka nesmie nikto vydávať bankové platobné karty. Banková platobná karta je platobný prostriedok, ktorým sa vykonávajú bezhotovostné a hotovostné platobné operácie na ťarchu alebo v prospech účtu zriadeného bankou alebo pobočkou zahraničnej banky, ku ktorému bola banková platobná karta vydaná.

§ 3

(1) Slovo „banka“ alebo „sporiteľňa“, jeho preklady alebo slová, v ktorých základe sa tieto slová vyskytujú, smie používať v obchodnom mene iba právnická osoba, ktorej bolo udelené povolenie pôsobiť ako banka, ak nie je zrejmé zo súvislosti, v ktorej sa slovo „banka“ alebo „sporiteľňa“ používa, že táto osoba sa nezaoberá činnosťou uvedenou v § 1 ods. 1.

(2) Ustanovenie odseku 1 sa nevzťahuje na právnické osoby, ktorých obchodné meno alebo názov je zavedený alebo uznávaný zákonom alebo medzinárodnou zmluvou.

DRUHÁ ČASŤ

POVOLENIE PÔSOBIŤ AKO BANKA

§ 4

(1) Žiadosť o povolenie pôsobiť ako banka sa predkladá Národnej banke Slovenska. So žiadosťou o povolenie sa predkladá návrh stanov.

(2) Národná banka Slovenska opatrením,3) ktoré sa vyhlasuje uverejnením v zbierke zákonov, ustanoví

a) náležitosti žiadosti podľa odseku 1 vrátane žiadosti podľa osobitného predpisu,2d)

b) minimálnu výšku peňažného vkladu do základného imania banky a banky vykonávajúcej hypotekárne obchody, ktorá je podmienkou na udelenie povolenia pôsobiť ako banka,

c) spôsob preukazovania splnenia podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka.

(3) O udelení povolenia pôsobiť ako banka rozhoduje Národná banka Slovenska po dohode s Ministerstvom financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(4) O udelení povolenia pôsobiť ako banka sa rozhoduje po posúdení

a) pôvodu, dostatočnosti a zloženia základného imania a ďalších finančných zdrojov banky,

b) odbornej spôsobilosti a občianskej bezúhonnosti osôb navrhovaných na riadenie banky,

c) technických a organizačných predpokladov na výkon navrhovaných činností banky,

d) reálnosti ekonomických kalkulácií o budúcej likvidite a rentabilite banky.

§ 4a

Zrušený.

§ 5

(1) Zahraničná banka, ktorá chce zriadiť pobočku na území Slovenskej republiky, predkladá žiadosť o povolenie pôsobiť ako banka Národnej banke Slovenska.

(2) O udelení povolenia podľa odseku 1 rozhoduje Národná banka Slovenska po dohode s ministerstvom.

(3) O udelení povolenia sa rozhoduje po posúdení

a) výšky trvale poskytnutých finančných prostriedkov poskytnutých zahraničnou bankou jej pobočke,

b) technických a organizačných predpokladov na výkon navrhovaných činností,

c) odbornej spôsobilosti a občianskej bezúhonnosti osôb navrhovaných na riadenie pobočky,

d) reálnosti ekonomických kalkulácií.

(4) Náležitosti žiadosti, minimálnu výšku trvale poskytnutých finančných prostriedkov, ako aj to, čo sa rozumie trvale poskytnutými finančnými prostriedkami, a spôsob, akým sa preukazuje splnenie podmienok, na ktoré je viazané povolenie pôsobiť ako banka, ustanoví Národná banka Slovenska opatrením,3) ktoré sa vyhlasuje uverejnením v zbierke zákonov.

(5) Finančné prostriedky poskytnuté pobočke zahraničnej banky podľa odseku 4 musia byť uložené v bankách (§ 1 ods. 1).

§ 5a

Zrušený.

§ 6

(1) Povolenie pôsobiť ako banka sa udeľuje na dobu neurčitú a nie je prevoditeľné na inú osobu ani neprechádza na právneho nástupcu.

(2) V povolení pôsobiť ako banka možno výkon niektorých činností uvedených v § 1 ods. 3 obmedziť. Na žiadosť banky alebo pobočky zahraničnej banky možno povolenie pôsobiť ako banka rozšíriť o ďalšie činnosti podľa § 1 ods. 3 rozhodnutím.

(3) Banka, zahraničná banka a pobočka zahraničnej banky písomne informuje Národnú banku Slovenska o pripravovaných zmenách podmienok, ktoré boli podkladom na vydanie povolenia pôsobiť ako banka najmenej 30 dní pred uskutočnením pripravovaných zmien.

(4) Banka môže vydať akcie len ako zaknihované cenné papiere na meno; zmena ich podoby alebo formy sa zakazuje.

§ 7

Úplný zoznam bánk a pobočiek zahraničných bánk pôsobiacich na území Slovenskej republiky vedie Národná banka Slovenska. Zoznam je na nahliadnutie vo všetkých organizačných jednotkách Národnej banky Slovenska.

TRETIA ČASŤ

ORGANIZÁCIA BANKY

§ 8

(1) Banka musí mať štatutárny orgán1) a dozornú radu.

(2) Štatutárny orgán musí byť najmenej trojčlenný. Dozorná rada musí mať aspoň troch členov; člen dozornej rady banky nesmie byť členom predstavenstva ani zamestnancom tej istej banky, ani členom dozornej rady alebo predstavenstva inej banky a zároveň nesmie byť prokuristom ani osobou oprávnenou podľa zápisu v obchodnom registri konať v mene tej istej alebo inej banky.

(3) Právomoc štatutárneho orgánu a dozornej rady musia byť uvedené v stanovách.

(4) Členovia štatutárnych orgánov a dozorných rád sú zodpovední za výkon bankových činností.

(5) Organizačnú zložku banky, ktorá zabezpečuje systém vnútornej kontroly, riadi dozorná rada. Vedúceho tejto zložky vymenúva a odvoláva štatutárny orgán po predchádzajúcom súhlase dozornej rady.

§ 9

(1) Banka je povinná v stanovách okrem náležitostí ustanovených Obchodným zákonníkom3a) upraviť tiež

a) štruktúru a organizáciu banky,

b) právomoc a zodpovednosť vedúcich pracovníkov,

c) právomoc a zodpovednosť ďalších pracovníkov ústredia a pobočiek, prípadne iných organizačných jednotiek banky, oprávnených na vykonávanie bankových obchodov,

d) systém vnútornej kontroly.

(2) Overené kópie stanov a ich zmien musia byť uložené v Národnej banke Slovenska.

§ 10

(1) Banka a pobočka zahraničnej banky je povinná podať príslušnému súdu návrh na svoj zápis do obchodného registra na základe povolenia pôsobiť ako banka do desiatich dní odo dňa, keď povolenie pôsobiť ako banka nadobudlo právoplatnosť, a je povinná uložiť v Národnej banke Slovenska výpis z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia súdu o vykonaní zápisu do obchodného registra; banka a pobočka zahraničnej banky je tiež povinná uložiť v Národnej banke Slovenska aj kópiu rozhodnutia súdu o vykonaní jej výmazu z obchodného registra do desiatich dní odo dňa právoplatnosti tohto rozhodnutia.

(2) Banka je povinná vopred písomne oznámiť Národnej banke Slovenska zriadenie každej pobočky na území Slovenskej republiky. V oznámení o zriadení pobočky uvedie

a) označenie miesta a umiestnenia pobočky,

b) predmet činnosti pobočky,

c) meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu vedúceho pobočky.

(3) Banka nesmie bez predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska zriadiť pobočku v zahraničí. Náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas ustanoví Národná banka Slovenska opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením v zbierke zákonov.

(4) Pobočka je organizačná jednotka banky, ktorá vykonáva najmä činnosti podľa § 1 ods. 1.

ŠTVRTÁ ČASŤ

POŽIADAVKY NA PODNIKANIE BÁNK

§ 11

Banky a pobočky zahraničných bánk sú povinné informovať vo svojich prevádzkových priestoroch písomnou formou v slovenskom jazyku o podmienkach na prijímanie vkladov, poskytovanie úverov a ďalších bankových obchodov a služieb a o cenách nimi poskytovaných služieb. Ustanovenie § 273 ods. 1 Obchodného zákonníka tým nie je dotknuté.

§ 12

(1) Banky sú povinné zachovávať ustanovený pomer kapitálu a rezerv k aktívam, prípadne záväzkom banky (§ 15).

(2) Banky sú povinné zachovávať pomer podľa odseku 1 vypočítaný aj na základe konsolidovanej účtovnej závierky3b) bánk podľa opatrenia Národnej banky Slovenska, ktoré sa vyhlasuje uverejnením v zbierke zákonov.

(3) Štatutárny orgán banky predkladá do 31. marca bežného roka Národnej banke Slovenska správu o výsledku činnosti systému vnútornej kontroly, o prijatých opatreniach na nápravu porušenia pomeru ustanoveného v odseku 1 a o výsledkoch dosiahnutých na základe uplatnenia opatrení za predchádzajúci rok, ako aj programy vnútornej kontroly na bežný rok.

§ 13

Banky sú povinné zabezpečovať, aby

a) suma úverov poskytnutých jednému dlžníkovi, prípadne ekonomicky spojenej skupine dlžníkov neprekročila určené percento z kapitálu a rezerv (§ 15),

b) celková suma úverov poskytnutých najväčším dlžníkom, prípadne ekonomicky spojeným skupinám dlžníkov neprekročila určené percento z celkového objemu kapitálu a rezerv banky (§ 15).

§ 14

Banky a pobočky zahraničných bánk sú povinné udržiavať trvale svoju platobnú schopnosť v slovenskej mene i v cudzích menách. Na ten účel sú povinné dodržiavať ustanovené pravidlá likvidity a bezpečnej prevádzky (§ 15); tieto pravidlá môžu upravovať najmä

a) minimálnu výšku likvidných prostriedkov, prípadne skupiny týchto prostriedkov vo vzťahu k aktívam alebo vo vzťahu k pasívam, prípadne ku skupine aktív alebo pasív; tejto povinnosti možno vyhovieť aj udržiavaním ustanovenej časti zdrojov v Národnej banke Slovenska,

b) obmedzenie a podmienky pre niektoré druhy úverov alebo investícií, vkladov, záruk a záväzkov,

c) obmedzenie a podmienky smerujúce k zladeniu splatnosti aktív a pasív banky,

d) obmedzenie a podmienky pre nezabezpečené devízové pozície.

§ 15

(1) Pravidlá vyplývajúce z povinností podľa § 12 až 14, ako aj to, čo sa rozumie kapitálom, rezervami, aktívami, rizikami a nezabezpečenými devízovými pozíciami, a rozsah, v akom týmto pravidlám podliehajú pobočky zahraničných bánk, ustanoví Národná banka Slovenska a vyhlasuje ich ako svoje opatrenia3) v zbierke zákonov.

(2) Pravidlá vyplývajúce z povinností podľa § 12 až 14, ako aj to, čo sa rozumie kapitálom, rezervami, aktívami, rizikami a nezabezpečenými devízovými pozíciami pre banky podľa § 36, ustanoví Národná banka Slovenska po dohode s ministerstvom a vyhlasuje ich ako svoje opatrenia uverejnením v zbierke zákonov.

§ 16

(1) Predchádzajúci súhlas Národnej banky Slovenska udelený po prerokovaní s ministerstvom treba

a) na nadobudnutie alebo prekročenie podielu na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach vo výške 10 %, 20 %, 33 % alebo 50 % v jednej alebo v niekoľkých operáciách priamo alebo konaním v zhode,

b) na zlúčenie, splynutie alebo na rozdelenie banky, ako aj na zvýšenie alebo na zníženie základného imania banky, ak nejde o zníženie z dôvodu straty,

c) na predaj banky, pobočky zahraničnej banky alebo ich časti.3c)

(2) Ustanovením odseku 1 písm. b) nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.4)

(3) Náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa odseku 1, ako aj podmienky na udelenie predchádzajúceho súhlasu ustanoví Národná banka Slovenska opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením v zbierke zákonov.

(4) Bez predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa odseku 1 je každý právny úkon, na ktorý treba predchádzajúci súhlas, neplatný.

(5) Žiadosť podľa odseku 1 písm. a) podávajú osoby, ktoré nadobúdajú podiel na banke. Žiadosť podľa odseku 1 písm. b) podáva banka. Žiadosť podľa odseku 1 písm. c) podáva banka alebo zahraničná banka, o ktorú ide.

(6) Právnické osoby a fyzické osoby sú povinné poskytnúť Národnej banke Slovenska a ministerstvu na ich požiadanie informácie potrebné na zisťovanie, či nedošlo ku konaniu, na ktoré je potrebný predchádza- júci súhlas podľa odseku 1, najmä informácie o vlastníkoch podielov na obchodných spoločnostiach alebo na družstvách a informácie o dohodách o výkone hlasovacích práv.

(7) Osoba, ktorej podiel na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach klesol pod 10 %, 20 %, 33 % alebo 50 %, je povinná túto skutočnosť oznámiť Národnej banke Slovenska a ministerstvu do 30 dní od jej vzniku.

(8) Konaním v zhode sa na účely tohto zákona rozumie

a) konanie smerujúce k dosiahnutiu podielu na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach uskutočnené medzi

1. právnickou osobou a jej spoločníkmi alebo členmi, štatutárnymi orgánmi, členmi štatutárnych alebo dozorných orgánov, zamestnancami právnickej osoby, ktorí sú v priamej riadiacej pôsobnosti štatutárneho orgánu alebo jeho člena, vedúcimi organizačnej zložky, ktorí sú zapísaní v obchodnom registri, prokuristami, likvidátormi, správcami konkurznej podstaty či vyrovnacími správcami tejto právnickej osoby a osobami im blízkymi5) alebo medzi ktorýmikoľvek týmito osobami,

2. osobami, ktoré uzavreli dohodu o zhodnom výkone hlasovacích práv v jednej banke v záležitostiach týkajúcich sa jej riadenia bez ohľadu na formu dohody alebo na to, či je platná alebo neplatná,

3. ovládajúcou a ovládanou osobou alebo medzi osobami ovládanými priamo alebo sprostredkovane tou istou ovládajúcou osobou,

4. blízkymi osobami,5)

b) konanie dvoch alebo viacerých právnických osôb smerujúce k dosiahnutiu podielu na základnom imaní banky alebo na hlasovacích právach, v ktorých tá istá osoba je štatutárnym orgánom, členom štatutárneho orgánu, členom dozorného orgánu alebo má podiel na základnom imaní právnickej osoby alebo na hlasovacích právach v rozsahu najmenej 10 %.

(9) Ovládajúcou osobou podľa odseku 8 je právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá má v právnickej osobe väčšinový podiel na hlasovacích právach preto, že má podiel na právnickej osobe, s ktorým je spojená väčšina hlasovacích práv, alebo že na základe dohody s inými osobami môže vykonávať väčšinu hlasovacích práv.

(10) Ovládanou osobou je právnická osoba, v ktorej má ovládajúca osoba postavenie podľa odseku 9.

§ 17

(1) Banka nesmie bez predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska

a) nadobúdať akcie alebo podielové účasti, ktoré vo svojom úhrne sú viac ako 10 % základného imania právnickej osoby, ktorá nie je bankou podľa tohto zákona,

b) nakupovať akcie alebo nadobúdať podielové účasti na právnických osobách, ktoré nie sú bankami podľa tohto zákona, v celkovom rozsahu prevyšujúcom 25 % kapitálu a rezerv banky.

(2) Zákazy podľa odseku 1 neplatia v prípade

a) nadobúdania akcií alebo iných podielových účastí, ak sa spláca takto poskytnutý úver; v tomto prípade je banka povinná odpredať akcie alebo podiely takto získané do dvoch rokov, pokiaľ Národná banka Slovenska nepovolí predĺženie tejto lehoty,

b) nadobúdania akcií na účely ich ďalšieho predaja tretím osobám. Akcie na tento účel nesmie banka vlastniť dlhšie ako jeden rok od ich nadobudnutia.

(3) Náležitosti žiadosti o predchádzajúci súhlas podľa odseku 1, ako aj podmienky na udelenie predchádzajúceho súhlasu ustanoví Národná banka Slovenska opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením v zbierke zákonov.

(4) Bez predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podľa odseku 1 je každý právny úkon, na ktorý treba predchádzajúci súhlas, neplatný.

§ 18

(1) Banka nesmie vykonávať s osobami, ktoré k nej majú osobitný vzťah (§ 19), obchody, ktoré vzhľadom na svoju povahu, účel alebo riziko by sa nevykonali s ostatnými klientmi.

(2) Banka poskytuje osobám podľa odseku 1 úvery, len ak o tom rozhodne štatutárny orgán na základe rozboru príslušného bankového obchodu a finančnej situácie žiadateľa.

§ 19

(1) Za osoby, ktoré majú k banke osobitný vzťah, sa na účely tohto zákona považujú

a) členovia štatutárneho orgánu, riaditelia banky a ďalší zamestnanci určení stanovami banky,

b) členovia dozornej rady banky,

c) právnické osoby majúce kontrolu nad bankou, ich hlavní akcionári a členovia vedenia týchto spoločností,

d) osoby blízke5) členom štatutárneho orgánu, dozornej rady, riaditeľom banky a osobám majúcim kontrolu nad bankou,

e) právnické osoby, v ktorých niektorá z osôb uvedených v písmenách a), b) a c) má podiel na základnom imaní presahujúci 10 %,

f) hlavní akcionári banky a akákoľvek právnická osoba pod ich kontrolou,

g) členovia Bankovej rady Národnej banky Slovenska.

(2) Kontrolou nad bankou alebo inou právnickou osobou sa podľa tohto zákona rozumie vlastníctvo viac ako 50 % jej akcií alebo iných podielových účastí alebo právomoc voliť štatutárny orgán banky, prípadne inak presadzovať rozhodujúci vplyv na vedenie banky alebo právnickej osoby. Hlavným akcionárom sa rozumie vlastník viac ako 10 % akcií alebo iných podielových účastí.

(3) Banka písomne informuje do 30 dní po uplynutí kalendárneho roka Národnú banku Slovenska o jej akcionároch. V oznámení uvedie názov, prípadne meno akcionára, jeho adresu, počet a druh akcií, ktoré vlastní. Tým nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.5a)

§ 20

(1) Suma úveru nezabezpečeného záložným právom k nehnuteľnosti poskytnutého bankou jej zamestnancovi alebo osobám, ktoré majú k banke osobitný vzťah podľa § 19 ods. 1 písm. a), b), d) a g), nesmie prekročiť jeho celkový hrubý príjem za dva roky. Celková suma úverov poskytnutých bankou jej zamestnancom nesmie prekročiť 5 % základného imania banky.

(2) Banka nesmie poskytnúť úver na

a) splatenie ňou vydaných akcií,

b) splatenie akcií vydaných akcionárom, ktorý má kontrolu nad bankou,

c) splatenie akcií vydaných právnickými osobami, ktoré sú pod kontrolou hlavných akcionárov banky,

d) splatenie akcií vydaných právnickými osobami, ktoré sú pod kontrolou banky.

§ 20a

(1) Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné bez zbytočného odkladu informovať Národnú banku Slovenska o úveroch a zárukách poskytnutých podnikateľským subjektom a o iných prijatých záväzkoch v slovenskej alebo v cudzej mene, ktorých výška je najmenej 3 000 000 Sk; v cudzej mene sa výška určuje po prepočte kurzom stred vyhláseným Národnou bankou Slovenska.5b)

(2) Národná banka Slovenska5c) vedie register bankových úverov a záruk (ďalej len „register“) podľa odseku 1.

(3) Národná banka Slovenska poskytne informácie z registra banke a pobočke zahraničnej banky; na poskytovanie informácií podľa tohto ustanovenia sa nevzťahuje § 38 tohto zákona.

(4) Spôsob vedenia registra a rozsah oznamovania údajov zapísaných v registri ustanoví Národná banka Slovenska opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením v zbierke zákonov.

PIATA ČASŤ

ÚČTOVNÍCTVO A OBCHODNÁ DOKUMENTÁCIA

§ 21

(1) Banka, ako aj pobočka zahraničnej banky je povinná viesť účtovníctvo a zabezpečiť jeho preukaznosť spôsobom a v rozsahu podľa osobitného zákona.6) Metodiku jednotného účtovníctva a účtovnej závierky bánk usmerňuje ministerstvo.6)

(2) V prípade, že banka má podielovú účasť na jednej alebo viacerých obchodných spoločnostiach alebo iných právnických osobách 20 % a viac základného imania, musia jej účtovné výkazy poskytovať tiež súhrnné údaje o týchto obchodných spoločnostiach alebo iných právnických osobách.

§ 22

(1) Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné prostredníctvom audítorov podľa osobitného zákona zabezpečiť

a) overenie účtovnej závierky banky a pobočky zahraničnej banky,

b) overenie hospodárenia banky za príslušný rok,

c) vypracovanie správy o overení účtovnej závierky a hospodárenia banky,

d) vypracovanie správy o tom, či systém na vyhotovenie hlásení požadovaných Národnou bankou Slovenska podľa § 24 ods. 2 je vybudovaný tak, že hlásenie verne zobrazuje skutočnosť,

e) vypracovanie správy o tom, či údaje v hláseniach požadovaných Národnou bankou Slovenska podľa § 24 ods. 2 sú správne,

f) na písomné požiadanie Národnej banky Slovenska preverenie správnosti účtovníctva; banke patrí od Národnej banky Slovenska úhrada nevyhnutných vecných nákladov v prípade, ak sa pri preverení nezistili nedostatky.

(2) Vybraných audítorov je banka povinná každoročne písomne oznámiť Národnej banke Slovenska, ktorá je oprávnená do 30 dní po tom, čo dostala toto oznámenie, audítorov odmietnuť. Banka je povinná oznámiť do 15 dní po odmietnutí Národnou bankou Slovenska nových audítorov.

(3) Za audítorov nemožno vybrať osoby, ktoré majú k banke osobitný vzťah podľa § 19 ods. 1.

(4) Pri zistení nedostatkov musí byť v správe podľa odseku 1 písm. c) vyjadrené, aký vplyv mali tieto nedostatky na hospodárenie a likviditu banky a na tvorbu a rozdelenie hospodárskeho výsledku.

(5) Audítor je povinný ihneď písomne informovať Národnú banku Slovenska o skutočnostiach, ktoré môžu ohrozovať činnosť banky.

(6) Audítor je povinný okrem správy o overení ročnej účtovnej závierky vypracovanej podľa osobitného zákona6) vypracovať aj neskrátenú audítorskú správu podľa osnovy zostavenej Národnou bankou Slovenska, v ktorej podrobnejšie popíše skutočnosti uvedené v správe o overení ročnej účtovnej závierky vypracovanej podľa osobitného zákona,6) a túto správu predloží Národnej banke Slovenska súčasne so správou o overení ročnej účtovnej závierky vypracovanej podľa osobitného zákona.6)

(7) Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné zabezpečiť ochranu elektronicky spracovaných informácií pred zneužitím, zničením, poškodením alebo pred stratou.

(8) Banka a pobočka zahraničnej banky sú povinné raz ročne zabezpečiť overenie spoľahlivosti informačného systému, ktorým sú spracúvané bankové údaje.

§ 23

(1) Banka je povinná zverejňovať údaje z účtovnej závierky overenej podľa § 22 spôsobom ustanoveným osobitným predpisom a vydávať na účely zverejnenia výročnú správu.

(2) Banka je povinná predložiť Národnej banke Slovenska výročnú správu do 30 dní po jej schválení valným zhromaždením alebo zakladateľom.

§ 24

(1) Banky a pobočky zahraničných bánk sú povinné archivovať doklady o uskutočnených obchodoch; pri obchodoch, ktorých hodnota prevyšuje 100 000 Sk, sú povinné tieto doklady archivovať najmenej 5 rokov.

(2) Banky a pobočky zahraničných bánk sú povinné vypracovať a predkladať Národnej banke Slovenska informácie, podklady a vysvetlenia; ich obsah, formu, členenie, termíny a spôsob predkladania ustanoví Národná banka Slovenska opatrením vyhláseným uverejnením v zbierke zákonov. Ak predložené informácie a podklady nezodpovedajú ustanovenej metodike a podmienkam alebo ak vzniknú dôvodné pochybnosti o ich správnosti alebo úplnosti, sú banky a pobočky zahraničných bánk povinné na vyžiadanie Národnej banky Slovenska predložiť spresnené podklady a podať vysvetlenie. Ak banka alebo pobočka zahraničnej banky požadované informácie a podklady nepredloží alebo ak sú opakovane neúplné alebo nesprávne, je Národná banka Slovenska oprávnená uložiť opatrenia podľa § 26 tohto zákona.

(3) V prípade, že banka má majetkovú účasť na jednej alebo viacerých obchodných spoločnostiach alebo na iných právnických osobách 20 % a viac základného imania banky, musia informácie a podklady podľa odseku 2 obsahovať takisto údaje týkajúce sa týchto obchodných spoločností alebo iných právnických osôb.

(4) Banka je povinná predkladať ministerstvu účtovnú závierku a údaje z účtovnej a štatistickej evidencie vo forme hlásení a prehľadov, pričom sa to nepovažuje za porušenie bankového tajomstva podľa § 38. Rozsah, spôsob a termíny predkladania upraví ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

ŠIESTA ČASŤ

OPATRENIA NA NÁPRAVU A POKUTY

PRVÁ HLAVA

§ 25

(1) Činnosť bánk a pobočiek zahraničných bánk podlieha bankovému dohľadu vykonávanému Národnou bankou Slovenska.2)

(2) Banka alebo pobočka zahraničnej banky je povinná predložiť na vyžiadanie osôb oprávnených vykonávať dohľad v banke úradne overený preklad kontrolovanej dokumentácie v slovenskom jazyku.

(3) Orgán bankového dohľadu iného štátu môže vykonávať dohľad nad činnosťou pobočky zahraničnej banky na území Slovenskej republiky len na základe dohody uzavretej medzi Národnou bankou Slovenska a orgánom bankového dohľadu iného štátu.

(4) Národná banka Slovenska môže vykonávať dohľad nad pobočkami slovenských bánk, ktoré pôsobia na území iného štátu, ak to pripúšťajú právne predpisy tohto štátu alebo medzinárodné dohody.

§ 26

(1) Ak Národná banka Slovenska zistí nedostatky v činnosti banky alebo pobočky zahraničnej banky spočívajúce v porušení podmienok ustanovených v povolení pôsobiť ako banka, v porušení tohto zákona, osobitných zákonov,7) všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane opatrení alebo rozhodnutí vydaných alebo uložených Národnou bankou Slovenska, vo vykonávaní obchodov bankou alebo pobočkou zahraničnej banky, ktoré poškodzujú záujmy jej vkladateľov alebo ohrozujú bezpečnosť a stabilitu bankového systému, v riadení banky alebo pobočky zahraničnej banky osobami, ktoré nie sú občiansky bezúhonné alebo odborne spôsobilé, alebo ak banka alebo pobočka zahraničnej banky dosiahla stratu, alebo ak bankou alebo pobočkou zahraničnej banky vytvorený súhrn rezerv a opravných položiek nepostačuje na pokrytie rizík vyplývajúcich z objemu klasifikovaných aktív vykázaných bankou alebo pobočkou zahraničnej banky, Národná banka Slovenska je podľa závažnosti a povahy zistených nedostatkov oprávnená

a) uložiť pokutu až do výšky 10 000 000 Sk,

b) uložiť opatrenie zamerané na nápravu zistených nedostatkov, najmä

1. prikázať obmedzenie alebo skončenie niektorej činnosti,

2. uložiť skončenie nepovolenej činnosti,

3. pozastaviť alebo odobrať povolenie na výkon niektorých bankových činností,

4. limitovať prevádzkové náklady,

5. zastaviť vyplácanie dividend a odmien,

6. vykonať nevyhnutné opatrenia v oblasti rezerv banky,

7. prikázať zvolanie mimoriadneho valného zhromaždenia akcionárov s určeným programom,

8. uložiť zníženie základného imania banky o čiastku zodpovedajúcu strate z jej hospodárenia po zúčtovaní s príslušnými rezervnými fondmi za predpokladu, že strata presahuje 20 % základného imania banky,

9. zaviesť nútenú správu banky podľa tohto zákona,

10. odobrať povolenie pôsobiť ako banka (§ 34),

c) navrhnúť odvolanie vedúceho pracovníka.

(2) Na účely ustanovenia odseku 1 písm. b) bodov 4, 5 a 6 sa nepoužijú ustanovenia osobitného zákona.7a)

(3) Pokutu podľa odseku 1 písm. a) môže Národná banka Slovenska uložiť aj fyzickým osobám a právnickým osobám, ktoré porušili ustanovenia § 2, 3 alebo § 16. Môže im uložiť aj opatrenie na nápravu protiprávneho stavu.

(4) Uložením pokuty podľa odseku 1 písm. a) nie je dotknutá zodpovednosť podľa iných právnych predpisov.

(5) Pokutu a opatrenia podľa odseku 1 písm. a) a b) možno ukladať súbežne. Pokuta je splatná do 15 dní odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o uložení pokuty. Uložené pokuty sú príjmom štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.

(6) Pokutu a opatrenia podľa odseku 1 písm. a) a b) možno uložiť do jedného roka od zistenia nedostatkov, najneskôr však do desiatich rokov odo dňa, keď tieto nedostatky vznikli.

DRUHÁ HLAVA

NÚTENÁ SPRÁVA

§ 27

(1) Nútená správa banky sa zavádza dňom doručenia rozhodnutia o nútenej správe banke a je účinná voči fyzickým osobám a právnickým osobám.

(2) Rozhodnutie o nútenej správe okrem všeobecných náležitostí rozhodnutia podľa § 40j obsahuje

a) dôvody na nútenú správu,

b) meno a priezvisko správcu, adresu jeho trvalého pobytu, číslo preukazu totožnosti a rodné číslo; ak je správcom právnická osoba, jej obchodné meno, sídlo a identifikačné číslo,

c) prípadné obmedzenie alebo zákaz prijímania vkladov a poskytovania úverov alebo iných činností,

d) prípadné čiastočné alebo úplné pozastavenie nakladania s vkladmi klientov v banke.

§ 28

(1) Nútenú správu nie je možné zaviesť nad pobočkou zahraničnej banky.

(2) Ak si to situácia v banke vyžaduje a ak je skutkový stav spoľahlivo preukázaný zadováženými dôkazmi, konanie o zavedení nútenej správy sa môže začať doručením rozhodnutia o nútenej správe.

(3) Rozhodnutie o nútenej správe Národná banka Slovenska doručí banke do vlastných rúk odovzdaním rozhodnutia členovi predstavenstva banky alebo osobe poverenej riadením banky. Účinky doručenia nastanú aj vtedy, ak niektorá z týchto osôb odmietne rozhodnutie prevziať.

(4) Lehota na plnenie povinností vyplývajúcich z doručeného rozhodnutia o nútenej správe nemôže byť kratšia ako 24 hodín.

§ 29

(1) Zavedením nútenej správy (§ 27 ods. 1) sa pozastavuje výkon funkcie všetkých orgánov banky a pôsobnosť štatutárneho orgánu a dozornej rady prechádza na správcu, ktorý zvoláva valné zhromaždenie a má právo sa na ňom zúčastniť.

(2) Správcu vymenúva a odvoláva Národná banka Slovenska.

(3) Valné zhromaždenie s výnimkou rozhodnutia podľa odseku 5 môže prijímať rozhodnutia len po predchádzajúcom súhlase správcu a Národnej banky Slovenska.

(4) Ak si to situácia v banke vyžaduje, môže správca po predchádzajúcom súhlase Národnej banky Slovenska udelenom po prerokovaní s ministerstvom čiastočne alebo úplne pozastaviť nakladanie vkladateľov s ich vkladmi v banke najdlhšie počas trvania nútenej správy.

(5) Na základe predchádzajúceho súhlasu valného zhromaždenia môže správca podať návrh na vyrovnanie.7b)

(6) Ak správca zistí predlženie banky, je oprávnený na základe predchádzajúceho súhlasu Národnej banky Slovenska podať návrh na vyhlásenie konkurzu.

(7) Správca je viazaný obmedzeniami uvedenými v rozhodnutí Národnej banky Slovenska o nútenej správe. Národná banka Slovenska uzavrie so správcom zmluvu o výkone činnosti správcu, ktorá vymedzí jeho práva a povinnosti v súlade s týmto zákonom.

§ 30

Správca je oprávnený urobiť opatrenia nevyhnutné na obnovenie stability a likvidity banky vrátane uzavretia pobočiek, prípadne iných organizačných jednotiek banky.

§ 31

Nútená správa a jej skončenie sa zapisujú do obchodného registra.1) Návrh na zápis o nútenej správe podáva Národná banka Slovenska; pri podaní tohto návrhu sa nepoužije ustanovenie § 31 ods. 4 Obchodného zákonníka.

§ 32

(1) Počas nútenej správy môže Národná banka Slovenska poskytnúť banke finančnú pomoc na odstránenie dočasného nedostatku likvidity.

(2) Nárok na vrátenie finančnej pomoci poskytnutej podľa odseku 1 má prednosť pred všetkými ostatnými záväzkami banky.

§ 33

Nútená správa sa končí

a) doručením rozhodnutia Národnej banky Slovenska o skončení nútenej správy, ak pominú dôvody na jej trvanie,

b) vyhlásením konkurzu,

c) uplynutím 24 mesiacov od zavedenia nútenej správy,

d) odobratím alebo zánikom povolenia pôsobiť ako banka.

TRETIA HLAVA

ODOBRATIE A ZÁNIK POVOLENIA PÔSOBIŤ AKO BANKA

§ 34

(1) Pri pretrvávaní závažných nedostatkov v činnosti banky alebo pobočky zahraničnej banky Národná banka Slovenska po prerokovaní s ministerstvom môže odobrať povolenie pôsobiť ako banka; tomuto opatreniu nemusí predchádzať zavedenie nútenej správy.

(2) Povolenie pôsobiť ako banka môže byť ďalej odobraté,

a) ak sa základné imanie zníži stratou o viac ako 50 % v jednom roku alebo o viac ako 10 % ročne po dobu troch rokov po sebe idúcich,

b) ak banka viac ako 18 mesiacov neprijíma vklady,

c) ak bolo získané na základe nepravdivých údajov uvedených v žiadosti,

d) ak ide o pobočku zahraničnej banky a táto banka stratila v štáte svojho sídla oprávnenie pôsobiť ako banka,

e) ak neboli splnené podmienky na začatie činnosti v lehote určenej v povolení pôsobiť ako banka,

f) ak sa neplnia povinnosti podľa osobitného zákona.7dd)

§ 34a

Povolenie pôsobiť ako banka zaniká

a) banke dňom jej zrušenia z iného dôvodu ako pre odobratie povolenia pôsobiť ako banka,

b) pobočke zahraničnej banky dňom zrušenia zahraničnej banky z iného dôvodu ako pre odobratie oprávnenia pôsobiť ako banka,

c) dňom vrátenia povolenia pôsobiť ako banka bankou alebo pobočkou zahraničnej banky; povolenie možno vrátiť len písomne,

d) ak banka alebo pobočka zahraničnej banky nepožiadala o jeho zápis do obchodného registra podľa § 10 ods. 1.

§ 35

(1) Rozhodnutie o odobratí povolenia pôsobiť ako banka zašle banka alebo pobočka zahraničnej banky Obchodnému vestníku7c) na uverejnenie do 30 dní odo dňa jeho právoplatnosti (§ 40k). Pri pobočke zahraničnej banky toto rozhodnutie oznámi Národná banka Slovenska aj orgánu poverenému bankovým dohľadom v štáte, v ktorom má zahraničná banka sídlo.

(2) Odo dňa právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia pôsobiť ako banka alebo odo dňa zániku povolenia pôsobiť ako banka nesmie dotknutá právnická osoba prijímať vklady a poskytovať úvery a vykonávať ďalšie činnosti s výnimkou tých, ktoré sú nevyhnutné na vyrovnanie jej pohľadávok a záväzkov; dovtedy, než vyrovná svoje pohľadávky a záväzky, sa považuje za banku alebo pobočku zahraničnej banky podľa tohto zákona.

(3) Do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia pôsobiť ako banka Národná banka Slovenska zašle rozhodnutie s návrhom na zápis tejto skutočnosti súdu, ktorý vedie obchodný register; pri podaní tohto návrhu sa nepoužije ustanovenie § 31 ods. 4 Obchodného zákonníka.

(4) Do 30 dní od právoplatnosti rozhodnutia o odobratí povolenia pôsobiť ako banka Národná banka Slovenska podá príslušnému súdu návrh na zrušenie a likvidáciu banky a na vymenovanie likvidátora. Súd pred rozhodnutím o zrušení nemôže použiť postup podľa § 68 ods. 7 Obchodného zákonníka.

SIEDMA ČASŤ

OSOBITNÉ USTANOVENIA PRE BANKY ZALOŽENÉ AKO ŠTÁTNE PEŇAŽNÉ ÚSTAVY

§ 36

(1) Banku ako štátny peňažný ústav môže založiť ústredný orgán štátnej správy. Na jej založenie udeľuje povolenie Národná banka Slovenska po dohode s ministerstvom; robí tak na základe žiadosti, ktorej náležitosti sú zhodné s náležitosťami žiadosti podľa § 4 ods. 1.

(2) Zakladateľ banky založenej ako štátny peňažný ústav

a) zabezpečuje základné imanie,

b) vydáva stanovy,

c) vymenúva a odvoláva štatutárny orgán zložený z troch členov,

d) vymenúva a odvoláva dozornú radu,

e) potvrdzuje účtovnú závierku banky,

f) rozhoduje o rozdelení, zlúčení, splynutí a zrušení banky.

(3) Rozdelenie, zlúčenie, splynutie alebo zrušenie banky nesmie byť na ujmu jej veriteľov a na jeho účinnosť sa vyžaduje zápis do obchodného registra. Týmto ustanovením nie sú dotknuté ustanovenia osobitného predpisu.4)

(4) Ak banka zaniká zlúčením alebo splynutím, prechádza jej majetok a záväzky na preberajúcu banku.

(5) Za záväzky štátnych peňažných ústavov, ktoré vznikli na základe rozhodnutia príslušného štátneho orgánu, ručí štát, a to aj za záväzky, ktoré vznikli na základe rozhodnutí prijatých pred 1. marcom 1996; rozsah a podmienky tohto ručenia ustanoví vláda nariadením.

ÔSMA ČASŤ

HYPOTEKÁRNE BANKOVNÍCTVO

§ 36a

(1) Hypotekárnym obchodom sa na účely tohto zákona rozumie

a) poskytovanie hypotekárnych úverov a s tým spojené vydávanie hypotekárnych záložných listov,7d)

b) poskytovanie komunálnych úverov a s tým spojené vydávanie komunálnych obligácií bankou.7e)

(2) Hypotekárne obchody sa musia realizovať v slovenských korunách.

(3) Hypotekárne obchody nemôže vykonávať pobočka zahraničnej banky.

§ 36b

Hypotekárny úver je dlhodobý úver s lehotou splatnosti najmenej päť rokov zabezpečený záložným právom k tuzemskej nehnuteľnosti, ktorý poskytuje banka právnickým osobám a fyzickým osobám na nákup, výstavbu, rekonštrukciu a údržbu tuzemských nehnuteľností a ktorý je financovaný najmä prostredníctvom vydávania a predaja hypotekárnych záložných listov podľa osobitného predpisu.7d)

§ 36c

Komunálny úver je dlhodobý úver s lehotou splatnosti najmenej päť rokov zabezpečený záložným právom k nehnuteľnému majetku obce, ktorý poskytujú banky na nákup, výstavbu, rekonštrukciu a údržbu tuzemských nehnuteľností s cieľom využívať ich na verejnoprospešný účel a ktorý je financovaný najmä prostredníctvom vydávania a predaja komunálnych obligácií bankou.7e)

§ 36d

Banka, ktorá vykonáva hypotekárne obchody (ďalej len „hypotekárna banka“), môže dočasne voľné peňažné prostriedky získané z hypotekárnych obchodov uložiť v banke so sídlom v Slovenskej republike alebo v pobočke zahraničnej banky v Slovenskej republike. Ďalej môže tieto prostriedky použiť na nákup

a) hypotekárnych záložných listov vydaných inou hypotekárnou bankou,

b) komunálnych obligácií vydaných inou hypotekárnou bankou,7e)

c) pokladničných poukážok Národnej banky Slovenska,

d) štátnych dlhopisov,7f)

e) štátnych pokladničných poukážok.

§ 36e

Vydávanie a náležitosti hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií sa spravujú osobitným zákonom.7g) Národná banka Slovenska môže v povolení pôsobiť ako banka, ktorým sa udeľuje povolenie na vykonávanie hypotekárnych obchodov, ustanoviť osobitné podmienky financovania hypotekárnych a komunálnych úverov pre hypotekárnu banku najviac na obdobie dvoch rokov od udelenia tohto povolenia.

§ 36f

(1) Na riadne krytie vydaných hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií môžu byť použité len pohľadávky z hypotekárnych úverov a komunálnych úverov, ktoré nepresahujú 60 % hodnoty založenej nehnuteľnosti určenej podľa § 36g.

(2) Poskytovať hypotekárne úvery a komunálne úvery nad rámec podľa odseku 1 možno len za podmienky, že celková hodnota pohľadávok, ktoré presahujú tento rámec, nepresiahne 15 % celkovej čiastky poskytnutých hypotekárnych úverov a komunálnych úverov.

(3) Majetkové hodnoty slúžiace na krytie menovitej hodnoty vydaných hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií nesmie hypotekárna banka založiť.

§ 36g

(1) Hodnotu nehnuteľnosti na účely tohto zákona určí hypotekárna banka na základe celkového posúdenia nehnuteľnosti. Pri určení tejto hodnoty môže hypotekárna banka prihliadať iba na trvalé vlastnosti nehnuteľnosti a výnos, ktorý môže nehnuteľnosť pri riadnom hospodárení dlhodobo poskytovať jej vlastníkovi.

(2) Hypotekárna banka je viazaná len vlastným ohodnotením nehnuteľnosti.

§ 36h

(1) Záložné právo na zabezpečenie pohľadávok hypotekárnej banky z hypotekárnych úverov alebo z komunálnych úverov vzniká jeho vkladom do katastra nehnuteľností Slovenskej republiky na základe návrhu hypotekárnej banky a vlastníka nehnuteľnosti. Postavenie záložného veriteľa má hypotekárna banka.

(2) Hypotekárny úver a komunálny úver nesmú byť zabezpečené záložným právom vzťahujúcim sa na nehnuteľnosť, na ktorej už vzniklo a trvá záložné právo v prospech tretej osoby alebo obmedzenie prevodu nehnuteľnosti, s výnimkou záložného práva zriadeného podľa osobitného predpisu7gg) a záložného práva zriadeného v prospech stavebnej sporiteľne alebo Štátneho fondu rozvoja bývania.

(3) Nehnuteľnosť sa nepovažuje za zaťaženú záložným právom vtedy, ak pohľadávka, ktorá je zabezpečená záložným právom v prospech tretej osoby alebo obmedzením prevodu nehnuteľnosti, zanikne na základe poskytnutého hypotekárneho úveru alebo komunálneho úveru, ktorým sa pohľadávka splatí, a ak záložné právo k nehnuteľnosti alebo obmedzenie prevodu nehnuteľnosti zanikne.

(4) Záložné právo k nehnuteľnosti zriadené na zabezpečenie pohľadávok z hypotekárneho úveru alebo z komunálneho úveru zaniká splatením tohto úveru s príslušenstvom.

§ 36ch

(1) Hypotekárna banka poskytuje hypotekárne úvery a komunálne úvery podľa ňou vydaných všeobecných podmienok na poskytovanie hypotekárnych úverov a komunálnych úverov schválených Národnou bankou Slovenska, ktoré musia obsahovať najmä

a) náležitosti žiadosti o hypotekárny úver a komunálny úver,

b) postup pri predkladaní žiadosti o hypotekárny úver a komunálny úver,

c) podmienky na poskytovanie hypotekárneho úveru a komunálneho úveru,

d) spôsoby vypovedania zmluvy o poskytnutí hypotekárneho úveru a komunálneho úveru,

e) postup banky pri omeškaní dlžníka so splácaním hypotekárneho úveru a komunálneho úveru alebo jeho príslušenstva,

f) prípady zmien okolností na strane dlžníka, za ktorých je hypotekárna banka oprávnená požadovať predčasné splácanie hypotekárneho úveru a komunálneho úveru,

g) podmienky realizácie záložného práva k nehnuteľnostiam zriadeného na zabezpečenie hypotekárnych úverov a komunálnych úverov.

(2) Z dôvodov na strane hypotekárnej banky sa nesmie vynucovať predčasné splácanie pohľadávok z hypotekárneho úveru a komunálneho úveru; to platí aj pri zrušení hypotekárnej banky.

§ 36i

(1) Zoznam a rozsah hypotekárnych úverov a komunálnych úverov, pohľadávok hypotekárnej banky z hypotekárnych úverov a komunálnych úverov, ktoré slúžia na krytie hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií, alebo iné hodnoty slúžiace ako náhradné krytie musí hypotekárna banka jednotlivo evidovať vo svojom registri hypoték.

(2) Register hypoték a doklady, na ktorých základe sa vykonali zápisy v registri hypoték, je hypotekárna banka povinná uschovávať oddelene od ostatných dokladov a zabezpečiť ich pred zneužitím, zničením, poškodením alebo pred stratou.

(3) Do konca januára a júla každého kalendárneho roka je hypotekárna banka povinná predložiť Národnej banke Slovenska a ministerstvu informáciu o záznamoch z registra hypoték, ktoré sa vykonali za posledných šesť mesiacov.

(4) Náležitosti registra hypoték a náležitosti informácie podľa odsekov 2 a 3 podrobnejšie ustanoví Národná banka Slovenska a ministerstvo všeobecne záväzným právnym predpisom.

§ 36j

Záložné právo slúžiace na zabezpečenie pohľadávok z hypotekárnych úverov a komunálnych úverov, ktorými je krytá menovitá hodnota hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií vrátane výnosov z nich, má prednosť pred inými záložnými právami pri uspokojovaní nárokov fyzických osôb a právnických osôb zo záložných práv.

§ 36k

Hypotekárna banka je povinná o hypotekárnych obchodoch viesť oddelene analytickú evidenciu v systéme účtovníctva.

§ 36l

(1) Národná banka Slovenska po dohode s mini-sterstvom vymenúva pre každú hypo- tekárnu banku hypotekárneho správcu, ktorý vykonáva dozor nad vykonávaním hypotekárnych obchodov v rozsahu ustanovenom týmto a osobitným zákonom.7g) Rovnakým spôsobom sa pre každú hypotekárnu banku vymenúva zástupca hypotekárneho správcu, ktorý zastupuje hypotekárneho správcu počas jeho neprítomnosti v plnom rozsahu jeho práv, povinností a zodpovednosti.

(2) Vymenovanie hypotekárneho správcu a jeho zástupcu Národná banka Slovenska vopred prerokuje s hypotekárnou bankou, pre ktorú sa vymenúvajú.

(3) Hypotekárneho správcu a jeho zástupcu odvoláva Národná banka Slovenska po dohode s ministerstvom.

(4) Hypotekárnym správcom a jeho zástupcom môže byť len fyzická osoba, ktorá je na túto činnosť odborne spôsobilá a občiansky bezúhonná.

§ 36m

(1) Hypotekárny správca vykonáva svoju činnosť samostatne, nezávisle a nestranne. Pri výkone svojej činnosti je viazaný len všeobecne záväznými právnymi predpismi a rozhodnutiami podľa odseku 4.

(2) O rozporoch medzi hypotekárnym správcom a hypotekárnou bankou rozhoduje komisia zložená z dvoch zástupcov Národnej banky Slovenska a z dvoch zástupcov ministerstva. Predsedom komisie je zástupca Národnej banky Slovenska, ktorý vedie rokovania komisie.

(3) Komisia rozhoduje väčšinou hlasov všetkých jej členov; v prípade rovnosti hlasov je rozhodujúci hlas predsedu komisie.

(4) Rozhodnutie komisie je pre hypotekárneho správcu a hypotekárnu banku záväzné.

§ 36n

(1) Hypotekárny správca vykonáva dozor nad vydávaním hypotekárnych záložných listov a komunálnych obligácií z hľadiska ich náležitostí a krytia podľa osobitného zákona.7g)

(2) Hypotekárny správca je povinný vyhotoviť pre každú emisiu hypotekárnych záložných listov alebo komunálnych obligácií pred ich vydaním písomné osvedčenie o tom, že ich krytie je zabezpečené podľa osobitného zákona7h) a že je vykonaný záznam v registri hypoték (§ 36i).

(3) Hypotekárny správca kontroluje, či hypotekárna banka poskytuje hypotekárne úvery a komunálne úvery v súlade s týmto zákonom a či si hypotekárna banka plní povinnosti týkajúce sa registra hypoték.

(4) Hypotekárny správca je povinný na požiadanie hypotekárnej banky spolupôsobiť pri činnostiach súvisiacich s vykonávaním hypotekárnych obchodov, ktoré bez jeho súčinnosti hypotekárna banka nemôže vykonať.

§ 36o

(1) Hypotekárny správca v prípade zistenia nedostatkov je povinný okamžite písomne informovať o týchto skutočnostiach Národnú banku Slovenska a ministerstvo. Na poskytovanie informácií podľa tohto ustanovenia sa nevzťahuje § 39 tohto zákona.

(2) Hypotekárny správca pri výkone svojej činnosti koná vo vlastnom mene a na účet hypotekárnej banky.

(3) Hypotekárna banka je povinná umožniť hypotekárnemu správcovi výkon jeho činnosti, najmä je povinná umožniť mu nahliadať do účtovných záznamov, do registra hypoték a do iných dokladov súvisiacich s hypotekárnymi obchodmi.

(4) Výšku odmeny pre hypotekárneho správcu a jeho zástupcu určuje Národná banka Slovenska po dohode s ministerstvom a hypotekárnou bankou. Odmenu hradí hypotekárna banka.

§ 36p

(1) Činnosť hypotekárneho správcu a jeho zástupcu podlieha bankovému dohľadu vykonávanému Národnou bankou Slovenska a dozoru vykonávanému ministerstvom podľa osobitných zákonov.7ch)

(2) Ak Národná banka Slovenska pri výkone bankového dohľadu zistí nedostatky v činnosti hypotekárneho správcu alebo jeho zástupcu s výnimkou nedostatkov podľa § 36n ods. 1, môže mu uložiť pokutu až do výšky 100 000 Sk.

(3) Ak ministerstvo pri výkone dozoru podľa osobitných zákonov7ch) zistí nedostatky v činnosti hypotekárneho správcu alebo jeho zástupcu vykonávanej podľa § 36n ods. 1, postupuje podľa osobitného zákona.7i)

§ 36r

Národná banka Slovenska a ministerstvo ustanovia všeobecne záväzným právnym predpisom podrobnosti o postavení a činnosti hypotekárneho správcu a jeho zástupcu.

DEVIATA ČASŤ

SPOLOČNÉ USTANOVENIA

§ 37

(1) Banky poskytujú klientom služby na zmluvnom základe. Banka je povinná požadovať preukázanie totožnosti klienta pri každom obchode a pri prenájme bezpečnostných schránok. Poskytnutie služieb so zachovaním anonymity klienta banka odmietne.

(2) Obchodom na účel podľa odseku 1 sa rozumejú činnosti banky podľa § 1 ods. 1 a 3, prípadne iné činnosti banky, ktoré vedú k vzniku, zmene alebo k zániku obchodných záväzkových vzťahov,7aa) okrem prijímania vkladov na vkladné knižky na doručiteľa a činnosti vykonávanej prostredníctvom zmenárenských automatov.

§ 37a

Banka je povinná písomne oznámiť daňovému úradu príslušnému podľa sídla alebo bydliska podnikateľa,7bb) ktorý je jej klientom, číslo každého otvoreného a každého zrušeného bežného účtu a vkladového účtu podnikateľa, ktorý je alebo bol jej klientom, a to do 10 dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom bol takýto účet otvorený alebo zrušený; túto informáciu môže daňový úrad poskytnúť len inému správcovi dane.

§ 38

(1) Na všetky bankové obchody, peňažné služby bánk vrátane stavov na účtoch a depozít klientov sa vzťahuje bankové tajomstvo.

(2) Správu o všetkých záležitostiach, ktoré sú predmetom bankového tajomstva, je banka povinná podať osobám povereným výkonom bankového dohľadu, osobám povereným kontrolou používania štátnej prémie v stavebnom sporení7j) a audítorom pri činnosti ustanovenej zákonom. Za porušenie bankového tajomstva sa nepovažuje výmena informácií medzi Národnou bankou Slovenska a orgánmi bankového dohľadu iných štátov, ak sú predmetom výmeny informácie o subjektoch, ktoré pôsobia alebo budú pôsobiť na území príslušného štátu.

(3) Správu o záležitostiach týkajúcich sa klienta, ktoré sú predmetom bankového tajomstva, podá banka bez súhlasu klienta len na písomné vyžiadanie

a) súdu na účely občianskeho súdneho konania,8)

b) orgánu činného v trestnom konaní na účely trestného konania,9)

c) finančných a colných orgánov vo veciach daňového alebo colného konania, ktorého je klient banky účastníkom, a na účely plnenia záväzkov z medzinárodných zmlúv,

d) súdneho exekútora povereného vykonaním exekúcie podľa osobitného zákona,9a)

e) Úradu finančnej polície Policajného zboru9b) na účely plnenia jeho úloh ustanovených zákonom,

f) ministerstva pri výkone dozoru ustanoveného zákonom,9c)

g) správcu a predbežného správcu v konkurznom a vyrovnacom konaní, ak je klient banky účastníkom konania podľa osobitného predpisu.9e)

Písomné vyžiadanie musí obsahovať údaje, podľa ktorých môže banka príslušnú záležitosť identifikovať.

(4) Za podanie správy podľa odseku 3 písm. a), d) a e) patrí banke úhrada vecných nákladov.

§ 39

(1) Zamestnanci banky, ako aj členovia dozornej rady, hypotekárny správca a jeho zástupca a osoby vykonávajúce bankový dohľad sú povinní zachovávať mlčanlivosť v služobných veciach týkajúcich sa záujmov banky a jej klientov. Z dôvodov uvedených v § 38 ods. 2 a 3 ich štatutárny orgán tejto povinnosti zbaví.

(2) Povinnosť zachovávať mlčanlivosť trvá aj po skončení pracovnoprávneho vzťahu alebo iného obdobného vzťahu.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 sa nepoužijú, ak osobitný zákon ustanovuje inak.

§ 39a

Zastúpenie zahraničnej banky

(1) Zahraničná banka alebo obdobná zahraničná finančná inštitúcia po registrácii Národnou bankou Slovenska9d) môže zriadiť na území Slovenskej republiky svoje zastúpenie.

(2) Zastúpením zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie (ďalej len „zastúpenie“) sa na účely tohto zákona rozumie jej organizačná zložka, ktorá propaguje činnosť zahraničnej banky alebo obdobnej zahraničnej finančnej inštitúcie alebo získava informácie o možnostiach hospodárskej spolupráce so Slovenskou republikou.

(3) Zastúpenie nepodniká a nezapisuje sa do obchodného registra.

(4) Zahraničná banka alebo obdobná zahraničná finančná inštitúcia vopred oznámi Národnej banke Slovenska zmenu umiestnenia zastúpenia, zmenu vedúceho a zatvorenie zastúpenia.

(5) Zastúpenie nesmie

a) prijímať vklady,

b) poskytovať úvery,

c) vykonávať žiadne iné služby, ktoré poskytujú banky,

d) vykonávať akúkoľvek inú podnikateľskú činnosť.

(6) Náležitosti žiadosti o zriadenie zastúpenia a podmienky na prevádzku zastúpenia ustanoví Národná banka Slovenska opatrením, ktoré sa vyhlasuje uverejnením v zbierke zákonov.

(7) Ak zastúpenie nedodržiava podmienky určené v rozhodnutí o registrácii alebo závažným spôsobom poruší právne predpisy Slovenskej republiky, Národná banka Slovenska môže registráciu zrušiť.

(8) Na konanie o registrácii zastúpenia a o zrušení registrácie sa vzťahujú ustanovenia § 40 a nasl. tohto zákona.

§ 40

(1) Konanie vo veciach zverených Národnej banke Slovenska týmto zákonom sa začína na základe písomnej žiadosti účastníka konania alebo na podnet Národnej banky Slovenska. Národná banka Slovenska v konaní postupuje bez zbytočných prieťahov tak, aby sa zistil skutkový stav veci a pri svojom rozhodovaní z neho vychádza.

(2) Zamestnanec Národnej banky Slovenska je vylúčený z prerokúvania a rozhodovania o veci, ak so zreteľom na jeho vzťah k veci, k účastníkom konania alebo k ich zástupcom možno mať pochybnosť o jeho nezaujatosti.

(3) Z prerokúvania a rozhodovania o veci je vylúčený aj ten, kto sa v tej istej veci zúčastnil na konaní iného stupňa ako zamestnanec Národnej banky Slovenska.

§ 40a

Účastníkom konania podľa tohto zákona je ten, o koho právach, záujmoch alebo povinnostiach chránených právom sa má konať alebo koho práva, záujmy alebo povinnosti chránené právom môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté.

§ 40b

Konanie je začaté dňom doručenia písomnej žiadosti účastníka konania Národnej banke Slovenska; ak sa konanie začína na podnet Národnej banky Slovenska, konanie je začaté dňom, keď Národná banka Slovenska urobila voči účastníkovi konania prvý úkon, ak tento zákon neustanovuje inak.

§ 40c

(1) Národná banka Slovenska nariadi neverejné pojednávanie, ak to vyžaduje povaha veci.

(2) O dôležitých úkonoch v konaní, najmä o vykonaných dôkazoch, o vyjadreniach účastníkov konania a o ústnom pojednávaní, sa spíše zápisnica.

(3) Zo zápisnice musí byť zrejmé najmä to, kto, kde a kedy konanie uskutočňoval, predmet konania, ktoré osoby sa na ňom zúčastnili, priebeh konania, aké návrhy boli podané a aké opatrenia sa prijali.

(4) Zápisnicu podpisujú po prečítaní všetky osoby, ktoré sa na konaní zúčastnili, a zamestnanec Národnej banky Slovenska. Odopretie podpisu, dôvody odopretia a námietky proti obsahu zápisnice sa v nej zaznamenajú.

(5) Účastníci konania majú právo nazerať do spisov a robiť si z nich výpisy.

§ 40d

(1) Dôležité písomnosti, najmä rozhodnutia, sa doručujú do vlastných rúk.

(2) Ak tento zákon neustanovuje inak, písomnosti, ktoré sú určené právnickým osobám alebo orgánom, sa doručujú pracovníkom oprávneným za právnickú osobu alebo za orgán prijímať písomnosti. Ak niet takých pracovníkov, doručuje sa písomnosť, ktorá je určená do vlastných rúk, tomu, kto je oprávnený za právnickú osobu alebo za orgán konať, ostatné písomnosti ktorémukoľvek ich pracovníkovi, ktorý písomnosť prijme.

(3) Ak adresát bezdôvodne odoprel písomnosť prijať, je doručená dňom, keď sa jej prijatie odoprelo.

§ 40e

(1) Národná banka Slovenska preruší konanie, ak účastník konania bol vyzvaný na doplnenie žiadosti alebo ak ministerstvo bolo vyzvané na zaujatie stanoviska.

(2) Proti rozhodnutiu o prerušení konania nemožno podať rozklad.

(3) Ak je konanie prerušené, lehoty podľa tohto zákona neplynú.

§ 40f

(1) Národná banka Slovenska zastaví konanie začaté na žiadosť účastníka, ak účastník konania vzal späť svoju žiadosť, nepreukázal náležitosti žiadosti alebo nedoplnil žiadosť v lehote určenej Národnou bankou Slovenska.

(2) Konanie začaté na podnet Národnej banky Slovenska možno zastaviť, ak odpadol dôvod konania.

§ 40g

Trovy konania, ktoré vznikli Národnej banke Slovenska, znáša Národná banka Slovenska. Trovy, ktoré vznikli v konaní účastníkovi konania, znáša účastník konania.

§ 40h

(1) Na dokazovanie možno použiť všetky prostried-ky, ktorými možno zistiť a objasniť skutkový stav veci a ktoré sú v súlade s právnymi predpismi.

(2) Dôkazmi sú najmä výsluch účastníkov konania, svedkov, znalecké posudky, listiny a obhliadka.

(3) Národná banka Slovenska môže predvolať osoby, ktorých osobná účasť je pri prerokúvaní veci nevyhnutná, a požiadať ich o oznámenie skutočností alebo o predloženie dôkazov, ktoré majú význam pre konanie a rozhodovanie vo veci.

(4) Národná banka Slovenska hodnotí dôkazy podľa svojej úvahy (správne uváženie), a to každý dôkaz jednotlivo a všetky dôkazy v ich vzájomnej súvislosti; pritom starostlivo prihliada na všetko, čo vyšlo v konaní najavo.

§ 40ch

(1) Národná banka Slovenska môže pred skončením konania v rozsahu nevyhnutne potrebnom na zabezpečenie jeho účelu

a) uložiť účastníkom, aby niečo vykonali, niečoho sa zdržali alebo niečo strpeli,

b) nariadiť zabezpečenie vecí, ktoré sú potrebné na vykonanie dôkazov.

(2) Národná banka Slovenska opatrenie podľa odseku 1 zruší, len čo pominie dôvod, pre ktorý bolo nariadené; inak stráca účinnosť dňom, keď rozhodnutie vo veci nadobudlo právoplatnosť.

(3) Rozklad proti rozhodnutiu o uložení opatrení podľa odseku 1 nemá odkladný účinok.

§ 40i

Tomu, kto sťažuje postup konania najmä tým, že sa bez závažných dôvodov na výzvu nedostaví, bezdôvodne odmietne svedeckú výpoveď, predloženie listiny alebo vykonanie obhliadky, Národná banka Slovenska môže uložiť poriadkovú pokutu až do výšky 10 000 Sk.

§ 40j

(1) Rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o rozklade.

(2) Výrok obsahuje rozhodnutie vo veci s uvedením ustanovenia právneho predpisu, podľa ktorého sa rozhodlo. Vo výroku sa uvedú aj podmienky, na ktorých splnenie sa môže rozhodnutie vo veci viazať; splnenie týchto podmienok sa preukazuje Národnej banke Slovenska.

(3) V odôvodnení rozhodnutia sa uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom pre rozhodnutie a podľa akých právnych predpisov sa rozhodovalo.

(4) Poučenie o rozklade obsahuje údaj, či je rozhodnutie konečné alebo či možno proti nemu podať rozklad, v akej lehote a komu možno podať rozklad.

(5) V písomnom vyhotovení rozhodnutia sa uvedie, kto rozhodnutie vydal, dátum vydania rozhodnutia, obchodné meno a sídlo, prípadne meno, priezvisko a trvalý pobyt účastníkov konania. Rozhodnutie musí mať odtlačok pečiatky Národnej banky Slovenska a podpis s uvedením mena, priezviska a funkcie oprávnenej osoby.

§ 40k

(1) Rozhodnutie sa účastníkovi konania oznamuje doručením písomného vyhotovenia tohto rozhodnutia. Deň doručenia rozhodnutia je dňom jeho oznámenia.

(2) Doručené rozhodnutie, proti ktorému už nemožno podať rozklad, je právoplatné.

(3) Doručené rozhodnutie je vykonateľné, ak proti nemu nemožno podať rozklad alebo ak rozklad nemá odkladný účinok.

§ 40l

(1) Na konanie v prvom stupni je príslušný útvar bankového dohľadu Národnej banky Slovenska.

(2) Útvar bankového dohľadu Národnej banky Slovenska rozhodne o žiadosti o udelenie súhlasu podľa tohto zákona najneskôr do troch mesiacov od doručenia úplnej žiadosti; o žiadosti o povolenie pôsobiť ako banka rozhodne najneskôr do šiestich mesiacov od doručenia úplnej žiadosti.

(3) Proti rozhodnutiu útvaru bankového dohľadu Národnej banky Slovenska má účastník konania právo podať rozklad. Podaný rozklad nemá odkladný účinok.

(4) Rozklad sa podáva útvaru bankového dohľadu Národnej banky Slovenska, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal.

(5) Rozklad možno podať do 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia.

§ 40m

(1) Útvar bankového dohľadu Národnej banky Slovenska môže o rozklade sám rozhodnúť, ak rozkladu v plnom rozsahu vyhovie.

(2) Ak o rozklade nerozhodne útvar bankového dohľadu Národnej banky Slovenska podľa odseku 1, predloží ho s výsledkami doterajšieho konania a so spisovým materiálom Bankovej rade Národnej banky Slovenska do 30 dní odo dňa, keď mu rozklad bol doručený.

§ 41

(1) O rozklade proti rozhodnutiu útvaru bankového dohľadu Národnej banky Slovenska rozhoduje Banková rada Národnej banky Slovenska. O rozklade proti rozhodnutiu útvaru bankového dohľadu Národnej banky Slovenska vydanému po dohode s ministerstvom rozhoduje Banková rada Národnej banky Slovenska po dohode s ministerstvom a o rozklade proti rozhodnutiu útvaru bankového dohľadu Národnej banky Slovenska vydanému po prerokovaní s ministerstvom rozhoduje Banková rada Národnej banky Slovenska po prerokovaní s ministerstvom.

(2) Ak sú na to dôvody, Banková rada Národnej banky Slovenska rozhodnutie zmení alebo zruší, inak rozklad zamietne a rozhodnutie potvrdí.

(3) Proti rozhodnutiu o rozklade nemožno ďalej podať rozklad.

(4) Právoplatné rozhodnutie môže z vlastného alebo z iného podnetu preskúmať Banková rada Národnej banky Slovenska. O zmene alebo o zrušení právoplatného rozhodnutia vydaného po dohode s ministerstvom rozhoduje Banková rada Národnej banky Slovenska po dohode s ministerstvom a o zmene alebo o zrušení právoplatného rozhodnutia vydaného po prerokovaní s ministerstvom rozhoduje Banková rada Národnej banky Slovenska po prerokovaní s ministerstvom. Napadnuté rozhodnutie sa zmení alebo zruší, ak bolo vydané v rozpore so zákonom alebo s iným všeobecne záväzným právnym predpisom a od jeho právoplatnosti neuplynuli tri roky. Proti rozhodnutiu Bankovej rady Národnej banky Slovenska nemožno ďalej podať rozklad.

§ 41a

Zákonnosť právoplatných rozhodnutí Národnej banky Slovenska vydaných podľa tohto zákona je preskúmateľná súdom podľa osobitného predpisu;10) na preskúmavanie rozhodnutí je príslušný Najvyšší súd Slovenskej republiky.

§ 41b

Ak účastník konania nesplní v určenej lehote dobrovoľne povinnosť uloženú rozhodnutím, ktoré je vykonateľné, Národná banka Slovenska môže podať návrh na súdny výkon rozhodnutia.

DESIATA ČASŤ

PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 42

Právnické osoby pôsobiace ako banky alebo sporiteľne podľa zákona č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach sa odo dňa účinnosti tohto zákona považujú za banky podľa tohto zákona.

§ 43

Pôžičky poskytnuté bankami podľa doterajších predpisov sa považujú za úvery podľa tohto zákona.

§ 44

Ochranu vkladov fyzických osôb uložených v bankách a v pobočkách zahraničných bánk vrátane úrokov z nich upravuje osobitný zákon.12)

§ 44a

(1) Slovenská sporiteľňa, a. s., a banky, ktoré poskytli úvery alebo na ktoré prešli pohľadávky z úverov poskytnutých pred 1. januárom 1990, pričom tieto úvery sa stali klasifikovanými z dôvodu existencie rizika, že pohľadávky z nich nebudú dlžníkmi splatené riadne a včas v ich plnej menovitej hodnote, prejdú procesom reštrukturalizácie ich úverového portfólia s účasťou štátu; pravidlá procesu reštrukturalizácie úverového portfólia ustanoví vláda Slovenskej republiky nariadením.

(2) Banky podľa odseku 1 sú povinné vypracovať projekt reštrukturalizácie úverového portfólia a poskytovať ministerstvu a Národnej banke Slovenska údaje nimi požadované.

(3) Osnovu projektu reštrukturalizácie úverového portfólia a rozsah, štruktúru a termíny predloženia požadovaných údajov ustanoví ministerstvo a Národná banka Slovenska všeobecne záväzným právnym predpisom.

§ 45

Ak je banka povinná podľa právneho predpisu vydaného pred účinnosťou tohto zákona poskytovať úvery za ustanovených podmienok a vznikne jej tým majetková ujma, má banka naďalej právo na úhradu tejto ujmy zo štátneho rozpočtu, ku ktorému má odvodovú alebo daňovú povinnosť.

§ 45a

(1) Ak banke vznikla majetková ujma po 1. februári 1992 povinným poskytnutím úverov podľa právnych predpisov vydaných pred 1. februárom 1992, má banka právo na úhradu tejto majetkovej ujmy zo štátneho rozpočtu, a to v preukázanej výške podľa úverových zmlúv za podmienok ustanovených v odsekoch 2 a 3.

(2) Banka je povinná oznámiť v termínoch určených na zostavenie návrhu štátneho rozpočtu na nasledujúci rozpočtový rok predpokladanú výšku majetkovej ujmy ministerstvu.

(3) Ministerstvo uhradí zo štátneho rozpočtu majetkovú ujmu banke, ktorá splnila povinnosť podľa odseku 2 v skutočne preukázanej výške, najviac do výšky ustanovenej zákonom o štátnom rozpočte na príslušný rok. Skutočnú výšku majetkovej ujmy je banka povinná preukázať ministerstvu do piatich kalendárnych dní po uplynutí mesiaca a ministerstvo poukáže banke úhradu majetkovej ujmy do 15 dní po jej preukázaní, ak sa nedohodnú na iných lehotách.

§ 45b

Banky sú povinné do 31. decembra 1997 zmeniť svoje vydané akcie na doručiteľa na zaknihované akcie na meno; ustanovenia osobitného zákona11) sa na tento účel nepoužijú.

§ 45c

(1) Národná banka Slovenska môže uložiť už povoleným bankám a pobočkám zahraničných bánk, aby v primeranej lehote splnili podmienky, ktoré sú ustanovené v opatrení Národnej banky Slovenska vydanom podľa § 4 ods. 1 a § 5 ods. 4 tohto zákona.

(2) Povolenie pôsobiť ako banka udelené pred účinnosťou tohto zákona sa považuje za povolenie na založenie banky udelené podľa tohto zákona.

(3) Banky a pobočky zahraničných bánk musia mať povolenie na výkon bankových činností udelené podľa tohto zákona. Žiadosť o udelenie tohto povolenia musia predložiť Národnej banke Slovenska do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona. Ak banka alebo pobočka zahraničnej banky nepredloží žiadosť do šiestich mesiacov od účinnosti tohto zákona, uplynutím tejto lehoty jej zaniká oprávnenie vykonávať bankové činnosti na základe povolenia pôsobiť ako banka udeleného podľa doterajších predpisov a Národná banka Slovenska primerane postupuje podľa § 35 ods. 3 a 4. Ak sa žiadosť predložila včas, oprávnenie banky a pobočky zahraničnej banky vykonávať bankové činnosti na základe povolenia pôsobiť ako banka udeleného podľa doterajších predpisov zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o tejto žiadosti. Na účely tohto ustanovenia sa nepoužije § 10 ods. 1.

(4) V povolení na výkon bankových činností udelenom na základe žiadosti podľa odseku 3 sa rozsah bankových činností vymedzí v súlade s doterajším stavom výkonu činností, ak je to v súlade s týmto zákonom.

§ 45d

Konania začaté podľa doterajších predpisov sa považujú za konania podľa tohto zákona. Právne účinky úkonov, ktoré v konaní nastali pred účinnosťou tohto zákona, zostávajú zachované.

§ 45e

Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa však posudzujú podľa doterajších predpisov.

§ 45f

(1) Ak má banka alebo pobočka zahraničnej banky povolenie na založenie banky a povolenie na výkon bankových činností udelené podľa doterajších predpisov, považujú sa tieto povolenia za povolenie pôsobiť ako banka udelené podľa tohto zákona.

(2) Banka alebo pobočka zahraničnej banky, ktorá má len povolenie na založenie banky udelené pred účinnosťou tohto zákona, je povinná predložiť Národnej banke Slovenska žiadosť o udelenie povolenia pôsobiť ako banka podľa tohto zákona najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona, inak povolenie na založenie banky zaniká. Ak sa žiadosť o udelenie povolenia pôsobiť ako banka predložila včas, povolenie na založenie banky zaniká dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia Národnej banky Slovenska o tejto žiadosti. Ak Národná banka Slovenska žiadosti o udelenie povolenia pôsobiť ako banka nevyhovela, postupuje sa obdobne podľa § 35 ods. 3 a 4.

§ 45g

(1) Právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona majú prijaté vklady od iných osôb bez povolenia pôsobiť ako banka, sú povinné zosúladiť svoje právne pomery s ustanoveniami tohto zákona najneskôr do šiestich mesiacov odo dňa nadobudnutia jeho účinnosti.

(2) Ustanoveniami tohto zákona sa spravujú aj právne vzťahy vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona; vznik týchto právnych vzťahov, ako aj nároky z nich vzniknuté pred nadobudnutím účinnosti tohto zákona sa však posudzujú podľa doterajších predpisov.

§ 46

Zrušuje sa zákon č. 158/1989 Zb. o bankách a sporiteľniach.

§ 47

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. februára 1992.

Zákon č. 264/1992 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa Občiansky zákonník, zrušuje zákon o štátnom notárstve a o konaní pred štátnym notárstvom (notársky poriadok) a menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony nadobudol účinnosť 1. januára 1993.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 249/1994 Z. z. o boji proti legalizácii príjmov z najzávažnejších, najmä organizovaných foriem trestnej činnosti a o zmenách niektorých ďalších zákonov nadobudol účinnosť 1. októbra 1994.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. o niektorých opatreniach na zabezpečenie hospodárenia Slovenskej republiky v roku 1995 a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť 1. januára 1995 okrem čl. XV bodu 14 a čl. XVI bodu 15, ktoré nadobudli účinnosť 1. júla 1995.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1995 Z. z. o štátnom rozpočte Slovenskej republiky na rok 1995 a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť 1. apríla 1995 okrem čl. III a VII, ktoré nadobudli účinnosť dňom vyhlásenia (30. marca 1995).

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov nadobudol účinnosť 1. decembra 1995.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 58/1996 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré ďalšie zákony nadobudol účinnosť 1. marca 1996.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť 1. júla 1996.

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 1997 a o zmene a doplnení niektorých zákonov nadobudol účinnosť 1. januára 1997 okrem ustanovení čl. II bodu 27 a čl. XXI odseku 2, ktoré nadobudli účinnosť dňom vyhlásenia (31. decembra 1996), a čl. III bodu 16, ktorý nadobudol účinnosť 1. júla 1997.

Zákon č. 12/1998 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení ďalších zákonov nadobudol účinnosť 1. februára 1998.

Zákon č. 44/1998 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov a zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia (21. februára 1998).

Zákon č. 170/1998 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 21/1992 Zb. o bankách v znení neskorších predpisov nadobudol účinnosť dňom vyhlásenia (12. júna 1998).

Ivan Gašparovič v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Zákon č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov.

1a) Napríklad zákon č. 248/1992 Zb. o investičných spoločnostiach a investičných fondoch v znení neskorších predpisov.

1b) Napríklad zákon č. 530/1990 Zb. o dlhopisoch v znení neskorších predpisov, zákon č. 248/1992 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 600/1992 Zb. o cenných papieroch v znení neskorších predpisov.

1c) § 21 ods. 3 a 4 a § 28 ods. 4 Obchodného zákonníka.

2) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. o Národnej banke Slovenska v znení neskorších predpisov.

2a) § 2 vyhlášky Národnej banky Slovenska č. 275/1994 Z. z. o zásadách platobného styku medzi bankami.

2b) Napríklad § 59, 223 a 673 Obchodného zákonníka v znení zákona č. 11/1998 Z. z.

2c) § 24 ods. 1 zákona č. 286/1992 Zb. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov.

3) § 1 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 1/1993 Z. z. o Zbierke zákonov Slovenskej republiky v znení zákona č. 44/1998 Z. z.

2d) § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. o stavebnom sporení.

3a) § 173 a 174 Obchodného zákonníka.

3b) § 22 a 23 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve.

3c) § 476 a nasl. Obchodného zákonníka.

4) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 188/1994 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže v znení zákona č. 240/1998 Z. z.

5) § 116 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

5a) Zákon č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.

5b) § 28 písm. a) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.

5c) § 36 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.

6) Zákon č. 563/1991 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1996 Z. z.

7) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 202/1995 Z. z. Devízový zákon a zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z. o ochrane vkladov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7a) § 187 a 191 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

7b) § 46 a nasl. zákona č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

7c) § 7 ods. 2 nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 100/1993 Z. z. o Obchodnom vestníku v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 50/1998 Z. z.

7dd) § 12 ods. 4 a 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z.

7d) § 14 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

7e) § 20 ods. 1 písm. a) zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

7f) § 18 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

7g) Zákon č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

7gg) § 15 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov v znení neskorších predpisov.

7h) § 16 ods. 4 a 5 a § 20 ods. 4 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

7ch) Zákon č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

7i) § 22 ods. 3 zákona č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.

7aa) § 1 ods. 1 a § 261 a nasl. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

7bb) § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka.

7j) Zákon Slovenskej národnej rady č. 310/1992 Zb. v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 386/1996 Z. z.

8) Zákon č. 99/1963 Zb. Občiansky súdny poriadok v znení neskorších predpisov.

9) Zákon č. 141/1961 Zb. o trestnom konaní súdnom (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov.

9a) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

9b) § 4 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore v znení neskorších predpisov.

9c) Zákon č. 600/1992 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon č. 530/1990 Zb. v znení neskorších predpisov.Zákon Slovenskej národnej rady č. 24/1991 Zb. o poisťovníctve v znení neskorších predpisov.§ 37 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.

9e) Zákon č. 328/1991 Zb. o konkurze a vyrovnaní v znení neskorších predpisov.

9d) § 32 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 566/1992 Zb.

10) § 244 a 247 Občianskeho súdneho poriadku.

12) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 118/1996 Z. z.

11) § 186 a 187 Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.