Zákon č. 277/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov v znení neskorších predpisov

Čiastka 106/1998
Platnosť od 12.09.1998
Účinnosť od 12.09.1998
Redakčná poznámka

okrem čl. I bodu 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2001

OBSAH

277

ZÁKON

z 25. augusta 1998,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 120/1993 Z. z. o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 374/1994 Z. z. a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 304/1995 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 sa bodka na konci nahrádza bodkočiarkou a pripájajú sa slová „toto ustanovenie sa nevzťahuje na poslanca, ktorý bol znovu zvolený v nasledujúcom volebnom období.“.

2. Doterajšie znenie § 2 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) Peňažné nároky podľa odseku 1, ak k zániku mandátu došlo smrťou poslanca, sa vyplatia postupne priamo jeho manželke, deťom a rodičom, ak s ním žili v čase jeho smrti v spoločnej domácnosti; predmetom dedičstva sa stávajú, ak niet týchto osôb.“.

3. § 4 sa dopĺňa odsekom 4, ktorý znie:

(4) Poslancovi patria technické prostriedky potrebné na výkon jeho mandátu v rozsahu a za podmienok ustanovených uznesením národnej rady; po skončení volebného obdobia mu zostávajú.“.

4. Za § 4 sa vkladá § 4a, ktorý znie:

㤠4a

(1) Na zabezpečenie výkonu poslaneckého mandátu si poslanec zriaďuje primerane vybavenú kanceláriu.

(2) Na výkon odborných a administratívnych prác spojených s činnosťou poslaneckej kancelárie poskytne Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky (ďalej len „kancelária národnej rady“) poslancovi asistenta, ktorého po dohode s poslancom zamestná kancelária národnej rady.

(3) Výdavky na prevádzku poslaneckej kancelárie podľa odseku 1 uhrádza kancelária národnej rady za podmienok ustanovených uznesením národnej rady.

(4) Platové náležitosti asistenta poslanca do výšky 60 % platu poslanca (§ 2) uhrádza kancelária národnej rady. Poistné za asistenta poslanca uhrádza kancelária národnej rady podľa osobitných predpisov. Podrobnosti o zamestnávaní a odmeňovaní asistentov poslancov ustanoví národná rada uznesením.“.

5. Za § 28 sa vkladá § 28a, ktorý znie:

㤠28a

Poslanec a poslanec, ktorý po skončení volebného obdobia odíde do dôchodku, má právo na užívanie účelových zariadení kancelárie národnej rady podľa ich kapacitných možností.“.


Čl. II

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia okrem čl. I bodu 4, ktorý nadobúda účinnosť 1. januára 2001.


Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.