Oznámenie č. 275/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o vydaní výnosu o farmaceutickom skúšaní a toxikologicko-farmakologickom skúšaní

Čiastka 105/1998
Platnosť od 10.09.1998
Redakčná poznámka

Výnos nadobúda účinnosť 1. októbra 1998.

275

OZNÁMENIE

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky podľa § 14 ods. 5 zákona č. 140/1998 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, o zmene zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 220/1996 Z. z. o reklame vydalo

výnos z 22. júla 1998 o farmaceutickom skúšaní a toxikologicko-farmakologickom skúšaní.

Výnos určuje, aké skúšky sa vykonávajú pri farmaceutickom skúšaní a toxikologicko-farmakologickom skúšaní, spôsob ich hodnotenia a vedenia dokumentácie o ich vykonaní.

Výnos nadobúda účinnosť 1. októbra 1998.

Výnos sa uverejní vo Vestníku Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 13 /1998 a možno doň nazrieť na Ministerstve zdravotníctva Slovenskej republiky.