Vyhláška č. 273/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky o úhradách za sprístupnenie informácií o životnom prostredí

Čiastka 104/1998
Platnosť od 28.08.1998 do31.08.2002
Účinnosť od 28.08.1998 do31.08.2002
Zrušený 478/2002 Z. z.

OBSAH

273

VYHLÁŠKA

Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky

z 18. augusta 1998

o úhradách za sprístupnenie informácií o životnom prostredí

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky podľa § 13 ods. 7 zákona č. 171/1998 Z. z. o prístupe k informáciám o životnom prostredí ustanovuje:


§ 1

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti o spôsobe určenia úhrady za sprístupnenie informácie o životnom prostredí (ďalej len „úhrada“)1) a o jej uhrádzaní.

§ 2

(1) Úhrada sa určí ako súčet

a) materiálových nákladov vynaložených na sprístupnenie informácie o životnom prostredí2) (ďalej len „materiálové náklady“),

b) mzdových nákladov zamestnancov príslušného orgánu alebo organizácie,3) ktorí informáciu o životnom prostredí sprístupňujú (ďalej len „poskytovateľ informácie“), za čas potrebný na sprístupnenie informácie,

c) nákladov na obal a poštovné.

(2) Úhrada sa vypočíta podľa vzorca

N = M + Mz . t + P,

v ktorom

„N“ je úhrada za sprístupnenie informácie v slovenských korunách,

„M“ sú materiálové náklady,

„Mz“ sú mzdové náklady,

„t“ je čas potrebný na sprístupnenie informácie,

„P“ sú náklady na obal a poštovné.

(3) Materiálové náklady sa určia takto:

a) za jednu stranu čiernobielej fotokópie alebo výtlač-ku z počítača

formátu A4 2 Sk,

formátu A3 4 Sk,

b) za fotokópiu alebo výtlačok z počítača iného formátu, ako je uvedený v písmene a), alebo za farebnú fotokópiu alebo za fotokópiu na iných médiách, ako je biely papier 80-120 g/m2, v sume skutočných nákladov vynaložených na reprodukciu,

c) za kópiu zvukového záznamu, videozáznamu, na diskete, na kazete alebo na inom hmotnom nosiči reprodukovateľnom technickými prostriedkami v sume skutočných nákladov na reprodukciu vrátane obstarávacej ceny nosiča informácie.

(4) Mzdové náklady sú 60 Sk za každú aj začatú hodinu práce.

(5) Náklady na obal a poštovné sa započítavajú v skutočnej sume.

§ 3

(1) Úhradu zaplatí žiadateľ poskytovateľovi informácie, a to v hotovosti do pokladne poskytovateľa informácie alebo poštovou poukážkou na jeho účet v banke, alebo prevodom z účtu v banke.

(2) Poskytovateľ informácie môže požadovať zaplatenie úhrady vopred,4) najmä ak

a) jej výška určená podľa § 2 presahuje 500 Sk,

b) žiadateľ nezaplatil úplne alebo sčasti úhradu za predchádzajúce sprístupnenie informácie o životnom prostredí alebo tak urobil až na základe urgencie, alebo iným obdobným spôsobom sťažoval činnosť poskytovateľa informácie,

c) to poskytovateľ informácie vzhľadom na zamedzenie komplikáciám spojeným s platením úhrady alebo jej vymáhaním považuje za potrebné, najmä ak sa žiadosť o sprístupnenie informácie týka informácie o životnom prostredí, ktorá je súčasťou neukončeného materiálu, alebo informácia sa má sprístupniť formou nahliadnutia do materiálu, alebo sú pochybnosti o presnosti alebo úplnosti adresy žiadateľa.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Jozef Zlocha v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 13 zákona č. 171/1998 Z. z. o prístupe k informáciám o životnom prostredí.

2) § 2 zákona č. 171/1998 Z. z.

3) § 4 zákona č. 171/1998 Z. z.

4) § 13 ods. 4 zákona č. 171/1998 Z. z.