Oznámenie č. 272/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje obsah zverejňovaných údajov zo súvahy a výkazu ziskov a strát pre nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby účtujúce v sústave podvojného účtovníctva

Čiastka 103/1998
Platnosť od 28.08.1998
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

272

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 30. júla 1998 č. 2448/98-sekr., ktorým sa ustanovuje obsah zverejňovaných údajov zo súvahy a výkazu ziskov a strát pre nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby účtujúce v sústave podvojného účtovníctva.

Týmto opatrením sa ustanovuje obsah zverejňovania údajov zo súvahy a výkazu ziskov a strát SONO Úč 1-01 pre nadácie a neinvestičné fondy a obsah zverejňovania údajov zo súvahy a výkazu ziskov a strát NOVPS Úč 1-01 pre neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby účtujúce v sústave podvojného účtovníctva.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 9/1998 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.