Oznámenie č. 271/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva financií Slovenskej republiky o vydaní opatrenia, ktorým sa ustanovuje účtovný výkaz a rozsah údajov na zverejnenie z účtovnej závierky pre nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva

Čiastka 103/1998
Platnosť od 28.08.1998 do31.12.2002
Zrušený 741/2002 Z. z.
Redakčná poznámka

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Zmeny opatrenia boli vyhlásené oznámením č. 381/1999 Z. z. a nadobudli účinnosť 1. januára 2000.

271

OZNÁMENIE

Ministerstva financií Slovenskej republiky

Ministerstvo financií Slovenskej republiky vydalo podľa § 4 ods. 2 zákona č. 563/1991 Zb. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

opatrenie z 29. júla 1998 č. 2425/98-sekr., ktorým sa ustanovuje účtovný výkaz a rozsah údajov na zverejnenie z účtovnej závierky pre nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby účtujúce v sústave jednoduchého účtovníctva.

Podľa tohto opatrenia postupujú nadácie, neinvestičné fondy a neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, ktoré účtujú podľa opatrenia FMF č. V/2-31372/92.

Podľa tohto opatrenia postupujú účtovné jednotky prvýkrát pri účtovnej závierke za rok 1998.

Opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Opatrenie je uverejnené vo Finančnom spravodajcovi č. 9/1998 a možno doň nazrieť na Ministerstve financií Slovenskej republiky.