270

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 28. októbra 1997 bola v Štokholme podpísaná Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o vzájomnej pomoci v colných otázkach.

Dohoda nadobudla platnosť šesťdesiat dní odo dňa výmeny nót, t. j. 23. júna 1998, na základe článku 20 ods. 1.

DOHODA

medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Švédskeho kráľovstva o vzájomnej pomoci v colných otázkach

Vláda Slovenskej republiky a vláda Švédskeho kráľovstva (ďalej len „zmluvné strany“),

berúc do úvahy, že porušovanie colného zákonodarstva pôsobí negatívne na hospodárske, finančné, sociálne a obchodné záujmy vlastných krajín, ako aj na oprávnené záujmy obchodu,

berúc do úvahy dôležitosť zabezpečenia správneho vymeriavania a vyberania ciel, daní, poplatkov alebo iných platieb pri dovoze, vývoze tovaru, ako aj správne uplatňovanie ustanovení o zákazoch, obmedzeniach a kontrole,

súc presvedčené, že úsilie na zabránenie porušovania colného zákonodarstva a úsilie na zabezpečenie správneho vymeriavania ciel, daní, poplatkov alebo iných platieb možno účinnejšie vynakladať prostredníctvom spolupráce medzi colnými orgánmi,

rešpektujúc Odporúčanie Rady pre colnú spoluprácu o vzájomnej administratívnej spolupráci z 5. decembra 1953,

dohodli sa takto:

Článok 1

Pojmy

Na účely tejto dohody

1. „colné predpisy“ sú ustanovenia obsiahnuté v zákone a právnych predpisoch, ktoré upravujú dovoz, vývoz, tranzit tovaru alebo akýkoľvek iný colný režim, či ide o clá, dane, poplatky alebo iné platby, ktoré vyberajú colné orgány, alebo o opatrenia o zákazoch, obmedzeniach alebo o kontrole,

2. „porušenie colných predpisov“ znamená akékoľvek porušenie colných predpisov, ako aj akýkoľvek pokus o ich porušovanie,

3. „colný orgán“ je v Slovenskej republike Ministerstvo financií – Colné riaditeľstvo Slovenskej republiky a vo Švédskom kráľovstve Generálne riaditeľstvo ciel (Generaltullstyrelsen),

4. „dožadujúci colný orgán“ je príslušný colný orgán zmluvnej strany, ktorý žiada o pomoc v colných otázkach,

5. „dožiadaný colný orgán“ je príslušný colný orgán zmluvnej strany, ktorý prijal žiadosť o pomoc v colných otázkach,

6. „kontrolovaná dodávka“ je postup, ktorý umožňuje, aby nezákonné alebo podozrivé zásielky omamných a psychotropných látok a látok, ktoré ich nahrádzajú, boli prepustené vo vývoze, tranzite a dovoze na územia zmluvných strán s vedomím a pod kontrolou príslušných orgánov s cieľom zistiť osoby, ktoré sa zúčastňujú na nezákonnej preprave omamných a psychotropných látok.

Článok 2

Rozsah dohody

1. Zmluvné strany si prostredníctvom svojich colných orgánov a v súlade s ustanoveniami tejto dohody navzájom poskytnú pomoc,

a) aby zabezpečili správne uplatňovanie colných predpisov,

b) aby predchádzali, preverovali a bojovali proti porušovaniu colných predpisov,

c) v prípadoch týkajúcich sa doručovania alebo potvrdzovania dokladov vzťahujúcich sa na uplatňovanie colných predpisov,

d) v prípadoch týkajúcich sa plnenia nárokov vzťahujúcich sa na colné predpisy.

2. Pomoc v rámci tejto dohody bude poskytnutá v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi dožiadanej zmluvnej strany a v rámci právomocí a možností dožiadaného colného orgánu. Ak to bude nevyhnutné, môže colný orgán požiadať o pomoc iný príslušný orgán v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi dožiadanej zmluvnej strany. Tento článok nenarúša nijakú dohodu o právnej pomoci v trestných veciach, ktorú zmluvné strany uzavreli.

Poskytovanie informácií

Článok 3

1. Colné orgány si na požiadanie navzájom poskytnú všetky informácie, ktoré môžu pomôcť pri zabezpečení správneho

a) vyberania ciel, daní, poplatkov alebo iných platieb vyberaných colnými orgánmi, a zvlášť informácie, ktoré pomôžu určiť hodnotu tovaru na colné účely a zistiť ich zaradenie podľa colného sadzobníka,

b) uplatňovania dovozných a vývozných zákazov a obmedzení,

c) použitia národných pravidiel pôvodu tovaru, ktoré nie sú predmetom inej právnej úpravy dohodnutej jednou alebo obidvoma zmluvnými stranami.

2. Ak dožiadaný colný orgán nemá požadovanú informáciu, o ktorú ho požiadali, pokúsi sa ju získať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi dožiadanej zmluvnej strany.

3. Dožiadaný colný orgán pri získavaní informácie postupuje vo vlastnom mene.

Článok 4

Colné orgány si na požiadanie navzájom poskytnú všetky informácie, ktoré potvrdia, či

a) tovar dovezený na územie jednej zmluvnej strany bol zákonne vyvezený z územia druhej zmluvnej strany,

b) tovar vyvezený z územia jednej zmluvnej strany bol zákonne dovezený na územie druhej zmluvnej strany,

c) sa tovar, ktorému bola udelená výhoda pri vývoze z územia jednej zmluvnej strany, náležite doviezol na územie druhej zmluvnej strany, čo treba chápať tak, že sa zároveň poskytne informácia o akýchkoľvek vykonaných colných kontrolných opatreniach, ktorým sa tento tovar podrobil.

Článok 5

Colný orgán jednej zmluvnej strany poskytne z vlastného podnetu alebo na požiadanie colnému orgánu druhej zmluvnej strany všetky informácie, ktoré súvisia s porušovaním colných predpisov, týkajúce sa najmä

a) osôb, o ktorých sa vie alebo ktoré sú podozrivé, že porušujú alebo porušili platné colné predpisy druhej zmluvnej strany,

b) tovaru, o ktorom je známe, že je predmetom nezákonnej prepravy,

c) dopravných prostriedkov a kontajnerov, o ktorých je známe alebo je podozrenie, že sa použili na porušenie platných colných predpisov druhej zmluvnej strany,

d) nových spôsobov a prostriedkov používaných pri porušovaní colných predpisov.

Článok 6

Colný orgán jednej zmluvnej strany poskytne z vlastného podnetu alebo na požiadanie colného orgánu druhej zmluvnej strany správy, záznamy z evidencie alebo overené kópie dokladov, ktoré obsahujú všetky dostupné informácie o zistených alebo pripravovaných činnostiach, ktorými sa porušili alebo sa majú porušiť colné predpisy tejto zmluvnej strany. Originály záznamov a dokladov sa budú požadovať len v prípadoch, ak by boli overené kópie nedostačujúce. Originály, ktoré sa odoslali, sa vrátia pri najbližšej príležitosti, pričom dožiadaný colný orgán sa môže ich vrátenia zrieknuť.

Článok 7

Doklady, o ktorých sa hovorí v tejto dohode, môže nahradiť informácia v elektronickej forme podaná v akejkoľvek forme na rovnaký účel. Súčasne sa poskytnú všetky dôležité informácie týkajúce sa výkladu alebo použitia tohto materiálu.

Článok 8

Dohľad nad osobami, tovarom a dopravnými prostriedkami

Colný orgán jednej zmluvnej strany z vlastného podnetu alebo na požiadanie colného orgánu druhej zmluvnej strany v rámci svojich právomocí a možností vykonáva dohľad nad

a) pohybom osôb vstupujúcich na jej územie alebo vystupujúcich z jej územia, o ktorých je známe alebo ktoré sú podozrivé, že porušili alebo mali porušiť colné predpisy druhej zmluvnej strany,

b) všetkými dopravnými prostriedkami a kontajnermi, o ktorých je známe alebo je podozrenie, že sa použili na porušenie colných predpisov druhej zmluvnej strany,

c) pohybom tovaru, ktorým by na základe oznámenia druhej zmluvnej strany mohlo dôjsť k nezákonnej preprave na jej územie alebo z jej územia, alebo ak existuje takéto podozrenie.

Článok 9

Kontrolovaná dodávka

1. Zmluvné strany prijmú v rámci svojich možností a v súlade so svojimi vnútroštátnymi právnymi predpismi nevyhnutné opatrenia, ktoré im umožnia zodpovedajúco využiť kontrolovanú dodávku na medzinárodnej úrovni, na základe dohôd alebo vzájomne dohodnutých úprav v záujme zistenia totožnosti osôb, ktoré sa zúčastňujú na nezákonnej preprave zásielok omamných a psychotropných látok, a prijať právne opatrenia proti nim.

2. Rozhodnutia o využití kontrolovanej dodávky sa vykonajú z prípadu na prípad. Ak je to nevyhnutné a ak je to v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi zmluvných strán, môžu sa vziať do úvahy dosiahnuté úpravy a dohody o finančnom vyrovnaní.

3. Nezákonné zásielky uznané ako kontrolovaná dodávka môžu byť na základe vzájomného súhlasu príslušných orgánov zadržané a môže byť dovolené buď pokračovanie takýchto zásielok v neporušenej forme, alebo môžu byť čiastočne alebo úplne vymenené alebo premiestnené.

Článok 10

Preverovanie

1. Dožiadaný colný orgán na požiadanie začne úradné preverovanie týkajúce sa operácií, ktoré sú alebo môžu byť v rozpore s platnými predpismi dožadujúcej zmluvnej strany. Výsledky takého preverovania sa oznámia dožadujúcemu colnému orgánu.

2. Preverovania sa vykonajú v súlade s colnými predpismi dožiadanej zmluvnej strany. Dožiadaný colný orgán bude postupovať tak, ako by postupoval vo vlastnom mene.

3. Dožiadaný colný orgán môže povoliť, aby sa pracovníci dožadujúcej zmluvnej strany zúčastnili na takomto preverovaní.

Článok 11

Znalci a svedkovia

Ak súdy alebo príslušné orgány jednej zmluvnej strany o to požiadajú v súvislosti s porušením colných predpisov, ktoré prerokovávajú, môže colný orgán druhej zmluvnej strany povoliť svojim pracovníkom, aby vystúpili ako znalci a svedkovia pred súdmi alebo orgánmi. Pracovníci poskytnú svedectvo týkajúce sa skutočností, ktoré zistili pri výkone svojich povinností. Žiadosť musí jasne určovať, v akej veci a v akom rozsahu bude pracovník vystupovať.

Článok 12

Použitie informácií a dokladov

1. Informácie, doklady a iné oznámenia získané podľa tejto dohody sa bez písomného súhlasu colného orgánu, ktorý ich poskytol, nepoužijú na iné účely ako na tie, ktoré sú uvedené v tejto dohode. Tieto ustanovenia sa nevzťahujú na informácie, doklady a iné oznámenia týkajúce sa trestných činov súvisiacich s narkotikami a omamnými látkami.

2. Akékoľvek informácie oznámené v akejkoľvek forme v súlade s touto dohodou majú dôvernú povahu. Budú podliehať povinnosti služobného tajomstva a budú chránené tak ako rovnaký druh informácií a dokladov podľa vnútroštátnych právnych predpisov zmluvnej strany, ktorá ich prijala.

3. Ustanovenia odseku 1 nebudú brániť tomu, aby sa informácia použila v prípade porušenia colných predpisov pri možnom správnom alebo súdnom konaní.

4. Colné orgány zmluvných strán môžu v súlade s cieľom a v rámci rozsahu tejto dohody využiť informácie a doklady získané v súlade s touto dohodou ako dôkaz vo svojich záznamoch z evidencie, správach, svedectvách a v konaniach a žalobách pred súdmi.

5. Použitie takýchto informácií a dokladov ako dôkazu na súdoch a význam, ktorý sa im prisúdi, sa určí v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi.

Článok 13

Doručovanie a oznamovanie

Dožiadaný colný orgán na požiadanie a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi dožiadanej zmluvnej strany doručí alebo oznámi fyzickým osobám alebo právnickým osobám, ktorých sa to týka a ktoré majú sídlo alebo pochádzajú z tejto zmluvnej strany, všetky doklady a rozhodnutia v rozsahu tejto dohody vydané dožadujúcim colným orgánom.

Článok 14

Spolupráca pri plnení nárokov

1. Dožiadaný colný orgán na požiadanie prijme nevyhnutné kroky na uplatnenie nárokov na clo. Takéto nároky zahŕňajú aj dane, poplatky alebo iné platby vymeriavané a vyberané colnými orgánmi v súlade s colnými predpismi.

2. Ustanovenia odseku 1 sa budú vzťahovať len na nároky, ktoré presahujú minimálnu sumu určenú podľa článku 18 ods. 1, ktoré sú vymáhateľné na území dožadujúcej zmluvnej strany.

3. K žiadosti o plnenie nároku musí byť priložená úradná listina alebo jej overená kópia umožňujúca jeho vymáhanie a preklad podľa ustanovenia článku 15 ods. 3.

4. Úradná listina umožňujúca vymáhanie nárokov, ak je to vhodné a v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi dožiadanej zmluvnej strany, sa prijme, uzná, doplní alebo nahradí úradnou listinou oprávňujúcou jeho vymáhanie na území tejto zmluvnej strany.

5. Otázky týkajúce sa obdobia, po ktorého uplynutí nemožno nárok uplatniť, sa budú uplatňovať v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi dožiadanej zmluvnej strany.

6. Dožiadaná zmluvná strana nebude prednostne vybavovať nároky, ktoré sa majú vymáhať na jej území.

7. Konkurznú žalobu proti dlžníkovi na základe nároku možno podať, len ak sa žiadateľ a dožadovaná zmluvná strana na tom dohodnú. Náklady vyplývajúce z konkurzného konania zaplatí dožadujúci colný orgán.

8. Dožiadaný colný orgán môže povoliť odklad platby alebo platbu v splátkach, ale musí najprv o tom informovať dožadujúci colný orgán.

9. Konanie týkajúce sa existencie alebo výšky nároku alebo úradnej listiny povoľujúcej vymáhanie sa môže konať len pred príslušným orgánom dožadujúcej zmluvnej strany.

10. Nároky sa budú vymáhať v mene dožiadanej zmluvnej strany podľa úradného kurzu zo dňa, keď bola žiadosť prijatá.

11. Získané sumy sa poukážu dožadujúcemu colnému orgánu po odrátaní poplatkov a nákladov, ktoré sú vymerané v súlade s platnými právnymi predpismi dožiadanej zmluvnej strany.

Článok 15

Forma a obsah žiadosti o pomoc

1. Žiadosti podľa tejto dohody sa budú vyhotovovať v písomnej forme. Doklady nevyhnutné na vybavenie takejto žiadosti sa priložia k tejto žiadosti. Ak je situácia naliehavá, možno prijať ústnu žiadosť, ktorú však treba písomne potvrdiť.

2. Žiadosti podľa odseku 1 tohto článku budú obsahovať tieto informácie:

a) colný orgán, ktorý žiadosť predkladá,

b) požadované opatrenie,

c) predmet a účel žiadosti,

d) zákony, pravidlá, predpisy a iné právne normy,

e) čo najpresnejšie a najpodrobnejšie údaje o fyzických osobách a právnických osobách, ktoré sú cieľom preverovania,

f) prehľad dôležitých skutočností okrem prípadov uvedených v článku 13.

3. Žiadosti sa predložia buď v úradnom jazyku dožiadanej zmluvnej strany alebo v anglickom jazyku, alebo v inom jazyku prijateľnom pre dožiadaný colný orgán.

4. Ak žiadosť nezodpovedá formálnym požiadavkám, možno požadovať jej opravu alebo doplnenie; prijatie predbežných opatrení tým nie je dotknuté.

Článok 16

Výnimky z povinnosti poskytnúť pomoc

1. Ak dožiadaný colný orgán dôjde k záveru, že by pomoc mohla spôsobiť porušenie suverenity, verejného poriadku, bezpečnosti alebo iných zásadných záujmov dožiadanej zmluvnej strany alebo by spôsobila porušenie priemyselného a obchodného tajomstva alebo služobného tajomstva tejto zmluvnej strany, môže odmietnuť poskytnutie takejto pomoci, môže ju poskytnúť čiastočne alebo ju poskytnúť len pri splnení určitých podmienok a požiadaviek.

2. Ak žiadosti o pomoc nemožno vyhovieť, treba to dožadujúcemu colnému orgánu neodkladne oznámiť a informovať ho o dôvodoch odmietnutia poskytnutia pomoci.

3. Ak colný orgán žiada o pomoc, ktorú sám nie je schopný poskytnúť, ak by ho o to požiadal colný orgán druhej zmluvnej strany, upozorní na túto skutočnosť vo svojej žiadosti. Dožiadaný colný orgán zváži, či takejto žiadosti vyhovie.

Článok 17

Náklady

Každý colný orgán sa zriekne všetkých nárokov na preplatenie nákladov, ktoré vznikli pri vykonávaní tejto dohody, s výnimkou výdavkov na znalcov, svedkov, tlmočníkov a prekladateľov, ako aj s výnimkou nákladov uvedených v článku 14.

Článok 18

Vykonávanie

1. Vykonávaním tejto dohody sú poverené colné orgány zmluvných strán. Tieto orgány sa vzájomne dohodnú na podrobnejšej úprave na tieto účely.

2. Colné orgány zmluvných strán môžu zariadiť, aby ich orgány poverené preverovaním boli v priamom vzájomnom styku.

Článok 19

Územné uplatňovanie

Táto dohoda sa uplatňuje na štátnom území oboch zmluvných strán.

Článok 20

Nadobudnutie platnosti a skončenie platnosti

1. Táto dohoda podlieha vnútroštátnemu schváleniu každej zmluvnej strany a nadobudne platnosť 60 dní po doručení neskoršej nóty o tomto schválení.

2. Táto dohoda sa uzaviera na neurčitú dobu. Každá zo zmluvných strán však môže dohodu písomne vypovedať. Platnosť dohody sa skončí šesť mesiacov odo dňa doručenia oznámenia o výpovedi druhej zmluvnej strane.

Na dôkaz toho podpísaní, na to splnomocnení, podpísali túto dohodu.

Dané v Štokholme 28. októbra 1997 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, švédskom a anglickom jazyku, pričom všetky znenia sú rovnako autentické. V prípade rozdielnosti výkladu ustanovení tejto dohody je rozhodujúce znenie v anglickom jazyku.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Jaromír Kaličiak v. r.

Za vládu

Švédskeho kráľovstva:

Stanislaw Patek v. r.