Oznámenie č. 27/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Doplnkového protokolu č. 3 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode

Čiastka 11/1998
Platnosť od 06.02.1998
Redakčná poznámka

Doplnkový protokol nadobudol platnosť 16. júla 1996 na základe článku 3 ods. 1 a predbežne sa vykonáva od 1. januára 1996 na základe článku 3 ods. 3.

27

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 21. decembra 1995 bol vo Varšave podpísaný Doplnkový protokol č. 3 k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 195/1997 Z. z.)

Národná rada Slovenskej republiky s doplnkovým protokolom vyslovila súhlas svojím uznesením č. 534 zo 16. mája 1996 a prezident Slovenskej republiky ho ratifikoval 26. júna 1996. Ratifikačná listina bola uložená u depozitára, vlády Poľskej republiky, 16. júla 1996.

Doplnkový protokol nadobudol platnosť 16. júla 1996 na základe článku 3 ods. 1 a predbežne sa vykonáva od 1. januára 1996 na základe článku 3 ods. 3.

DOPLNKOVÝ PROTOKOL č. 3

k Stredoeurópskej dohode o voľnom obchode

Zástupcovia Českej republiky, Maďarskej republiky, Poľskej republiky a Slovenskej republiky (ďalej len „strany“),

majúc na zreteli Deklarácie predsedov vlád podpísané 25. novembra 1994 v Poznani a 11. septembra 1995 v Brne,

znovu potvrdzujúc svoj záväzok k zásadám trhovej ekonomiky, ktorá vytvára základ ich vzťahov,

pevne presvedčení, že tento doplnkový protokol podporí rozvoj vzájomne výhodných obchodných vzťahov s poľnohospodárskymi produktmi a potravinami medzi nimi a prispeje k procesu integrácie v Európe,

v súlade s ustanoveniami článkov 34, 35, 37 a 39 Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode,

dohodli sa takto:

Článok 1

Protokoly 4 až 6 Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode a prílohy k nim, uplatňované v súlade s doplnkovým protokolom podpísaným 29. apríla 1994 v Budapešti, sa zrušujú a nahrádzajú k 1. januáru 1996 novými protokolmi 4 až 6 a ich prílohami, ktoré tvoria neoddeliteľnú časť tohto doplnkového protokolu.

Článok 2

Tento doplnkový protokol tvorí neoddeliteľnú časť Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode.

Článok 3

1. Tento doplnkový protokol nadobudne platnosť dňom, keď depozitár obdrží posledné oznámenie od strán Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode o skončení postupov nevyhnutných na tento účel.

2. Depozitár oznámi všetkým stranám skončenie postupov nevyhnutných na nadobudnutie platnosti tohto doplnkového protokolu.

3. Ak strany do 31. decembra 1995 neobdržia oznámenia podľa odseku 2, bude sa tento doplnkový protokol predbežne vykonávať od 1. januára 1996.

Na dôkaz toho dolupodpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali tento doplnkový protokol.

Dané vo Varšave 21. decembra 1995 v jednom pôvodnom vyhotovení v anglickom jazyku, ktoré bude uložené u depozitára. Depozitár zašle všetkým stranám overené kópie.

Za Českú republiku:

Vladimír Dlouhý v. r.

Za Maďarskú republiku:

Imré Dunai v. r.

Za Poľskú republiku:

Jacek Buchacz v. r.

Za Slovenskú republiku:

Ján Ducký v. r.

PROTOKOL 4

(k článku 12)

VÝMENA POĽNOHOSPODÁRSKYCH KONCESIÍ MEDZI ČESKOU REPUBLIKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA JEDNEJ STRANE A MAĎARSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE

1. Dovozné clá uplatňované v Českej republike a v Slovenskej republike na výrobky pochádzajúce z Maďarskej republiky a dovozné clá uplatňované v Maďarskej republike na výrobky pochádzajúce z Českej republiky alebo zo Slovenskej republiky stanovené v prílohe A k tomuto protokolu budú zrušené od 1. januára 1996.

2. Dovozné clá uplatňované v Českej republike a v Slovenskej republike na výrobky pochádzajúce z Maďarskej republiky a dovozné clá uplatňované v Maďarskej republike na výrobky pochádzajúce z Českej republiky alebo zo Slovenskej republiky stanovené v prílohe B k tomuto protokolu sa znížia na úroveň stanovenú v tejto prílohe od 1. januára 1996.

3. Dovozné clá uplatňovné v Českej republike a v Slovenskej republike na výrobky pochádzajúce z Maďarskej republiky stanovené v prílohe C k tomuto protokolu sa znížia, bez množstevných limitov alebo v rámci limitov kvót stanovených v tejto prílohe, na úroveň stanovenú v tejto prílohe od 1. januára 1996.

4. Dovozné clá uplatňované v Maďarskej republike na výrobky pochádzajúce z Českej republiky a zo Slovenskej republiky stanovené v prílohe D k tomuto protokolu sa znížia, okrem množstevných limitov alebo v rámci limitov a kvót stanovených v tejto prílohe, na úroveň stanovenú v tejto prílohe od 1. januára 1996.

5. Clá vzťahujúce sa k tomuto protokolu zahŕňajú clá ad valorem, špecifické clá a špecifické vyrovnávacie dávky na výrobky.

Příloha 01

Príloha A K Protokolu 4

(HS CODE)

01.01 05.09 08.13 1206.00.102) 15.03 1902.40
0102.10 05.10 08.14 1207.10 15.04 19.03
0103.10 05.11 09.01 1207.20 15.05 1905.30
01.04 06.01 09.02 1207.30 15.06 1905.40
01.06 06.02 09.03 1207.40 15.07 1905.90
02.04 06.04 09.04 1207.50 15.08 2003.20
02.05 0701.10  09.05 1207.60 15.09 2005.70
02.06 0709.10  09.06 1207.92 15.10 2008.11
02.08 0709.30  09.07 1207.99 15.11 2008.19
0301.10  0709.40  09.08 12.08 1512.21  2008.20
0301.91  0709.52  0909.10 12.09 1512.29 2008.30
0301.92  07.11 0909.2012.11 15.13 2009.11
0301.99  0712.30 0909.50 1212.10 15.15 2009.19
03.02 0712.90 09.10 1212.20 15.18 2009.20
03.03 07.13 1001.10 1212.30 15.19 2009.30
03.04 07.14 1005.10 1212.92 15.20 2009.40
03.0508.0110.061212.9915.212101.10
03.06 08.02 10.07 12.13 15.22 2101.20
03.07 08.03 10.08 12.14 16.03 2103.10
05.01 08.04 1102.30 13.01 16.04 22.01
05.02 08.05 1103.14 13.02 16.05 23.01
05.03 0806.20 11.06 14.01 1702.20 23.02
05.04 0807.20 12.01 14.02 18.01 23.03
05.05 0808.20 12.02 14.03 18.02 23.04
05.06 0810.40 12.03 14.04 18.03 23.05
05.07 0810.90 12.04 15.01 18.04 23.06
05.08 08.12  1205.00.101)  15.02 18.05 23.07

Příloha 02

Príloha B k Protokolu 4

HS kód Maximálne uplatňovaná colná sadzbav % &nbsp HS kód Maximálne uplatňovaná colná sadzbav % &nbsp HS kód Maximálne uplatňovaná colná sadzbav %
0102.90 15 0809.10 8 1702.10 20
0103.91 10 0809.30 9 1702.60 30
0103.92 15 0810.30 9 17.03 14
0105.11 9 0811.10 9 17.04 12
0105.19 9 0909.30 4 1806.10 12
0105.91 10 0909.40 4 1806.20 10
0105.99 10 1001.90 15 1902.11 20
02.01 25 10.02 15 1902.19 20
02.02 25 10.03 18 1904.90 7
02.03 25 10.04 15 1905.10 7
0207.21 28 11.01 15 1905.20 7
0207.41 28 1102.10 15 2001.10 15
0207.50 10 1102.20 15 2001.20 15
02.09 20 1102.90 15 2002.10 11
0210.11 20 1103.12 15 2002.90 11
0210.12 20 1103.13 15 2005.10 15
0210.19 20 1103.19 15 2005.20 20
0210.20 20 1103.21 15 2005.30 17
0210.90 20 1103.29 15 2005.40 15
0301.93 5 1104.11 15 2005.51 7
0402.10 37 1104.12 15 2005.59 7
0402.21 37 1104.19 15 2005.60 5
0402.91 37 1104.21 15 2005.80 15
0402.99 37 1104.22 15 2008.40 4
0404.10 14 1104.23 15 2008.50 6
0404.90 14 1104.29 15 2008.60 6
0704.20 10 1104.30 15 2008.70 6
0704.90 10 1105.10 15 2008.80 6
0705.19 10 1108.14 14 2008.91 7
0705.21 10 1108.19 14 2008.92 6
0705.29 10 1108.20 14 2008.99 4
0706.10 10 11.09 14 2009.60 4
0708.20 10 12.10 5 2009.70 12
0708.90 10 1517.10 20 2101.30 14
0709.20 5 1517.90 20 2102.30 7
0709.70 10 1602.10 15 2104.10 4
0710.22 7 1602.20 15 2104.20 4
0710.29 7 1602.31 15 2106.10 7
0710.30 7 1602.39 15 2202.10 19
0710.40 7 1602.42 15 2202.90 10
0710.90 7 1602.49 15 &nbsp &nbsp
0807.10 9 1602.50 18 &nbsp &nbsp

Příloha 03

Príloha C k Protokolu 4

HS kód Colná sadzbav % Kvóta
Česká republika Slovenská republika
0207.10.11 28 &nbsp &nbsp
0207.10.15 28 &nbsp &nbsp
0207.10.19 28 &nbsp &nbsp
0207.10.31 15 &nbsp &nbsp
0207.10.39 15 &nbsp &nbsp
0207.10.51 15 &nbsp &nbsp
0207.10.55 15 &nbsp &nbsp
0207.10.59 15 &nbsp &nbsp
0207.10.71 15 &nbsp &nbsp
0207.10.79 15 &nbsp &nbsp
0207.10.90 15 &nbsp &nbsp
0207.22 15 &nbsp &nbsp
0207.23 15 &nbsp &nbsp
0207.39.11 20 &nbsp &nbsp
0207.39.13 20 &nbsp &nbsp
0207.39.15 20 &nbsp &nbsp
0207.39.17 20 &nbsp &nbsp
0207.39.21 20 &nbsp &nbsp
0207.39.23 20 &nbsp &nbsp
0207.39.25 20 &nbsp &nbsp
0207.39.27 20 &nbsp &nbsp
0207.39.31 15 &nbsp &nbsp
0207.39.33 15 &nbsp &nbsp
0207.39.35 15 &nbsp &nbsp
0207.39.37 15 &nbsp &nbsp
0207.39.41 15 &nbsp &nbsp
0207.39.43 15 &nbsp &nbsp
0207.39.45 15 &nbsp &nbsp
0207.39.47 15 &nbsp &nbsp
0207.39.51 15 &nbsp &nbsp
0207.39.53 15 &nbsp &nbsp
0207.39.55 15 &nbsp &nbsp
0207.39.57 15 &nbsp &nbsp
0207.39.61 15 &nbsp &nbsp
0207.39.63 15 &nbsp &nbsp
0207.39.65 15 &nbsp &nbsp
0207.39.67 15 &nbsp &nbsp
0207.39.71 15 &nbsp &nbsp
0207.39.73 15 &nbsp &nbsp
0207.39.75 15 &nbsp &nbsp
0207.39.77 15 &nbsp &nbsp
0207.39.81 15 &nbsp &nbsp
0207.39.83 15 &nbsp &nbsp
0207.39.85 15 &nbsp &nbsp
0402.29 37 &nbsp &nbsp
0403.10 15 400 t 100 t
0406 0 200 t 300 t
0603.90 0 &nbsp &nbsp
0701.90 10 10 000 t 10 000 t
1005.90 15 &nbsp &nbsp
1107 5 6 000 t 4 000 t
1205.00.90 15 &nbsp &nbsp
1206.00.91 20 &nbsp &nbsp
1206.00.99 20 &nbsp &nbsp
1207.91 0 &nbsp &nbsp
1212.91.10 20 &nbsp &nbsp
1212.91.90 10 &nbsp &nbsp
1512.11 15 &nbsp &nbsp
1512.19 20 &nbsp &nbsp
1514.10 15 &nbsp &nbsp
1514.90 20 &nbsp &nbsp
1516.10 14 &nbsp &nbsp
1516.20 11 &nbsp &nbsp
16.01 15 &nbsp &nbsp
ex 1601.00.91 0 600 t 400 t
1602.41 15 &nbsp &nbsp
1602.90.10 15 &nbsp &nbsp
1602.90.31 0 &nbsp &nbsp
1602.90.51 15 &nbsp &nbsp
1602.90.61 15 &nbsp &nbsp
1602.90.69 15 &nbsp &nbsp
1602.90.72 15 &nbsp &nbsp
1602.90.74 15 &nbsp &nbsp
1602.90.76 15 &nbsp &nbsp
1602.90.78 15 &nbsp &nbsp
1602.90.99 5 &nbsp &nbsp
1702.30 40 &nbsp &nbsp
1702.40 40 &nbsp &nbsp
1702.50 0 &nbsp &nbsp
1806.31 10 &nbsp &nbsp
1806.32 10 &nbsp &nbsp
1806.90 10 &nbsp &nbsp
1902.20 20 &nbsp &nbsp
2003.10 0 &nbsp &nbsp
2004.10 20 &nbsp &nbsp
2004.90.10 15 &nbsp &nbsp
2004.90.30 15 &nbsp &nbsp
2004.90.50 15 &nbsp &nbsp
2004.90.91 15 &nbsp &nbsp
2006.00.10 0 &nbsp &nbsp
2006.00.31 15 &nbsp &nbsp
2006.00.35 15 &nbsp &nbsp
2006.00.38 15 &nbsp &nbsp
2006.00.91 15 &nbsp &nbsp
2006.00.99 15 &nbsp &nbsp
2102.10 7 &nbsp &nbsp
2102.20 7 &nbsp &nbsp
2105 15 1 500 t 250 t
2106.90 5 &nbsp &nbsp
2203 10 9 000 hl 6 000 hl
2204 10 18 000 hl 12 000 hl
2208.90 30 2 500 hl 2 500 hl

Příloha 04

Príloha D

k Protokolu 4

HS kód Colná sadzbav % Kvóta
Česká republika Slovenská republika
0207.10.019 28 &nbsp &nbsp
0207.10.028 15 &nbsp &nbsp
0207.10.037 15 &nbsp &nbsp
0207.10.046 15 &nbsp &nbsp
0207.10.055 15 &nbsp &nbsp
0207.22 15 &nbsp &nbsp
0207.23 15 &nbsp &nbsp
0207.39.018 20 &nbsp &nbsp
0207.39.027 15 &nbsp &nbsp
0207.39.036 15 &nbsp &nbsp
0207.39.045 15 &nbsp &nbsp
0207.39.054 15 &nbsp &nbsp
0402.29 37 &nbsp &nbsp
0403.10 15 3 200 t 300 t
0406 0 100 t 400 t
ex 0406.10.016 0 &nbsp &nbsp
0603.90 0 &nbsp &nbsp
0701.90 10 10 000 t 10 000 t
1005.90 15 &nbsp &nbsp
1107 5 6 000 t 4 000 t
1205.00.90* 0 &nbsp &nbsp
1206.00.91* 0 &nbsp &nbsp
1206.00.99* 0 &nbsp &nbsp
1207.91 0 &nbsp &nbsp
1212.91.20* 10 &nbsp &nbsp
1212.91.80* 20 &nbsp &nbsp
1512.11 15 &nbsp &nbsp
1512.19 20 &nbsp &nbsp
1514.10 15 &nbsp &nbsp
1514.90 20 &nbsp &nbsp
1516.10.017 2,5 &nbsp &nbsp
1516.10.026 8 &nbsp &nbsp
1516.10.992 8 &nbsp &nbsp
1516.20 7 &nbsp &nbsp
16.01 15 &nbsp &nbsp
ex 1601.00.026 0 - 100 t
ex 1601.00.035 0 - kvóta je spoločná
&nbsp &nbsp &nbsp s položkou 1601.00.026
1602.41 15 &nbsp &nbsp
ex 1602.41.004 0 600 t -
1602.90 15 &nbsp &nbsp
1702.30 40 &nbsp &nbsp
1702.40 40 &nbsp &nbsp
1702.50 40 &nbsp &nbsp
1806.31.014 10 &nbsp &nbsp
1806.31.023 10 &nbsp &nbsp
1806.31.999 20 &nbsp &nbsp
1806.32.017 10 &nbsp &nbsp
1806.32.026 10 &nbsp &nbsp
1806.32.992 20 &nbsp &nbsp
1806.90.017 10 &nbsp &nbsp
1806.90.026 10 &nbsp &nbsp
1806.90.992 20 &nbsp &nbsp
1902.20 20 &nbsp &nbsp
2003.10 22 &nbsp &nbsp
2004.10 20 &nbsp &nbsp
2004.90.007 15 &nbsp &nbsp
2006 15 &nbsp &nbsp
ex 2006.00.10 0 &nbsp &nbsp
2102.10 7 &nbsp &nbsp
2102.20.014 0 &nbsp &nbsp
2102.20.023 7 &nbsp &nbsp
2102.20.999 7 &nbsp &nbsp
2105 15 200 t 50 t
2106.90.017 25 &nbsp &nbsp
2106.90.026 0 &nbsp &nbsp
2106.90.992 25 &nbsp &nbsp
2203 10 30 000 hl 20 000 hl
2204 10 4 000 hl 6 000 hl
2208.50 30 2 500 hl 2 500 hl
2208.90 30 kvóta je spoločná s položkou 2208.50 kvóta je spoločná s položkou 2208.50

PROTOKOL 5

(k článku 12)

VÝMENA POĽNOHOSPODÁRSKYCH KONCESIÍ MEDZI ČESKOU REPUBLIKOU A SLOVENSKOU REPUBLIKOU NA JEDNEJ STRANE A POĽSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE

1. Dovozné clá uplatňované v Českej republike a v Slovenskej republike na výrobky pochádzajúce z Poľskej republiky a dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce z Českej republiky alebo zo Slovenskej republiky stanovené v prílohe A k tomuto protokolu budú zrušené od 1. januára 1996.

2. Dovozné clá uplatňované v Českej republike a v Slovenskej republike na výrobky pochádzajúce z Poľskej republiky a dovozné clá používané v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce z Českej republiky alebo zo Slovenskej republiky stanovené v prílohe B k tomuto protokolu sa znížia na úroveň stanovenú v tejto prílohe od 1. januára 1996.

3. Dovozné clá uplatňované v Českej republike a v Slovenskej republike na výrobky pochádzajúce z Poľskej republiky stanovené v prílohe C k tomuto protokolu sa znížia, bez množstevných limitov alebo v rámci limitov kvót stanovených v tejto prílohe, na úroveň stanovenú v tejto prílohe od 1. januára 1996.

4. Dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce z Českej republiky a zo Slovenskej republiky stanovené v prílohe D k tomuto protokolu sa znížia, bez množstevných limitov alebo v rámci limitov kvót stanovených v tejto prílohe, na úroveň stanovenú v tejto prílohe od 1. januára 1996.

5. Clá vzťahujúce sa k tomuto protokolu zahŕňajú clá ad valorem, špecifické clá a špecifické vyrovnávacie dávky na výrobky.

6. Česká republika a Poľská republika nebudú uplatňovať vývozné dotácie na cukor (HS kód 1701) exportovaný z Českej republiky do Poľskej republiky a opačne.

Příloha 05

Príloha A

k Protokolu 5

(HS kód)
01.01 05.09 08.13 1206.00.102) 15.03 1902.40
0102.10 05.10 08.14 1207.10 15.04 19.03
0103.10 05.11 09.01 1207.20 15.05 1905.30
01.04 06.01 09.02 1207.30 15.06 1905.40
01.06 06.02 09.03 1207.40 15.07 1905.90
02.04 06.04 09.04 1207.50 15.08 2003.20
02.05 0701.10 09.05 1207.60 15.09 2005.70
02.06 0709.10 09.06 1207.92 15.10 2008.11
02.08 0709.30 09.071207.99 15.11 2008.19
0301.10 0709.40 09.08 12.08 1512.21 2008.20
0301.91 0709.52 0909.10 12.09 1512.29 2008.30
0301.92 07.11 0909.20 12.11 15.13 2009.11
0301.99 0712.30 0909.501212.10 15.15 2009.19
03.020712.9009.101212.2015.182009.20
03.03 07.13 1001.10 1212.30 15.19 2009.30
03.04 07.141005.10 1212.92 15.20 2009.40
03.05 08.01 10.06 1212.99 15.21 2101.10
03.06 08.02 10.07 12.13 15.22 2101.20
03.07 08.03 10.08 12.14 16.03 2103.10
05.01 08.04 1102.30 13.01 16.04 22.01
05.02 08.05 1103.14 13.02 16.05 23.01
05.03 0806.20 11.06 14.01 1702.20 23.02
05.04 0807.20 12.01 14.02 18.01 23.03
05.05 0808.20 12.02 14.03 18.02 23.04
05.06 0810.40 12.03 14.04 18.03 23.05
05.07 0810.90 12.04 15.01 18.04 23.06
05.08 08.121205.00.101) 15.02 18.05 23.07
1) CN kód
2) CN kód

Příloha 06

Príloha B

k Protokolu 5

HS kód Maximálne uplatňovaná colná sadzba
v %
0102.900103.910103.920105.110105.190105.910105.9902.0102.0202.030207.210207.410207.5002.090210.110210.120210.190210.200210.900301.930402.100402.210402.910402.990404.100404.900704.200704.900705.190705.210705.290706.100708.200708.900709.200709.700710.220710.290710.300710.400710.900807.10
15101599101025252528281020202020202053737373714141010101010101010510777779
0809.100809.300810.300811.100909.300909.401001.9010.0210.0310.0411.011102.101102.201102.901103.121103.131103.191103.211103.291104.111104.121104.191104.211104.221104.231104.291104.301105.101108.141108.191108.2011.0912.101517.101517.901602.101602.201602.311602.391602.421602.491602.50
89994415151815151515151515151515151515151515151515141414145202015151515151518
1702.101702.6017.0317.041806.101806.201902.111902.191904.901905.101905.202001.102001.202002.102002.902005.102005.202005.302005.402005.512005.592005.602005.802008.402008.502008.602008.702008.802008.912008.922008.992009.602009.702101.302102.302104.102104.202106.102202.102202.90 2030141212102020777151511111520171577515466667644121474471910

Příloha 07

Príloha C

k Protokolu 5

HS kód Colná sadzba
v %
Kvóta
Česká republika Slovenská republika
0207.10.11 28 &nbsp &nbsp
0207.10.15 28 &nbsp &nbsp
0207.10.19 28 &nbsp &nbsp
0207.10.31 15 &nbsp &nbsp
0207.10.39 15 &nbsp &nbsp
0207.10.51 15 &nbsp &nbsp
0207.10.55 15 &nbsp &nbsp
0207.10.59 15 &nbsp &nbsp
0207.10.71 15 &nbsp &nbsp
0207.10.79 15 &nbsp &nbsp
0207.10.90 15 &nbsp &nbsp
0207.22 15 &nbsp &nbsp
0207.23 15 &nbsp &nbsp
0207.31 10 &nbsp &nbsp
0207.39.11 28 &nbsp &nbsp
0207.39.13 28 &nbsp &nbsp
0207.39.15 28 &nbsp &nbsp
0207.39.17 28 &nbsp &nbsp
0207.39.21 28 &nbsp &nbsp
0207.39.23 28 &nbsp &nbsp
0207.39.25 28 &nbsp &nbsp
0207.39.27 28 &nbsp &nbsp
0207.39.31 15 &nbsp &nbsp
0207.39.33 15 &nbsp &nbsp
0207.39.35 15 &nbsp &nbsp
0207.39.37 15 &nbsp &nbsp
0207.39.41 15 &nbsp &nbsp
0207.39.43 15 &nbsp &nbsp
0207.39.45 15 &nbsp &nbsp
0207.39.47 15 &nbsp &nbsp
0207.39.51 15 &nbsp &nbsp
0207.39.53 15 &nbsp &nbsp
0207.39.55 15 &nbsp &nbsp
0207.39.57 15 &nbsp &nbsp
0207.39.61 15 &nbsp &nbsp
0207.39.63 15 &nbsp &nbsp
0207.39.65 15 &nbsp &nbsp
0207.39.67 15 &nbsp &nbsp
0207.39.71 15 &nbsp &nbsp
0207.39.73 15 &nbsp &nbsp
0207.39.75 15 &nbsp &nbsp
0207.39.77 15 &nbsp &nbsp
0207.39.81 15 &nbsp &nbsp
0207.39.83 15 &nbsp &nbsp
0207.39.85 15 &nbsp &nbsp
0207.39.90 10 &nbsp &nbsp
0207.42.10 15 &nbsp &nbsp
0207.42.11 15 &nbsp &nbsp
0207.42.21 15 &nbsp &nbsp
0207.42.31 15 &nbsp &nbsp
0207.42.41 15 &nbsp &nbsp
0207.42.51 15 &nbsp &nbsp
0207.42.59 15 &nbsp &nbsp
0207.42.71 15 &nbsp &nbsp
0207.42.90 5 &nbsp &nbsp
0207.43 15 &nbsp &nbsp
0401.10 20 &nbsp &nbsp
0401.20 20 &nbsp &nbsp
0401.30 20 &nbsp &nbsp
0402.29 10 &nbsp &nbsp
0403.10 20 &nbsp &nbsp
0403.90 20 &nbsp &nbsp
0405 30 &nbsp &nbsp
0406.10 8 &nbsp &nbsp
0406.20 8 &nbsp &nbsp
0406.30 8 &nbsp &nbsp
0406.40 8 &nbsp &nbsp
0406.90 5 &nbsp &nbsp
0407.00.30 18 &nbsp &nbsp
0407.00.90 18 &nbsp &nbsp
0410 10 &nbsp &nbsp
0603.10 0 &nbsp &nbsp
0603.90 0 &nbsp &nbsp
0701.90.10 15 - 25 000 t
0701.90.51 0 &nbsp &nbsp
0701.90.59 0 &nbsp &nbsp
0701.90.90 15 &nbsp kvóta je spoločná
&nbsp &nbsp &nbsp s položkou 0701.90.10
0702 0 &nbsp &nbsp
0703.10 5 &nbsp &nbsp
0703.20 5 &nbsp &nbsp
0703.90 5 &nbsp &nbsp
0704.10.10 7 &nbsp &nbsp
0704.10.90 0 &nbsp &nbsp
0705.11.10 5 &nbsp &nbsp
0705.11.90 0 &nbsp &nbsp
0706.90 0 &nbsp &nbsp
0707.00.10 0 &nbsp &nbsp
0707.00.15 0 &nbsp &nbsp
0707.00.20 0 &nbsp &nbsp
0707.00.25 10 &nbsp &nbsp
0707.00.30 10 &nbsp &nbsp
0707.00.35 0 &nbsp &nbsp
0707.00.40 0 &nbsp &nbsp
0707.00.90 10 &nbsp &nbsp
0708.10 10 &nbsp &nbsp
0709.51 0 &nbsp &nbsp
0709.60 0 &nbsp &nbsp
0709.90 0 &nbsp &nbsp
0710.10 0 &nbsp &nbsp
0710.21 5 &nbsp &nbsp
0710.80 0 &nbsp &nbsp
0712.10 5 &nbsp &nbsp
0712.20 0 &nbsp &nbsp
0806.10 0 &nbsp &nbsp
0808.10.10 10 &nbsp &nbsp
0808.10.51 10 &nbsp &nbsp
0808.10.53 10 &nbsp &nbsp
0808.10.59 10 &nbsp &nbsp
0808.10.61 0 &nbsp &nbsp
0808.10.63 0 &nbsp &nbsp
0808.10.69 0 &nbsp &nbsp
0808.10.71 0 &nbsp &nbsp
0808.10.73 0 &nbsp &nbsp
0808.10.79 0 &nbsp &nbsp
0808.10.92 10 &nbsp &nbsp
0808.10.94 10 &nbsp &nbsp
0808.10.98 10 &nbsp &nbsp
0809.20.11 0 &nbsp &nbsp
0809.20.19 0 &nbsp &nbsp
0809.20.21 0 &nbsp &nbsp
0809.20.29 0 &nbsp &nbsp
0809.20.31 0 &nbsp &nbsp
0809.20.39 0 &nbsp &nbsp
0809.20.41 8 &nbsp &nbsp
0809.20.49 0 &nbsp &nbsp
0809.20.51 0 &nbsp &nbsp
0809.20.59 0 &nbsp &nbsp
0809.20.61 0 &nbsp &nbsp
0809.20.69 0 &nbsp &nbsp
0809.20.71 0 &nbsp &nbsp
0809.20.79 0 &nbsp &nbsp
0809.40.10 0 &nbsp &nbsp
0809.40.20 0 &nbsp &nbsp
0809.40.30 8 &nbsp &nbsp
0809.40.40 0 &nbsp &nbsp
0809.40.90 0 &nbsp &nbsp
0810.10.10 5 &nbsp &nbsp
0810.10.90 0 &nbsp &nbsp
0810.20 0 &nbsp &nbsp
0811.20.11 5 &nbsp &nbsp
0811.20.19 5 &nbsp &nbsp
0811.20.31 5 &nbsp &nbsp
0811.20.39 5 &nbsp &nbsp
0811.20.51 5 &nbsp &nbsp
0811.20.59 0 &nbsp &nbsp
0811.20.90 0 &nbsp &nbsp
0811.90 0 &nbsp &nbsp
1005.90 0 &nbsp &nbsp
1103.11.90 20 &nbsp &nbsp
1105.20 5 &nbsp &nbsp
1107.10 5 &nbsp &nbsp
1107.20 5 &nbsp &nbsp
1205.00.90 15 &nbsp &nbsp
1206.00.91 0 &nbsp &nbsp
1206.00.99 0 &nbsp &nbsp
1212.91.10 20 &nbsp &nbsp
1212.91.90 10 &nbsp &nbsp
1512.11 10 &nbsp &nbsp
1512.19 20 &nbsp &nbsp
1514.10 10 &nbsp &nbsp
1514.90 20 &nbsp &nbsp
1516.10 10 &nbsp &nbsp
1516.20 10 &nbsp &nbsp
16.01 15 &nbsp &nbsp
1602.41 15 &nbsp &nbsp
1602.90.10 15 &nbsp &nbsp
1602.90.31 0 &nbsp &nbsp
1602.90.51 15 &nbsp &nbsp
1602.90.61 15 &nbsp &nbsp
1602.90.69 15 &nbsp &nbsp
1602.90.72 15 &nbsp &nbsp
1602.90.74 15 &nbsp &nbsp
1602.90.76 15 &nbsp &nbsp
1602.90.78 15 &nbsp &nbsp
1602.90.99 5 &nbsp &nbsp
1701.11 40 &nbsp &nbsp
1701.12 40 &nbsp &nbsp
1701.91 40 &nbsp &nbsp
1701.99 40 &nbsp &nbsp
1702.30 40 &nbsp &nbsp
1702.40 40 &nbsp &nbsp
1702.50 0 &nbsp &nbsp
1806.31 10 &nbsp &nbsp
1806.32 10 &nbsp &nbsp
1806.90 10 &nbsp &nbsp
1901.10 0 &nbsp &nbsp
1901.20 8 &nbsp &nbsp
1901.90 8 &nbsp &nbsp
1902.20 20 &nbsp &nbsp
1902.30 20 &nbsp &nbsp
1904.10 0 &nbsp &nbsp
2001.90 0 &nbsp &nbsp
2003.10 0 &nbsp &nbsp
2004.10 5 &nbsp &nbsp
2004.90 10 &nbsp &nbsp
2005.90.10 0 &nbsp &nbsp
2005 90.30 0 &nbsp &nbsp
2005.90.50 0 &nbsp &nbsp
2005.90.60 10 &nbsp &nbsp
2005.90.70 10 &nbsp &nbsp
2005.90.80 10 &nbsp &nbsp
2006.00.10 0 &nbsp &nbsp
2006.00.31 15 &nbsp &nbsp
2006.00.35 15 &nbsp &nbsp
2006.00.38 15 &nbsp &nbsp
2006.00.91 15 &nbsp &nbsp
2006.00.99 15 &nbsp &nbsp
2007.10 20 &nbsp &nbsp
2007.91 0 &nbsp &nbsp
2007.99.10 0 &nbsp &nbsp
2007.99.20 0 &nbsp &nbsp
2007.99.31 20 &nbsp &nbsp
2007.99.33 20 &nbsp &nbsp
2007.99.35 0 &nbsp &nbsp
2007.99.39 0 &nbsp &nbsp
2007.99.51 0 &nbsp &nbsp
2007.99.55 20 &nbsp &nbsp
2007.99.58 20 &nbsp &nbsp
2007.99.91 20 &nbsp &nbsp
2007.99.93 20 &nbsp &nbsp
2007.99.98 20 &nbsp &nbsp
2009.50 10 &nbsp &nbsp
2009.80 0 &nbsp &nbsp
2009.90.11 10 &nbsp &nbsp
2009.90.19 10 &nbsp &nbsp
2009.90.21 0 &nbsp &nbsp
2009.90.29 0 &nbsp &nbsp
2009.90.31 10 &nbsp &nbsp
2009.90.39 10 &nbsp &nbsp
2009.90.41 0 &nbsp &nbsp
2009.90.49 0 &nbsp &nbsp
2009.90.51 0 &nbsp &nbsp
2009.90.59 0 &nbsp &nbsp
2009.90.71 0 &nbsp &nbsp
2009.90.73 0 &nbsp &nbsp
2009.90.79 0 &nbsp &nbsp
2009.90.92 0 &nbsp &nbsp
2009.90.94 0 &nbsp &nbsp
2009.90.95 0 &nbsp &nbsp
2009.90.96 0 &nbsp &nbsp
2009.90.97 0 &nbsp &nbsp
2009.90.98 0 &nbsp &nbsp
2103.20 0 &nbsp &nbsp
2103.30.10 0 &nbsp &nbsp
2103.30.90 5 &nbsp &nbsp
2103.90.10 0 &nbsp &nbsp
2103.90.90 0 &nbsp &nbsp
2105 15 &nbsp &nbsp
2106.90 5 &nbsp &nbsp
2208 &nbsp 2 000 hl 2 000 hl
2208.10 12,5 &nbsp &nbsp
2208.20 12,5 &nbsp &nbsp
2208.30 5 &nbsp &nbsp
2208.40 7,5 &nbsp &nbsp
2208.90 28 &nbsp &nbsp
2209 0 &nbsp &nbsp
2402 &nbsp 50 t 50 t
2402.10 26 &nbsp &nbsp
2402.20 32,5 &nbsp &nbsp
2402.90 32,5 &nbsp &nbsp
2403 2403.10 13 kvóta je spoločná s položkou 2402 kvóta je spoločná s položkou 2402
2403.91 13 &nbsp &nbsp
2403.99 13 &nbsp &nbsp

Příloha 08

Príloha D

k Protokolu 5

HS kód Colná sadzba
v%
Kvóta
Česká republika Slovenská republika
0207.10.11 28 &nbsp &nbsp
0207.10.15 28 &nbsp &nbsp
0207.10.19 28 &nbsp &nbsp
0207.10.31 15 &nbsp &nbsp
0207.10.39 15 &nbsp &nbsp
0207.10.51 15 &nbsp &nbsp
0207.10.55 15 &nbsp &nbsp
0207.10.59 15 &nbsp &nbsp
0207.10.71 15 &nbsp &nbsp
0207.10.79 15 &nbsp &nbsp
0207.10.90 15 &nbsp &nbsp
0207.22 15 &nbsp &nbsp
0207.23 15 &nbsp &nbsp
0207.31 10 &nbsp &nbsp
0207.39.11 28 &nbsp &nbsp
0207.39.13 28 &nbsp &nbsp
0207.39.15 28 &nbsp &nbsp
0207.39.17 28 &nbsp &nbsp
0207.39.21 28 &nbsp &nbsp
0207.39.23 28 &nbsp &nbsp
0207.39.25 28 &nbsp &nbsp
0207.39.27 28 &nbsp &nbsp
0207.39.31 15 &nbsp &nbsp
0207.39.33 15 &nbsp &nbsp
0207.39.35 15 &nbsp &nbsp
0207.39.37 15 &nbsp &nbsp
0207.39.41 15 &nbsp &nbsp
0207.39.43 15 &nbsp &nbsp
0207.39.45 15 &nbsp &nbsp
0207.39.47 15 &nbsp &nbsp
0207.39.51 15 &nbsp &nbsp
0207.39.53 15 &nbsp &nbsp
0207.39.55 15 &nbsp &nbsp
0207.39.57 15 &nbsp &nbsp
0207.39.61 15 &nbsp &nbsp
0207.39.63 15 &nbsp &nbsp
0207.39.65 15 &nbsp &nbsp
0207.39.67 15 &nbsp &nbsp
0207.39.71 15 &nbsp &nbsp
0207.39.73 15 &nbsp &nbsp
0207.39.75 15 &nbsp &nbsp
0207.39.77 15 &nbsp &nbsp
0207.39.81 15 &nbsp &nbsp
0207.39.83 15 &nbsp &nbsp
0207.39.85 15 &nbsp &nbsp
0207.39.90 10 &nbsp &nbsp
0207.42.10 15 &nbsp &nbsp
0207.42.11 15 &nbsp &nbsp
0207.42.21 15 &nbsp &nbsp
0207.42.31 15 &nbsp &nbsp
0207.42.41 15 &nbsp &nbsp
0207.42.51 15 &nbsp &nbsp
0207.42.59 15 &nbsp &nbsp
0207.42.71 15 &nbsp &nbsp
0207.42.90 5 &nbsp &nbsp
0207.43 15 &nbsp &nbsp
0401.10 20 &nbsp &nbsp
0401.20 20 &nbsp &nbsp
0401.30 20 &nbsp &nbsp
0402.29 10 &nbsp &nbsp
0403.10 20 &nbsp &nbsp
0403.90 20 &nbsp &nbsp
0405 30 &nbsp &nbsp
0406.10 8 &nbsp &nbsp
0406.20 8 &nbsp &nbsp
0406.30 8 &nbsp &nbsp
0406.40 8 &nbsp &nbsp
0406.90 5 &nbsp &nbsp
0407.00.30 18 &nbsp &nbsp
0407.00.90 18 &nbsp &nbsp
0410 10 &nbsp &nbsp
0603.10 0 &nbsp &nbsp
0603.90 0 &nbsp &nbsp
0701.90.51 0 &nbsp &nbsp
0701.90.59 0 &nbsp &nbsp
0702 0 &nbsp &nbsp
0703.10 5 &nbsp &nbsp
0703.20 5 &nbsp &nbsp
0703.90 5 &nbsp &nbsp
0704.10.10 7 &nbsp &nbsp
0704.10.90 0 &nbsp &nbsp
0705.11.10 5 &nbsp &nbsp
0705.11.90 0 &nbsp &nbsp
0706.90 0 &nbsp &nbsp
0707.00.111 0 &nbsp &nbsp
0707.00.119 0 &nbsp &nbsp
0707.00.190 10 &nbsp &nbsp
0707.00.900 10 &nbsp &nbsp
0708.10 10 &nbsp &nbsp
0709.51 0 &nbsp &nbsp
0709.60 0 &nbsp &nbsp
0709.90 0 &nbsp &nbsp
0710.10 0 &nbsp &nbsp
0710.21 5 &nbsp &nbsp
0710.80 0 &nbsp &nbsp
0712.10 5 &nbsp &nbsp
0712.20 0 &nbsp &nbsp
0806.10 0 &nbsp &nbsp
0808.10.10 10 &nbsp &nbsp
0808.10.31 10 &nbsp &nbsp
0808.10.33 10 &nbsp &nbsp
0808.10.39 10 &nbsp &nbsp
0808.10.51 10 &nbsp &nbsp
0808.10.53 10 &nbsp &nbsp
0808.10.59 10 &nbsp &nbsp
0808.10.811 0 &nbsp &nbsp
0808.10.812 0 &nbsp &nbsp
0808.10.831 0 &nbsp &nbsp
0808.10.832 0 &nbsp &nbsp
0808.10.891 0 &nbsp &nbsp
0808.10.892 0 &nbsp &nbsp
0809.20.20 8 &nbsp &nbsp
0809.20.40 0 &nbsp &nbsp
0809.20.60 0 &nbsp &nbsp
0809.20.80 0 &nbsp &nbsp
0809.40.11 8 &nbsp &nbsp
0809.40.19 0 &nbsp &nbsp
0809.40.90 0 &nbsp &nbsp
0810.10.10 5 &nbsp &nbsp
0810.10.90 0 &nbsp &nbsp
0810.20 0 &nbsp &nbsp
0811.20.11 5 &nbsp &nbsp
0811.20.19 5 &nbsp &nbsp
0811.20.31 5 &nbsp &nbsp
0811.20.39 5 &nbsp &nbsp
0811.20.51 5 &nbsp &nbsp
0811.20.59 0 &nbsp &nbsp
0811.20.90 0 &nbsp &nbsp
0811.90 0 &nbsp &nbsp
1005.90 0 &nbsp &nbsp
1103.11.90 20 &nbsp &nbsp
1105.20 5 &nbsp &nbsp
1107.10 5 &nbsp &nbsp
1107.20 5 &nbsp &nbsp
1205.00.90 15 &nbsp &nbsp
1206.00.91 0 &nbsp &nbsp
1206.00.99 0 &nbsp &nbsp
1212.91.10 20 &nbsp &nbsp
1212.91.90 10 &nbsp &nbsp
1512.11 10 &nbsp &nbsp
1512.19 20 &nbsp &nbsp
1514.10 10 &nbsp &nbsp
1514.90 20 &nbsp &nbsp
1516.10 10 &nbsp &nbsp
1516.20 10 &nbsp &nbsp
16.01 15 &nbsp &nbsp
1602.41 15 &nbsp &nbsp
1602.90.10 15 &nbsp &nbsp
1602.90.31 0 &nbsp &nbsp
1602.90.51 15 &nbsp &nbsp
1602.90.61 15 &nbsp &nbsp
1602.90.69 15 &nbsp &nbsp
1602.90.71 15 &nbsp &nbsp
1602.90.79 15 &nbsp &nbsp
1602.90.99 5 &nbsp &nbsp
1701.11 40 &nbsp &nbsp
1701.12 40 &nbsp &nbsp
1701.91 40 &nbsp &nbsp
1701.99 40 &nbsp &nbsp
1702.30 40 &nbsp &nbsp
1702.40 40 &nbsp &nbsp
1702.50 0 &nbsp &nbsp
1806.31 10 &nbsp &nbsp
1806.32 10 &nbsp &nbsp
1806.90 10 &nbsp &nbsp
1901.10 0 &nbsp &nbsp
1901.20 8 &nbsp &nbsp
1901.90 8 &nbsp &nbsp
1902.20 20 &nbsp &nbsp
1902.30 20 &nbsp &nbsp
1904.10 0 &nbsp &nbsp
2001.90 0 &nbsp &nbsp
2003.10 0 &nbsp &nbsp
2004.10 5 &nbsp &nbsp
2004.90 10 &nbsp &nbsp
2005.90.10 0 &nbsp &nbsp
2005.90.30 0 &nbsp &nbsp
2005.90.50 0 &nbsp &nbsp
2005.90.60 10 &nbsp &nbsp
2005.90.70 10 &nbsp &nbsp
2005.90.80 10 &nbsp &nbsp
2006.00.10 0 &nbsp &nbsp
2006.00.31 15 &nbsp &nbsp
2006.00.39 15 &nbsp &nbsp
2006.00.90 15 &nbsp &nbsp
2007.10 20 &nbsp &nbsp
2007.91 0 &nbsp &nbsp
2007.99.10 0 &nbsp &nbsp
2007.99.20 0 &nbsp &nbsp
2007.99.31 20 &nbsp &nbsp
2007.99.33 20 &nbsp &nbsp
2007.99.35 0 &nbsp &nbsp
2007.99.39 0 &nbsp &nbsp
2007.99.51 0 &nbsp &nbsp
2007.99.55 20 &nbsp &nbsp
2007.99.58 20 &nbsp &nbsp
2007.99.91 20 &nbsp &nbsp
2007.99.99 20 &nbsp &nbsp
2009.50 10 &nbsp &nbsp
2009.80 0 &nbsp &nbsp
2009.90.11 10 &nbsp &nbsp
2009.90.19 10 &nbsp &nbsp
2009.90.21 0 &nbsp &nbsp
2009.90.29 0 &nbsp &nbsp
2009.90.31 10 &nbsp &nbsp
2009.90.39 10 &nbsp &nbsp
2009.90.41 0 &nbsp &nbsp
2009.90.49 0 &nbsp &nbsp
2009.90.51 0 &nbsp &nbsp
2009.90.59 0 &nbsp &nbsp
2009.90.71 0 &nbsp &nbsp
2009.90.73 0 &nbsp &nbsp
2009.90.79 0 &nbsp &nbsp
2009.90.91 0 &nbsp &nbsp
2009.90.93 0 &nbsp &nbsp
2009.90.99 0 &nbsp &nbsp
2103.20 0 &nbsp &nbsp
2103.30.10 0 &nbsp &nbsp
2103.30.90 5 &nbsp &nbsp
2103.90.10 0 &nbsp &nbsp
2103.90.30 0 &nbsp &nbsp
2103.90.90 0 &nbsp &nbsp
2105 15 &nbsp &nbsp
2106.90 5 &nbsp &nbsp
2203 21 60 000 hl 40 000 hl
2204 &nbsp 6 000 hl 15 000 hl
2204.10.111 15 min 21 ECU/hl &nbsp &nbsp
2204.21.101 15 min 21 ECU/hl &nbsp &nbsp
2204.21.109 15 min 21 ECU/hl &nbsp &nbsp
2204.21.210 15 min 12,5 ECU/hl &nbsp &nbsp
2204.21.230 15 min 12,5 ECU/hl &nbsp &nbsp
2204.21.250 15 min 12,5 ECU/hl &nbsp &nbsp
2204.21.290 15 min 12,5 ECU/hl &nbsp &nbsp
2204.21.310 15 min 12,5 ECU/hl &nbsp &nbsp
2204.21.330 15 min 12,5 ECU/hl &nbsp &nbsp
2204.21.350 15 min 12,5 ECU/hl &nbsp &nbsp
2204.21.390 15 min 12,5 ECU/hl &nbsp &nbsp
2204.21.410 15 min 12,5 ECU/hl &nbsp &nbsp
2204.21.490 15 min 12,5 ECU/hl &nbsp &nbsp
2204.21.510 15 min 12,5 ECU/hl &nbsp &nbsp
2204.21.590 15 min 12,5 ECU/hl &nbsp &nbsp
2204.21.900 37,5 min 10,5 ECU/hl + 1 ECU %/hl &nbsp &nbsp
2204.29.101 12,5 min 21 ECU/hl &nbsp &nbsp
2204.29.210 12,5 min 2,5 ECU/hl &nbsp &nbsp
2204.29.230 12,5 min 2,5 ECU/hl &nbsp &nbsp
2204.29.250 12,5 min 2,5 ECU/hl &nbsp &nbsp
2204.29.290 12,5 min 2,5 ECU/hl &nbsp &nbsp
2204.29.310 12,5 min 3,5 ECU/hl &nbsp &nbsp
2204.29.330 12,5 min 3,5 ECU/hl &nbsp &nbsp
2204.29.350 12,5 min 3,5 ECU/hl &nbsp &nbsp
2204.29.390 12,5 min 3,5 ECU/hl &nbsp &nbsp
2204.29.410 12,5 min 10,5 ECU/hl &nbsp &nbsp
2204.29.450 12,5 min 10,5 ECU/hl &nbsp &nbsp
2204.29.490 12,5 min 10,5 ECU/hl &nbsp &nbsp
2204.29.510 12,5 min 10,5 ECU/hl &nbsp &nbsp
2204.29.550 12,5 min 10,5 ECU/hl &nbsp &nbsp
2204.29.590 15 min 10,5 ECU/hl &nbsp &nbsp
2204.29.900 37,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85 ECU %/hl &nbsp &nbsp
2208 &nbsp 250 hl 250 hl
2208.10 22,5 + 1,25 ECU %/hl &nbsp &nbsp
2208.20.12 37,5 min 10,5 ECU/hl + 1 ECU %/hl &nbsp &nbsp
2208.20.14 37,5 min 10,5 ECU/hl + 1 ECU %/hl &nbsp &nbsp
2208.20.26 37,5 min 10,5 ECU/hl + 1 ECU %/hl &nbsp &nbsp
2208.20.28 37,5 min 10,5 ECU/hl + 1 ECU %/hl &nbsp &nbsp
2208.20.40 37,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85 ECU %/hl &nbsp &nbsp
2208.20.62 37,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85 ECU %/hl &nbsp &nbsp
2208.20.64 37,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85 ECU %/hl &nbsp &nbsp
2208.20.86 37,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85 ECU %/hl &nbsp &nbsp
2208.20.88 37,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85 ECU %/hl &nbsp &nbsp
2208.30.11 42,5 min 10,5 ECU/hl + 1 ECU %/hl &nbsp &nbsp
2208.30.19 42,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85 ECU %/hl &nbsp &nbsp
2208.30.31 42,5 min 10,5 ECU/hl + 1 ECU %/hl &nbsp &nbsp
2208.30.39 42,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85 ECU %/hl &nbsp &nbsp
2208.30.51 42,5 min 10,5 ECU/hl + 1 ECU %/hl &nbsp &nbsp
2208.30.59 42,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85 ECU %/hl &nbsp &nbsp
2208.30.81 42,5 min 10,5 ECU/hl + 1 ECU %/hl &nbsp &nbsp
2208.30.89 42,5 min 8,5 ECU/hl + 0,85 ECU %/hl &nbsp &nbsp
2208.40.10 40 min 6,25 ECU/hl + 0,65 ECU %/hl &nbsp &nbsp
2208.40.90 40 min 4,5 ECU/hl + 0,45 ECU %/hl &nbsp &nbsp
2208.90 52,5 + 1,25 ECU %/hl &nbsp &nbsp
2209 0 &nbsp &nbsp
2402 &nbsp 50 t 50 t
2402.10 27,5 &nbsp &nbsp
2402.20 45 min 4,5 ECU/ 1000 kusov &nbsp &nbsp
2402.90 45 &nbsp &nbsp
2403 &nbsp kvóta je spoločná kvóta je spoločná
&nbsp &nbsp s položkou 2402 s položkou 2402
2403.10 60 &nbsp &nbsp
2403.91 27,5 min 0,565 ECU/kg &nbsp &nbsp
2403.99.100 32,5 &nbsp &nbsp
2403.99.900 27,5 min 0,565 ECU/kg &nbsp &nbsp

Příloha 09

PROTOKOL 6

(k článku 12)

VÝMENA POĽNOHOSPODÁRSKYCH KONCESIÍ MEDZI MAĎARSKOU REPUBLIKOU NA JEDNEJ STRANE A POĽSKOU REPUBLIKOU NA DRUHEJ STRANE

1. Dovozné clá uplatňované v Maďarskej republike na výrobky pochádzajúce z Poľskej republiky a dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce z Maďarskej republiky stanovené v prílohe A k tomuto protokolu sa zrušia od 1. januára 1996.

2. Dovozné clá uplatňované v Maďarskej republike na výrobky pochádzajúce z Poľskej republiky a dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce z Maďarskej republiky stanovené v prílohe B k tomuto protokolu sa znížia na úroveň stanovenú v tejto prílohe od 1. januára 1996.

3. Dovozné clá uplatňované v Maďarskej republike na výrobky pochádzajúce z Poľskej republiky stanovené v prílohe C k tomuto protokolu sa znížia, bez množstevných limitov alebo v rámci limitov kvót stanovených v tejto prílohe, na úroveň stanovenú v tejto prílohe od 1. januára 1996.

4. Dovozné clá uplatňované v Poľskej republike na výrobky pochádzajúce z Maďarskej republiky stanovené v prílohe D k tomuto protokolu sa znížia, bez množstevných limitov alebo v rámci limitov kvót stanovených v tejto prílohe, na úroveň stanovenú v tejto prílohe od 1. januára 1996.

5. Clá vzťahujúce sa k tomuto protokolu zahŕňajú clá ad valorem, špecifické clá a špecifické vyrovnávacie dávky na výrobky.

Příloha 10

Príloha A

k Protokolu 6

(HS kód)

01.01 05.10 09.01 1207.30 15.07 2003.20
0102.10 05.11 09.02 1207.40 15.08 2005.70
0103.10 06.01 09.03 1207.50 15.09 2008.11
01.04 06.02 09.04 1207.60 15.10 2008.19
01.06 06.04 09.05 1207.92 15.11 2008.20
02.04 0701.10 09.06 1207.99 1512.21 2008.30
02.05 0709.10 09.07 12.08 1512.29 2009.11
02.06 0709.30 09.08 12.09 15.13 2009.19
02.08 0709.40 0909.10 12.11 15.15 2009.20
0301.10 0709.52 0909.20 1212.10 15.18 2009.30
0301.91 07.11 0909.50 1212.20 15.19 2009.40
0301.92 0712.30 09.10 1212.30 15.20 2101.10
0301.99 0712.90 1001.10 1212.92 15.21 2101.20
03.02 07.13 1005.10 1212.99 15.22 2103.10
03.03 07.14 10.06 12.13 16.03 22.01
03.04 08.01 10.07 12.14 16.04 23.01
03.05 08.02 10.08 13.01 16.05 23.02
03.06 08.03 1102.30 13.02 1702.20 23.03
03.07 08.04 1103.14 14.01 18.01 23.04
05.01 08.05 11.06 14.02 18.02 23.05
05.02 0806.20 12.01 14.03 18.03 23.06
05.03 0807.20 12.02 14.04 18.04 23.07
05.04 0808.20 12.03 15.01 18.05 23.08
05.05 0810.40 12.04 15.02 1902.40 23.09
05.06 0810.90 1205.00. 101) 15.03 19.03
05.07 08.12 1206.00. 102) 15.04 1905.30
05.08 08.13 1207.10 15.05 1905.40
05.09 08.14 1207.20 15.06 1905.90

1) CN kód
2
) CN kód

Příloha 11

Príloha B

k Protokolu 6

HS kód Maximálne uplatňovaná colná sadzba
v %
0102.900103.910103.920105.110105.190105.910105.9902.0102.0202.030207.210207.410207.5002.090210.110210.120210.190210.200210.900301.930402.100402.210402.910402.990404.100404.900704.200704.900705.190705.210705.290706.100708.200708.900709.200709.700710.220710.290710.300710.400710.900807.100809.10
151015991010252525282810202020202020537373737141410101010101010105107777798
0809.300810.300811.100909.300909.401001.9010.0210.0310.0411.011102.101102.201102.901103.121103.131103.191103.211103.291104.111104.121104.191104.211104.221104.231104.291104.301105.101108.141108.191108.20110912101212.91.20*1517.101517.9016.011602.101602.201602.311602.391602.411602.421602.49
99944151518151515151515151515151515151515151515151414141451020201515151515151515
1602.501602.901702.101702.6017.0317.041806.101806.201902.111902.191904.901905.101905.202001.102001.202002.102002.902005.102005.202005.302005.402005.512005.592005.602005.802008.402008.502008.602008.702008.802008.912008.922008.992009.602009.702101.302102.302104.102104.202106.102202.102202.90 18152030141212102020777151511111520171577515466667644121474471910

Příloha 12

Príloha C

k Protokolu 6

HS kód Colná sadzba
v %
Kvóta
0207.10 28 &nbsp
0207.22 28 &nbsp
0207.23 28 &nbsp
0207.31 28 &nbsp
0207.39 28 &nbsp
0207.42 28 &nbsp
0207.43 28 &nbsp
0406 0 300 t
0407 20 &nbsp
0603.10 17 &nbsp
0603.90 15 &nbsp
0701.90 10 40 000 t
0702.00.1501* 10 &nbsp
0702.00.1502* 17 &nbsp
0702.00.20* 17 &nbsp
0702.00.25* 30 &nbsp
0702.00.30* 30 &nbsp
0702.00.35* 30 &nbsp
0702.00.40* 30 &nbsp
0702.00.4501* 30 &nbsp
0702.00.4502* 10 &nbsp
0702.00.50* 10 &nbsp
0703.10 10 10 000 t
0704.10 23 &nbsp
0705.11 10 &nbsp
0706.90 15 &nbsp
0707.00.1001* 10 &nbsp
0707.00.1002* 24 &nbsp
0707.00.1501* 24 &nbsp
0707.00.1502* 30 &nbsp
0707.00.20* 30 &nbsp
0707.00.25* 30 &nbsp
0707.00.30* 30 &nbsp
0707.00.35* 30 &nbsp
0707.00.4001* 30 &nbsp
0707.00.4002* 10 &nbsp
0707.00.9001* 10 &nbsp
0707.00.9002* 24 &nbsp
0707.00.9003* 30 &nbsp
0708.10 15 &nbsp
0710.21 10 1 500 t
0712.10 a 0712.20 10 1 400 t
0808.10 10 20 000 t
0810.10 15 &nbsp
0810.20 15 &nbsp
0811.20 20 &nbsp
0811.90 20 &nbsp
1005.90 0 &nbsp
1105.20 10 &nbsp
1205.00.90* 0 &nbsp
1206.00.91* 0 &nbsp
1206.00.99* 0 &nbsp
1212.91 10 &nbsp
1512.11 15 &nbsp
1512.19.91* 20 &nbsp
1514.10 15 &nbsp
1514.90 20 &nbsp
1516.10 0 &nbsp
1516.20 0 &nbsp
1701.12 35 10 000 t
1702.30 30 &nbsp
1702.40 30 &nbsp
1702.50 30 &nbsp
1702.90 30 &nbsp
1806.31.014 10 &nbsp
1806.31.023 10 &nbsp
1806.31.999 23 &nbsp
1806.32.017 10 &nbsp
1806.32.026 10 &nbsp
1806.32.992 23 &nbsp
1806.90.017 10 &nbsp
1806.90.026 10 &nbsp
1806.90.992 23 &nbsp
1901.10 0 &nbsp
1901.20 20 &nbsp
1901.90 20 &nbsp
1902.20 23 &nbsp
1902.30 23 &nbsp
1904.10 23 &nbsp
2001.90 20 &nbsp
2003.10 20 &nbsp
2004.10 22 &nbsp
2004.90 22 &nbsp
2005.90 20 &nbsp
2006.00 20 &nbsp
2007.10 20 &nbsp
2007.91.016 10 &nbsp
2007.91.991 20 &nbsp
2007.99.010 10 &nbsp
2007.99.995 20 &nbsp
2009.50 25 &nbsp
2009.80 25 &nbsp
2009.90 25 &nbsp
2103.20 20 &nbsp
2103.30 20 &nbsp
2103.90 20 &nbsp
2105 15 &nbsp
2203 15 14 000 hl
2007 50 % MFN 1 400 hl
2208 50 % MFN 42 000 hl
2209 20 &nbsp
2401.10.022 50 % MFN 700 t

Příloha 13

Príloha D

k Protokolu 6

HS kód Colná sadzba
v%
Kvóta
0207.10 28 &nbsp
0207.22 28 &nbsp
0207.23 28 &nbsp
0207.31 28 &nbsp
0207.39 28 &nbsp
0207.42 28 &nbsp
0207.43 28 &nbsp
0406 0 300 t
0407 20 &nbsp
0603.10 17 &nbsp
0603.90 15 &nbsp
0701.90 10 15 000 t
0702.00.10.1* 10 &nbsp
0702.00.10.9* 20 &nbsp
0702.00.90.0* 25 &nbsp
0703.10 10 10 000 t
0704.10 23 &nbsp
0705.11 10 &nbsp
0706.90 15 &nbsp
0707.00.11.1* 10 &nbsp
0707.00.11.9* 24 &nbsp
0707.00.19* 30 &nbsp
0707.00.90* 30 &nbsp
0708.10 15 &nbsp
0710.21 10 1 500 t
0806.10 10 &nbsp
0808.10 10 20 000 t
0810.10 15 &nbsp
0810.20 15 &nbsp
0811.20 20 &nbsp
0811.90 20 &nbsp
1005.90 0 &nbsp
1105.20 10 &nbsp
1205.00.90* 0 &nbsp
1206.00.91* 0 &nbsp
1206.00.99* 0 &nbsp
1212.91 10 &nbsp
1512.11 10 &nbsp
1512.19.91* 20 &nbsp
1514.10 15 &nbsp
1514.90 20 &nbsp
1516.10 0 &nbsp
1516.20 0 &nbsp
1701.12 35 10 000 t
1702.30 30 &nbsp
1702.40 30 &nbsp
1702.50 30 &nbsp
1702.90 30 &nbsp
1806.31 23 &nbsp
1806.32 23 &nbsp
1806.90 23 &nbsp
1901.10 0 &nbsp
1901.20 20 &nbsp
1901.90 20 &nbsp
1902.20 23 &nbsp
1902.30 23 &nbsp
1904.10 23 &nbsp
2001.90 15 &nbsp
2003.10 15 &nbsp
2004.10 22 &nbsp
2004.90 22 &nbsp
2005.90 15 &nbsp
2006.00 20 &nbsp
2007.10 20 &nbsp
2007.91 20 &nbsp
2007.99 20 &nbsp
2009.50 25 &nbsp
2009.80 25 &nbsp
2009.90 25 &nbsp
2103.20 20 &nbsp
2103.30 20 &nbsp
2103.90 20 &nbsp
2105 15 &nbsp
2204 50 % MFN 140 000 hl
&nbsp mínus 2 ECU/ hl &nbsp
2205 50 % MNF 42 000 hl
&nbsp mínus 2 ECU/ hl &nbsp
2208 50 % MFN 1 400 hl
2209 20 &nbsp
2401.10 50 % MFN 700 t

anglické znenie

Poznámky pod čiarou

*) CN Code

1) CN Code

2) CN Code

*) CN kód platný od 1. januára 1996

*) CN kód platný od 1. januára 1996

*) CN kód