Vyhláška č. 269/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 75/1995 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie

Čiastka 103/1998
Platnosť od 28.08.1998 do31.10.2012
Účinnosť od 01.10.1998 do31.10.2012
Zrušený 328/2012 Z. z.

OBSAH

269

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 10. augusta 1998,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 75/1995 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 75/1995 Z. z. o zabezpečovaní evakuácie sa mení a dopĺňa takto:

1. § 1 znie:

㤠1

Táto vyhláška upravuje podrobnosti o zabezpečovaní evakuácie po vyhlásení mimoriadnej situácie.“.

2. V § 2 ods. 1 písmená a) a b) znejú:

a) krátkodobo s možným návratom osôb do 72 hodín,

b) dlhodobo s možným návratom osôb po 72 hodinách.“.

3. § 3 a 4 znejú:

㤠3

(1) Pri evakuácii Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky1) (ďalej len „ministerstvo vnútra“) koordinuje činnosť krajských úradov, ak účinky mimoriadnej udalosti presahujú územie jedného kraja a evakuáciu je potrebné vykonať aj na územie iného kraja, najmä spresňuje počty evakuovaných osôb (ďalej len „evakuovaný“), priestory umiestnenia evakuovaných a evakuačné trasy.

(2) Evakuácia sa vyhlasuje až po vyhlásení mimoriadnej situácie.

(3) Znenie vyhlásenia evakuácie je uvedené v prílohe č. 1.

(4) Obyvateľstvo sa vyrozumieva o vyhlásení evakuácie prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

§ 4

(1) Pri evakuácii ministerstvo vnútra ďalej

a) určuje celkové počty evakuovaných z ohrozeného územia jedného kraja do iného kraja,

b) koordinuje využitie evakuačných trás vrátane činnosti za brannej pohotovosti štátu,

c) vedie sumárny prehľad.

(2) Na zabezpečenie činností uvedených v odseku 1 môže ministerstvo vnútra prizvať zástupcov ostatných ministerstiev a iných štátnych orgánov.7)

(3) Pri zabezpečovaní evakuácie krajský úrad7a) určuje celkové počty evakuovaných z ohrozeného územia jedného okresu do iného okresu a evakuačné trasy na území kraja.“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 1 znie:

1) § 12 ods. 2 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 2 až 6 sa vypúšťajú.

Poznámky pod čiarou k odkazom 7 a 7a znejú:

7) § 12 ods. 1 písm. d) a ods. 2 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.

7a) § 13 ods. 1 písm. h) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.“.

4. V § 5 ods. 1 písm. b) sa nad slovo „evakuácie“ umiestňuje odkaz 7b.

Poznámka pod čiarou k odkazu 7b znie:

7b) § 9 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.“.

5. V § 5 ods. 1 sa písmeno b) dopĺňa bodom 5, ktorý znie:

5. pôdohospodárske a veterinárne.“.

6. V § 5 odsek 2 znie:

(2) Úlohy odborného zabezpečenia plnia

a) ministerstvo vnútra v oblasti poriadkového a bezpečnostného zaistenia,

b) Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky v oblasti dopravného zabezpečenia,

c) Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky v oblasti zdravotníckeho zabezpečenia,

d) Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky so Správou štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky v oblasti zásobovacieho zabezpečenia,

e) Ministerstvo pôdohospodárstva Slovenskej republiky v oblasti pôdohospodárskeho a veterinárneho zabezpečenia.“.

7. V § 6 ods. 1 písmeno a) znie:

a) v okolí jadrovoenergetického zariadenia

1. z pásma vymedzeného 5 km vzdialenosťou pre všetko obyvateľstvo v plnom rozsahu,

2. z pásma vymedzeného 10 km vzdialenosťou pre bezprostredne ohrozenú časť obyvateľstva v plnom rozsahu,

3. z pásma vymedzeného 30 km vzdialenosťou od zdroja v Jaslovských Bohuniciach a 20 km vzdialenosťou od zdroja v Mochovciach pre ohrozené obyvateľstvo;“.

8. V § 6 ods. 1 písm. b) sa slovo „škodliviny“ nahrádza slovom „látky“.

9. V § 6 ods. 2 sa za písmeno b) vkladá nové písmeno c), ktoré znie:

c) zdravotne postihnutí občania v domácnosti s rodinnými príslušníkmi alebo osobami, ktoré poskytujú opatrovateľskú službu,“.

Doterajšie písmená c) až f) sa označujú ako písmená d) až g).

10. V § 6 ods. 4 sa text „a d)“ nahrádza textom „až e)“.

11. V § 6 ods. 6 sa na konci pripájajú tieto slová: „v rodinných domoch, v bytoch a v iných vhodných ubytovacích zariadeniach.“.

12. V § 6 odsek 9 znie:

(9) Evakuácia domácich zvierat, prípadne vecí sa plánuje a vykonáva na záchranu plemenných stád, cenných materiálnych hodnôt, zásob, dokumentácie, technických zariadení, umeleckých a kultúrnych pamiatok spravidla až po evakuácii obyvateľstva, pričom sa vykonávajú aj opatrenia na zabránenie vzniku škôd.“.

13. V § 7 ods. 2 sa za slovo „odvoláva“ vkladajú slová „predsedu, podpredsedov a“.

14. V § 7 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) Krajský úrad riadi a zabezpečuje evakuáciu prostredníctvom evakuačnej komisie kraja. Evakuačnú komisiu kraja zriaďuje prednosta krajského úradu, ktorý vymenúva a odvoláva predsedu, podpredsedov a jej členov a schvaľuje jej štatút.“.

Doterajšie odseky 3 až 6 sa označujú ako odseky 4 až 7.

15. V § 7 ods. 4 prvá veta znie:

„Evakuačná komisia obce, evakuačná komisia okresu a evakuačná komisia kraja sa spravujú svojím štatútom.“.

16. V § 8 ods. 1 sa za slová „miesto ubytovania evakuovaných“ vkladajú slová „kontrolné stanovište“.

17. V § 8 sa odsek 1 dopĺňa písmenom g), ktoré znie:

g) kontrolné stanovište je zariadenie určené na zisťovanie kontaminácie evakuovaných, materiálu a techniky; usmerňuje ich na vykonanie špeciálnej očisty.“.

18. V § 8 ods. 2 sa vypúšťajú slová „uvedených v odseku 1 písm. a), b), e) a f)“ a druhá veta.

19. V § 9 ods. 2 písm. e) sa číslo „7“ nahrádza číslom „5“.

20. V § 9 sa odsek 2 dopĺňa písmenom h), ktoré znie:

h) kontrolné stanovište do 5 hodín.“.

21. V § 10 ods. 2 písmená b) až d) znejú:

b) evakuačná komisia obce evakuačnej komisii okresu do 7.00 hod. a do 19.00 hod.,

c) evakuačná komisia okresu evakuačnej komisii kraja do 7.30 hod. a do 19.30 hod.,

d) evakuačná komisia kraja ministerstvu vnútra do 8.00 hod. a do 20.00 hod.“.

22. V § 11 odsek 1 znie:

(1) Ministerstvá a iné orgány štátnej správy a obce, podnikatelia, iné právnické osoby a fyzické osoby podľa rozhodnutia okresného úradu podieľajúce sa na evakuácii vypracúvajú plány evakuácie (ďalej len „plán“), ktorými sa riadia pri jej zabezpečovaní a vykonávaní. Po vypracovaní plánov spracovatelia predkladajú požadované údaje potrebné na celkové zabezpečovanie a riadenie evakuácie.“.

23. V § 11 odsek 3 znie:

(3) Plány vo svojej pôsobnosti schvaľuje minister, vedúci iného štátneho orgánu, starosta obce, štatutárny vedúci právnickej osoby a fyzická osoba.“.

24. V § 11 ods. 5 sa za číslo „1: 50 000“ vkladajú slová „kraja v mierke 1 : 100 000,“.

25. V § 11 ods. 6 písm. c) sa slová „ministerstvu vnútra“ nahrádzajú slovami „krajskému úradu“.

26. V § 11 sa odsek 6 dopĺňa písmenom d), ktoré znie:

d) krajský úrad ministerstvu vnútra do 28. februára.“.

27. Za § 12 sa vkladá § 12a, ktorý vrátane nadpisu znie:

㤠12a

Prechodné ustanovenie

Ministerstvá a iné orgány štátnej správy, obce, právnické osoby a fyzické osoby, ktoré sa podieľajú na evakuácii, dajú opatrenia na evakuáciu vydané pred dňom účinnosti tejto vyhlášky do súladu s touto vyhláškou do šiestich mesiacov od nadobudnutia jej účinnosti.“.

28. Príloha č. 1 znie:

Příloha 01

„Príloha č. 1 k vyhláške Ministerstva vnútra

Slovenskej republiky č. 75/1995 Z. z.

Príloha 01

29. Príloha č. 2 sa dopĺňa bodom 5, ktorý znie:

5. Pôdohospodárske a veterinárne zabezpečenie

a) evakuácia domácich zvierat,

b) opatrenia na zabránenie vzniku epidémií a nákaz.“.

30. V prílohe č. 3 sa za bod 2 vkladá nový bod 3, ktorý znie:

3. Zdravotne postihnutí občania v domácnosti s rodinnými príslušníkmi alebo s osobami, ktoré poskytujú opatrovateľskú službu.“.

Doterajšie body 3 až 7 sa označujú ako body 4 až 8.

31. V prílohe č. 4 sa vkladá nová časť A, ktorá znie:

A. Evakuačná komisia kraja

a) predseda komisie – zástupca prednostu krajského úradu,

b) podpredseda komisie – vedúci odboru civilnej ochrany obyvateľstva krajského úradu,

c) tajomník komisie – zamestnanec odboru civilnej ochrany obyvateľstva krajského úradu,

d) členovia komisie – možno ich vymenovať z odborných zamestnancov krajských orgánov, organizácií,
z odborov a oddelení krajského úradu, právnických osôb a fyzických osôb

1. odboru civilnej ochrany obyvateľstva,

2. Policajného zboru,

3. Železničnej polície,

4. zboru požiarnej ochrany,

5. cestnej, železničnej, leteckej a vodnej dopravy,

6. Armády Slovenskej republiky,

7. zdravotníctva,

8. pôdohospodárstva a veterinárneho úseku,

9. sociálnych vecí,

10. obchodu,

11. školstva,

12. a ďalších podľa potreby.“.

Doterajšie časti A a B sa označujú ako časti B a C.

32. V prílohe č. 4 časti B písmená a) až d) znejú:

a) predseda komisie – zástupca prednostu okresného úradu,

b) podpredseda komisie – vedúci odboru civilnej ochrany obyvateľstva okresného úradu,

c) tajomník komisie – zamestnanec odboru civilnej ochrany obyvateľstva okresného úradu,

d) členovia komisie – možno ich vymenovať zo zamestnancov okresných orgánov, organizácií, z odborov
okresného úradu, právnických osôb a fyzických osôb.“.

33. V prílohe č. 4 časti B písm. d) bod 1 znie:

„1. odboru civilnej ochrany obyvateľstva,“.

34. V prílohe č. 5 sa za bod 4 vkladá nový bod 5, ktorý znie:

5. Kontrolné stanovište

a) zaraďuje osoby do skupín na kontaminované a nekontaminované účinkami nebezpečných látok,

b) triedi dopravné prostriedky na kontaminované a nekontaminované účinkami nebezpečných látok,

c) zabezpečuje a udržiava režim života, organizovanosť činnosti, plynulý a rýchly odsun evakuovaných po vykonaní špeciálnej očisty na pôvodné evakuačné trasy,

d) sústreďuje údaje o dopravnej situácii,

e) eviduje osoby a dopravné prostriedky,

f) plní úlohy regulačného stanovišťa,

g) vykonáva dozimetrickú kontrolu a kontrolu kontaminácie osôb, vecí a techniky.“.

Doterajší bod 5 sa označuje ako bod 6.

35. V prílohe č. 5 bode 5 písm. c) sa vypúšťa slovo „platného“.

36. V prílohe č. 6 sa vkladá nový bod 1, ktorý znie:

1. Krajský úrad a ostatné krajské orgány

a) Textový a grafický zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania evakuácie (celkový prehľad vykonania evakuácie po okresoch a ohrozených priestoroch, priestory umiestnenia evakuovaných, trasy presunov, druhy prepráv).

b) Prehľad zloženia evakuačnej komisie kraja a kópie vydaných určovacích dekrétov.

c) Plán vyrozumenia a zvolania členov evakuačnej komisie kraja.

d) Plán spojenia pri evakuácii.

e) Plány odborného zabezpečenia evakuácie (vypracúvajú ich členovia evakuačnej komisie vyčlenení na riadenie jednotlivých druhov odborného zabezpečenia, u ktorých sú uložené).

f) Pomocná dokumentácia (prehľady, počty, grafy, pomôcky podľa potreby komisie).

g) Výpisy z dokumentácie pre okresné evakuačné komisie a krajské orgány a organizácie s určením hlavných úloh a opatrení na vykonanie a zabezpečenie evakuácie.

h) Plán prípravy evakuačnej komisie kraja.

i) Záznam správ a hlásení.“.

Doterajšie body 1 až 3 sa označujú ako body 2 až 4.

37. V prílohe č. 6 bode 2 písm. b) sa za slovo „komisie“ vkladá čiarka a slová „kópie vydaných dekrétov“.

38. V prílohe č. 6 bode 3 písmeno b) znie:

b) Prehľad zloženia, vyrozumenia, zvolania a spojenia členov evakuačnej komisie, evakuačných zariadení a kópie vydaných dekrétov.“.

39. V prílohe č. 6 bode 4 sa vypúšťa písmeno g).

Doterajšie písmeno h) sa označuje ako písmeno g).

40. V prílohe č. 6 sa na konci pripája poznámka, ktorá znie:

„Poznámka:

Ako druhú časť dokumentácie plánu evakuácie krajské úrady a vybrané okresné úrady, určené obce, určené právnické osoby a fyzické osoby rozmiestnené v blízkosti štátnych hraníc vypracúvajú pre obdobie brannej pohotovosti štátu Plán evakuácie z pohraničných oblastí.“.

41. V prílohe č. 7 sa za bod 4 vkladá nový bod 5, ktorý znie:

5. Kontrolné stanovište

a) Zoznam členov kontrolného stanovišťa a spôsob ich zvolania.

b) Grafický plán kontrolného stanovišťa s uvedením jednotlivých trás presunu na vykonanie hygienickej očisty, dezaktivácie, špeciálnej očisty a zabezpečenia nevyhnutnej regulácie pohybu.

c) Plán spojenia.

d) Pomocná dokumentácia (prehľad o počte kontaminovaných osôb, o kontaminovanom materiáli a technike, prehľad o počte evakuovaných odoslaných na vykonanie hygienickej očisty, dezaktivácie a špeciálnej očisty, záznam správ a hlásení).“.

Doterajší bod 5 sa označuje ako bod 6.

42. Slovo „pracovník“ sa vo všetkých tvaroch nahrádza slovom „zamestnanec“ v príslušnom tvare a slová „tejto vyhlášky“ sa vypúšťajú.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 1998.


Gustáv Krajči v. r.