Vyhláška č. 268/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 27/1995 Z. z. o zabezpečovaní organizovania jednotiek civilnej ochrany

Čiastka 103/1998
Platnosť od 28.08.1998 do30.04.2002
Účinnosť od 01.10.1998 do30.04.2002
Zrušený 201/2002 Z. z.

268

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 10. augusta 1998,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 27/1995 Z. z. o zabezpečovaní organizovania jednotiek civilnej ochrany

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 36 ods. 3 písm. e) zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení zákona č. 117/1998 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 27/1995 Z. z. o zabezpečovaní organizovania jednotiek civilnej ochrany sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 sa vypúšťa odsek 1.

Súčasne sa zrušuje označenie odseku 2.

2. V § 1 sa za slovo „právnickej“ vkladá slovo „osoby“.

3. § 2 až 5 znejú:

㤠2

(1) Jednotky civilnej ochrany sa členia na riadiace orgány (ďalej len „štáb“) a na odborné jednotky civilnej ochrany (ďalej len „odborná jednotka“). Organizačná štruktúra jednotiek civilnej ochrany je uvedená v prílohe č. 1.

(2) Štáby a odborné jednotky sa vytvárajú v obciach a v objektoch na základe rozhodnutia okresného úradu1).

§ 3

Okresný úrad v rozhodnutí o povinnosti vytvoriť štáb a odborné jednotky pre potrebu územia určuje funkcie v štábe, počty a druhy odborných jednotiek. V rozhodnutí prihliada najmä na

a) zabezpečenie ochrany zamestnancov a iných osôb, ktoré môžu byť ohrozené mimoriadnou udalosťou,

b) veľkosť objektu, počet a zloženie zamestnancov, materiálnu základňu, pripravenosť a schopnosť riešiť mimoriadnu udalosť,

c) závery analýzy možnosti vzniku mimoriadnej udalosti v súlade s kategorizáciou územia Slovenskej republiky,2)

d) úlohy spojené so zabezpečením evakuácie,

e) činnosť objektu v čase brannej pohotovosti štátu.

§ 4

(1) Vlastník objektu, a ak je objekt v nájme, nájomca objektu (ďalej len „vedúci objektu“), ako aj obec

a) zabezpečujú vytvorenie a pripravenosť štábu a odborných jednotiek,

b) vybavujú štáb a odborné jednotky materiálom podľa prílohy č. 2,

c) oboznamujú ich pred určením do štábu alebo do odbornej jednotky s plnením povinností a s používaním príslušných ochranných prostriedkov,

d) školia a overujú znalosti zaradených do štábu a odborných jednotiek,

e) vydávajú dekréty určeným do štábu a odborných jednotiek civilnej ochrany; z jednotiek civilnej ochrany ich aj odvolávajú.

(2) Pri vytváraní štábu a odborných jednotiek pre potrebu územia činnosti uvedené v odseku 1 písm. b) a d) vykonáva okresný úrad.

(3) V mieri možno určovať do štábov a odborných jednotiek aj osoby podliehajúce brannej povinnosti.

(4) Ak sa v objekte nachádza viac právnických osôb, za vytvorenie štábu odborných jednotiek zodpovedá vedúci objektu.

(5) Právnické osoby, ktoré sídlia v objekte, sa podieľajú na vytváraní štábu a odborných jednotiek po dohode s vedúcim objektu.

§ 5

Štáb riadi svoje odborné jednotky pri vykonávaní záchranných, lokalizačných a likvidačných prác v území alebo v objekte.“.

Poznámky pod čiarou k odkazom 1 a 2 znejú:

1) § 14 ods. 1 písm. g) a § 16 ods. 3 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov.

2) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 166/1994 Z. z. o kategorizácii územia Slovenskej republiky v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 25/1997 Z. z.“.

4. V § 6 odsek 2 znie:

(2) V objektoch a obciach možno vytvárať tieto odborné jednotky:

a) prieskumné

1. na všeobecný pozemný prieskum,

2. na špeciálny prieskum, najmä radiačný a chemický, biologický a veterinárny,

b) vyslobodzovacie,

c) zdravotnícke,

d) na dekontamináciu terénu,

e) požiarne,

f) poriadkové,

g) zásobovacie,

h) záchranné,

i) na obsluhu a činnosť zariadení civilnej ochrany3).“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 3 znie:

3) § 4 ods. 1 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 42/1994 Z. z. v znení zákona č. 117/1998 Z. z.“.

5. V § 7 sa slovo „ustanovujú“ nahrádza slovom „určujú“.

6. Príloha č.1 znie:

„Príloha č.1 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 27/1995 Z. z.

VZOR ORGANIZAČNEJ ŠTRUKTÚRY JEDNOTIEK CIVILNEJ OCHRANY

Príloha 01

7. Príloha č. 2 znie:

„Príloha č. 2 k vyhláške Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 27/1995 Z. z.

ZÁKLADNÉ VYBAVENIE ŠTÁBOV A ODBORNÝCH JEDNOTIEK CIVILNEJ OCHRANY MATERIÁLOM CIVILNEJ OCHRANY

Základné vybavenie osoby zaradenej do jednotky civilnej ochrany

Základné vybavenie osoby zaradenej do jednotky civilnej ochrany
názov počet
Ochranná maska (lícnica, dva ochranné filtre a kapsa) 1
Zdravotnícky prostriedok jednotlivca vrátane vreckového obväzu 1
Rukávová páska civilnej ochrany 1
Dozimeter diagnostický 1
Pracovný alebo občiansky odev 1
A. Vybavenie štábu
názov počet
Súprava operatívnych dozimetrov 1
Rádiostanica 1
Nabíjač zdrojov rádiostaníc 1
Ďalekohľad, zdravotnícka kapsa, telefónny prístroj, materiál a pomôcky
na zabezpečenie riadenia odborných jednotiek civilnej ochrany podľa potreby
B. Vybavenie najmenšej odbornej jednotky
1. Prieskumná jednotka
názov počet
Špeciálny ochranný odev 5
Intenzimeter 1
Chemický preukazník 1
Súprava operatívnych dozimetrov 1
Súprava na zisťovanie prízemnej meteosituácie, univerzálna
odmorovacia súprava, prostriedky na vytyčovanie kontaminovaného
priestoru, buzola, rádiostanica, ďalekohľad, motorové vozidlo podľa potreby
2. Mobilná skupina analytického zisťovania
názov počet
Špeciálny ochranný odev 8
Súprava na zisťovanie prízemnej meteosituácie 1
Intenzimeter 1
Rádiometer 1
Súprava operatívnych dozimetrov 1
Rádiostanica 1
Chemický preukazník 1
Rozstrekovač 1
Signalizátor 1
Prenosné chemické laboratórium, súprava na odber vzoriek,
prostriedky na vytyčovanie kontaminovaného priestoru, kanistra
na vodu, dezinfekčné, odmorovacie a dezaktivačné látky, stan, lampa,
plynový varič, nádoba na dekontamináciu, motorové vozidlo podľa potreby
3. Vyslobodzovacia jednotka
názov počet
Špeciálny ochranný odev 10
Zdravotnícka kapsa 2
Rádiostanica 1
Rádiomaják prijímač 1
Ručný kriesiaci prístroj 1
Súprava operatívnych dozimetrov 1
Zdravotnícke nosidlá 1
Autogénna súprava, kladkostroj, fúrik, trhací hák, zdvihák, oceľové
a konopné laná, píla, čakan, lopata, sochor, klin, megafón, pneumatické
búracie, zbíjacie, vŕtacie kladivo, buldozér, rýpadlo, automobilový žeriav,
kompresor, elektrocentrála, nákladný automobil podľa potreby
4. Zdravotnícka jednotka
názov počet
Špeciálny ochranný odev 4
Zásobník zdravotníckeho materiálu 1
Zdravotnícka kapsa 4
Rádiostanica 1
Ručný kriesiaci prístroj 1
Zdravotnícke nosidlá 1
Súprava operatívnych dozimetrov 1
Rukávová páska s červeným krížom, zásobník zdravotníckeho materiálu podľa potreby
5. Jednotka na dekontamináciu terénu
názov počet
Špeciálny ochranný odev 10
Rádiostanica 1
Súprava operatívnych dozimetrov 1
Intenzimeter 1
Chemický preukazník 1
Rozstrekovač 1
Ručné rozmetávadlo na chlórové vápno 10
Signalizátor 1
Prostriedky na vytyčovanie kontaminovaného priestoru, zdravotnícka
kapsa, kropiaci automobil, posypový automobil, nákladný automobil,
dezinfekčné, odmorovacie a dezaktivačné látky podľa potreby
6. Požiarna jednotka
názov počet
Špeciálny ochranný odev 4
Rádiostanica 1
Zdravotnícka kapsa 1
Ručné hasiace prístroje, motorová striekačka, požiarnický materiál podľa potreby
7. Poriadková jednotka
názov počet
Špeciálny ochranný odev 4
Rádiostanica 1
Súprava pre smerníka, stavací terč, súprava prenosných
dopravných značiek, megafón podľa potreby
8. Zásobovacia jednotka
názov počet
Rádiostanica 1
Poľná kuchyňa 1
Náradie na prípravu a výdaj stravy, výstroj kuchára podľa potreby
9. Záchranná jednotka
názov počet
Prostriedky ochrany povrchu tela, zdravotnícka kapsa, zdravotnícke
nosidlá, rádiostanica, ručný hasiaci prístroj, ručné náradie, megafón,
Intenzimeter, chemický preukazník podľa potreby
10. Miesto civilnej ochrany na vykonávanie hygienickej očisty, dezaktivácie a špeciálnej očisty
názov počet
Špeciálny ochranný odev 66
Rádiostanica 9
Nabíjač zdrojov rádiostaníc 1
Súprava operatívnych dozimetrov 2
Intenzimeter 4
Chemický preukazník 4
Rozstrekovač 8
Ručné rozmetávadlo na chlórové vápno 5
Zdravotnícka kapsa 3
Signalizátor 1
Prostriedky na vytyčovanie kontaminovaného priestoru, zdroj tlakovej
vody, dezinfekčné, odmorovacie a dezaktivačné látky, stan,
zdravotnícke nosidlá, dezinfektor, parák, telefónny prístroj podľa potreby
11. Stanica civilnej ochrany na dekontamináciu odevov
názov počet
Špeciálny ochranný odev 20
Rádiostanica 1
Súprava operatívnych dozimetrov 1
Intenzimeter 2
Chemický preukazník 2
Rozstrekovač 1
Ručné rozmetávadlo na chlórové vápno 2
Zdravotnícka kapsa, zdravotnícke nosidlá, parák, telefónny prístroj podľa potreby
12. Stanica civilnej ochrany na dekontamináciu dopravných prostriedkov
názov počet
Špeciálny ochranný odev 15
Rádiostanica 1
Súprava operatívnych dozimetrov 1
Intenzimeter 2
Chemický preukazník 2
Rozstrekovač 4
Ručné rozmetávadlo na chlórové vápno 2
Prostriedky na vytyčovanie kontaminovaného priestoru, zdravotnícka
kapsa, zdravotnícke nosidlá, stan, zdroj tlakovej vody, dezinfekčné,
odmorovacie a dezaktlvačné látky podľa potreby
13. Chemické laboratórium civilnej ochrany
názov počet
Špeciálny ochranný odev 3
Rádiostanica 1
Súprava operatívnych dozimetrov 1
Intenzimeter 1
Chemický preukazník 1
Prenosné chemické laboratórium 1
14. Stanica civilnej ochrany na vykonávanie hygienickej očisty
názov počet
Špeciálny ochranný odev 8
Rádiostanica 1
Súprava operatívnych dozimetrov 1
Intenzimeter 2
Chemický preukazník 2
Rozstrekovač 1
Ručné rozmetávadlo na chlórové vápno 1
Prostriedky na vytyčovanie kontaminovaného priestoru, zdravotnícka
kapsa, zdravotnícke nosidlá, zdroj tlakovej vody, dezinfekčné,
odmorovacie a dezaktivačné látky podľa potreby
15. Chránené pracovisko civilnej ochrany
názov počet
Špeciálny ochranný odev 3
Zdravotnícka kapsa 1
Rádiostanica 1
Nabíjač zdrojov rádiostaníc 1
Rádiomaják vysielač 1
Intenzimeter 1
Chemický preukazník 1
Akumulátorová a vrecková lampa, súprava vybavenia úkrytu civilnej ochrany,
telefónny prístroj, zdravotnícke nosidlá podľa potreby
16. Úkryt civilnej ochrany
názov počet
Špeciálny ochranný odev 3
Zdravotnícka kapsa 1
Rádiostanica 1
Nabíjač zdrojov rádiostaníc 1
Rádiomaják vysielač 1
Intenzimeter 1
Chemický preukazník 1
Akumulátorová a vrecková lampa, súprava vybavenia úkrytu civilnej
ochrany, telefónny prístroj, zdravotnícke nosidlá podľa potreby
Poznámka: Vybavenie odborných jednotiek možno doplniť o ďalší materiál potrebný na zabezpečenie činnosti na základe analýzy možnosti vzniku mimoriadnej udalosti na území okresu. Odbornú jednotku vytvorenú pre potrebu územia treba vybaviť potrebným počtom vozidiel na prepravu osôb a materiálu.".

Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbra 1998.


Gustáv Krajči v. r.