Rozhodnutie č. 264/1998 Z. z.Rozhodnutie vlády Slovenskej republiky, vykonávajúcej niektoré oprávnenia prezidenta Slovenskej republiky, z 18. augusta 1998 o vyhlásení referenda

Čiastka 100/1998
Platnosť od 19.08.1998

264

ROZHODNUTIE

vlády Slovenskej republiky, vykonávajúcej niektoré oprávnenia prezidenta Slovenskej republiky,

z 18. augusta 1998

o vyhlásení referenda

Čl. I

Vláda Slovenskej republiky, vykonávajúca podľa čl. 105 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky niektoré oprávnenia prezidenta Slovenskej republiky, na základe petície občanov prijatej 13. augusta 1998 podľa čl. 95 a čl. 102 písm. m) Ústavy Slovenskej republiky vyhlasuje

referendum

o otázke:

„Ste za to, aby Národná rada Slovenskej republiky prijala ústavný zákon, ktorým sa zakáže privatizácia týchto strategických podnikov:

1. Západoslovenské energetické závody, š. p., Bratislava,

2. Stredoslovenské energetické závody, š. p., Žilina,

3. Východoslovenské energetické závody, š. p., Košice,

4. Slovenský plynárenský priemysel, š. p., Bratislava,

5. Slovenské elektrárne, a. s., Bratislava,

6. Transpetrol, a. s., Bratislava?

ÁNO – NIE“.

Čl. II

Referendum o otázke uvedenej v čl. I tohto rozhodnutia sa vykoná v piatok 25. septembra 1998 a v sobotu 26. septembra 1998.

Čl. III

(1) Ústredná komisia pre referendum Slovenskej republiky a okresné komisie pre referendum sa vytvoria1) do 10 dní odo dňa uverejnenia tohto rozhodnutia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. Okrskové komisie pre referendum sa vytvoria1) do 14 dní odo dňa uverejnenia tohto rozhodnutia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

(2) Prvé zasadnutie Ústrednej komisie pre referendum Slovenskej republiky zvolá minister vnútra Slovenskej republiky do 14 dní2), prvé zasadnutie okresnej komisie pre referendum zvolá prednosta okresného úradu do 20 dní3) a zvolanie prvého zasadnutia okrskovej komisie pre referendum zabezpečí starosta do 25 dní4) odo dňa uverejnenia tohto rozhodnutia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky.

Vladimír Mečiar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 12 až 14 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda.

2) § 12 ods. 5 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb.

3) § 13 ods. 6 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb.

4) § 14 ods. 4 zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 564/1992 Zb.