Oznámenie č. 26/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Dohody doplňujúcej Stredoeurópsku dohodu o voľnom obchode

Čiastka 10/1998
Platnosť od 06.02.1998
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť 17. októbra 1996 na základe článku 3 ods. 1.

26

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 11. septembra 1995 bola v Brne podpísaná Dohoda doplňujúca Stredoeurópsku dohodu o voľnom obchode (oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 195/1997 Z. z.)

Národná rada Slovenskej republiky s dohodou vyslovila súhlas svojím uznesením č. 531 zo 16. mája 1996 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 26. júna 1996. Ratifikačná listina bola uložená u depozitára dohody, vlády Poľskej republiky, 16. júla 1996.

Dohoda nadobudla platnosť 17. októbra 1996 na základe článku 3 ods. 1.

DOHODA

DOPLŇUJÚCA STREDOEURÓPSKU DOHODU O VOĽNOM OBCHODE

Česká republika, Maďarská republika, Poľská republika a Slovenská republika (ďalej len „strany“),

majúc na zreteli Deklaráciu predsedov vlád podpísanú 25. novembra 1994 v Poznani,

znovu potvrdzujúc ich záväzok k zásadám trhovej ekonomiky, ktorý vytvára základ ich vzťahov,

posudzujúc pozitívny vývoj vo vzájomnej ekonomickej spolupráci v rámci Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode,

želajúc si prispieť k procesu integrácie v Európe prostredníctvom budúceho rozšírenia Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode,

v súlade s ustanoveniami článku 39 Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode

dohodli sa takto:

Článok 1

Ustanovenia Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode sa dopĺňajú článkom 39a, ktorý znie:

Článok 39a

Prístup k dohode

1. Ktorýkoľvek európsky štát môže pristúpiť k tejto dohode so súhlasom všetkých strán.

2. Podmienky prístupu sa určia v dohode o prístupe uzatvorenej medzi všetkými stranami na jednej strane a pristupujúcim štátom na druhej strane.

Článok 2

Táto dohoda je neoddeliteľnou súčasťou Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode.

Článok 3

1. Táto dohoda nadobudne platnosť dňom, keď depozitár prijme posledné oznámenie od strán Stredoeurópskej dohody o voľnom obchode o skončení postupov nevyhnutných na tento účel.

2. Depozitár oznámi všetkým stranám skončenie postupov potrebných na nadobudnutie platnosti tejto dohody.

3. Strany budú uplatňovať túto dohodu dočasne odo dňa podpisu.

Na dôkaz toho dolupodpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali túto dohodu.

Dané v Brne 11. septembra 1995 v jednom pôvodnom vyhotovení v anglickom jazyku, ktoré bude uložené u depozitára. Depozitár zašle všetkým stranám overené kópie.

Za Českú republiku:

Vladimír Dlouhý v. r.

Za Maďarskú republiku:

Imré Dunai v. r.

Za Poľskú republiku:

Jacek Buchacz v. r.

Za Slovenskú republiku:

Ján Ducký v. r.

anglické znenie