Rozhodnutie č. 245/1998 Z. z.Rozhodnutie predsedu Národnej rady Slovenskej republiky o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Čiastka 94/1998
Platnosť od 05.08.1998

245

ROZHODNUTIE

predsedu Národnej rady Slovenskej republiky

z 3. augusta 1998

o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí

Podľa § 25 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov na celom území Slovenskej republiky

a) vyhlasujem

voľby do obecných (mestských) zastupiteľstiev a voľby starostov (primátorov) obcí;

b) určujem

konanie volieb vyhlásených podľa písmena a) tohto rozhodnutia na piatok 13. novembra a sobotu 14. novembra 1998.

Ivan Gašparovič v. r.