Ústavný zákon č. 244/1998 Z. z.Ústavný zákon, ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.

Čiastka 94/1998
Platnosť od 05.08.1998
Účinnosť od 05.08.1998

OBSAH

244

ÚSTAVNÝ ZÁKON

zo 14. júla 1998,

ktorým sa mení a dopĺňa Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb.

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto ústavnom zákone:


Čl. I

Ústava Slovenskej republiky č. 460/1992 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V čl. 101 odsek 2 znie:

(2) Prezidenta volí Národná rada Slovenskej republiky na návrh najmenej ôsmich poslancov tajným hlasovaním na päť rokov.“.

2. V čl. 105 ods. 1 sa na konci pripája táto veta:

„Oprávnenia prezidenta podľa čl. 102 písm. f) a g) prechádzajú v tom čase na predsedu Národnej rady Slovenskej republiky.“.


Čl. II

Tento ústavný zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.