Oznámenie č. 243/1998 Z. z.Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky o uzavretí Doplnku č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci uzavretej 16. mája 1995

Čiastka 93/1998
Platnosť od 30.07.1998
Redakčná poznámka

Doplnok č. 1 v súlade s bodom 4 nadobudol platnosť 17. marca 1998.

243

OZNÁMENIE

Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky

Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky oznamuje, že 23. decembra 1997 a 17. marca 1998 bol v Bratislave podpísaný Doplnok č. 1 k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci uzavretej 16. mája 1995 (oznámenie č. 36/1996 Z. z.).

Doplnok č. 1 v súlade s bodom 4 nadobudol platnosť 17. marca 1998.

DOPLNOK č. 1

k Dohode medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci uzavretej 16. mája 1995

V súlade s článkom 16 Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Uzbeckej republiky o obchodno-hospodárskej a vedecko-technickej spolupráci (ďalej len „dohoda“) uzavretej 16. mája 1995 vláda Slovenskej republiky a vláda Uzbeckej republiky (ďalej len „zmluvné strany“) uvedenú dohodu dopĺňajú takto:

1. Za článok 13 sa vkladá nový článok 14, ktorý znie:

„Článok 14

Zmluvné strany v záujme realizácie tejto dohody vytvoria zmiešanú medzivládnu komisiu pre obchodno-hospodársku a vedecko-technickú spoluprácu medzi Slovenskou republikou a Uzbeckou republikou. Medzivládna komisia sa bude skladať z predstaviteľov zmluvných strán a svoje zasadnutia uskutoční podľa potreby striedavo na území jednej zo zmluvných strán. Medzivládna komisia určí pravidlá na uskutočnenie stretnutí a prijme štatút.“.

2. Doterajšie články 14 až 17 sa označujú ako články 15 až 18.

3. Ostatné ustanovenia dohody zostávajú nezmenené.

4. Doplnok č. 1 tvorí neoddeliteľnú súčasť uvedenej dohody a nadobudne platnosť dňom podpisu.

Dané v Bratislave 23. decembra 1997 v dvoch pôvodných vyhotoveniach, každé v slovenskom, uzbeckom a ruskom jazyku, pričom všetky texty majú rovnakú platnosť. V prípade rozdielneho výkladu tohto doplnku je rozhodujúci ruský text.

Za vládu

Slovenskej republiky:

Milan Cagala v. r.

Za vládu

Uzbeckej republiky:

Eľor Madidovoč Ganijev v. r.