Zákon č. 234/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov

Čiastka 90/1998
Platnosť od 30.07.1998 do30.04.2001
Účinnosť od 30.07.1998 do30.04.2001
Zrušený 153/2001 Z. z.

234

ZÁKON

z 1. júla 1998,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. I

Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 78/1998 Z. z. a zákona č. 79/1998 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 2 ods. 1 sa vypúšťajú slová „a nezávislý“.

2. V § 2 ods. 2 sa vypúšťajú slová „nezávisle od iných orgánov“.

3. V § 5 ods. 2 sa vypúšťajú slová „a nezávislosť“.

4. V § 10 odsek 3 znie:

(3) Prokurátor je oprávnený vykonávať v orgánoch verejnej správy previerky dodržiavania zákonnosti v ukončených veciach.“.

5. V § 11 ods. 6 prvá veta znie:

„Lehota na vybavenie protestu je 30 dní od jeho podania.“.

6. § 12 znie:

㤠12

(1) Ak protest smeruje proti nariadeniu alebo uskutočňovaniu výkonu rozhodnutia, ďalšie vykonávanie rozhodnutia sa podaním protestu odkladá do jeho vybavenia.

(2) Vykonávanie ostatných rozhodnutí, proti ktorým bol podaný protest, sa zastavuje uplynutím lehoty ustanovenej na vybavenie protestu.

(3) Ak sa protestu vyhovelo, musí orgán, ktorého rozhodnutie bolo zrušené alebo zmenené, bez meškania, najneskoršie však do 30 dní od zrušenia alebo zmeny rozhodnutia obnoviť porušené práva; ak obnova porušeného práva nie je možná, je povinný urobiť v rovnakej lehote inú primeranú nápravu.“.

7. V § 13 odsek 2 znie:

(2) Orgán verejnej správy je povinný v lehote 30 dní od doručenia návrhu prokurátora informovať, aké opatrenia na základe jeho návrhu vykonal.“.

8. Doterajší text § 15 sa označuje ako odsek 1 a dopĺňa sa odsekom 2, ktorý znie:

(2) O vylúčení okresného prokurátora rozhodne krajský prokurátor, o vylúčení vojenského obvodného prokurátora rozhodne vyšší vojenský prokurátor. O vylúčení krajského prokurátora a vyššieho vojenského prokurátora rozhodne generálny prokurátor Slovenskej republiky (ďalej len „generálny prokurátor“).“.

9. V § 16 sa vypúšťa odsek 3.

10. V § 18 ods. 4 sa slová „(§ 17 ods. 3)“ nahrádzajú slovami „(§ 47)“.

11. § 26 znie:

㤠26

(1) Ministerstvá, iné ústredné orgány štátnej správy a iné orgány verejnej správy a právnické osoby poskytujú prokurátorovi súčinnosť nevyhnutnú na plnenie úloh, ktoré mu ukladá zákon; najmä mu podávajú vysvetlenia, v ukončených veciach mu požičiavajú spisy a doklady, v neukončených veciach mu umožňujú nahliadnuť do spisov, a to v rozsahu primeranom naliehavosti spoločenskej potreby chrániť tie práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu, ktoré sú predmetom konkrétneho konania.

(2) Na plnenie úloh ustanovených zákonom napomáhajú prokurátorovi aj súdy tým, že mu požičiavajú spisy a doklady v rozsahu primeranom naliehavosti spoločenskej potreby chrániť tie práva a zákonom chránené záujmy fyzických osôb, právnických osôb a štátu, ktoré sú predmetom konkrétneho konania.“.

12. § 27 sa vypúšťa.

13. V § 28 sa vypúšťajú slová „a 27“.

14. § 29 znie:

㤠29

(1) Právnickú osobu a fyzickú osobu, ktorá podala podnet na preskúmanie postupu alebo rozhodnutia orgánu verejnej správy, či je v súlade so zákonmi a ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi alebo ktorá žiadala prokurátora o podanie návrhu na začatie občianskeho súdneho konania alebo o jeho vstup do už začatého občianskeho súdneho konania, môže prokurátor žiadať o podanie potrebného vysvetlenia alebo o predloženie písomností potrebných na vybavenie veci.

(2) O podanie vysvetlenia alebo o predloženie písomností môže prokurátor v súvislosti s vybavovaním konkrétnej veci žiadať aj osobu, proti ktorej podnet alebo žiadosť smeruje alebo bez vysvetlenia ktorej nemožno vec vybaviť. Takáto osoba môže odoprieť podať vysvetlenie, ak by ním spôsobila nebezpečenstvo trestného stíhania sebe alebo blízkej osobe. Môže ho odoprieť aj osoba, ktorá by tým porušila štátom uznávanú alebo uloženú povinnosť mlčanlivosti, ak tejto povinnosti nebola zbavená.

(3) Ak právnická osoba alebo fyzická osoba dožiadaniu prokurátora podľa odseku 1 nevyhovie a bez takéhoto vysvetlenia alebo bez predloženia písomností nemožno vo vybavovaní veci pokračovať, prokurátor vybavovanie veci ukončí, o čom právnickú osobu alebo fyzickú osobu písomne vyrozumie.

(4) Predvolanie osoby uvedenej v odseku 2 musí byť písomné a musí jej byť doručené do vlastných rúk najmenej tri dni pred vykonaním úkonu. Ak sa táto osoba bez ospravedlnenia alebo bez závažného dôvodu nedostaví k prokurátorovi, môže ju prokurátor dať predviesť, ak o možnosti predvedenia bola osoba poučená. O predvedenie požiada príslušný útvar Policajného zboru. Trovy predvedenia uhradí predvedená osoba. Ak to pomery predvedenej osoby odôvodňujú, tieto trovy znáša štát.

(5) V naliehavých prípadoch môže prokurátor osobu uvedenú v odseku 2 predvolať aj telefonicky, telegraficky alebo telefaxom.

(6) Cestovné náhrady,7) ušlý zárobok a v prípade predchádzajúceho súhlasu aj iné hotové výdavky nevyhnutné na splnenie povinnosti uhradí osobe uvedenej v odseku 2 prokuratúra, ak ich uplatní do troch dní odo dňa, keď sa k prokurátorovi dostavila. Nárok na náhradu nemá ten, kto sa k prokurátorovi dostavil vo vlastnom záujme alebo bol predvedený pre svoje protiprávne konanie.“.

15. V § 39 ods. 3 tretia veta znie:

„Ak sa trestné stíhanie prokurátora skončí zastavením alebo ak bude súdom spod obžaloby oslobodený, alebo kárne konanie vedené proti prokurátorovi sa skončí inak ako skončením pracovného pomeru prepustením prokurátora alebo zastavením kárneho konania preto, že osoba, proti ktorej sa konanie viedlo, prestala byť prokurátorom, nevyplatených 40 % základného platu, príplatok za riadenie a osobitný príplatok sa mu doplatia.“.

16. V § 43 ods. 3 v prvej vete sa vypúšťajú slová „alebo na inej organizačnej zložke“.

17. V § 43 ods. 4 sa vypúšťajú slová „alebo na inej organizačnej zložke“.

18. V § 48 ods. 1 sa vypúšťajú slová „alebo na inej organizačnej zložke“.


Čl. II

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre v znení nálezu Ústavného súdu Slovenskej republiky č. 78/1998 Z. z. a zákona č. 79/1998 Z. z., ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných týmto zákonom.

Čl. III

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.