Zákon č. 233/1998 Z. z.Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

(v znení č. 308/2000 Z. z.(nepriamo), 180/2014 Z. z.(nepriamo), 160/2015 Z. z.(nepriamo))

Čiastka 89/1998
Platnosť od 28.07.1998
Účinnosť od 01.07.2016

233

ZÁKON

z 1. júla 1998,

ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:


Čl. II

Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 96/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej, rady č. 421/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 500/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 11/1992 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 43/1993 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 287/1994 Z. z. a zákona č. 229/1997 Z. z. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 11 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Funkcia poslanca obecného zastupiteľstva je nezlučiteľná s

a) funkciou starostu obce,

b) funkciou zamestnanca odborného aparátu obce, do ktorej orgánu má byť volený, alebo

c) ďalšími funkciami, ak to ustanovuje osobitný zákon.10a)“.

Doterajšie odseky 2 a 3 sa označujú ako odseky 3 a 4.

Poznámka pod čiarou k odkazu 10a znie:

10a) Napríklad zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 314/1996 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 13 sa za odsek 1 vkladá nový odsek 2, ktorý znie:

(2) Funkcia starostu je nezlučiteľná s

a) funkciou poslanca obecného zastupiteľstva,

b) funkciou zamestnanca odborného aparátu obce, do ktorej orgánu má byť volený, alebo

c) ďalšími funkciami, ak to ustanovuje osobitný zákon.10a)“.

Doterajšie odseky 2 až 5 sa označujú ako odseky 3 až 6.

3. § 13c znie:

㤠13c

(1) Mandát starostu zaniká

a) odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou,

b) uplynutím funkčného obdobia (§ 13 ods. 1),

c) vzdaním sa funkcie,

d) právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin,

e) pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony,

f) zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; v mestách podľa § 22 ods. 8 aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,

g) zlúčením, rozdelením alebo zrušením obce,

h) smrťou.

(2) Vzdanie sa funkcie musí byť písomné a jeho účinky nastávajú doručením obecnému úradu. Vzdanie sa funkcie nemožno vziať späť.

(3) Súd oznamuje obci skutočnosti podľa odseku 1 písm. d) a e).“.

4. V § 25 odseky 2 a 3 znejú:

(2) Odmietnutie sľubu alebo sľub s výhradou znamená zánik mandátu. Mandát poslanca zanikne aj v týchto prípadoch:

a) vzdaním sa funkcie,

b) ak bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný čin,

c) ak bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo jeho spôsobilosť na právne úkony bola obmedzená,

d) ak zmení trvalý pobyt mimo územia obce; v mestách podľa § 22 ods. 8 aj v prípade zmeny trvalého pobytu mimo územia mestskej časti, v ktorej vykonáva funkciu,

e) ak sa bez vážneho dôvodu a bez ospravedlnenia nezúčastní trikrát po sebe zasadnutia obecného zastupiteľstva,

f) ak počas jedného roku nie je spôsobilý zúčastňovať sa na zasadnutiach obecného zastupiteľstva,

g) zlúčením alebo rozdelením obce po zvolení nového obecného zastupiteľstva alebo zrušením obce,

h) smrťou.

(3) Príslušný súd oznamuje obci skutočnosti podľa odseku 2 písm. b) a c).“.

Doterajšie odseky 3 až 8 sa označujú ako odseky 4 až 9.

Čl. III

Zákon č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení zákona Slovenskej národnej rady č. 523/1990 Zb., zákona Slovenskej národnej rady č. 130/1991 Zb. a zákona Slovenskej národnej rady č. 295/1992 Zb. sa mení takto:

V § 11 sa vypúšťa odsek 3.


Čl. VI

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky sa splnomocňuje, aby v Zbierke zákonov Slovenskej republiky vyhlásil úplné znenie zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí, ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných zákonom Slovenskej národnej rady č. 8/1992 Zb., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 60/1993 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 252/1994 Z. z., zákonom Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z. z. a týmto zákonom.

Čl. VII

Tento zákon nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Ivan Gašparovič v. r.

Vladimír Mečiar v. r.


Príloha k zákonu č. 233/1998 Z. z.

Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislých kandidátov pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva

Obec s počtom obyvateľovPočet podpisov voličov na petícii
do 10010
101-50020
501-2 00050
2 001-10 000100
10 001-20 000200
20 001-30 000300
za každých ďalších čo i len začatých 10 000ďalších 100