Vyhláška č. 232/1998 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 133/1994 Z. z. o inšpekčných knihách

Čiastka 88/1998
Platnosť od 25.07.1998 do31.08.2001
Účinnosť od 25.07.1998 do31.08.2001
Zrušený 322/2001 Z. z.

OBSAH

232

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

z 23. júla 1998,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 133/1994 Z. z. o inšpekčných knihách

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky podľa § 30 ods. 6 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 132/1994 Z. z. a zákona č. 178/1998 Z. z. ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky č. 133/1994 Z. z. o inšpekčných knihách sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 3 písmeno c) znie:

c) adresu prevádzkarne alebo označenie trhového miesta,2a)“.

Poznámka pod čiarou k odkazu 2a znie:

2a) § 2 zákona č. 178/1998 Z. z. o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.“.

2. V § 1 ods. 5 sa za slová „v každej prevádzkarni5)“ vkladajú slová „a na každom trhovom mieste“.

3. § 2 znie:

㤠2

(1) Autorizáciu inšpekčnej knihy vykoná živnostenský úrad po ohlásení zriadenia prevádzkarne alebo oznámení trhového miesta, alebo ak treba nahradiť autorizovanú inšpekčnú knihu.

(2) Inšpekčná kniha uložená v prevádzkarni je autorizovaná, ak živnostenský úrad, v ktorého územnom obvode sa prevádzkareň nachádza, overí správnosť údajov zapísaných v inšpekčnej knihe podľa § 1 ods. 3 písm. a) až e) a zapíše do nej údaje ustanovené v § 1 ods. 3 písm. f).

(3) Inšpekčná kniha uložená na trhovom mieste je autorizovaná, ak živnostenský úrad, ktorý vydal živnostenský list alebo koncesnú listinu, overí správnosť údajov zapísaných v inšpekčnej knihe podľa § 1 ods. 3 písm. a) až e) a zapíše do nej údaje ustanovené v § 1 ods. 3 písm. f).

(4) Číslo autorizácie je poradové číslo, pod ktorým inšpekčnú knihu autorizoval živnostenský úrad.

(5) Dôvodom nahradenia autorizovanej inšpekčnej knihy je napríklad jej strata, poškodenie alebo vypísanie.“.

4. § 4 znie:

㤠4

Inšpekčná kniha, do ktorej už nemožno robiť ďalšie záznamy, sa po dobu troch rokov od posledného záznamu ukladá u podnikateľa.“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Gustáv Krajči v. r.